sk  |  en
Utorok | 16.10.2018, 23:27 | meniny: Vladimíra; zajtra: Hedviga
  • | Deň šéfov

    (iniciovaný v USA v 1958, oficiálne vyhlásený v 1962)

  • | Svetový deň chrbtice

    Organizácie, združenia, aj lekári sa snažia o zvýšenie informovanosti o tomto dni, bližšie sa venujúcom chrbtici, kostiam, kĺbom, ochoreniam chrbtice (bolesti chrbta, krčnej chrbtice, skoliózy a choroby diskov). Tieto choroby majú vplyv na život človeka a celkové zdravie.

  • | Svetový deň výživy /aj potravy/

    Deň 16. október ako Svetový deň potravy alebo Svetový deň výživy sa zapísal do dejín v roku 1979. V ten rok bol vyhlásený na konferencii Organizácie Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo FAO – Food and Agriculture Organisation of the United.

doplňte alebo opravte informácie

dr. h. c., doc. Ing. Imrich Mayer Csc. ( 83 r.)

dlhoročný pedagóg a významný vedec v oblasti teoretickej elektrotechniky a elektrických strojov

Kategória: technika

* 01.09.1921 Slovensko, Bratislava

† 12.01.2005

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie kohút

jubileum od úmrtia 13 r.

jubileum od narodenia 97 r.

Vzdelanie

Imrich Mayer sa narodil v Bratislave 1. 9. 1921 v rodine stredoškolského profesora. Po stredoškolských štúdiách na reálnom gymnáziu študoval od roku 1940 na SVŠT v Bratislave, najprv na odbore strojného inžinierstva a od šk. r. 1942/43 na oddelení elektrotechnického inžinierstva. Štúdium ukončil s vyznamenaním v júni 1947.

Životopis

Po ukončení štúdia nastúpil do zamestnania na SVŠT na Ústav (neskôr Katedru) teoretickej a experimentálnej elektrotechniky, v tom čase vedený prof. Ing. Ľudovítom Kneppom, DrSc., ako asistent. Od roku 1950 bol odborným asistentom a od roku 1956 po úspešnej habilitácii tu pôsobil vo funkcii docenta. Na katedre pracoval až do svojho odchodu do dôchodku.
Docent Imrich Mayer nastúpil na Katedru teoretickej a experimentálnej elektrotechniky v rokoch intenzívneho budovania Elektrotechnickej fakulty. Pod vedením akademika Kneppu značnou mierou prispel k tomu, že boli vybudované laboratóriá katedry (vo vtedajších priestoroch na Mýtnej ulici), ktoré umožňovali vyrovnať úroveň vyučovania na úroveň obdobných katedier na vtedy už „tradičných“ vysokých školách ČSR ako boli ČVUT Praha a VUT Brno. Svojou pionierskou činnosťou má docent Mayer hlavnú zásluhu na vybudovaní a ďalšom pestovaní pedagogických disciplín a vedeckého výskumu v oblasti teórie elektrických strojov na SVŠT a na Slovensku a tiež na zavedení laboratórnych meraní na elektrických strojoch. Enormné úsilie venoval v ťažkých povojnových časoch budovaniu skúšobne elektrických strojov na SVŠT, umiestnenej v suteréne budovy na Mýtnej ulici, ktorá bola prvou svojho druhu na slovenských školách a slúžila aj potrebám priemyslu. Bol zakladateľom výučby v oblasti teoretickej elektrotechniky a elektrických strojov na Technickej univerzite v Košiciach ako externý prednášateľ v rokoch 1969 až 1973 a významne prispel aj k jej ďalšiemu rozvoju. Postupom času napísal skriptá z teórie všetkých druhov elektrických strojov a návody na laboratórne merania na elektrických strojoch. V týchto publikáciách sú uverejnené viaceré pôvodné myšlienky a vedecké výsledky docenta Mayera, ktoré v istom zmysle „predbehli dobu“ ako sú napríklad: odvodenie výkonovej rovnice indukčného stroja, analýza elektrického hriadeľa, spôsob analýzy skratov synchrónneho stroja, graficko- počtárske riešenie výkonových pomerov trojfázových derivačných komutátorových strojov a ďalšie. Výsledky svojej vedeckej činnosti okrem iného zhrnul aj v kandidátskej habilitačnej práci, ktorú obhájil v roku 1968. Dlhoročné odborné skúsenosti a vlastné vedecké výsledky plne využil aj pri práci na celoštátnej vysokoškolskej učebnici Teória elektrických strojov, ktorej je spoluautorom s profesorom Baštom a profesorom Chládkom.
Docent Mayer sa v svojej profesionálnej kariére nevenoval len akademickým problémom, ale bol často vyhľadávaný zástupcami podnikov ako konzultant a expert pre rôzne odbory elektrotechniky. Z oblasti jeho spolupráce s priemyslom je potrebné spomenúť riešenie tých úloh, ktoré mali obzvlášť veľký technický aj ekonomický význam pre objednávateľa. Takými boli v roku 1964 vyriešenie kompenzácie hriadeľového prúdu synchrónnych motorov v Duslo Šaľa, v roku 1966 expertíza príčin a dôsledkov havárie transformátorov ACEC pre Duslo Šaľa, v rokoch 1966 a 1967 expertízna činnosť pre Slovnaft Bratislava pri havárii anglických transformátorov a pri havárii planétových prevodov, v roku 1969 vyriešenie problému preskokov pri napäťových skúškach transformátorov pre BEZ a vyšetrovanie príčin havárie 2,4 kV motora pre Slovnaft, v roku 1970 spolupráca s EVÚ nová Dubnica pri riešení otázok napájania asynchrónneho motora zo statického meniča frekvencie, v rokoch 1970 až 1972 riešenie problematiky motora s tienenými pólmi pre VUES Brno a v roku 1973 riešenie pohonu lodného výťahu pre Centrálne dielne Povodia Dunaja v Bratislave. Počas dlhých desaťročí pôsobil ako súdny znalec v odbore elektrotechnika pri Mestskom súde Bratislava, kde sa podieľal na riešení zložitých súdnych sporov s technickou problematikou.
Docent Mayer bol a zostane známou postavou ako zakladateľ slovenskej elektrotechniky.
Vychoval celý rad inžinierov, kandidátov a doktorov vied, ktorí sú dnes špecialistami v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky v slovenskom priemysle, a mnohí z nich profesormi a docentmi slovenských vysokých škôl. Všetci s úctou a rešpektom spomínajú na roky strávené ako jeho študenti, resp. spolupracovníci a vážia si vedomosti nadobudnuté aj vďaka pedagogickému a vedeckému pôsobeniu doc. Ing. Imricha Mayera.
zdroj: Ľubomír Šumichrast - vedúci Katedry teoretickej a experimentálnej elektrotechniky FEI, Spektrum 2004/2005 č. 6

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost