sk  |  en
Pondelok | 26.06.2017, 17:55 | meniny: Adriána; zajtra: Ladislav, Ladislava
  • | Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu

    Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 26. jún ako Medzinárodný deň proti nezákonnému užívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu, na pripomenutie cieľa, ktorý členské štáty prijali v tento deň v roku 1987- vytvoriť medzinárodné spoločenstvo bez drogových závislostí. UNODC (Úrad pre drogy a kriminalitu Organizácie spojených národov) volí každý rok ústrednú tému- posolstvo Medzinárodného dňa a iniciuje každoročnú kampaň na zvyšovanie povedomia o svetovom probléme drog.

  • | Medzinárodný deň OSN za podporu obetí týrania

    V roku 1997 bol 26.jún vyhlásený Organizáciou spojených národov za Medzinárodný deň OSN za podporu obetí týrania (International Day in Support of Victims of Torture). Úlohou tohto sviatku je ukázať solidaritu všetkým, ktorých myseľ,telo alebo duch bol obeťou mučenia.

doplňte alebo opravte informácie

Pavol Mudroň ( 78 r.)

politik, právnik, vodca národného hnutia, zakladajúci člen a tajomník Matice slovenskej, herec, spoluzakladateľ Slovenského spevokolu

Kategória: politici minulosti

* 09.12.1835 Čabraďský Vrbovok

† 09.03.1914 Těšín, pochovaný na Národnom cintoríne v Martine

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie koza

jubileum od úmrtia 103 r.

jubileum od narodenia 181 r.

Vzdelanie

1842-44 ľudová škola v Partizánskej Ľupči, 1844-45 v Pitvarosi
1845-48 Gymnázium v Szarvasi, 1849-53 v Banskej Štiavnici, 1853-54 v Bratislave
1854-56 Právnická akadémia v Bratislave
1856-57 Právnická fakulta vo Viedni
1860 titul JUDr.
1862 advokátsky diplom

Životopis

Pavol a Michal Mudroňovci sa narodili ako dvojičky v rodine učiteľa. Počas štúdií nadviazali kontakty s Ľ. Štúrom. J. M. Hurbanom, J. Kalinčiakom a M. Tomaškovičom.
Po skončení vysokej školy ich životné cesty rozdelili – Pavol odišiel do Turca a Michal do Bratislavy.

Po usadení sa v Martine sa Pavol Mudroň dostal do centra národno-kultúrnej a politickej práce. Pomáhal pripravovať memorandové zhromaždenie a bol jeho zapisovateľom. Stal sa iniciátorom založenia mládežníckeho spolku Slovenská omladina a Kníhtlačiarskeho účastinného spolku. Bol vydavateľom Národných novín (1883-1906 redakcia v jeho byte), zaslúžil sa o obnovenie Slovenských pohľadov, bol ich nakladateľom a od 1889 aj vydavateľom. Zúčastnil sa na založení a vedení martinskej Sporiteľne a Tatra banky, prispel k výstavbe Národného domu a múzea v Martine.

Ako vzdelaný advokát a dobrý rečník viedol rad majetkových a politických procesov. Obhajoval slovenských roľníkov a obce v komasačných a urbariálnych procesoch, stál v popredí súdnych sporov o zhabaný majetok Matice slovenskej, obhajoval národných činiteľov i predstaviteľov demokratických kruhov nemaďarských národností perzekvovaných maďarskými vládnucimi kruhmi.

Po rakúsko-maďarskom vyrovnaní (1867) patril medzi vedúcich predstaviteľov slovenského národnodno-politického života, od roku 1877 stál na čele jedinej politickej reprezentantky slovenskej buržoázie - Slovenskej národnej strany. Spolu so Svetozárom Hurbanom-Vajanským, Jozefom Škultétym a Matúšom Dulom formuloval ciele slovenskej politiky, ktorej hlavným princípom zostávali štúrovské ideály, svojbytnosť slovenského národa a požiadavka Okolia.

Od 90. rokov začal zaujímať k spoločenským problémom pružnejšie stanovisko a pokúšal sa aktivizovať i organizačnú bázu národnej strany. Stál na čele príprav masových zhromaždení v slovenských mestách a dedinách. Ako vedúci slovenských delegácií sa bezvýsledne pokúšal intervenovať na panovníckom dvore a uhorských vládnych orgánoch v záležitosti slovenských národných a kultúrnych práv.

K základným princípom jeho politického účinkovania patrila idea slovanskej vzájomnosti, orientácia na slovanské Rusko, spolupráca s českým národom i s ostatnými nemaďarskými národmi Uhorska.

Prispieval najmä do Národných novín, vo svojich príspevkoch objasňoval rozličné právne normy, analyzoval spoločenské pomery, kritizoval uhorský štátny systém a cieľavedomý národnostný útlak, ale i sociálny útlak širokých más. Jeho pokus o drámu (Pád Rastica) i ďalšie pokusy o umeleckú literatúru zostali väčšinou v rukopisoch.

Pre svoju politickú a národno-kultúrnu činnosť bol vystavený perzekúcii uhorského štátneho aparátu: 1895 bol pre panslavizmus zbavený funkcie inšpektora turčianskeho a trenčianskeho seniorátu,v roku 1900 spolu s 22 ďalšími predstaviteľmi slovenského národného života v tzv. banskobystrickom procese odsúdený na 3 mesiace väzenia, 1907 pokutovaný za prípravu ľudových zhromaždení žiadajúcich uzákonenie všeobecného volebného práva.

Jeho pohreb sa stal manifestáciou proti politike maďarských vládnucich tried, nad hrobom sa s ním rozlúčil P. O. Hviezdoslav.

Busta Pavla Mudroňa sa nachádza v Národnej dvorane prvej budovy Matice slovenskej.

Pôsobenie
1857-59 vychovávateľ v Necpaloch
1859-62 advokátsky koncipient v Martine a v Duliciach
od 1862 advokát v Martine
1863 zakladajúci člen a tajomník Matice slovenskej
od 1872 predseda Slovenského spevokolu

Svetozár Hurban Vajanský v r. 1914 v Národných novinách vyslovil myšlienku, že v Pavlovi Mudroňovi „zhliadal a odrážal sa celý slovenský národ s celým svojim bytím, charakterom, túžbami, snahami, utrpením i bôľmi, nádejami i radosťami. Jeho duši, jeho srdcu nebolo nič cudzieho, čo sa len zďaleka týkalo slovenského národa, slovenskej národnosti, slovenského jazyka, práv a celého duševného i hmotného života národného“
zdroj: www.regionhont.sk, www.matica.sk, www.martin.sk, spracovala M. Remiašová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost