sk  |  en
Sobota | 18.11.2017, 22:18 | meniny: Eugen; zajtra: Alžbeta
  • | Medzinárodný deň geografických informačných systémov

    Medzinárodný deň geografických informačných systémov bol iniciovaný v USA a pripomína sa od roku 1999. Tento deň zdôrazňuje významnú úlohu geografických informačných systémov pri vytváraní geografickej povedomia na celom svete. Geografické informačné systémy sa využívajú napríklad vo vede, pri územnom plánovaní, kartografii, kriminológii alebo logistike.

doplňte alebo opravte informácie

PhDr. Imrich Kotvan CSc. ( 74 r.)

literárny historik a vedec, bibliograf, expert v inkunábulistike

Kategória: spoločenské vedy

* 09.02.1910 Trnovec pri Holíči

† 21.03.1984 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie pes

jubileum od úmrtia 33 r.

jubileum od narodenia 107 r.

Vzdelanie

1915 - 1921 základná škola, Holíč
1921 - 1929 gymnázium, Skalica
1930 - 1934 Filozofická fakulta Univerzity Komenského v
Bratislave - aprobáciu slovensky a francúzsky jazyk
1931 - 1932 štipendista na Faculte des Lettres na strasburgskej univerzite vo Francúzsku
1944 doktorát filozofie
1967 titul CSc.

Životopis

Imrich Kotvan pochádzal z robotnícko-roľníckej rodiny. Literárne bol aktívny už počas vysokoškolského štúdia. Okrem kultúrnohistorických článkov uverejňoval aj prózu. Neskôr sa orientoval na literárnu históriu, bibliografiu a výskum inkunábulí a rukopisov. Bol uznávaným expertom v inkunábulistike.

Ako literárny historik sa venoval z vedecko-výskumného hľadiska bernolákovskému obdobiu. Poznatky zachytil v monografiách (Fándly, Bernolákovci, Hollý). Ťažisko jeho výskumu bernolákovského obdobia je v kritickej revízii a dopĺňaní údajov o autoroch a ich prostredí z obdobia osvietenstva. Bibliografia bernolákovcov predstavuje 105 portrétov z rozpätia 70. rokov z konca 18. a začiatku 19. storočia. Obsahuje personálie, súpis tlačou vydaných diel, ďalej rukopisných diel s uvedením signatúry a miesta jeho uloženia; na konci je uvedená literatúra o každej skúmanej osobnosti. Jeho práce sú významným prínosom nielen pre štúdium činnosti Slovenského učeného tovarišstva, ale aj poznania začiatkov literárneho klasicizmu.

V slovenskom knihovníctve významnou mierou prispel k formovaniu modernej vedy v intenciách medzinárodných požiadaviek. Najvyššie uznania dosiahol v inkunábulistike, vede zaoberajúcou sa výskumom tlačí 15. storočia. V priebehu 30 rokov heuristicky preskúmal a spracoval inkunábuly vo väčších verejných a historických knižniciach, archívoch a múzeách. Vydal 14 parciálnych katalógov, ktoré v roku 1979 zlúčil do súborného katalógu Inkunábuly na Slovensku. Obsahuje 1236 bibliografických jednotiek, pričom jednotlivé tituly sú vo viacerých exemplároch. Vytvoril si vlastný systém popisovania v súlade s pravidlami Gesamtkatalogu der Wiegendrucke, ktorý zaznamenáva všetky potrebné údaje o tlačiach. Rozšíril ho o možnosť komplexne sledovať problematiku inkunábulí na Slovensku vo všetkých kultúrnych a historických súvislostiach.

Prieskum inkunábulí v slovenských knižniciach mal za následok únik týchto vzácnych tlačí do zahraničných inštitúcií, najmä do Maďarska, Alby Julie v Rumunsku, Viedne a v malom percente do Krakova, Berlína, Uppsaly i Cambridge. Imrich Kotvan nazhromaždil stovky zaujímavých titulov týchto pre Slovensko nenávratne stratených prvotlačí priamym štúdiom i z odbornej literatúry, ktoré obsahujú exlibrisy a provenienčné záznamy zo Slovenska. Na základe jeho rukopisných poznámok a podkladov pripravila Eva Frimmová katalóg Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahraničných inštitúciách.

Imrich Kotvan stál aj pri zrode myšlienky a projektov pre výskum knižnej kultúry na Slovensku, ktorej gestorom bola Matica slovenská v Martine. Aby sa získali komplexné poznatky o období humanizmu, renesancie a protestantizmu u nás, pristúpilo sa k spracovaniu tlačí 16. storočia na celom našom území. Vo fonde Univerzitnej knižnice v Bratislave sa nachádza asi 2500 týchto tlačí. Z nich I. Kotvan prioritne vytriedil a identifikoval slovanské tlače z hľadiska autorského, teritoriálneho jazykového alebo obsahového vo vzťahu k niektorému slovanskému národu.

Svojou priekopníckou prácou pomáhal formovať disciplíny výskumu najstaršej knižnej kultúry. Jeho poznatky, mnohé publikované v tlači a odbornej literatúre, sa stali podkladom pre celý rad ďalších bádateľov od knihovníkov cez jazykovedcov, historikov, literárnych historikov až po filozofov a umenovedcov. Priaznivý ohlas prekročil hranice bývalého Československa a našiel odozvu aj v zahraničí. Na základe výsledkov práce v tejto špeciálnej vedeckej disciplíne ho pozvala v roku 1963 Deutsche Staatsbibliothek v Berlíne pracovať na redakcii VIII. zväzku Gesamtkatalogu der Wiegendrucke, svetovej bibliografie inkunábulí - tlačí 15. storočia.

Bibliografia jeho diela predstavuje približne 200 titulov katalógov, monografií, väčších či menších odborných príspevkov. Osvojil si vedecký výskum rukopisov a starej knižnej kultúry. V Univerzitnej knižnici Bratislava vybudoval kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí, ktorý jeho pričinením dnes prosperuje ako významné vedecké pracovisko na medzinárodnej úrovni. Neoddeliteľnou súčasťou historických knižných fondov sú jeho Rukopisy Univerzitnej knižnice v Bratislave, spracované v knižnej podobe.

Rozsiahla bola tiež jeho prednášková, lektorská, recenzentská a konzultačná činnosť, aktívna účasť na domácich i zahraničných podujatiach, tiež pôsobenie v rozličných radách a komisiách najmä Univerzitnej knižnice v Bratislave a Slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej v Martine. Bol predsedom komisie pre jednotné písanie mien v katalógoch Univerzitnej knižnice v Bratislave.

Pri nedožitých 80. narodeninách Slovenská literárnovedná spoločnosť pri SAV v Bratislave s Univerzitnou knižnicou v Bratislave usporiadali seminár hodnotiaci jeho činnosť z viacerých aspektov (referáty napr. PhDr. Jána Tibenského, DrSc., z Historického ústavu SAV, doc. PhDr. Jozefa Minárika, CSc., z Katedry slovenského jazyka a literatúry FFUK, Mgr. Kamily Fircakovej a PhDr. Jozefa Telgarskeho z Univerzitnej knižnice. Súčasťou podujatia bola i výstava jeho knižného diela. Súčasne Okresná knižnica v Senici vydala jeho bibliografiu.

Pri 10. výročí úmrtia bola v jeho rodisku v Trnovci pri Holíči odhalená pamätná tabuľa ako výraz uznania jeho práce a spomienky na neho.

Pôsobenie:

1934 - 1938 profesor na Reálnom gymnáziu Jána Hollého v Trnave, kde vyučoval slovenčinu a francúzštinu; zároveň viedol filiálnu redakciu časopisu Zem
1938 - 1945 pedagogické oddelenie Ministerstva
školstva a osvety
1946 oddelenie reformy vysokoškolského štúdia na Povereníctve školstva a osvety, Bratislava
1941 - 1944 pôsobil v redakcii Sborníka profesorov Slovákov
1950 - 1982 Univerzitná knižnice Bratislavy
1963 na pozvanie Deutsche Staatsbibliothek v Berlíne pracoval na redakcii VIII. zväzku Gesamtkatalogu der Wiegendrucke, svetovej bibliografie inkunábulí - tlačí 15. storočia
1973 - 1975 externe prednášal na Katedre knihovedy a vedeckých informácií FFUK v Bratislave problematiku prvotlačí na tému Inkunábulistika

Ocenenie:

1994 post mortem medaila najväčšieho slovenského bibliografa Vladimíra Ľudovíta Riznera

Tvorba

Monografie:

1941 Jozef Ignác Bajza a slovenská reč
1946 Juraj Fandly (1750-1811)
1948 Bernolákovci
1949 Ján Hollý
1957 Bernolákovské tlače Univerzitnej knižnice v Bratislave (Katalógy fondov Univerzitnej knižnice)
1957 Bibliografia Bernolákovcov
1966 Bernolákovské polemiky
1975 Literárne dielo Jozefa Ignáca Bajzu

Iné:

1938 štúdia o literárnej Trnave
1942 monografická práca o J. Braneckom
1942 štúdia o Sambucovi a iné

Komentované bibliografie z oblasti knihovedy:

1956 Štúrovské tlače Univerzitnej knižnice v Bratislave
1957 Bernolákovské tlače Univerzitnej knižnice v Bratislave

Inkunábuly – súbor katalógov:

1956 Katalóg prvotlačí Univerzitnej knižnice v Bratislave (Catalogus incunabulorum Bibliothecae Universitatis Bratislavensis)
1956 Katalóg prvotlačí Vedeckej knižnice mesta Bratislavy
1957 Prvotlače lyceálnej knižnice v Bratislave (Incunabula bibliothecae lycaei Bratislavensis)
1959 Inkunábuly knižnice v Kežmarku
1959 Inkunábuly knižnice Miestneho pracoviska Matice slovenskej v Bratislave
1959 Inkunábuly knižníc mesta Kremnice
1959 Inkunábuly Kapitulskej knižnice v Bratislave
1960 Inkunábuly Univerzitnej Knižnice v Bratislave (Incunabula Bibliothecae Universitatis Bratislavensis)
1963 Inkunábuly v Nitre
1964 Inkunábuly archívov, múzeí a niektorých historických knižníc na Slovensku (Incunabula archivorum, museorum, nonnullarumque bibliothecarum historicarum Slovaciae
1967 Inkunábuly v Košiciach, Jasove a Spišskej Kapitule
1970 Rukopisy Univerzitnej knižnice v Bratislave (Codices manuscripti Bibliothecae Universitatis Bratislavensis)
1974 Inkunábuly so slovenskými vzťahmi
1979 Inkunábuly na Slovensku (Incunabula quae in bibliothecis Slovaciae asservantur)
1981 Slaviká XVI. storočia Univerzitnej knižnice v Bratislave (Slavica saeculi XVI Universitatis Bratislavensis)
1988 Inkunábuly slovenskej národnej knižnice Matice slovenskej v Martine (Incunabula quae Martini in Bibliotheca Nationali Slovaca socientatis Matica Slovenská dictae asservantur; spolu s Eva Frimmovou)
1996 Inkunábuly zo slovenských knižníc v zahraničných inštitúciách (spolu s Evou Frimmovou)

Bibliografia:

Dokoupil, V.: Práce dr. I. Kotvana na poli slovenské inkunabulistiky, Bibliografický zborník 1960, s. 264-70.
Minárik, J.: Imrich Kotvan šesťdesiatročný. SL 17, 1970, s. 672-73.
Telgársky, J.: Imrich Kotvan šesťdesiatročný. Bibliografický zborník 1971, s. 266.
Kuzmík, J.: K 65. narodeninám dr. Imricha Kotvana. HČ 23, 1975, s. 336.
SMETANA, Jan - TELGARSKY, Jozef: Katalóg tlačí 16. storočia v Čaplovičovej knižnici v Dolnom Kubíne. Martin, Matica slovenská 1981. 397 s.
FRIMMOVA, Eva: Imrich Kotvan (9.2.1910 - 21.3.1984). Výberová bibliografia. Senica, Okresná knižnica 1990.
Bibliograficky zborník 1991. Martin, Matica slovenská 1993.
s. 167-185.
zdroj: Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1979; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Univerzitná knižnica Bratislavy; www.snk.sk; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost