sk  |  en
Streda | 29.06.2022, 16:10 | meniny: Peter, Pavol, Petra; zajtra: Melánia
  • | Medzinárodný deň Dunaja

    Medzinárodný deň Dunaja je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. Anton Habovštiak CSc. ( 79 r.)

jazykovedec, dialektológ, slavista, spisovateľ, esejista

Kategória: spisovatelia

* 22.09.1924 Krivá

† 14.04.2004 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie potkan

jubileum od úmrtia 18 r.

jubileum od narodenia 97 r.

Vzdelanie

1938 - 1941 gymnázium, Trstená
1941 - 1946 gymnázium, Dolný Kubín
1946 - 1951 FF UK, študoval slovenčinu a francúzštinu, Bratislava
1951 získal doktorát na FF UK (PhDr.)
1960 obhájil hodnosť kandidáta vied (CSc.)

Životopis

Anton Habovštiak sa narodil v roľníckej rodine. Inšpirovaný prostredím, začal si zapisovať nárečové texty z oravskej oblasti, ktoré neskôr využil a uplatnil vo svojom bádateľskom a tvorivom živote. Svoju prvú štúdiu (Stredoslovenské ä, ä na rozhraní dolnej a strednej Oravy) venoval svojmu rodnému kraju.

Celý život zasvätil vedeckej práci v Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra - predovšetkým výskumu slovenských nárečí, predovšetkým oravských, a to najmä s uplatnením metód jazykového zemepisu. Venoval sa aj otázkam spisovného jazyka, štylistike, onomastike, lexikologickej a lexikografickej problematike, ale aj umeleckej literárnej tvorbe a literatúre faktu. Zaoberal sa aj výskumom slovnej zásoby slovenských a slovanských nárečí.

Dlhé roky aktívne pracoval v lexikálnej sekcii. Ako autor riešil teoretické i praktické problémy lexikálnej a sémantickej diferenciácie jazykov skúmaného areálu (i jej plastického zobrazenia na mapách) zo širšieho slavistického hľadiska. Využil materiál získaný pomocou atlasového dotazníka na rozsiahlom slovanskom (i neslovanskom) území a pripravil sériu príspevkov, ktoré potom publikoval v domácich i zahraničných periodikách, príležitostných zborníkoch a knižných vydaniach.

Počas dialektologických terénnych výskumov venoval pozornosť aj ľudovej slovesnosti. Na základe získaných ľudových motívov napísal viacero zbierok rozprávok a povestí, v ktorých bohato využil hlbokú studnicu nárečovej lexiky, frazeológie a syntaxe i pozitívne etické posolstvo ústne tradovaných príbehov. Čitatelia mu neraz adresovali otázku, ako vraj súvisí vedecké poznávanie s fenoménom fantázie, čo tak veľmi charakterizuje slovesný útvar, akým je rozprávka. Venoval sa aj tvorbe literatúry pre mládež.

Ako člen autorského kolektívu Slovníka slovenských nárečí I (1994) mal možnosť samostatne rozvinúť svoju lexikografickú prax. Zúročil ju najmä pri príprave troch dielov edície krátkych slovníkov slovenských nárečí. Neustále bol aktívny v besedovaní, oponovaní a popularizovaní, často písal do dennej tlače. Pozornosť venoval aj svojim oravským dominantám. S kapitolami o nárečiach pomáhal pri tvorbe monografií o jednotlivých oravských obciach (Zázrivá, Oravská Lesná, Námestovo, Krušetnica, Oravská Polhora, Hruštín, Novoť, Oravská Jasenica, Vavrečka, Nižná.

Zozbieral svedectvá o živote svojej rodáčky z Krivej - rehoľnej sestry Zdenky (vydal tri knižné publikácie), ktorú pápež Ján Pavol II. vyhlásil za blahoslavenú počas jeho návštevy Slovenska v roku 2003. Do svojich posledných chvíľ neustával v rozmanitých tvorivých a kultúrno-spoločenských aktivitách, ktoré dopĺňali jeho viac ako polstoročnú publikačnú a bádateľskú aktivitu.

Pôsobenie:

1950 - 1952 pracovník Jazykovedného ústavu Slovenskej akadémie vied a umení, Bratislava
1952 - 1953 pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV,
1953 - 1966 pracovník Ústavu slovenského jazyka SAV, Bratislava
1967 - 1990 odborný asistent, vedecký pracovník, odborný pracovník, vedúci vedecký pracovník Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, Bratislava
1950 - 1955 tajomník ortoepickej komisie
1965 - 1969 člen komisie pre názvy obcí a ich častí na Slovensku pri Kancelárii Slovenskej národnej rady
1977 člen medzinárodnej komisie pre slovanský lingvistický atlas pri Medzinárodnom komitéte slavistov

Ocenenia:

1979 strieborná čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
1984 zlatá čestná plaketa Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách
1984 Pamätná medaila Matice slovenskej za zásluhy o jazykovedný výskum a literárnu tvorbu
1984 Cena Slovenského literárneho fondu
1985 okresné vyznamenanie (okr. Dolný Kubín) za zásluhy o výstavbu Oravy
1987 Cena SAV (člen kolektívu)
2003 Cena Literárneho fondu za pôvodnú slovenskú literárnu tvorbu za rok 2003 za dielo Slovenské povesti
2004 ocenenie Fra Angelika od Rady Konferencie biskupov Slovenska za prínos kresťanských hodnôt do umenia
2004 Prémia Literárneho fondu (in memoriam) za knihu Slovenské povesti
2005 Pribinov kríž I. triedy in memoriam

od 9. 12. 2004 nesie jeho meno Oravská knižnica Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne

Tvorba

Jazykovedná činnosť:

1965 Oravské nárečia (nárečová monografia)
1968 Atlas slovenského jazyka I. Vokalizmus a konsonantizmus (spoluautor)
1969 Hviezdoslav a slovenčina (jazykovednú esej)
1970 Oravské chotárne názvy (monografia)
1983 Oravci o svojej minulosti (dialektologická monografia)
1983 Reč a slovesnosť oravského ľudu (súbor nárečových „prehovorov“ z okruhu materiálnej a duchovnej kultúry)
1984 Atlas slovenského jazyka 4. Lexika
1993 Zo slovensko-slovanských lexikálnych vzťahov (so zreteľom na lingvistickú geografiu)
1995 Ako sa rozprávalo v Krivej a v blízkom okolí (Krátky slovník nárečia slovenského oravského)
1997 Slovník Pivnice vo Vojvodine - Ako sa rozprávalo v Pivnici (Báčka; Krátky slovník nárečia slovenského pivnického podľa Antona Habovštiaka)
1998 Slovník Slovákov v Gornej Mitropoli - Ako sa rozprávalo v Gornej Mitropolii (Bulharsko; Krátky slovník nárečia slovenského gornomitropolského podľa Antona Habovštiaka)
Krátky slovník nárečia slovenského podľa Antona Habovštiaka
Slovanský jazykový atlas
Celokarpatský dialektologický atlas
Slovník slovenských nárečí (spoluautor)

Rozprávky:

1963 Pastierik a zbojníci
1966 Tri víly na salaši
1968 Kráľovič a krásna Zuzana
1968, 1976 O kaštieli v šírom poli
1972, 1979 Kráľ a múdry sedliak
1972 Tri píšťalôčky
1980 O orlovi na Bielej skale
1981 Snehobiela košeľa
1985 Odvážny Benko a zakliaty zámok
1991 Poklad nad všetky poklady
1991, 1994 Trojaké husličky
1997 Kniha rozprávok
1999 Remeslo má zlaté dno

Zbierky povestí spracované na základe ľudových motívov:

1966 Zakliate ovečky pod Rozsutcom
1970 Proroctvo kráľa Mateja
1970 Zlaté dukáty v Choči
1974 Viktorine zvony
1977 Skamenená dievka
1978 Oravské povesti
1980 Jánošíkova studnička
1980 O orlovi na Bielej skale
1987 Kukučkine slzy
1994 Povesti o Oravskom zámku
2000 Povesti z oravskej doliny
2003 Slovenské povesti II

Romány pre mládež:

1985 Plátennícka pieseň
1995 Aj také sú Božie cesty (súboru poviedok o trpkých osudoch prenasledovaných ľudí)
1999 Plátennícka pieseň a jej finále

Eseje:

1985 Oravské chodníčky
1995 Dni sviatočné i všedné
1995 Kráľ nad kráľmi sa narodil - kresťanské vianočné tradície, vinše, rozprávky, betlehemské hry a piesne
1995 Sedem posledných slov Spasiteľa na kríži

Literatúra faktu:

1992 Cesta kríža
1993 Múdrosť srdca
1996 Za mrakmi je moje milované Slnko (2000, 2003, 4. rozšírené vyd. 2003)
2001 Božia služobnica Cecília Schelingová - sestra Zdenka
2002 Krížová cesta - úvahy pre mládež a vojakov v treťom tisícročí
2002 Meditácie a modlitby sestry Zdenky
2003 Sestra Zdenka

Kniha meditácií:

1995 Sedem posledných slov Spasiteľa ma kríži

Novely a poviedky:

1992 Volanie domova
1995 Aj také sú Božie cesty
1999 Mať moja, mať moja
1999 Srdcia, čo našli lásku

Divadelná hra pre deti a mládež:

1997 Vitala a Nabor

Televízne scenáre:

1995 - 1998 spolu s manželkou Katarínou pripravoval pre seriál Malé biblické príbehy (Slovenská televízia) scenáre textov zo Starého a Nového zákona a Apoštolských skutkov

Monografie:

1993 K bratislavskému XI. medzinárodnému zjazdu slavistov vyšla monografia Zo slovensko-slovanských lexikálnych vzťahov
2003 Túžba po poznaní (vydala Matica slovenská; okrem biografie a osobných spomienok obsahuje bibliografiu autora)
2004 Spomienková kniha A. Habovštiaka (prierez svojím životom a dielom)

Štúdie:

1948 Stredoslovenské ä, ä na rozhraní dolnej a strednej Oravy
1951 Prvky ľudovej reči v Hečkovom románe Drevená dedina
1956 Ľudovít Štúr a slovenské nárečia
1958 O dialektizmoch v Bodenkovej knihe Na Starom grunte
1964 Poznámky k druhému vydaniu Bodenkovej knihy Na Starom grunte
1966 Využitie nárečí v slovenskej literatúre
1969 Hviezdoslav a slovenčina
1970 Theo H. Florin a jeho básnická reč
1972 Nárečový slovník v literárnej tvorbe Martina Kukučína
1984 Názvy pohanky (Fragopyrum) v slovenčine a v slovanských jazykoch
1985 Lexémy cap a kozol v slovanských jazykoch
1987 Slová rataj a pachar v slovenčine a v slovanských jazykoch
1988 Borievka obyčajná (Juniperus comunnis) v západoslovanských jazykoch
1990 Názvy borovica a sosna zo slovakistického a slavistického aspektu
1991 Slovenské názvy dobytka v slovanskom kontexte (1991)
Niekoľko poznámok k rozboru slovenských ľudových piesní
Využitie nárečí v slovenskej literatúre a iné.

Bibliografia

L. Ivanová-Šalingová, M.: Hľadanie výrazu. O štýle súčasnej prózy pre mládež. Bratislava 1964.
Buffa, F.: Anton Habovštiak päťdesiatročný. Slovenská reč 39, 1974, s. 227-29.
Dvonč, L.: Súpis prác Antona Habovštiaka za roky 1948 – 73. Tamže s. 229-39.
Bajzíková, E.: Prerozprávanie folklóru ako metatext. In: Literárne vzdelanie. Martin 1976, s. 222-23 (dotazník)
zdroj: Encyklopédia Slovenska, II. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1978; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Slovenská akadémie vied; Encyklopédia súčasných spisovateľov Slovenska - www.books.sk, Vydavatelstvo FORMAT; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost