sk  |  en
Streda | 04.05.2016, 11:44 | meniny: Florián; zajtra: Lesia, Lesana
  • | Sviatok sv. Floriána – patróna hasičov (Medzinárodný deň hasičov)

    Sv. Florián, patrón hasičov, sa zobrazuje ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva oheň na horiacom dome. Stelesňuje vlastnosti každého hasiča ako je vytrvalosť, odvaha, česť, ochota nezištne pomôcť blížnemu a schopnosť sebaobetovania. Pri príležitosti tohto sviatku mnohé hasičské záchranné zbory organizujú Dni otvorených dverí. Verejnosť si tak môže prezrieť zázemie stanice, ale aj mobilnú požiarnu techniku. Medzinárodný deň hasičov sa pripomína od roku 1999. Vznikol na podnet pripomenutia si piatich obetí, hasičov, ktorí za tragických okolností zomreli pri požiari v Austrálii. V tento deň si ctíme obete a vyjadrujeme podporu a uznanie hasičov po celom svete, ktorí zasvätili svoj život k ochrane bezpečnosti nás všetkých.

  • | Výročie úmrtia M. R. Štefánika

    V tento deň spomíname na výročie smrti nášho hrdinu, vedca a politika Milana Rastislava Štefánika, ktorý tragicky zomrel pri zrútení lietadla neďaleko Ivánky pri Dunaji. Bojoval za slobodu svojho národa, za jeho jednotu proti utlačovateľom slovenského národa a pričinil sa o vznik prvej Československej republiky. Je vzorom vojenskej cnosti a hrdinstva

doplňte alebo opravte informácie

prof. RNDr. Dušan Kaniansky DrSc. ( 69 r.)

analytický chemik, vysokoškolský pedagóg, výskumný pracovník

Kategória: prírodné vedy

* 08.12.1946 Ráztočno

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie pes

jubileum od narodenia 69 r.

Vzdelanie

1971 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
1966 Stredná priemyselná škola chemická v Bratislave

Vedecké a vedecko-pedagogické hodnosti

2002 profesor analytickej chémie, Univerzita Komenského v Bratislave
2002 doktor chemických vied, Univerzita Komenského v Bratislave
1995 docent analytickej chémie, Univerzita Komenského v Bratislave
1983 kandidát chemických vied, Univerzita Komenského v Bratislave

Životopis

Profesionálna kariéra

1990 - 1997 a od roku 2003 vedúci Katedry analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK
od roku 1990 učiteľ na Katedre analytickej chémie Prírodovedeckej fakulty UK
1971 - 1990 odborný a vedecký pracovník Chemického ústavu Prírodovedeckej fakulty UK
od roku 1971 Univerzita Komenského v Bratislave

Vedecko-výskumné aktivity a záujmy:

Analytické separačné metódy
Elektroseparácie látok v kapilárach, multidimenzionálne separácie látok, stopová a ultrastopová mikroanalýza a submikroanalýza na báze elektroseparácii, detekcia látok v kapilárnej elektroforéze, nové techniky elektroseparácie proteínov.
Analytická chémia a analytické systémy na čipoch
Základné koncepcie miniaturizovaných analytických systémov, elektroseparácie zmesí látok na čipoch, stopová a ultrastopová analýza mnohozložkových zmesí látok na čipoch.

Dlhodobá výskumná činnosť v zahraničí:

1997, 1976 University of Technology, Eindhoven (Holandsko)
1996, 1992 National Water Research Institute, Burlington (Ontario, Kanada)

Školiteľ študentov a vedeckých pracovníkov:

Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského viedol viac než 60 diplomových prác študentov analytickej chémie.
Bol školiteľom šiestich a školiteľom špecialistom troch ašpirantov a doktorandov, ktorí obhájili kandidátske dizertačné alebo doktorandské dizertačné práce z analytickej chémie.

Realizácia výsledkov vedecko-výskumnej činnosti:

Výsledky vedecko-výskumnej práce slúžili ako východiská pre výrobu niekoľkých generácii analyzátorov pre kapilárnu izotachoforézu, kapilárnu zónovú elektroforézu a kapilárnu zónovú elektroforézu s on-line predúpravou vzoriek na báze izotachoforézy. Výrobcom bola od roku 1982 firma VVZPJT (od roku 1992, Villa-Labeco) Spišská Nová Ves a od roku 2001 prístroje vyrába firma Villa-Labeco v kooperácii s firmou J&M (Aalen, Nemecko).
Jeho základné prístupy k miniaturizácii analytických systémov na báze elektroseparácii boli v spolupráci s firmou Merck (Darmstadt, Nemecko) uplatnené vo vývoji prototypov elektroforetického analyzátora na čipe.
Významné uplatnenie v praxi majú Slovenské technické normy pre analýzu vôd kapilárnou izotachoforézou, ktorých je spoluautorom.

Práca pre vedeckú a pedagogickú komunitu:

Členstvo vo vedeckých kolégiach:

- člen Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského,
- člen komisie pre obhajobu doktorských dizertačných prác z analytickej chémie,
-člen komisie pre obhajobu doktorandských dizertačných prác z analytickej chémie.
- Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a redakčných radách vedeckých časopisov a sympózii
- člen redakčných rád medzinárodných vedeckých časopisov, Journal of Separation Science a Chemical Papers,
-člen Vedeckej rady medzinárodných vedeckých sympózii o kapilárnej elektroforéze a elektroseparáciach, ITP symposium series,
- člen Slovenskej chemickej spoločnosti a predseda chromatografickej skupiny tejto spoločnosti,
-člen Americkej chemickej spoločnosti (American Chemical Society).

Ocenenia vedecko-výskumnej práce:

“ Vedec roka SR 2001”, Journaliste-Studio, Bratislava, 2002, za výskumnú, vývojovú a aplikačnú prácu v elektroseparácii látok na čipoch (lab-on-a-chip)
“Najlepší exponát výstavy vysoké školy SSR vede a praxi”, Bratislava 1986, za prístrojovú techniku pre kapilárnu izotachoforézu
“Čestné uznanie Svetovej výstavy mladých vynálezcov” , Plovdiv 1985, za analyzátor pre kapilárnu izotachoforézu
Medaila “Zlatá Incheba 1983”, Bratislava 1983, za prototyp izotachoforetického analyzátora

Tvorba

Publikačná činnosť a patenty:

Pôvodné vedecké práce:

Od roku 1993 - 2003 do 1% - nej skupiny najcitovanejších chemikov v globálnom meradle.
Najvýznamnejšiu odozvu v prácach iných autorov dosiahla práca, ktorá zaviedla do kapilárnej elektroforézy techniku on-line spojenia zónovej elektroforézy a izotachoforézy:
1990 D.Kaniansky, J.Marák, On-line coupling of capillary isotachophoresis with capillary zone electrophoresis, Journal of Chromatography, 498, 191-204,
a práca zavádzajúca do elektroseparácii na čipoch kľúčový prvok, techniku prepájania kolón počas separácie:
D. Kaniansky, M.Masár, J. Bielčíková, F. Iványi, F. Eisenbeiss, B. Stanislawski, B.Grass,
2000 A. Neyer, M. Jöhnck, Capillary electrophoresis separations on a planar chip with the column-coupling configuration of the separation channels, Analytical Chemistry, 72, 3596-3604.

Celosvetovú prioritu majú tiež jeho práce, ktoré do kapilárnej elektroforézy uviedli rádiometrickú a ampérometrickú detekciu látok a práca, ktorá vyriešila off-line spojenie kapilárnej elektroforézy s hmotnostnou spektrometriou.
Pôvodné riešenia prvkov a systémov prístrojovej techniky pre elektroforetické separácie v kapilárach a na čipoch získali 21 patentov a priemyselných vzorov a 2 základné riešenia pre elektroseparácie na čipoch sú chránené europatentami.
Z problematiky elektroseparácii a miniaturizovaných analytických systémov riešil alebo viedol riešenie väčšieho počtu projektov základného a aplikovaného výskumu a projekty vývoja prístrojovej techniky.
literatúra

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost