sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 18:54 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
 • | Svetový deň mokradí

  V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

 • | Svetový deň zasväteného života

  Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Beata Kosová CSc. ( 65 r.)

rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

* 19.10.1957 Slovensko, Banská Bystrica

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie váhy

čínske znamenie kohút

jubileum od narodenia 65 r.

Vzdelanie

1981 absolvovala štúdium FF UK Bratislava, odbor pedagogika
11. 1. 1995 Kandidátska dizertačná práca na FF UK Bratislava, odbor pedagogika
27. 4. 1997 Habilitačná práca na PF UMB Banská Bystrica, odbor pedagogika
20. 11. 2001 bola vymenovaná za profesora, odbor pedagogika

Životopis

Miesto a doba pedagogického pôsobenia:
1981 - 1983 PF Banská Bystrica - katedra pedagogiky a psychológie
1983 - 1989 SÚV SZM Bratislava - vedúca pionierskeho oddelenia
1989 - 2006 PF UMB Banská Bystrica - katedra elementárnej a predškolskej pedagogiky:
 • 1995 -1999 vedúca katedry
 • 1999 - 2002 prodekanka pre pedagogickú činnosť
 • 2002 - 2006 dekanka

  Pôsobenie na VŠ spolu 20 rokov.
  Funkčné miesto profesora v odbore Predškolská a elementárna pedagogika.

  PEDAGOGICKÁ ČINNOSŤ

  Pedagogické aktivity:
  Prednáša všeobecnú pedagogiku, filozofiu výchovy, komparatívnu pedagogiku, teóriu rozvoja osobnosti v magisterskom a doktorandskom štúdiu.
  Vedie a oponuje: diplomové, rigorózne a dizertačné práce.
  Skúša na čiastkových, štátnych, rigoróznych a dizertačných skúškach.

  Garantovanie študijných programov na PF UMB: 2
  Magisterské štúdium: 1 Predškolská pedagogika
  Doktorandské štúdium: 1 Predškolská a elementárna pedagogika

  Členstvo v Slovenských odborových komisiách a odborových komisiách doktorandského štúdia: 8

 • Slovenské odborové komisie: 2
  Teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy – špecializácia teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ - predseda sekcie SOK a podpredseda SOK
  Pedagogika

 • Odborové komisie: 6
  Predškolská a elementárna pedagogika – PF UMB
  Pedagogika – PF UMB
  Odborová didaktika slovenského jazyka a literatúry – PF UMB
  Odborová didaktika hudobnej edukácie – PF UMB
  Pedagogika – FHPV PU Prešov
  Predškolská a elementárna pedagogika – PF PU Prešov
  Doktorandi: 7 Ukončení: 3; Vedie: 4


  VEDECKÁ ČINNOSŤ A PUBLIKAČNÉ AKTIVITY

  Garantovanie habilitačného a inauguračného konania
  Do roku 2005: 2 - Teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ Pedagogika
  Po roku 2005: 1 Predškolská a elementárna pedagogika Vykonáva funkciu predsedu, člena komisií i oponenta habilitačného i inauguračného konania na Slovensku a v Českej republike.

  Vyriešené a riešené vedeckovýskumné úlohy a vzdelávacie projekty: 12
 • Vyriešené:8
  vedúci riešiteľ 3 (z toho 1 VEGA, 1 štátna objednávka Vlády SR)
  Spoluriešiteľ 5 (z toho 2 VEGA, 1 KEGA)
 • Riešené: 4
  hlavný koordinátor 1 (EQUAL)
  spoluriešiteľ 1 (KEGA )
  garant 2 (SOP Ľudské zdroje)
  Z toho medzinárodnou účasťou 2

  Členstvo vo vedeckých radách, redakčných radách časopisov: 7

 • Vedecké rady: 5
  VR PF UMB Banská Bystrica – predseda VR
  UMB Banská Bystrica
  VR PF UKF Nitra
  VR PF PU Prešov
  VR PdF UK Bratislava

 • Redakčné rady:
  The New Educational Rewiew (medzinárodný)
  Naša škola

  Vystúpenia na konferenciách: 51
  doma 39 (z toho pozvané hlavné referáty 22)
  v zahraničí: 12 (z toho pozvané hlavné referáty 2)

  Ocenenia:
  Cena rektora UMB za rok 1998 za publikácie:
 • KOSOVÁ, B.: Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania alebo Ako ďalej na 1. stupni základnej školy. l. vyd. Banská Bystrica, PF UMB 1995, 99 s. (doteraz 4 vydania)
 • KOSOVÁ, B.: Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy. 1. vyd. Banská Bystrica, PF UMB 1997, 96 s. (doteraz 4 vydania)

  OSTATNÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ:
 • Prezidentka Únie učitelských fakúlt Slovenska
 • Členka Rady centra základního výzkumu pri PdF Univerzity Karlovy Praha
 • Členka ústrednej rady Akadémie vzdelávania SR
 • Členka tímu expertov MŠ SR pre prípravu Koncepcie profesijného rozvoja učiteľov v kariérnom systéme a profesijných štandardov pedagogických zamestnancov

  Tvorba

  Najvýznamnejšie publikované práce:

  2003 Primárny stupeň vzdelávania v medzinárodnom porovnaní
  Banská Bystrica, PF UMB, 99 s. ISBN 80-8055-773-X
  2001 Predškolská výchova v medzinárodnom porovnaní
  Banská Bystrica, Metodické centrum, 31 s. ISBN 80-8041-403-3
  2000 Rozvoj osobnosti žiaka (so zameraním na 1. stupeň ZŠ)
  Prešov, Rokus, 121 s. ISBN 80-968452-2-5
  1997 Hodnotenie ako prostriedok humanizácie školy
  Banská Bystrica, PF UMB, 96 s. ISBN 80-8055-067-0
  1995 Humanizačné premeny výchovy a vzdelávania alebo Ako ďalej na l. stupni ZŠ Banská Bystrica, PF UMB, 99 s. ISBN 80-88825-00-8.

  Publikačná činnosť (k 1. 10. 2006)

 • Knižné práce: 18
  Monografie: 5
  Kapitoly v knihách: 4
  Vysokoškolské učebné texty: 7
  Iné učebné texty: 2

 • Vedecké práce: 115
  v domácích časopisoch a zborníkoch: 92
  v zahraničných časopisoch a zborníkoch: 23

 • Ostatné: odborné práce v časopisoch a zborníkoch: 35
  redakčné a zostavovateľské práce: 11
  recenzie: 16

 • Citácie a ohlasy: 411
  v domácej literatúre: 361
  v zahraničí: 50
 • zdroj: Univerzita Mateja Bela - Banská Bystrica

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost