sk  |  en
Sobota | 03.12.2022, 20:31 | meniny: Oldrich; zajtra: Barbora, Barbara
  • | Medzinárodný deň osôb s postihnutím

    Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre žitie.

  • | Sviatok sv. Františka Xaverského, patrón diela šírenia viery (misionárov)

    Sv. František Xaverský sa narodil 7. apríla 1506 na zámku Xavier neďaleko Pamplony v severnom Španielsku a zomrel v roku 1552. Patrí medzi najväčších misionárov v cirkevných dejinách. Počas svojho života šíril vieru, žil s národom a dokázal v ňom prebudiť záujem o vieru. V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna všetkých misií

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ing. Ingrid Šenitková PhD. ( 67 r.)

dekanka Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Kategória: technika, funkcionári

* 08.08.1955 Slovensko, Prešov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie lev

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 67 r.

Vzdelanie

1978 medziodborové štúdium, VŠT Košice
1980 postgraduálne štúdium, ČVUT Praha - vykurovanie, vetranie a klimatizácia
1984 kandidát technických vied v odbore Teória a konštrukcie pozemných stavieb
1993 docent v odbore Teória a konštrukcie pozemných stavieb
2000 profesor v odbore Teória a konštrukcie pozemných stavieb

Životopis

Profesorka Ingrid Šenitková je dekankou Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach.

Oblasť pedagogického pôsobenia:

Vnútorné prostredie budov (Indoor environment)
Tvorba budov a prostredia (Indoor sciences)
Trvalo udržateľný koncept v architecture budov (Sustainable building design)
Energetická a environmentálna certifikácia budov


Oblasť vedeckého pôsobenia:
Teória a tvorba prostredia budov vo väzbe na stavebné konštrukcie a sústavy techniky prostredia.

Vedecká orientácia zameraná na analýzu teórie a tvorbu vnútorného prostredia budov je aktuálnou, rozvojovou oblasťou teórie a konštrukcií pozemných stavieb. Rozvoj tejto, u nás pomerne málo rozvinutej oblasti si vynucujú stále aktuálnejšie požiadavky na stanovenie vedecky zdôvodnených kritérií a metód zabezpečenia prijateľného prostredia v budovách. Formulovala a verifikovala teoretické závislosti charakterizujúce vznik, prenos a distribúciu vybraných škodlivín vo vnútornom prostredí budov. Navrhla metodiku experimentálneho sledovania koncentrácií vybraných škodlivín v budovách vo väzbe na stavebné konštrukcie, materiály a sústavy techniky prostredia. Spolupracuje pri príprave a preberaní európskych noriem pre budovy a ich prostredie.

Členstvo v medzinárodných výboroch, komisiách, radách a členstvo v celoštátnych odborových výboroch, komisiách, radách a vedeckých orgánoch:

- členka ISIAQ (International Society of Indoor Air Quality and Climate)
- členka AWMA (Air and waste management association)
- členka IAHS (International Association for Housing Science)
- členka rady ISBE (International Society of Built Environment)
- členka STP (Společnost pro techniku prostředí)
- členka SSTP (Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia)
- podpredsedníčka SOK pre doktorandské štúdium vo vednom odbore 36-01-9 Teória a konštrukcie pozemných stavieb (1997 - 2004)
- členka SOK pre doktorandské štúdium vo vednom odbore 36-01-9 Teória a konštrukcie pozemných stavieb
- predsedníčka OK pre doktorandské štúdium v odbore Pozemné stavby na SvF TU Košice
- členka SOK pre doktorandské štúdium vo vednom odbore 39-15-9 Environmentalistika
- členka OK pre doktorandské štúdium v odbore Environmentálne inžinierstvo na SvF TU Košice
- členka pracovnej skupiny Akreditačnej komisie vlády SR na posudzovanie vedeckých, umeleckých a vzdelávacích aktivít fakúlt a vysokých škôl v oblasti vedy o stavebníctve, architektúre a kartografii- podskupina pre stavebníctvo (1997 - 2000)
- predsedníčka a členka komisií pre dizertačné skúšky vo vednom odbore Teória a konštrukcie pozemných stavieb a študijnom programe Teória tvorby budov a prostredia
- členka komisií pre dizertačné skúšky vo vednom odbore Environmentalistika a študijnom programe Environmentálne inžinierstvo
- členka Akreditačnej komisie Stavebnej fakulty TU v Košiciach
- členka TK 59, 58
- členka skúšobnej komisie pre autorizáciu stavebných inžinierov SKSI
- predsedníčka Vedeckej rady Stavebnej fakulty TU Košice
- členka Vedeckej rady Stavebnej fakulty TU Košice (1993 - 2006)
- členka Vedeckej rady Stavebnej fakulty STU Bratislava
- členka Vedeckej rady Stavebnej fakulty ŽU Žilina
- členka Vedeckej rady Fakulty stavební ČVUT Praha
- členka Vedeckej rady Fakulty stavební VUT Brno
- členka Vedeckej rady Fakulty stavební VŠB Ostrava
- členka Vedeckej rady Strojníckej fakulty TU Košice

Najvýznamnejšie výsledky:

Získanie medzinárodného projektu Copernicus: Smart Materials and Structures (Inteligentné materiály a konštrukcie), koordinátor projektu za Stavebnú fakultu TU Košice, ďalší účastníci projektu: Institute of Materials London, Center of Composite Materials, Imperial College London, Department of Materials Engineering University of Leuven, University of Suceava, Cranfield University, Faculty of Technology Zlín, 1996

Členka autorského kolektívu pilotnej štúdie North Atlantic Treaty Organization Committee on the Challenges of Modern Society (NATO/CCMS): Pilot Study on Indoor Air Quality, summary final report EPA (Environmental Protection Agensy), study co-directors: Maroni-Italy, Axelrad-USA, Tabunschikov-Russia, Washington 1997


Spoluautorstvo na publikácii: Education and Training in Indoor Air Sciences, (editor: Nadia Boschi, publisher: Kluwer Academic Publishers, The Netherlands) na základe vyzvanej účasti na NATO-Advanced Research Workshop titled: Education and Training in Indoor Air Sciences v Budapešti a prezentácie príspevku na tému: Environmental Engineering Educational Process in the Field of Indoor Air Sciences – profile of educational needs in Slovakia, 1998

Získanie medzinárodného projektu v rámci NATO Science Programme: Impact on Perceived Air Quality of the Interaction between Indoor Air Pollution Sources, koordinátor projektu (NATO krajina) - Concordia University Monteal, Quebec, Kanada koordinátor projektu (partnerská krajina) – Technická univerzita Košice, SR (prof. Ingrid Šenitková)

Získanie medzinárodného projektu v rámci NATO Science Programme (Collaborative Linkage Grant): Building Environmental Assesment and Certification, koordinátor projektu Technická univerzita Košice, SR (prof. Ingrid Šenitková)

Implementácia EN do Slovenskej legislatívy, príprava, odporúčania, pripomienkovanie a následne preklad a preberanie prierezovej normy: Vstupné údaje o vnútornom prostredí budov na navrhovanie a hodnotenie energetickej hospodárnosti budov – kvalita vzduchu, tepelný stav prostredia, osvetlenie a akustika (STN EN 15 251:2007)

Formulácia a verifikácia závislostí charakterizujúcich vznik a transfer škodlivín vo väzbe na stavebné materiály a konštrukcie v rámci riešenia úlohy výskumu a vývoja v rámci štátneho programu: Vplyv stavebných materiálov a konštrukcií na kvalitu života

Tvorba

Publikačná činnosť a ohlasy:

Vedecké monografie, vysokoškolské učebnice a kapitoly - 6

Skriptá a učebné texty - 7

Vedecké práce v časopisoch a vedeckých zborníkoch - 47 (doma 30; v zahraničí 17)

Publikované príspevky na vedeckých konferenciách - 160 (doma 94; v zahraničí 65)

Citácie - 41

Vedecko-výskumné úlohy - 11

Expertízne práce pre prax - 29

Realizované projekty - 42

zdroj: Prof. Ing. Ingrid Šenitková, PhD.; Technická univerzita - Košice

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost