sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 04:25 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Daniel Rapant ( 91 r.)

zakladateľ modernej slovenskej historiografie, bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória: prírodné vedy, funkcionári

* 17.04.1897 Holíč

† 17.04.1988 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie kohút

jubileum od úmrtia 34 r.

jubileum od narodenia 125 r.

Vzdelanie

1968 akademik SAV
1923 PhDr. na FIF UK v Prahe
1918 - 1922 FIF UK v Prahe
1921 Státní archivní škola v Prahe
1917 gymnázium v Skalici

Životopis

Priebeh zamestnaní:

1964 člen korešpondent SAV
1958 odchod do dôchodku
1956 - 1958 pracovník Univerzitnej knižnice v Bratislave na polovičný úväzok
1949 - 1958 zákaz prednášať z politických dôvodov
1945/1946, 1946/47 dekan FIF SU
1945 rektor SU
1940 - 1949 riaditeľ Oddelenia slovenských dejín pri Historickom seminári FIF SU
1939 - 1948 riaditeľ Historického proseminára FIF SU
1938 - 1940 riaditeľ Historického seminára FIF SU
1939 - 1958 riadny profesor slovenských dejín FIF SU
1933 - 1939 mimoriadny profesor československých dejín FIF SU
1928 - 1933 súkromný docent československých dejín FIF SU
1928 - 1933 radca archívnej a knihovníckej služby a prednosta Krajinského archívu v Bratislave
1924 - 1928 hlavný župný archivár v Bratislave
1918 - 1919 slovenský prekladateľ a korektor Revolučného Národného zhromaždenia
1915 - 1918 vojak rakúsko-uhorskej armády na talianskom fronte
1922 - 1923 Archívna škola na Sorbone v Paríži

Prvý slovenský moderný historik opierajúci sa o komplexnú heuristiku. Ťažisko jeho vedeckej práce spočíva v spracovávaní národnostnej problematiky od prvej polovice 18. storočia do memorandového roku 1861. Rozhodujúcim spôsobom však zasiahol aj do problematiky najstarších dejín Slovenska. Ako prvý vedecky vyvrátil názor o neosídlení prevažnej časti územia Slovenska pred 13. storočím. V polemike s tézami prof. V. Chaloupeckého a prof. A. Pražáka zastával názor o samostatnosti slovenských dejín pred rokom 1918. Za spoločné československé dejiny môžeme, podľa neho pokladať iba dejiny českého a slovenského národa po roku 1918. Bol prvým profesorom slovenských dejín na univerzite. Po oslobodení bol roku 1945 poverený SNR zastávať funkciu rektora SU a dekana FIF SU. Pri politických previerkach po februári 1948 mal z ideologických dôvodov zakázané vykonávať pedagogickú činnosť. Až do penzionovania síce ostal zamestnancom fakulty, ale od roku 1956 pracoval na polovičný úväzok v Univerzitnej knižnici.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách:

Predseda Slovenskej historickej spoločnosti, predseda Skúšobnej komisie pre učiteľstvo na stredných školách, predseda Historického odboru Matice slovenskej, predseda medzinárodnej komisie pre menšinové otázky (za prvej a druhej ČSR),člen Učenej spoločnosti Šafárikovej (od 1939 Slovenskej učenej spoločnosti), člen Zboru pre výskum Slovenska a Podkarpatskej Rusi pri Slovenskom ústave, člen Československej národopisnej spoločnosti, člen Spolku pre štúdium národnostnej otázky, člen stavebnej komisie SU, redaktor Historického zborníka Matice slovenskej.

Vyznamenania:

1987 Zlatá medaila SAV
1969 Rad práce
1968 Národná cena SSR

Daniel Rapant bol manželom slovenskej herečky Hany Meličkovej, s ktorou mali dve dcéry - lekárku Helenu a prekladateľku Danielu.

Tvorba

Výber:

1977 Drobné štúdie k slovenskému stredoveku (I. Provincia Wag, II. Dux Ruizorum, III. Filii jobagionum (Deti bojarské). In Slovenská archivistika, 9, 1974, č.1, s. 47-79, IV. Rutheni exercituantes (Bojoví Rusíni). In: SA, 10, 1975, č.2, s.108-126, V. Milites, cives, civiles. VI. Liberi denarii. In: SA, 11, 1976, č. 1. 89-126, VII. Gens nostra. In: SA, 12, 1977, č. 2, s. 57-66.
1953 Sedliacke povstanie na východnom Slovensku roku 1831. I/1-3.
1950 Tatrín . Osudy a zápasy
1947Vývin slovenského národného povedomia
1947 Ilegálna maďarizácia 1790-1840
1945 Štúr a štúrovci ve službách národa a pokroku
1944 Viedenské memorandum slovenské z roku 1861
1944 Slovenský prestolný prosbopis z roku 1842 I.-II.
1942 Doba štúrovská
1941 Pribinov nitriansky kostolík
1937 - 1972 Slovenské povstanie v roku 1848-1849, I/1-2-V/1-2 (1937, 1947, 1948, 1950, 1954, 1956, 1958, 1961, 1963, 1967. 1972)
1934 Starý Liptov
1931 Maďarónstvo Bernolákovom
1931 Prvé zákony maďarizačné
1930 Československé dejiny. Problémy a metódy
1927 Vývoj rečovej otázky v Uhorsku v rokoch 1740-1790
K počiatkom maďarizácie
1927 I. diel. Vývoj rečovej otázky v Uhorsku 1740-1790.
1933 II. diel . Prvé zákony maďarizačné 1790-1792.
1925 Národ a československá otázka
1924 Národ a dejiny
zdroj: UK - Bratislava

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost