sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 09:25 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

prof. RNDr. Ivan Bernasovský DrSc. ( 83 r.)

Riaditeľ ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove

Kategória: veda a vzdelanie, prírodné vedy, funkcionári

* 23.02.1939 Slovensko, Martin

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 83 r.

 

všeobecné informácie

Profesijný život prof. RNDr. Ivana Bernasovského, DrSc. bol a je spojený s vedecko-výskumnou a pedagogickou činnosťou. Ako uznávaný odborník svoje znalosti z praxe uplatňuje ako vysokoškolský pedagóg. Jeho prínos v oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa viaže na rómsku problematiku. V rámci štúdia etnogenézy Rómov stanovil frekvencie krvných a sérových skupín, erytrocytárnych enzýmov, izoenzýmov, antigénov, I. triedy HLA systému a polymofizmov DNA typu VNTR, STR a SNP. Potvrdil afinitu Rómov k príslušníkom indickej kasty GADE Lohar, patriacej do skupiny Dalitov. Získané výsledky boli vybrané na prezentáciu najvýznamnejších výsledkov Slovenskej vedy a techniky „Slovakia in European Research Area“ v Európskom parlamente v Bruseli. K uvedenej problematike publikoval množstvo odborných štúdií, odborných článkov a knižných publikácií. Výsledky svojej vedecko-výskumnej činnosti prezentoval na desiatkach domácich i medzinárodných konferencií. V poslednom období sa prof. RNDr. Ivan Bernasovský, DrSc. zaoberá biomedicínskym výskumom rómskeho etnika, monitoringom ich zdravotného stavu, skríningom geneticky podmienených ochorení a identifikáciou interpopulačných rozdielov mutačných frekvencií vo vzťahu k prevalencii kongenitálnych ochorení. Prínosom pôsobenia prof. RNDr. Ivana Bernasovského, DrSc. na Prešovskej univerzite v Prešove bolo zriadenie vedecko-výskumných laboratórií. V roku 1998 vzniklo prvé laboratórium molekulárnej biológie na Katedre biológie FHPV PU, následne v roku 1999 bol zriadený na Prešovskej univerzite v Prešove Ústav národnostných štúdii, ktorý bol hlavným koordinátorom Štátnej objednávky Ministerstva zdravotníctva a Ministerstva sociálnych vecí a rodiny SR: „Štúdium etnogenézy, somatických a zdravotných špecifík rómskeho etnika“. Vďaka grantovým prostriedkom aplikovaného výskumu Ministerstva školstva SR bolo v roku 2005 na Katedre biológie FHPV PU zriadené Laboratórium molekulárnej genetiky. Významným prínosom pre budovanie vedeckej infraštruktúry je využitie prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ - operačného programu Veda a vývoj. V roku 2009 bolo zriadené Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka I. s nenávratným finančným príspevkom 1 312 233,69 EUR. Cieľom bolo vytvoriť pracovisko, ktoré by riešilo výskumné úlohy v oblasti ekológie, fyziológie a genetiky živočíchov a človeka. V roku 2010 sa začala realizácia projektu „Centrum excelentnosti ekológie živočíchov a človeka II.“ s nenávratným finančným príspevkom 2 773 548,52 EUR, čo predstavovalo až dvojnásobok rozpočtu I. etapy budovania centra. Realizáciou tohto projektu boli vytvorené nové laboratória: laboratórium sekvenčných analýz I a II, laboratórium environmentálnych biotechnológií I a II a laboratórium biodiverzity živočíchov. Laboratóriá sekvenčných analýz disponujú najmodernejšou svetovou technológiou v oblasti sekvenovania DNA - genetickým sekvenátorom ďalšej generácie SOLID 5500xl. Táto technológia umožňuje rýchle osekvenovanie celého ľudského genómu. K spracovaniu veľkého množstva genetických dát bolo nevyhnutné vytvorenie Bio-banky. Bio-banka a im zodpovedajúce databázy umožňujú určitý stupeň dostupnosti, vhodnosti a výmeny vzoriek pre vedecké štúdie. Sú nevyhnutné pre štúdium a validáciu vzťahu génov k špecifickým ochoreniam. Problém vedy a výskumu neriešia len vstupy - prístrojové vybavenie, dôležitú úlohu majú výstupy formou výsledkov publikovaných v renomovaných vedeckých časopisoch. Vedecké výsledky dosiahnuté pomocou moderných prístrojov boli za obdobie rokov 2010-2012 publikované v 46 karentovaných časopisoch a zahraničných vedeckých periodikách registrovaných v databázach Web of Science a Scopus. Tieto výsledky zohrali významnú úlohu aj pri hodnotení kvality Fakulty humanitných a prírodných vied rankingovou a reitingovou agentúrou ARRA, kde už tradične Fakulta humanitných a prírodných vied získava popredné umiestnenie (4-krát 1. miesto, 2-krát 2. miesto, 1-krát 3.miesto). Odborná, pedagogická činnosť i akademické aktivity prof. RNDr. Ivana Bernasovského, DrSc. počas jeho aktívneho pôsobenia boli ocenené na rôznych úrovniach. Za aktivity a prínos do slovenskej vedy prof. RNDr. Ivanovi Bernasovskému, DrSc. bolo udelených niekoľko významných ocenení. O vedeckých kvalitách prof. RNDr. Ivana Bernasovského, DrSc. svedčí bohatá publikačná činnosť a citačný ohlas. Je autorom 3 vedeckých monografií, 3 vysokoškolských učebníc, vyše 180 vedeckých prác v renovovaných vedeckých časopisoch, 120 odborných článkov a 320 citácií.

 

 

vzdelanie a pôsobenie

-
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (odbor učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov: biológia-chémia)
-
UPJŠ Košice (Postgraduálne štúdium, Prírodovedecká fakulta odbor všeobecná biológia.)
1965
získal akademický titul RNDr. na UPJŠ v Košiciach.
1963
Po ukončení štúdií zahájil svoje profesijné pôsobenie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.Venoval sa rádio-imunologickému výskumu choroby z ožiarenia u laboratórnych potkanov.
1970
bol prof. RNDr. Ivanovi Bernasovskému, DrSc. udelený akademický titul CSc. na SAV v Bratislave.
1970-1971
pôsobil na Pasteurovom ústave v Tunise ako vedúci imunologického laboratória.
od roku 1971
upriamil svoju pozornosť na antropologický výskum slovenskej populácie, kde získal originálne výsledky zo štúdia somatického vývinu rómskych detí, konkrétne biologickej zrelosti na základe kostnej a pohlavnej maturácie, stanovenia sérových hladín gonadotropných a tyreoidálnych hormónov. Je zakladateľom odboru séroantropológia v bývalom Československu.
1980
úspešne absolvoval habilitačné konanie v odbore antropológia na UK v Bratislave
1988
mu bola na UPJŠ v Košiciach udelená v odbore antropológia vedecká hodnosť DrSc.
1991
bol inaugurovaný na Lekárskej fakulte Masarykovej univezity v Brne v odbore antropológia.
1991-1998
pôsobil na UPJŠ v Košiciach vo funkcii vedúceho Katedry antropológie a zoológie.
1998-2011
Ďalšie jeho pracovné aktivity prebiehali už na pôde Prešovskej univerzity v Prešove, Fakulte humanitných a prírodných vied
1999-2003
zastával funkciu vedúceho Katedry biológie Prešovskej univerzity v Prešove.
2003
sa stal dekanom Fakulta Humanitných a prírodných vied, na čele tejto fakulty stál do roku 2011
v roku 2011
sa stal riaditeľom Ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity v Prešove, kde pôsobí doteraz.
posledná aktualizácia 23.11.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost