sk  |  en
Piatok | 09.12.2022, 18:19 | meniny: Izabela; zajtra: Radúz
  • | Medzinárodný deň boja proti korupcii  

    Medzinárodný deň boja proti korupcii (International Anti-Corruption Day) sa oslavuje od roku 2004, ako pripomienka Dohovoru OSN proti korupcii na konferencii v Méride (Mexiko). Sviatok slúži na upozornenie spoločnosti na celosvetový výskyt korupcie a na prezentovanie návrhov na jej potláčanie.

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Antonín Kolář ( 78 r.)

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

* 28.09.1884 Praha

† 07.07.1963 Benátky pri Litomyšli

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie opica

jubileum od úmrtia 59 r.

jubileum od narodenia 138 r.

Vzdelanie

1951 penzionovaný
1942-1963 trvalý pobyt v Benátkach pri Litomyšli
1942 daný k dispozícii MšaNO v Prahe
1929/30 prodekan FIF UK
1928/29 dekan FIF UK
1935/36, 1938/39 prorektor UK
1934/35 rektor UK
1924-1932, 1934-1935 riaditeľ Seminára klasickej filológie FIF UK
1922-1929, 1933 riaditeľ Proseminára pre klasickú filológiu FIF UK (oddelenie latinské a grécke)
1922-1942 riadny profesor klasickej filológie FIF UK v Bratislave
1919-1922 docent klasickej filológie FIF UK v Prahe
1909-1918 stredoškolský profesor na Reálnom vyššom gymnáziu v Novom Bydžove
1908-1909, 1919-1922 stredoškolský profesor Akademického gymnázia v Prahe
1908 PhDr. na FIF KFU v Prahe
1907 FIF Karlo-Ferdinandovej univerzity (teraz Univerzita Karlova) v Prahe
1903 Reálne a vyššie gymnázium v Prahe - Smíchove

Životopis

Český klasický filológ. Vo svojich prácach sa venoval výskumu antickej metriky, vplyvu antickej kultúry na európsku, sociálnym otázkam antickej spoločnosti, gréckemu a rímskemu náboženstvu, dejinám klasickej filológie, gréckej komédii, antisemitizmu v staroveku. Pre stredné školy písal čítanku latinských textov. Aktívne sa zúčastňoval diskusií o návrhu na reformu stredoškolského štúdia, kde preferoval výučbu klasických jazykov na gymnáziách. Na novozaloženej filozofickej fakulte vychoval pre slovenské stredné školy odborne pripravených učiteľov gréčtiny a latinčiny. Vybudoval seminárnu knižnicu, ktorá patrila medzi najlepšie na fakulte. Jeho rokovania s ministerským predsedom Malypetrom, ministrom školstva prof. Krčmářom a poslancom Štefánkom rozhodujúcou mierou prispeli k tomu, že budovu na Šafárikovom námestí pridelili univerzite.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách

Predseda finančnej komisie UK, predseda hospodársko-finančnej komisie UK, zástupca predsedu Skúšobnej komisie pre učiteľstvo na stredných školách pri FIF UK. Člen Učenej spoločnosti Šafárikovej (od roku 1939 člen Slovenskej učenej spoločnosti), člen Jednoty československých filológov, člen Spoločnosti priateľov antickej kultúry, člen Extenzie UK, člen Kuratória pre postavenie univerzitného internátu a akademickej menzy, člen stavebnej komisie UK, člen korešpondent Kráľovskej českej spoločnosti náuk, mimoriadny člen Českej akadémie vied a umení

Tvorba

1961 Stoická logika podle výkladu Diogena Láertského
1955 Diogena Laertia Pammetros
1947 De re metrica poetarum Graecorum at Romanorum
1940 Vzťah rytmu k obsahu piesní v gréckej lyrike sborovej
1937 Co je antická metrika
1936 Demokracie antická a moderní
1935 Osudy trnavské university a její význam pro Slovensko
1935 De dactyloepitritis
1933 Die Logaöden. Überprüfung neuerer Lösungen einer alten Frage
1931 Rehoř Dankovský, profesor řečtiny na akademii v Prešpurce před sto lety
1928 Antika a politická výchova příštích občanů
1927 Sociální otázka v starém Řecku a Římě
1926 Humanistická básnířka Vestonia
1925 Kosmovy vztahy k antice
1924 Působení kultury antické na kulturu evropskou
1923 Starověké dělení attické komoedie
1923 Příspěvky k poznání nové komoedie attické, zvláště Menandrovy
1920 O antisemitismu v starověku
1919 Světová válka ve světle starověkých dějin. Příspěvek k poznání německé mentality
1919 Řecká komedie
1911-1912 O vztahu elegie římské k elegii alexandrijské
1910 Poznámky a slovníček k latinské čítance z Cornelia Nepota a Q. Curtia Rufa
1910 Latinská čítanka z Cornelia Nepota a Q. Curtia Rufa
1909 Kdo je skladatelem básne Ciris?
1907 Nový pokus o datování Platonova Lysida

Preklady:

1913 Platon: Faidros
1925 Theofrastos: Povahopisy
1948 Ciceron: O přirozenosti Bohů
zdroj: Univerzita Komenského v Bratislave

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost