sk  |  en
Sobota | 17.11.2018, 12:37 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
  • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

    Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

  • | Medzinárodný deň študentov

    17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

  • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

    Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

Alexander Duchnovič ( 215 r.)

básnik, pedagóg, historik

Kategória: cirkev

* 24.04.1803 Topoľa

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie prasa

jubileum od narodenia 215 r.

Vzdelanie

gymnázium
1821 – 1823 štúdium filozofie v Košiciach
1823 – 1827 štúdium teológie v Užhorode

Životopis

Alexander Duchnovič sa narodil v obci Topoľa, v okrese Humenné. Je považovaný za vedúcu osobnosť národného hnutia na východnom Slovensku a Podkarpatsku. Často je označovaný za prvého národného učiteľa.
V rokoch 1821 - 1823 študoval filozofiu v Košiciach, ďalšie štyri roky sa venoval štúdiu teológie v Užhorode. Po štúdiu pôsobil na biskupskom úrade v Prešove, ako vychovávateľ v Užhorode, gréckokatolícky kňaz v Chmeľovej a Beloveži. Od roku 1838 bol notárom biskupského poradného zboru v Užhorode, od roku 1843 kanonik biskupstva v Prešove.
Alexander Duchnovič bol tiež básnikom, autorom divadelných hier, historikom, zakladateľom ľudových škôl, autorom učebníc pre žiakov a ich učiteľov. V polovici 19. storočia sa stal ústrednou postavou kultúrneho života veriacich prešovskej gréckokatolíckej eparchie. Najmä však tým, že založil prvý internát na východnom Slovensku pre deti z chudobných rodín.
Politickému dianiu sa začal venovať v roku 1847, ako zástupca prešovskej kapituly sa zúčastnil na poslednom uhorskom stavovskom sneme. O politické, spoločenské a národné pomery Ukrajincov v Uhorsku sa začal bližšie zaujímať po vypuknutí buržoáznej revolúcie a nadviazal kontakty s predstaviteľmi ukrajinského politického života.V roku 1848 sa stal členom skupiny A. Dobrianského v Prešove, ktorá viedla ukrajinské národné a politické úsilie v revolučnom Uhorsku a vypracovala prvý národný politický program Ukrajincov v Uhorsku v duchu ich zjednotenia s Ukrajincami v Haliči. Výrazne prispel k organizačnému a kultúrnemu rozvoju národného života Ukrajincov v Uhorsku, spolupôsobil pri tvorbe základov ich národného obrodenia. Alexander Duchnovič na jednej strane uznával príslušnosť ukrajinského obyvateľstva Uhorska a Halíče k východným Slovanom, na strane druhej neuznával ich ukrajinskú národnú príslušnosť. Rovnako bol odporcom ukrajinského jazyka a vzniku spisovného jazyka z niektorých nárečí. Presadzoval však liturgický jazyk doplnený o nárečové výrazy. Je považovaný za za jedného z hlavných tvorcov koncepcie samostatného rusínského národa na východnom Slovensku, Zakarpatskej Ukrajine a Halíči.
V roku1849 bol zvolený za člena župného výboru Šarišskej župy. V roku 1850 založil v Prešove literárny spolok s významným vzdelávacím poslaním, ktorý viedol do roku 1953. Mesto sa tak stalo na začiatku 50. rokov 19. storočia strediskom národného života Ukrajincov v Uhorsku. V tomto období založil prvú požičovňu kníh, vydal tri ročníky almanachu Pozdravlenje Uhorskich Rusinov a prvý ukrajinský kalendár. Za dôležité považoval vzdelávanie predovšetkým mladej generácie. Študentov učil v rodnom jazyku, v škole venoval pozornosť poznaniu základov poľnohospodárskych prác, osobitne záhradníctva a ovocinárstva. Je autorom viacerých učebníc, ktoré boli dlhé roky jedinými príručkami používanými v ukrajinských školách. Je tiež autorom prvého šlabikára s názvom Narodnaja pedagogija v poľzu učiľišči i učitelej seľskich.
Napísal, resp. zostavil rukopisnú zbierku Privitatae cogitationes, ktorá obsahuje práce 20. a 30. rokov a poskytuje celkový obraz umeleckej tvorby spisovateľa a básnika týchto rokov.
V roku 1862 za pomoci nadšencov založil v Prešove Spoločenstvo svätého Jána Krstiteľa, ktoré podporovalo v štúdiu na stredných a vysokých školách schopných žiakov z chudobnejších vrstiev obyvateľstva.
Alexander Duchnovič bol aj prívržencom slovenského národného hnutia v kultúrnej a organizačnej práci, čerpal z neho skúsenosti a podnety. S jeho predstaviteľmi udržiaval styky najmä na východnom Slovensku. Členmi jeho literárneho spolku boli aj J. Záborský, P. Kellner, B. Nosák. Prispieval do slovenskej tlače. Na znak priateľstva k Slovákom napísal po slovensky báseň Toast. O jeho buditeľskej činnosti písali J. M. Hurban, J. Botto, Sasinek a i. B. Nosák mu venoval v roku 1854 báseň.
zdroj: www.szs.edu.sk

  Mapa

  Slovensko - Alexander Duchnovič

kontaktujte nás

tip na osobnost