sk  |  en
Sobota | 03.12.2022, 20:21 | meniny: Oldrich; zajtra: Barbora, Barbara
 • | Medzinárodný deň osôb s postihnutím

  Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre žitie.

 • | Sviatok sv. Františka Xaverského, patrón diela šírenia viery (misionárov)

  Sv. František Xaverský sa narodil 7. apríla 1506 na zámku Xavier neďaleko Pamplony v severnom Španielsku a zomrel v roku 1552. Patrí medzi najväčších misionárov v cirkevných dejinách. Počas svojho života šíril vieru, žil s národom a dokázal v ňom prebudiť záujem o vieru. V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna všetkých misií

doplňte alebo opravte informácie

doc. Ing. Dušan Kocur CSc. ( 61 r.)

profesor, bývalý dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach

Kategória: technika, funkcionári

* 14.03.1961 Slovensko, košice

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 61 r.

Vzdelanie

 • 1980-1985 - Elektrotechnická fakulta Vysokej školy technickej v Košiciach (EF VŠT v Košiciach) v odbore Rádioelektronika v rokoch, diplomová práca: Dvojrozmerný číslicový konvolútor na báze zvyškových číselných sústav
 • 1976-1980 - Gymnázium na Šrobárovej ul. č.46. v Košiciach
 • 1967-1976 - ZDŠ na nám. Februárového víťazstva č.8. (dnes Park Angelinum) v Košiciach v rokoch

  Vedecká príprava

 • Katedra rádioelektroniky EF VŠT v Košiciach 1985-1989
 • obhájenie kandidátskej dizertačnej práce s názvom ”Nelineárna Volterrova číslicová filtrácia” a udelenie vedeckej hodnosti CSc. v roku 1990

  Životopis

  Významné funkcie

 • od roku 2002 - pôsobenie vo funkcii člena predsedníctva Klubu dekanov Slovenskej republiky
 • od roku 2000 - pôsobenie vo funkcii dekana FEI TU v Košiciach
 • pôsobenie vo funkcii prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť a rozvoj na FEI TU v Košiciach: 1997-2000
 • 1994-1996 - pôsobenie vo funkcii predsedu Akademického senátu TU v Košiciach
 • 1992 - 1994 - pôsobenie vo funkcii predsedu Akademického senátu EF/FEI TU v Košiciach

  Ocenenia

  Dosiaľ najvyššie udelené ocenenie:Honorary Professor of Budapest Tech, Hungary (Čestný profesor Polytechniky v Budapešti, Maďarská republika)

  Pôsobenie na EF VŠT /FEI TU v Košiciach

 • pôsobenie vo funkcii člena predsedníctva Klubu dekanov Slovenskej republiky: od roku 2002,
 • pôsobenie vo funkcii dekana FEI TU v Košiciach: od roku 2000,
 • pôsobenie vo funkcii prodekana pre vedeckovýskumnú činnosť a rozvoj na FEI TU v Košiciach: 1997-2000,
 • pôsobenie vo funkcii predsedu Akademického senátu TU v Košiciach: 1994-1996,
 • pôsobenie vo funkcii predsedu Akademického senátu EF/FEI TU v Košiciach: 1992-1994,
 • pôsobenie na Katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií vo funkcii profesora na odbor telekomunikácie (názov inauguračnej prednášky: “Spracovanie negaussovských signálov na báze korelačných funkcií a spektier vyšších rádov: základné princípy a aplikácie”): od 13.6.2005,
 • vymenovanie za profesora v odbore Elektronika telekomunikačná technika: 13.6.2005,
 • pôsobenie na Katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií vo funkcii profesora na odbor telekomunikácie (ako mimoriadny profesor): od 2003 do 12.6.2005,
 • pôsobenie na Katedre rádioelektroniky/ Katedre elektroniky a multimediálnych telekomunikácií (zmena názvu pracoviska) ako docent: 1996-2003,
 • habilitácia za docenta v odbore Rádioelektronika (téma habilitačnej práce a habilitačnej prednášky: “Algoritmy adaptácie adaptívnych Volterrových filtrov”): 1995,
 • pôsobenie na Katedre rádioelektroniky ako odborný asistent: 1988-1995

  Oblasti vedeckého záujmu

 • prenosové systémy pre 4. generáciu komunikačných systémov,
 • CDMA, MC-CDMA prenosové systémy,
 • mnohoúčastnícke prijímače pre CDMA a MC-CDMA prenosové systémy,
 • prenosové systémy s rozprestretým spektrom
 • číslicové metódy spracovania signálov,
 • aplikácie pokročilých metód číslicového spracovanie signálov v diagnostike súčastí automobilov,
 • lineárne a nelineárne časovo-invariantné a adaptívne číslicové filtre,
 • spektrálna a polyspektrálna analýza signálov,
 • psychoakustická analýza akustických signálov,
 • automobilová elektronika
 • vložené systémy v automobiloch

  Tvorba

  Najvýznamnejšie doteraz publikované vedecké práce

 • 1. Kocur, D. (1989) Semisystolic Implementation of Second-Order Volterra Digital Filters Based on Recurrence Algorithm of Volterra Filtering. Electronics Letters, vol.25, No.1., pp. 25-26.
 • 2. Kocur, D., Zetík, R. (2000) Time-Frequency Analysis of Signals Generated by Rotating Machines. Electronics Letters, vol.36, No.20., pp.1741-1742.
 • 3. Kocur, D., Stanko, R. (2000) Order Bispectrum: A new Tool for Reciprocated Machine Condition Monitoring. Mechanical Systems and Signal Processing, vol.14, No.6., pp. 871-890.
 • 4. Kocur, D. (2001) Adaptívne Volterrove číslicové filtre. Elfa s. r. o. Košice. ISBN 80-89066-00-3, s. 162.
 • 5. Kocur, D. - Čížová, J. - Marchevský, S.: Microstatistic Multi – User Detection Receiver. Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics (JACI3), Japan, vol. 8., No.5, 2004, pp. 482-487.

  Najvýznamnejšie publikované vedecké práce za posledných 6 rokov

 • 1. Kocur, D., Zetík, R. (2000) Time-Frequency Analysis of Signals Generated by Rotating Machines. Electronics Letters, vol.36, No.20., pp.1741-1742.
 • 2. Kocur, D., Stanko, R. (2000) Order Bispectrum: A new Tool for Reciprocated Machine Condition Monitoring. Mechanical Systems and Signal Processing, vol.14, No.6., pp. 871-890.
 • 3. Kocur, D. (2001) Adaptívne Volterrove číslicové filtre. Elfa s. r. o. Košice. ISBN 80-89066-00-3, s. 162.
 • 4. Kocur, D., Zetík, R. (2003) Volterra Filters: A Promising Tool for Wideband and Narrowband Interference Suppression in DS-SS Communication Systems. Iranian Journal of Electrical and Computer Engineering, vol 2., No. 1., 2003, pp. 1-8.
 • 5. Kocur, D. - Čížová, J. - Marchevský, S.: Microstatistic Multi – User Detection Receiver. Journal of Advanced Computational Intelligence and Intelligent Informatics (JACI3), Japan, vol. 8., No.5, 2004, pp. 482-487.

  Riešené projekty, publikácie, členstvá v redakčných radách vedeckých časopisov

  Spoluriešiteľ vedeckých projektov

 • Číslicové spracovanie signálov v digitálnych komunikačných systémoch. Projekt GAV č. 1/284/92, (1992 –1994).
 • Inteligentné spracovanie signálov v telekomunikáciách. Projekt VEGA 1/2312/95, (1995-1997).
 • Číslicové spracovanie signálov v multimediálnych telekomunikáciách. Projekt VEGA 1/5241/98, (1998-2000).
 • Číslicové spracovanie signálov a autentizácia dát v multimediálnych telekomunikáciách. Projekt VEGA 1/8130/01, (2001-2003).
 • Číslicové spracovanie, prenos, rozpoznávanie a kryptografická ochrana v multimediálnych telekomunikáciách. VEGA 1/1057/04 (2004-2006).
 • Predspracovanie a prenos číslicových signálov. Inštitucionálny projekt podporovaný FEI TU v Košiciach, č. 4141, (1992-1994).
 • Číslicové metódy na predspracovanie a prenos signálov. Inštitucionálny projekt podporovaný FEI TU v Košiciach, č 41141, (1995-1996).
 • Spracovanie a prenos multimediálnych dát v telekomunikačných sieťach. Inštitucionálny projekt podporovaný FEI TU v Košiciach, (1997-1999).
 • Spracovanie, prenos a ochrana multimediálnych dát. Inštitucionálny projekt podporovaný FEI TU v Košiciach, (2000-2002).
 • Číslicové spracovanie signálov v bezpečných komunikáciách a interaktívnych službách. Inštitucionálny projekt č. 4434 podporovaný FEI TU v Košiciach, 2003-2005,
 • COST Action 249: Continuous Speech Recognition over the Telephone (projekt z programu COST, 1994-1998),
 • COST Action 272: Packet-Oriented Service Delivery Via Satellite (projekt z programu COST, 2001-2005).

  Zodpovedný riešiteľ projektov medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce

 • Innovative Methods of Noise and Vibration Analysis on Reciprocating Machinery for the Purpose of Quality Control and Diagnostics (projekt CIPA-CT94-0220 z programu COPERNICUS, 1994-1998),
 • COST Action 262: Spread Spectrum Systems and Techniques in Wireless and Wired Communications (projekt z programu COST, 1999-2002),
 • COST Action 289: Spectrum and Power Efficient Broadband Communications (projekt z programu COST, 2003-2007).

 • autor alebo spoluator 119 publikovaných vedeckých prác,
 • predseda redakčnej rady časopisu Acta Electrotechnica et Informatica (časopis vychádza v Slovenskej republike): od roku 2001,
 • člen redakčnej rady časopisu Acta Polytechnica Hungarica (časopis vychádza v Maďarskej republike): od roku 2004
 • vlastná profesia, turistika
  zdroj: Dušan Kocur, FEI TU Košice

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost