sk  |  en
Piatok | 28.10.2016, 12:05 | meniny: Dobromila; zajtra: Klára
  • | Deň vzniku samostatného česko-slovenského štátu

    Samostatný československý štát bol vyhlásený dňa 28. októbra 1918. Množstvo osobností sa pričinilo o osamostatnenie a o vytvorenie samostatného štátu. Najvýznamnejšie osobnosti tohto obdobia boli Tomáš Garigue Masaryk, Milan Rastislav Štefánik a Eduard Beneš. Ich práca a život sa navždy vryl do pamäti národa.

  • | Svetový deň JUDA

    Svetový deň juda si pripomínajú organizácie juda každý rok 28. októbra pri príležitosti narodenín Jigoro Kana, zakladateľa juda. Na svete je viac ako 20 miliónov ľudí, ktorí sa denne venujú judu. Tento deň sa prikladá význam judu, ktoré je bojovým umením, spôsobom sebaobrany ale tiež aj olympijským športom. Rozvíja telesnú zdatnosť a aj psychickú odolnosť cvičenca. Judo predstavuje typický športový zápas, v ktorom ide o prekonanie súpera prostredníctvom fyzickej, technickej a aj taktickej prevahy. Uplatňuje sa v ňom rozsiahle množstvo pohybových zručností, ktoré majú veľmi zložitú štruktúru.

doplňte alebo opravte informácie

Doc. Ing. Ivan Herčko CSc. ( 73 r.)

vedecký pracovník - Ústav vedy a výskumu UMB, vedúci oddelenia regionálnych výskumov - od 1. 5. 2005

Kategória: prírodné vedy

* 12.07.1943 Ploské, okres Revúca

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie rak

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 73 r.

Vzdelanie

Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. vedecký pracovník Ústavu vedy a výskumu Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici sa narodil 12. júla 1943 v Ploskom, okr. Revúca.
Vysokoškolské štúdium ukončil na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach so špecializáciou banské meračstvo. V rokoch 1969 až 1971 absolvoval postgraduálne štúdium na Filozofickej fakulte J.E. Purkyně v Brne a v roku 1981 obhájil vedeckú ašpirantskú prácu na tému História geologických výskumov v banskoštiavnickom rudnom revíri do roku 1918 a získal titul kandidáta historických vied. V roku 2001 habilitoval na docenta v odbore banská geológia a geologický prieskum.

Životopis

V rokoch 1966 - 1998 s prestávkou v období rokov 1992–1995 pôsobil v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici, kde prešiel viacerými funkciami až po riaditeľa múzea. Od roku 1998 pôsobil na Katedre ekomuzeológie Fakulty prírodných vied UMB, v rokoch 2001-2005 bol súčasne vedeckým tajomníkom Ústavu teórie a dejín vied UMB, detašovaného v Banskej Štiavnici.
Od 1.októbra 2002 do septembra 2005 bol vedúcim Katedry ekomuzeológie FPV UMB. Od 1. mája 2005 pracuje na Ústave vedy a výskumu Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, do konca roku 2007 ako vedúci Oddelenia regionálnych výskumov.
Od 1. januára 2008 je vedecko-výskumným pracovníkom Inštitútu výskumu krajiny a regiónov Ústavu vedy a výskumu a externým vyučujúcim na Katedre environmentálneho manažérstva FPV UMB.

Tvorba

Publikoval desiatky vedeckých štúdií, šesť študijných textov z muzeológie a bol autorom a spoluautorom viacerých knižných diel.

Vydal nasledovné publikácie:
Geologická expozícia SBM v Banskej Štiavnici – Sprievodca (Bratislava: Vydavateľstvo Ľud, 1968),
Z dejín geologických vied na Slovensku I. (Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1981),
Minerály Slovenska (Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1984),
Banská Štiavnica na Listine svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO (Banská Bystrica: ERLAND, 1995),
Osobnosti Banskej Štiavnice a okolia (Banská Štiavnica: Coprint, 1996),
Zberateľstvo minerálov a ich múzejná prezentácia (Banská Bystrica: UMB – Ústav teórie a dejín vied, 2002),
Banská Štiavnica na starých pohľadniciach (Bratislava: Dajama, 2008);
Dejiny múzejnej kultúry na Slovensku (Banská Bystrica: UMB – Ústav vedy a výskumu, 2009);
Stredné Pohronie na starých pohľadniciach (Bratislava: Dajama, 2010).

Pre Katedru ekomuzeológie FPV UMB vydal študijné texty:
Muzealizácia vedy a techniky (Banská Štiavnica, 2003, 170 s.); Múzejné výstavníctvo (Banská Štiavnica, 2003, 145 s.); Teoretická muzeológia – selekcia (Banská Štiavnica, 2003, 117 s.); Muzealizácia spoločnosti (Banská Štiavnica, 2003, 169 s.) a Mediácia spoločnosti (Banská Štiavnica, 2003, 103 s.).

Ako spoluautor podieľal na vydaní nasledovných publikácií:
Paděra, J., Majer, J. a kol. : Uhelní hornictví v ČSSR (Ostrava: Vydavatelství PROFIL,1985); Tibenský, J. a kol. Priekopníci vedy a techniky na Slovensku I. (Bratislava: Obzor, 1986), Tibenský, J. a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku II. (Bratislava, 1988), Tibenský, J., Pöss, O. a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku III. (Bratislava: EAP, 1999), Maťovčík, A. a kol.: Slovenský biografický slovník II.- V. zv. (Martin: Matica slovenská,1988-1990); Rybár, P. a kol.: História baníckeho vysokého školstva na Slovensku (Košice: Technická univerzita 2001), Lichner, M. a kol.: Banská Štiavnica. Svedectvo času. (Banská Bystrica, 2002), Zsámboki, L. a kol.: Emlékkönyv Selmecbánya 1762-2002. Gedenkbuch Schemnitz 1762-2002. Pamätník B. Štiavnica 1762-2002 (Miskolc – Košice, 2002), Grecula, P. a kol.: História geológie na Slovensku. Zv. 1 (Bratislava: Štátny geologický ústav D. Štúra, 2002); Darulová, J. a kol.: Pliešovce (Banská Bystrica: A grafik, 2006); Lichner, M. a kol.: Osobnosti Banskej Štiavnice (Banská Bystrica: Štúdio Harmony, 2007), Urban, P. a kol.: Zlatá kniha Hontu (Martin: Matica slovenská, 2010).

Za svoj vedecký prínos v oblasti dejín geologických vied, baníctva a banskej techniky na Slovensku a Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici získal viacero ocenení.

V roku 2006 získal Cenu primátora mesta Banská Štiavnica za celoživotnú prácu v oblasti spoznávania histórie baníctva na Slovensku, dejín Baníckej a lesníckej akadémie a histórie Banskej Štiavnice, za publikačnú činnosť a propagáciu mesta v oblasti histórie baníctva.

Za publikáciu Minerály Slovenska (1984) získal Zlatý diplom Európskej federácie pre mineralógiu a paleontológiu v Bologni.

Dvakrát získal za svoju publikačnú činnosť Prémiu Literárneho fondu SR ( Minerály Slovenska a Banícka a lesnícka akadémia slovom a obrazom) a dvakrát aj Cenu rektora UMB (Chémia a mineralógia na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici a História geológie na Slovensku do roku 1945).

V septembri 2011 udelil minister hospodárstva Slovenskej republiky Juraj Miškov čestný odznak "Za udržiavanie tradícii" doc. Ing. Ivanovi Herčkovi CSc. za jeho publikačnú činnosť, zameranú na históriu baníctva a geológie a osobitne za históriu štiavnickej Baníckej akadémie
zdroj: www.uvv.umb.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost