sk  |  en
Streda | 20.03.2019, 04:27 | meniny: Víťazoslav, Klaudius; zajtra: Blahoslav
 • | Medzinárodný deň štastia

  20. marec bol vyhlásený za Medzinárodný deň šťastia Organizáciou spojených národov 12. júla 2012. Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou Bhutánu, himalájskeho kráľovstva, ktoré meria prosperitu ukazovateľom hrubého národného šťastia. Rezolúcia OSN vyzýva jednotlivé členské štáty, aby Deň šťastia primeraným spôsobom oslavovali, napr. prostredníctvom vzdelávania alebo verejných aktivít.

 • | Svetový deň divadla pre deti a mládež

  Pod záštitou Medzinárodnej asociácie divadiel pre deti a mládež (ASSITEJ) sa oslavuje od roku 2001 Svetový deň divadla pre deti a mládež. Je určený na podporu práv detí a mládeže na umelecké a kultúrneho obohacovanie sa. V detskom divadle sa stáva mladé publikum svedkom nielen známych životných skúseností, ale aj doposiaľ neznámych, ktoré mu rozširujú obzory.

doplňte alebo opravte informácie

František Skyčák ml. ( 45 r.)

filozof, publicista, rektor spišského seminára

Kategória: cirkev, spisovatelia

* 17.02.1899 Klin

† 05.01.1945 Spišské Podhradie

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie prasa

jubileum od úmrtia 74 r.

jubileum od narodenia 120 r.

Vzdelanie

Teológiu študoval na univerzite v Budapešti a na Karlovej univerzite v Prahe.

Životopis

Patril k najplodnejším katolíckym publicistom svojej doby. Písal filozofické úvahy, nábožensky motivované didaktické poviedky a recenzie filozofických, pedagogických, psychologických a náboženských prác. Prispieval do periodík Kultúra, Svorad, Slovák, Svetlo, Obroda, Slovenské pohľady, Rozvoj, Verbum, Pero, Slovo. Redigoval aj časopis Svätá rodina.

Filozofiu chápal ako spôsob a nástroj „najdokonalejšieho zvládnutia života“. Programovo sa má orientovať na život človeka, jeho miesto a poslanie vo svete, v ktorom žije a pod. Ak má filozofia poskytovať skutočne „samostatný náhľad na svet a život“, musí zahŕňať nielen kognitívnu, ale aj etickú dimenziu. Zmysel pre ethos sa pritom – podľa neho – prejavuje najmä v dobrote, ktorú chápe ako jeden z atribútov „kultúrnosti“. Byť pravým dobrým človekom je najťažším osobným problémom, v ktorom sa sústreďuje celá životná múdrosť a odvaha s celou filozofickou etikou. Dobrota však môže znamenať aj ústupčivosť a poddajnosť. Najnebezpečnejší "dobrí" ľudia sú tí, ktorí nepoznajú ľudské ani božské zákony, ale len ideál sveta. Kritériá dobroty podľa jeho ponímania:
a) dobrý človek musí byť činný a nesmie sa zľaknúť prekážok a nepohodlia, ak ide o spravodlivú vec,
b) byť dobrým znamená zrieknuť sa seba samého v prospech služby všetkému, čo očakáva jeho lásku,
c) dobrý človek musí byť (relatívne) múdry a vzdelaný,
d) dobrota si zavše vyžaduje tvrdosť a umenie kritického posudzovania všetkého, čo sa človeku ponúka. Kritiku treba vyslovovať taktne, mierne a spravodlivo.

Tvrdil, že prirodzená upätosť človeka na svoje problémy a prostredie, v ktorom žije, sa dá prekonať iba úsilím o samostatné myslenie a chápanie sveta. Pritom chápanie si neslobodno zamieňať so svojvoľnosťou. Ide o také ideové preniknutie skutočnosti, ktoré síce vychádza z ideového dedičstva uplynulých stáročí, ale smeruje za ne a nad ne.

Nemal rád prísnu logickú exaktnosť transcendentálnych novotomistov, neprejavil sa ako špekulatívny filozof, ale ako existenciálne zakotvený tomistický kultúrfilozof .

Odvolával sa na Kantove Prolegomena, kde sa uvádza, že je nevyhnutné dopracovať sa k vlastnému mysleniu a k vlastnému názoru, lebo len tak môžeme pochopiť a doceniť názory iných. Samostatné chápanie sveta pomáha prekonávať skepsu, bezradnosť a fanatizmus. Je potrebné vypočuť si každý názor, prijímať kritiku a zapájať sa do vecnej diskusie bez predsudkov a apriórnych téz. Apeloval na prekonanie rezíduí primitivizmu v slovenskom myslení.

Pôsobenie
1921 vysvätený za kňaza; pôsobil v Zázrivej
1922 - 34 profesor filozofie (1922 -27 i študijný prefekt) na Teologickom inštitúte v Spišskej kapitule
1934 - 38 vicerektor Bohosloveckého seminára v Spišskej kapitule
1938 rektor Bohosloveckého seminára v Spišskej kapitule
1940 pápežský komorník
Člen správy kníhkupeckého, kníhtlačiarskeho nakladateľského spolku účastinárskeho v Prešporku (spolu s Andrejom Hlinkom, Ferdišom Jurigom, Dr. Pavlom Blahom, Jozefom Novákom, Dr. Augustom Ráthom a Janom Vojtassákom). „Reorganizovali sme noviny i po stránke redakčnej i po stránke administratívnej. Ľudovým Novinám sme pridali meno Slovenské, aby nemal nik do nich zádrapku a nikto výmluvy, že sa nesmia čítať, lebo na tieto sa žiadon zákaz nevzťahuje. Duch novín a smer bude taký, jakí sú ľudia, ktorí ich povedú. …“

Pocty
1997 Pod záštitou Biografického ústavu Matice slovenskej v Martine sa uskutočnil 6. novembra v obci Klin pri Námestove populárno-vedecký seminár pod názvom Skyčákovci na Orave. Cieľom bolo predstaviť prínos menej známych členov hornooravskej rodiny Skyčákovcov pre národné dejiny Slovákov: František Skyčák - zakladateľ kúpeľov "Slaná Voda" (Ďuranová, Ľ.); Politik spod Babej hory (Parenička, P.); Cirkevný dejateľ a filozof František Skyčák (1899-1945;
(Maťovčík, A.); Rod plátenníkov z Klina (Ďuriška, Z.).

Tvorba

Divadelná hra
1921 Vianočný muž (vydaná knižne)

Bibliografia

 • Skyčák, F.: Samostatné chápanie sveta. In: Verbum, roč. 1, 1946, č. 1.
 • Fr. Skyčák: Volanie po dobrých ľuďoch. In: Kultúra III/1, 48-51.
 • Hanus, Ladislav: Spomienky na Ferka Skyčáka. Bratislava, LÚČ 2001.
 • zdroj: www.klin.sk; www.vyzdejoravy.cz; www.pulib.sk; spracovala Viola Tóthová

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost