sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 18:42 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

doc. PhDr. Anton Eliáš CSc. ( 72 r.)

dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

* 04.05.1950 Šoporňa

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie tiger

jubileum od narodenia 72 r.

Vzdelanie

1956 - 1965 Základná deväťročná škola, Kátlovce
1965 - 1968 Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Trnava
1968 - 1973 Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava; učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov, špecializácia: anglický jazyk a literatúra – ruský jazyk a literatúra
1973 štátne skúšky z anglického jazyka a literatúry a ruského jazyka a literatúry na FiF UK, Bratislava

Životopis

Anton Eliáš je dekanom Filozofickej fakulty (od roku 2003) a zároveň docentom na Katedre ruského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde pracuje od ukončenia vysokoškolského štúdia.
Vedie prednášky a semináre z ruskej literatúry 19. storočia, z ruskej literárnej vedy 20. storočia, zo svetovej literatúry, diplomové semináre, výberové prednášky a semináre z interpretácie ruskej lyriky a epiky 19. storočia a z dejín slovanského romantizmu. Pre zahraničných študentov prednáša kurz Slovak Literature in Central European Context.
Je garantom študijných programov prvého a druhého stupňa štúdia ruského jazyka a kultúry v študijnom odbore prekladateľstvo a tlmočníctvo, školiteľom doktorandského štúdia v študijnom odbore slovanská filológia – slovanské literatúry a členom odborovej komisie pre obhajobu dizertačných prác v študijnom odbore slovanská filológia – slovanské literatúry.
Počas pôsobenia na fakulte vychoval dvoch absolventov doktorandského štúdia a ako školiteľ viedol takmer štyri desiatky diplomantov.
Popri pedagogickej a vedeckej práci je činný aj ako prekladateľ spoločenskovednej a umeleckej literatúry z ruštiny a angličtiny; je nositeľom ceny SLF za odborný preklad a viacnásobným členom poroty SLF pre udeľovanie Ceny J. Hollého za umelecký preklad.
V rámci občianskych aktivít v rokoch 1998 - 2002 pôsobil ako poslanec MsZ Pezinok, od roku 2003 je členom komisie školstva a kultúry pri MsZ Pezinok.

Akademická kariéra - zamestnanie, vedecké hodnosti, funkcie:

február 2007 po opätovnom zvolení vymenovaný rektorom UK za dekana FiF UK
2003 - 2007 dekan FiF UK
1998 - 2002 prodekan FiF UK pre vzdelávaciu činnosť
1998 docent na Katedre ruského jazyka a literatúry FiF UK
1998 habilitácia vo vednom odbore slovanská filológia (téma habilitačnej práce: Lyrický subjekt ruskej romantickej, postromantickej a neoromantickej poézie
1990 - 1993 vedúci Katedry ruského jazyka a literatúry FiF UK
1987 kandidátska dizertačná práca (téma dizertačnej práce: Čas a priestor v lyrike M. J. Lermontova)
1983 rigorózna skúška v študijnom odbore ruský jazyk a literatúra
1977 odborný asistent na Katedre ruského jazyka a literatúry FiF UK
1974 asistent na Katedre ruského jazyka a literatúry FiF UK

Vedecká práca:

Výskum v oblasti dejín ruského a európskeho romantizmu, ruského a európskeho literárnovedného myslenia a poetiky lyrickej poézie.
Počas pôsobenia na FiF UK absolvoval Anton Eliáš študijné a prednáškové pobyty v Inštitúte A. S. Puškina a na MGU v Moskve, na Pedagogickej fakulte A. Serafimoviča vo Volgograde, na Filozofickej fakulte Univerzity v Ľubľane, na University of Pittsburgh, na Inštitúte slavistiky Univerzity v Grazi a Univerzity vo Viedni a na Filozofickej fakulte Univerzity v Záhrebe.
Zúčastnil sa na 32 domácich a 12 medzinárodných a zahraničných vedeckých konferenciách a v rokoch 1992 - 1997 participoval na riešení vedeckých úloh v rámci troch grantov VEGA.
Od roku 2003 je predsedom Vedeckej rady FiF UK a členom vedeckých rád UK, PedF UK, VŠMU (do roku 2006), FHV UMB v Banskej Bystrici a FF UCM v Trnave. Tiež pôsobí ako člen redakčnej rady časopisu RAK a Novaja rusistika (Masarykova univerzita Brno).

Tvorba

doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc. je autorom 1 monografickej práce, 1 kapitoly v monografickej publikácii a vyše 90 vedeckých štúdií, odborných článkov a recenzií publikovaných v domácich i zahraničných zborníkoch a odborných periodikách.
Je spoluautorom Krátkeho slovníka ruských spisovateľov a Slovníka ruskej literatúry 11. - 20. storočia.

- kompletná bibliografia je zverejnená na i-portále Akademickej knižnice UK
zdroj: doc. PhDr. Anton Eliáš, CSc., Univerzita Komenského, Bratislava

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost