sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 08:33 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

prof. RNDr. Eduard Kostolanský CSc. ( 86 r.)

rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Kategória: funkcionári

* 23.12.1936

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 86 r.

Vzdelanie

1964 - 1969 rôzne kurzy z oblasti programovania a využívania počítačov

1969 RNDr. prírodovedy, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave; vedný odbor: približné a numerické metódy

1973 CSc. vied, kandidát technických vied, Elektrotechnická fakulta, Slovenská vysoká škola technická v Bratislave

1995 Docent, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave; odbor: aplikovaná informatika; názov habilitačnej práce: Adoptovanie informačnej techniky v lingvistike

Znalosť cudzích jazykov:

ruský jazyk – plynulo – štátna záverečná skúška
nemecký jazyk – plynulo – štátna záverečná skúška
anglický jazyk – plynulo – štátna záverečná skúška

Životopis

Profesor Eduard Kostolanský pochádza z viacdetnej rodiny. Základné, stredné a vysokoškolské vzdelanie absolvoval bez prerušenia, v dennom štúdiu.
Svoju odbornú činnosť zahájil v roku 1961 ako programátor riešením problémov aplikovaného výskumu (počítačové riešenie problémov chémie, medicíny, riadenia).
V rokoch 1966 – 1969 sa zúčastňoval na vývoji riadiaceho počítača a riešenia problémov spracovania nenumerických údajov. Na roky 1970 – 1971 získal na základe konkurzného konania štipendium na Institute für Informatik, München, kde sa podieľal hlavne na riešení efektívnych počítačových algoritmov.
V rokoch 1972 – 1977 bol zodpovedným riešiteľom projektov programových celkov u nás vyrábaného číslicového počítača RPP – 16. V rámci týchto projektov sa podieľal na výchove takmer 30 nastupujúcich programátorov a kvalifikovaných odborníkov v smere počítačovej podpory riešenia rôznych projektov.
V rokoch 1978 – 1980 pracoval na ústave informácií a riadenia v kultúre. a bol zodpovedný za projekty bibliografického informačného systému.
Od roku 1981 pracoval Eduard Kostolanský vo Výpočtovom stredisku SAV a riešil problémy databázových systémov a počítačovej lingvistiky.
V rokoch 1984 – 1985 pôsobil na univerzite v Kuwajte ako vysokoškolský učiteľ computer science (informatiky).
V období 1986 – apríl 1991 pracoval v Informačnom centre SAV, kde koordinoval a riešil projekty integrovaných informačných systémov rôzneho zamerania. Od mája 1992 pôsobil profesor Kostolanský v Laboratóriu počítačovej lingvistiky Pedagogickej fakulty UK.
V rokoch 1994 – 1997 sa zúčastňoval medzinárodného lingvistického projektu v rámci projektov organizovaných Európskou úniou.Súbežne s výskumnou činnosťou vykonával aj pedagogickú činnosť na Univerzite Komenského a Slovenskej technickej univerzite.
Profesor Eduard Kostolanský bol viackrát vedúcim československej delegácie na jednaniach spojených s formulovaním, zabezpečovaním a riešením medzinárodných projektov. Išlo o rozsiahle projekty pod spoločným menom Systém malých elektronických počítačov.
Tiež bol členom, v mnohých prípadoch predsedom, programových výborov pravidelných i nepravidelných medzinárodných a domácich konferencií z oblasti počítačov a ich využívania (SMEP).
V súčasnosti pracuje na Fakulte prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Prednáša väčšinou teoretickejšie informatické predmety študentom prírodovedných študijných programov, ale aj študentom humanitných študijných programov na Filozofickej fakulte. Od júna 2002 je rektorom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, v súčasnosti druhé volebné obdobie.

Priebeh predchádzajúcich zamestnaní:

1960 – 1961 Mestská správa školských zariadení, pedagóg
1961 – 1978 Slovenská akadémia vied, Ústav technickej kybernetiky SAV, Bratislava, vedecký pracovník
1978 – 1981 Ústav pre informácie a riadenie kultúry, Bratislava, vedecký pracovník
1981 – 1992 Výpočtové stredisko SAV, Informačné centrum SAV, vedecký pracovník
1992 – 1997 Pedagogická fakulta UK, pedagóg
od 1. 9. 1997 - dodnes Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, pedagóg

Účasť na projektoch (posledných 5 rokov):

Medzinárodné projekty:

V rámci programu CEEPUS projekt Reliability of Structures, obdobie 1998 – 2003. V rámci 5. rámcového programu projekt TELRI – výstavba multijazykových štruktúrovaných jazykových zdrojov, obdobie 1996 – 2002 (koordinátor za slovenskú stranu).
V rámci štátneho programu výskumu sa riešil projekt Referenčná morfologická databáza slovenčiny – analýza a návrh štruktúr, obdobie 1996 – 2002. V tomto projekte bol Eduard Kostolanský zodpovedným riešiteľom.
V období 2002 – 2003 sa riešil projekt Tvorba špecifického textového korpusu (žurnalistické historické texty), ktorého bol zodpovedným riešiteľom.
Od roku 2005 projekt VEGA, číslo 1/2261/05 – Morfologická databáza vlastných mien a geografických názvov na Slovensku, vedúci projektu.
Profesor Kostolanský je členom odborných kolektívov, ktoré podali 2 návrhy projektov žiadajúcich podporu zo štrukturálnych zdrojov EÚ.
V súčasnosti sa podieľa tiež na riešení inštitucionálnych projektov z oblasti počítačovej analýzy slovenských textov, prípravy výučby s podporou informačnej technológie a tvorby viacjazyčných textových korpusov.

Členstvo v odborných telesách:

- člen Vedeckej rady Fakulty prírodných vied UCM
- predseda Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
- člen vo viacerých programových výboroch periodických medzinárodných konferencií

Tvorba

Publikačná činnosť (posledných 5 rokov):

Publikačná činnosť za posledných 5 rokov je rozdelená na dve časti, a to písanie skrípt a učebných textov a druhú časť tvoria vedecko-výskumné príspevky. V časti pedagogických textov za posledných 5 rokov napísal Eduard Kostolanský 5 publikácií a 17 vedecko-odborných príspevkov. Prevažná väčšina vedecko-odborných príspevkov je z oblasti počítačového modelovania prirodzeného jazyka, výstavby textových korpusov a prípravy informačno-znalostných zdrojov pre tvorbu systémov dištančného vzdelávania s využívaním informačnej technológie.

Vedenie diplomových, záverečných a doktorských prác:

V posledných 5 rokoch viedol profesor Kostolanský 27 záverečných prác a v súčasnosti (máj 2008) vedie 3 doktorandské práce. Ide o záverečné práce vysokoškolského štúdia a doktorandského štúdia z oblasti aplikovanej informatiky, v smere tvorby informačných systémov a počítačového spracovania prirodzeného jazyka.
zdroj: prof. RNDr. Eduard Kostolanský CSc.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost