sk  |  en
Piatok | 02.12.2022, 21:01 | meniny: Bibiána; zajtra: Oldrich
  • | Medzinárodný deň zrušenia otroctva

    Medzinárodný deň zrušenia otroctva (International Day for the Abolition of Slavery) si pripomíname od roku 1984, kedy bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jedná sa o pripomienku prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb u roku 1949.

  • | World Pollution Prevention Day

    World Pollution Prevention Day

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak PhD. ( 61 r.)

dekan Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

* 04.01.1961 Levoča

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 61 r.

Vzdelanie

* Magisterské:
1980 – 1985 Univerzita Komenského, RK CMBF - Teologická fakulta, Mgr., Odbor: katolícka teológia (Akimjak, A.: Historický vývin pojmu „sviatosť“.
Bratislava : CMBF, 1985.)

* Doktorské:
1990 – 1994 KUL Lublin, Teologická fakulta, ThLic. – ThDr., Odbor: liturgika, liturgický spev a posvätná hudba vo farskej pastorácii (Akimjak, A.: Wnętrze Kościoła na Słowacji według wymogów liturgii posoborowej. Lublin : KUL, 1994.)

1995 – 1999 KUL Lublin, Filozofická fakulta, PhLic. – PhDr., Odbor: filozofia kultúry a umenia (Akimjak, A.: Koncepcja filozofii kultury w ujęciu o. M. Alberta Krąpca, OP. Lublin : KUL, 1999.)

* Doktorandské:
1990 – 1996 KUL Lublin, Teologická fakulta - Inštitút muzikológie, PhD.
Odbor: muzikológia, liturgický spev a posvätná hudba (Akimjak, A.: Śpiewy międzylekcyjne w języku Słowackim po soborze watykańskim drugim. Lublin : KUL, 1996.)

1996 – 2000 KUL Lublin, Filozofická fakulta, PhD., Odbor: filozofia kultúry a umenia (Akimjak, A.: Koncepcja filozofii kultury w ujęciu filozoficznej szkoły lubelskiej. Lublin : KUL, 2000.)

* Habilitácia:
1998 Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta humanistiky, doc., Odbor: dejiny umenia a kultúry. (Akimjak, A.: Gregoriánsky chorál v stredoeurópskom priestore.
Trnava, 1998; habilitačná práca)

* Inaugurácia:
2004 Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, prof., Odbor: katolícka teológia, zameranie liturgický spev a posvätná hudba. (Akimjak, A.: Teológia liturgického spevu a posvätnej hudby. Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, 2004; inauguračná prednáška)

Životopis

Amantius Akimjak, profesor, doktor teológie a filozofie, sa narodil v roku 1961 v Levoči. Je kňazom Spišskej diecézy (od roku 1985).
V súčasnosti je profesor Akimjak dekanom Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ru­žom­berku. Zároveň je členom Vedeckej rady Katolíckej univerzity, Trnavskej univerzity, Prešovskej univerzity a VŠZaSP v Bratislave, členom diecéznej i celoslo­venskej liturgickej komisie. Pôsobí tiež ako šéfredaktor univerzitného časopisu „Disputationes scientificae Universitatis catholi­cae in Ružomberok“, ale aj ako redaktor časopisov Duchovný pastier, Liturgia, Máriina doba, Adoramus Te.
Profesor je prednášateľom liturgického spevu a posvätnej hudby, dejín umenia a kultúry, liturgiky a pastorálnej teológie, je riešiteľom projektu KEGA č. 3/123603: Spišský graduál.

Teologické štúdiá:
RK CMBF UK Bratislava 1980 - 1985
Katolícka univerzita v Lubline (Poľsko) 1990 - 1996: pastorálno-liturgická teológia, liturgický spev a pos­vätná hudba.
Rigorózna práca z teológie: „Wnętrze Kościoła na Słowacji według wymo­gów liturgii posoborowej“ (Vnútro kostola na Slovensku podľa požiada­viek pokoncilovej liturgie 1994).
Rigorózna práca z filozofie: „Koncepcja filozofie kultury w ujęciu o. M. A. Krąpca OP“ (Koncepcia filozofie kultúry v poňatí P. M. A. Krąpca, OP 1999).
Dizertačná práca: „Śpiewy międzylekcyjne w języku Słowackim po Soborze watykańskim drugim“ (Medzispevy v slovenskom jazyku po Druhom vatikánskom koncile 1996).
Habilitačná práca: „Gregoriánsky chorál v stredoeurópskom pries­tore“, Trnava 1998.

1. apríla 2004 bol prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. prezidentom SR Rudolfom Šusterom menovaný za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia.
Inauguračná prednáška: „Teológia liturgického spevu a posvätnej hudby“, Spišská Kapitula – Spišské Podhradie, 2004.

Členstvo vo vedeckých radách:
- predseda vedeckej rady Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
- člen Vedeckej rady Katolíckej univerzity v Ružomberku
- člen Vedeckej rady Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
- člen Vedeckej rady Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku
- člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku
- člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce bl. P. P. Gojdiča v Prešove
- člen Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave
- člen Vedeckej rady Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
- člen Medzinárodnej vedeckej rady katolíckych pedagógov pri Pedagogickej fakulte
Katolíckej univerzity v Ružomberku (členovia Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Česka, Slovenska)

Členstvo v redakčných radách:
Šéfredaktor univerzitného časopisu Disputationes scientificae Universitatis catholicae in Ružomberok.

Člen redakčnej rady Celopoľskej vedeckej rady knižnej edície Knižnica vzdelávania
pre bezpečnosť na roky 2007 - 2009.

Člen redakčnej rady časopisov:
- Duchovný Pastier
- Liturgia
- Adoramus Te
- Máriina Doba
- Máriin hlas
- Forum scientie et sapientiae
- Humanum – Miedzynarodowe Studia Humanistyczne (Humanum - Medzinárodné humanistické štúdiá)

Členstvo v záujmových organizáciách:
- predseda Hudobnej sekcie Diecéznej liturgickej komisie v Spišskej Kapitule
- tajomník Hudobnej sekcie Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska
- člen Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska
- člen Diecéznej liturgickej komisie v Spišskej Kapitule
- člen Klubu dekanov SR
- člen Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry Ministerstva školstva SR (č. 797/2003-sekr)
- člen Inštitútu kresťanskej kultúry Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave
- člen Komisie na prípravu celoslovenského eucharistického kongresu 11.–18. 9. 2005 v Bratislave
- člen Asociácie profesorov univerzít Slovenska
- člen Spoločnosti pre špeciálnu liečebnú výchovu v SR

Členstvo vo vedeckých grémiách:
Spolupráca so Slovenskou akadémiou vied Ústavom hudobnej vedy v Bratislave; Katolícka univerzita v Lubline; Opolská univerzita v Opoli, Pápežská teologická akadémia v Krakove (PL).

Ocenenia a vyznamenania:

* Čestné uznanie za prípravu a realizáciu hudobnej stránky celonárodných Levočských odpustov v Levoči (Cena mesta Levoča 26. 3. 2002)
* Pamätný list pri príležitosti Dňa učiteľov 2003 za svedomitú a aktívnu organizačnú prácu pri otvorení odboru ošetrovateľstvo a systematické dobudovanie fakulty ako významného centra hudobnej umeleckej výchovy od primátora mesta Ružomberok JUDr. Juraja Čecha
* Pamätná strieborná medaila vydaná pri príležitosti ukončenia činnosti NSP Ružomberok za prípravu a realizáciu študijného odboru Ošetrovateľstvo
* Pamätná strieborná medaila vydaná pri príležitosti 15. výročia zriadenia Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v Košiciach

Tvorba

Publikácie:

- liturgické príručky

„A svetlo večné nech im svieti“
„Žalmový spevník II/b“, „II/c“
„Vešpery na nedele a sviatky“
„Vybrané kapitoly z pastorálno-liturgickej teológie“

- vyso­koškolské učeb­ni­ce:

„Liturgika I“, „II“, „III“, „IV“
„Liturgický spev a posvätná hudba I/B“, „II/B“, „III/B“

Sympó­ziá s me­dzi­národnou účasťou:

„Sakramenty inicjacji chrześcijańskiej w liturgii Kościoła katolickiego i zwyczajach ludowych na Słowacji“ (Sviatosti kresťanskej iniciacie v liturgii Katolíckej Cirkvi a v ľudových zvykoch na Slovensku) - Uniwersytet Opolski - Opole 1996
„Liturgická hudba a jej pastoračná hodnota“ - Trnavská univerzita - Bratislava 1996
“Zborový liturgický spev na Slovensku“ - Univerzita Mateja Bela - Banská Bystrica 1996
„Liturgické využitie piesní z JKS v pokoncilovej liturgii“ - Trnavská univerzita - Trnava 1997 a ďalšie.

Spolupráca na významných projektoch, aktivitách

Riešené a vyriešené vedeckovýskumné úlohy:

1. Vianočné hry v Spišskej Magure. Film: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle. Slovenská televízia Bratislava, 1995.
2. Akimjak, A.: A svetlo večné nech im svieti : liturgická príručka pre organistov na sv. omše a obrady za zosnulých. Spišská Kapitula - Spišské Podhradie, 1996. (ISBN 80-88704-07-3)
3. Akimjak, A. - Adamko R.: Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky so sprievodom pre organ : liturgická príručka. Spišská Kapitula - Spišské Podhradie, 1997, (ISBN 80-7142-053-0)
4. Akimjak, A. - Adamko R.: Zhudobnené vešpery na nedele a sviatky : liturgická príručka. Spišská Kapitula - Spišské Podhradie, 1997. (ISBN 80-7142-054-9)
5. Práca nad Celoslovenským liturgickým spevníkom v Ústave hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied v Bratislave
6. Riešenie projektu KEGA č. 3/1236/03 Sprístupnenie odbornej verejnosti národnej a kultúrnej pamiatky – Spišského graduálu z 15. storočia a jeho kritické spracovanie. (doba riešenia 2002 - 2005)
7. Riešenie projektu VEGA č. 1/4732/07: Výskum potenciálu kantorov a organistov v obciach a mestách regiónu Spiš v priebehu 20. storočia a analýza podmienok pre zvýšenie ich odbornej úrovne a spoločenskej akceptácie v súčasných podmienkach.
8. Vedenie rozvojového projektu MŠ SR: Cezhraničná spolupráca
9. Riešenie medzinárodného výskumného projektu: Didaktická pomôcka na vyučovanie liturgického spevu a posvätnej hudby (doba riešenia máj – september 2007)

zdroj: prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak PhD.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost