sk  |  en
Pondelok | 01.06.2020, 21:52 | meniny: Žaneta; zajtra: Xénia, Oxana
  • | Deň za správne rozhodnutie

    Deň na správne rozhodnutie: Hoď si mincu. Tento deň siaha až do obdobia, kedy žil Julius Caesar. Podľa tradícií si Julius Caesar hodil micu vždy, keď potreboval zistiť správne rozhodnutie. Odpoveďou mu bola „hlava“ na minci, kde bol jeho portrét.

  • | Medzinárodný deň detí

    Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.

doplňte alebo opravte informácie

dr. h. c., doc. Ing. Imrich Mayer Csc. ( 83 r.)

dlhoročný pedagóg a významný vedec v oblasti teoretickej elektrotechniky a elektrických strojov

Kategória: technika

* 01.09.1921 Slovensko, Bratislava

† 12.01.2005

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie kohút

jubileum od úmrtia 15 r.

jubileum od narodenia 98 r.

Vzdelanie

Imrich Mayer sa narodil v Bratislave 1. 9. 1921 v rodine stredoškolského profesora. Po stredoškolských štúdiách na reálnom gymnáziu študoval od roku 1940 na SVŠT v Bratislave, najprv na odbore strojného inžinierstva a od šk. r. 1942/43 na oddelení elektrotechnického inžinierstva. Štúdium ukončil s vyznamenaním v júni 1947.

Životopis

Po ukončení štúdia nastúpil do zamestnania na SVŠT na Ústav (neskôr Katedru) teoretickej a experimentálnej elektrotechniky, v tom čase vedený prof. Ing. Ľudovítom Kneppom, DrSc., ako asistent. Od roku 1950 bol odborným asistentom a od roku 1956 po úspešnej habilitácii tu pôsobil vo funkcii docenta. Na katedre pracoval až do svojho odchodu do dôchodku.
Docent Imrich Mayer nastúpil na Katedru teoretickej a experimentálnej elektrotechniky v rokoch intenzívneho budovania Elektrotechnickej fakulty. Pod vedením akademika Kneppu značnou mierou prispel k tomu, že boli vybudované laboratóriá katedry (vo vtedajších priestoroch na Mýtnej ulici), ktoré umožňovali vyrovnať úroveň vyučovania na úroveň obdobných katedier na vtedy už „tradičných“ vysokých školách ČSR ako boli ČVUT Praha a VUT Brno. Svojou pionierskou činnosťou má docent Mayer hlavnú zásluhu na vybudovaní a ďalšom pestovaní pedagogických disciplín a vedeckého výskumu v oblasti teórie elektrických strojov na SVŠT a na Slovensku a tiež na zavedení laboratórnych meraní na elektrických strojoch. Enormné úsilie venoval v ťažkých povojnových časoch budovaniu skúšobne elektrických strojov na SVŠT, umiestnenej v suteréne budovy na Mýtnej ulici, ktorá bola prvou svojho druhu na slovenských školách a slúžila aj potrebám priemyslu. Bol zakladateľom výučby v oblasti teoretickej elektrotechniky a elektrických strojov na Technickej univerzite v Košiciach ako externý prednášateľ v rokoch 1969 až 1973 a významne prispel aj k jej ďalšiemu rozvoju. Postupom času napísal skriptá z teórie všetkých druhov elektrických strojov a návody na laboratórne merania na elektrických strojoch. V týchto publikáciách sú uverejnené viaceré pôvodné myšlienky a vedecké výsledky docenta Mayera, ktoré v istom zmysle „predbehli dobu“ ako sú napríklad: odvodenie výkonovej rovnice indukčného stroja, analýza elektrického hriadeľa, spôsob analýzy skratov synchrónneho stroja, graficko- počtárske riešenie výkonových pomerov trojfázových derivačných komutátorových strojov a ďalšie. Výsledky svojej vedeckej činnosti okrem iného zhrnul aj v kandidátskej habilitačnej práci, ktorú obhájil v roku 1968. Dlhoročné odborné skúsenosti a vlastné vedecké výsledky plne využil aj pri práci na celoštátnej vysokoškolskej učebnici Teória elektrických strojov, ktorej je spoluautorom s profesorom Baštom a profesorom Chládkom.
Docent Mayer sa v svojej profesionálnej kariére nevenoval len akademickým problémom, ale bol často vyhľadávaný zástupcami podnikov ako konzultant a expert pre rôzne odbory elektrotechniky. Z oblasti jeho spolupráce s priemyslom je potrebné spomenúť riešenie tých úloh, ktoré mali obzvlášť veľký technický aj ekonomický význam pre objednávateľa. Takými boli v roku 1964 vyriešenie kompenzácie hriadeľového prúdu synchrónnych motorov v Duslo Šaľa, v roku 1966 expertíza príčin a dôsledkov havárie transformátorov ACEC pre Duslo Šaľa, v rokoch 1966 a 1967 expertízna činnosť pre Slovnaft Bratislava pri havárii anglických transformátorov a pri havárii planétových prevodov, v roku 1969 vyriešenie problému preskokov pri napäťových skúškach transformátorov pre BEZ a vyšetrovanie príčin havárie 2,4 kV motora pre Slovnaft, v roku 1970 spolupráca s EVÚ nová Dubnica pri riešení otázok napájania asynchrónneho motora zo statického meniča frekvencie, v rokoch 1970 až 1972 riešenie problematiky motora s tienenými pólmi pre VUES Brno a v roku 1973 riešenie pohonu lodného výťahu pre Centrálne dielne Povodia Dunaja v Bratislave. Počas dlhých desaťročí pôsobil ako súdny znalec v odbore elektrotechnika pri Mestskom súde Bratislava, kde sa podieľal na riešení zložitých súdnych sporov s technickou problematikou.
Docent Mayer bol a zostane známou postavou ako zakladateľ slovenskej elektrotechniky.
Vychoval celý rad inžinierov, kandidátov a doktorov vied, ktorí sú dnes špecialistami v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky v slovenskom priemysle, a mnohí z nich profesormi a docentmi slovenských vysokých škôl. Všetci s úctou a rešpektom spomínajú na roky strávené ako jeho študenti, resp. spolupracovníci a vážia si vedomosti nadobudnuté aj vďaka pedagogickému a vedeckému pôsobeniu doc. Ing. Imricha Mayera.
zdroj: Ľubomír Šumichrast - vedúci Katedry teoretickej a experimentálnej elektrotechniky FEI, Spektrum 2004/2005 č. 6

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost