sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 08:38 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec CSc. ()

rektor Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie

Kategória: funkcionári

* Nevidzany, okres Prievidza

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Vzdelanie

Po absolvovaní základnej a strednej školy vyštudoval v rokoch 1957-1961 aprobáciu fyzika – matematika na Vysokej škole pedagogickej v Bratislave. Neskôr, v roku 1969 aj Elektrotechnickú fakultu SVŠT, špecializácia fyzika tuhých látok. Vedeckú hodnosť kandidáta vied získal v roku 1972 v odbore experimentálna fyzika na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Po vykonaní rigoróznej skúšky na Prírodovedeckej fakulte UK získal akademický titul RNDr. Vedecko-pedagogický titul docent mu bol po habilitačnom konaní udelený v roku 1977. Inauguračné konanie vykonal na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici a v roku 1999 bol vymenovaný za profesora.

Životopis

Svoju profesionálnu kariéru začal na Pedagogickej fakulte v Nitre v roku 1961. Patrí medzi zakladajúcich členov katedry fyziky, kde dlhé roky pôsobil ako jej vedúci. Po roku 1990 zastával funkciu prodekana Pedagogickej fakulty pre rozvoj. V období 1993-1999 bol dve volebné obdobia dekanom Fakulty prírodných vied. V roku 1999 bol akademickým senátom UKF zvolený za kandidáta na rektora univerzity a prezidentom Slovenskej republiky bol dňa 2. júla 1999 vymenovaný za jej rektora. V súčasnom období túto funkciu zastáva už druhé volebné obdobie, na ktoré ho prezident republiky menoval 26. júna 2002.

Záslužnú prácu vykonal v oblasti starostlivosti a rozvoja tvorivosti a talentu žiakov vo fyzike. Od roku 1993 je predsedom výboru fyzikálnej olympiády v SR. Pripravoval a viedol národné družstvo na 14 medzinárodných fyzikálnych olympiádach. Je autorom približne 250 úloh pre rozličné kategórie fyzikálnej olympiády. Od konca sedemdesiatych rokov sa zúčastňuje ako člen pracovnej skupiny a autor na tvorbe projektu učebníc fyziky pre základné a stredné školy, ktoré získali uznanie u nás i v zahraničí.

Prof. Kluvanec niekoľko rokov pracoval ako člen Kolégia fyziky pri SAV i v komisiách pre obhajoby kandidátskych dizertačných prác. V súčasnosti je podpredsedom Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské práce v odbore teória vyučovania fyziky. Pre vysokoškolákov napísal v spoluautorstve jednu celoštátnu učebnicu a šesť učebných textov. Prof. Kluvanec je spoluautorom jedného vynálezu a niekoľkých autorských osvedčení o zlepšovacích návrhoch.
Okrem toho je autorom množstva monografií, vedeckých prác na domácej i medzinárodnej úrovni a riešiteľom viacerých výskumných úloh.

Pracoval v Jednote slovenských matematikov a fyzikov, vedeckej spoločnosti pri SAV, kde bol veľa rokov členom predsedníctva i vo výbore Pobočky JSMF v Nitre.

Prof. Kluvanec je spoluzakladateľom i organizátorom medzinárodných konferencií DIDFYZ, pracoval v redakčných radách vedeckých zborníkov a časopisov. V súčasnosti je vedeckým redaktorom časopisu Obzory matematiky, fyziky a informatiky, časopisu pre teóriu a praktické otázky vyučovania matematiky, fyziky a informatiky.

Prof. Daniel Kluvanec je uznávaným erudovaným pedagógom, prírodovedcom a manažérom nie len v rámci Slovenskej republiky, od roku 2004 zastáva pozíciu viceprezidenta Slovenskej rektorskej konferencie, ale aj na poli medzinárodnom, keď v máji roku 2004 bol menovaný členom Správnej rady CIRCEOS (Medziuniverzitné stredisko pre výskum a spoluprácu krajín strednej a východnej Európy)

Za pedagogické, odborné a publikačné aktivity prof. Kluvancovi boli udelené viaceré uznania a vyznamenania, z ktorých vyberáme:

V roku 1990 bola prof. Kluvancovi udelená „Čestná strieborná plaketa Dionýza Ilkoviča za zásluhy vo fyzikálno-matematických vedách“ a roku 1997 „Cena SAV za vedecko-popularizačnú činnosť“, v r. 1998 mu bola udelená „Medaila svätého Gorazda s číslom 50“ za vynikajúce pedagogické, vedecké a organizačné výsledky v práci s talentovanou mládežou vo fyzike“. Pri príležitosti životného jubilea prof. Kluvancovi bolo udelené „čestné občianstvo mesta Nitry“ za šírenie dobrého mena univerzity i mesta Nitry vo vedeckých a akademických kruhoch. Nadácia Matice slovenskej za rok 2001 udelila prof. Kluvancovi „Cenu Jura Hronca“ za oblasť matematiky a vied o neživej prírode. a v máji 2002 udelilo Predsedníctvo SAV Pamätnú plaketu SAV za príspevok k rozvoju vedy a osobitne Slovenskej akadémii vied, v máji 2005 udelila SAV Medailu SAV za podporu vedy.

Profesor Daniel Kluvanec patrí k významným reprezentantom slovenskej fyziky. Veľkou mierou sa zaslúžil o sformovanie pedagogického a vedeckého profilu Fakulty prírodných vied UKF. Svoje skúsenosti vkladá do ďalšieho rozvoja vysokého školstva na Slovensku a posilneniu postavenia Nitry ako významného univerzitného centra.
zdroj: Rektorát Univerzity Konštantína Filozofa

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost