sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 19:46 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Gabriela Petrová, rod. Porubská CSc. ( 66 r.)

bývalá dekanka Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

* 10.04.1956 Vrútky (okr. Martin)

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie opica

jubileum od narodenia 66 r.

Vzdelanie

2006 Pedagogická fakulta UKF v Nitre, titul profesor pre odbor pedagogika

2001 Pedagogická fakulta UKF v Nitre, titul docent pre odbor pedagogika na základe obhajoby habilitačnej práce na tému: Príprava učiteľov na diferencovanú pedagogickú činnosť a habilitačnej prednášky na tému: Zvyšovanie účinnosti výchovno - vzdelávacieho procesu docenením humanistických prístupov k žiakovi, vedeckou radou PF UKF v Nitre

1982 - 1988 Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Brne, Katedra pedagogiky, externé ašpirantské štúdium v odbore pedagogika

1988 vedecká hodnosť kandidátky pedagogických vied (CSc.) v odbore pedagogika, na základe obhajoby kandidátskej dizertačnej práce na tému : Uplatňovanie zásady systematickosti vo vysokoškolskej príprave učiteľov pre 1. stupeň ZŠ, vedeckou radou FF UJEP v Brne

1980 Pedagogická fakulta v Nitre, titul doktor filozofie (PhDr.) vo vednom odbore pedagogika, na základe rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce na tému: Profesionálna orientácia mládeže so zameraním na učiteľské povolanie

1975 - 1979 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
štúdium pedagogiky

1971 - 1975 Stredná pedagogická škola v Turčianskych Tepliciach odbor: Učiteľstvo pre materské školy

Životopis

Profesorka Gabriela Petrová je dekankou Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre od roku 2002.
Vydatá od roku 1977 - 2006 ako Porubská
Vydatá od roku 2011ako Petrová

Priebeh kariéry:

1979 - 2001 odborná asistentka na Katedre pedagogiky PF UKF Nitra
1997 - 1998 tajomníčka Katedry pedagogiky PF UKF Nitra
1998 - 2002 zástupkyňa vedúceho Katedry pedagogiky PF UKF Nitra
2001 - 2006 docentka na Katedre pedagogiky PF UKF Nitra
2006 - doteraz profesorka na Katedre pedagogiky PF UKF Nitra
2002 - 2010 dekan PF UKF v Nitre

Školiteľ doktorandského štúdia v študijnom odbore: Pedagogika
Dĺžka pedagogickej praxe: 29 rokov

Vedenie predmetov:

Didaktika
Diferenciálna pedagogika
Andragogika
Gerontopedagogika
Pedagogická starostlivosť o nadaných jedincov
zdroj: UKF - Nitra, G. Porubská

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost