sk  |  en
Nedeľa | 29.01.2023, 10:02 | meniny: Gašpar; zajtra: Ema

doplňte alebo opravte informácie

Ferdinand Martinengo ( 73 r.)

priekopník telesnej výchovy, humanista, pedagóg, šermiar, športovec, záchranár, zakladateľ a prvý veliteľ bratislavského Dobrovoľného hasičského spolku

Kategória: individuálne

* 04.03.1821 Záhreb

† 28.02.1895 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie had

jubileum od úmrtia 127 r.

jubileum od narodenia 201 r.

 

všeobecné informácie

Veľkú časť svojho života od polovice 19. storočia zasvätil spoločenskému rozvoju Bratislavy. Rodák zo Záhrebu prišiel do Bratislavy v roku 1844 a založil tu súkromnú šermiarsku školu a veslársky klub. Školu navštevovali najmä bratislavskí študenti. Tiež bol zakladateľom spolku Humanitas. Jeho myšlienky a činy výrazne ovplyvnili rozvoj spoločenského života nielen na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách Európy.

V roku 1863 inicioval spolu s budúcim starostom mesta Herichom Justim založenie telocvičného a hasičského spolku v Bratislave. Predsedom vytvoreného prípravného výboru sa stal Justi. Výbor vypracoval návrh stanov a podal žiadosť o potvrdenie založiť spolok. Uhorské kráľovské miestodržiteľstvo ju však 14. 1. 1864 zamietlo, a tak 28. 6. 1864 podal odvolanie proti odmietavému rozhodnutiu miestodržiteľstva. Keďže 13. 7. 1864 bolo zamietnuté aj odvolanie, rozhodli sa členovia prípravného výboru vyčkať na príhodnejšie obdobie a zatiaľ len „zbierať peniaze a z času na čas sa stretnúť“.

O niekoľko rokov neskôr, po zhromaždení zakladateľov 30. 11. 1867, prípravný výbor predostrel ministerstvu vnútra vo Viedni nový návrh stanov. V polovici decembra 1867 ministerstvo Rakúsko-Uhorskej vlády schválilo stanovy a spolok mohol začať činnosť. Schválenie stanov spolku pod číslom 6613 z 15. 12. 1867 sa tradične pripomína ako vznik najstaršieho Dobrovoľného hasičského zboru v Bratislave. Za prítomnosti 369 zakladajúcich členov sa konalo 23. 2. 1868 na radnici ustanovujúce valné zhromaždenie spolku. Prvým veliteľom v hodnosti kapitána sa stal Ferdinand Martinengo. Členskú základňu tvorili občania všetkých vrstiev bez ohľadu národnosti.

Pod vedením F. Martinengu a mešťanostu H. Justa nastúpili do oddielov dobrovoľní hasiči a k nim prešla aj značná časť hasičského náradia od židovských hasičov. V prvej polovici 19. storočia nastala výrazná zmena v oblasti remeselnej výroby, ktorá zasiahla samotné základy dovtedajšej organizácie požiarnej ochrany. Podľa cisárskeho patentu z roku 1857 stratili právo udeľovať licencie a rok 1872 priniesol ich definitívny koniec aj po formálnej stránke. Požiarna ochrana sa preto začala budovať na inom, a to na spolkovom základe a jej vykonávateľom sa stal dobrovoľný hasičský zbor. Prvý krst ohňom zažili členovia zboru pri hasení požiaru hospodárskych objektov hostinca K uhorskej královne, ktorý vznikol 21. júna 1868.

Na jeho počesť Slávia STU Bratislava usporadúva každoročne memoriál F. Martinenga v šerme

Spoločnosť Ferdinanda Martinenga V duchu ideálov vlastných Ferdinandovi Martinengovi a pod záštitou vtedajšieho primátora Bratislavy Petra Kresánka vzniklo 4. 3. 1998 v Bratislave občianske združenie nesúce názov Spoločnosť Ferdinanda Martinenga (SFM). Za cieľ si dala zastrešovať rozvoj umeleckých remesiel v kontexte európskeho a svetového remesla, pomoc zdravotne postihnutým, propagáciu Slovenska a Bratislavy v zahraničí, podporu humánnosti požiarnictva a záchranárstva, ale aj podporu športu vrátane vrcholového pre všetkých a vytváranie priestoru pre tvorbu a prezentáciu umelcov. Hlavný zámer pôsobenia SFM je podpora aktivít, ktoré pomáhajú dotvárať a rozvíjať humanistické tradície európskeho kultúrneho dedičstva. Pri napĺňaní tohto zámeru spoločnosť pomáha zdravotne postihnutým občanom vrátane športovcov  organizovaním zbierok a získavaním sponzorských darov,  je členom správnej rady účtu Slovensko bez bariér, usiluje sa o znovu vzkriesenie  spoločenského uznania hasičského a záchranárskeho hnutia, podporuje vznik nových umeleckých diel, iniciuje vznik spoločenských a športových podujatí, vytvára priestor pre zachovanie a rozvoj umeleckých remesiel a oceňuje významné osobnosti udelením zlatej pamätnej  medaily „Posolstvo zjednotenej Európy“

 

vzdelanie a pôsobenie

- 1837
diplom majstra šermu
1844
Rodák zo Záhrebu prišiel do Bratislavy v roku 1844 a založil tu súkromnú šermiarsku školu a veslársky klub.
1946
pôsobil ako učiteľ telocviku a taliančiny
1862
podieľal sa na založení veslárskeho klubu
1867
založil Dobrovoľný hasičský spolok
1867-1868
prvý veliteľ novozaloženého bratislavské hasičského zboru
1880
jeden zo zakladajúcich členov telocvičného spolku Pozsonyi Torna Egyelet
zakladateľ spolku Humanitas na podporu chudobných študentov bez rozdielu náboženstva
zdroj: Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1979; www.mv.gov.sk; spracovala Viola Tóthová
posledná aktualizácia 20.04.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost