sk  |  en
Streda | 12.08.2020, 23:14 | meniny: Darina; zajtra: Ľubomír

doplňte alebo opravte informácie

Doc. Ing. Ivan Herčko CSc. ( 77 r.)

vedecký pracovník - Ústav vedy a výskumu UMB, vedúci oddelenia regionálnych výskumov - od 1. 5. 2005

Kategória: prírodné vedy

* 12.07.1943 Ploské, okres Revúca

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie rak

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 77 r.

Vzdelanie

Doc. Ing. Ivan Herčko, CSc. vedecký pracovník Ústavu vedy a výskumu Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici sa narodil 12. júla 1943 v Ploskom, okr. Revúca.
Vysokoškolské štúdium ukončil na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach so špecializáciou banské meračstvo. V rokoch 1969 až 1971 absolvoval postgraduálne štúdium na Filozofickej fakulte J.E. Purkyně v Brne a v roku 1981 obhájil vedeckú ašpirantskú prácu na tému História geologických výskumov v banskoštiavnickom rudnom revíri do roku 1918 a získal titul kandidáta historických vied. V roku 2001 habilitoval na docenta v odbore banská geológia a geologický prieskum.

Životopis

V rokoch 1966 - 1998 s prestávkou v období rokov 1992–1995 pôsobil v Slovenskom banskom múzeu v Banskej Štiavnici, kde prešiel viacerými funkciami až po riaditeľa múzea. Od roku 1998 pôsobil na Katedre ekomuzeológie Fakulty prírodných vied UMB, v rokoch 2001-2005 bol súčasne vedeckým tajomníkom Ústavu teórie a dejín vied UMB, detašovaného v Banskej Štiavnici.
Od 1.októbra 2002 do septembra 2005 bol vedúcim Katedry ekomuzeológie FPV UMB. Od 1. mája 2005 pracuje na Ústave vedy a výskumu Univerzity M. Bela v Banskej Bystrici, do konca roku 2007 ako vedúci Oddelenia regionálnych výskumov.
Od 1. januára 2008 je vedecko-výskumným pracovníkom Inštitútu výskumu krajiny a regiónov Ústavu vedy a výskumu a externým vyučujúcim na Katedre environmentálneho manažérstva FPV UMB.

Tvorba

Publikoval desiatky vedeckých štúdií, šesť študijných textov z muzeológie a bol autorom a spoluautorom viacerých knižných diel.

Vydal nasledovné publikácie:
Geologická expozícia SBM v Banskej Štiavnici – Sprievodca (Bratislava: Vydavateľstvo Ľud, 1968),
Z dejín geologických vied na Slovensku I. (Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1981),
Minerály Slovenska (Martin: Vydavateľstvo Osveta, 1984),
Banská Štiavnica na Listine svetového a kultúrneho dedičstva UNESCO (Banská Bystrica: ERLAND, 1995),
Osobnosti Banskej Štiavnice a okolia (Banská Štiavnica: Coprint, 1996),
Zberateľstvo minerálov a ich múzejná prezentácia (Banská Bystrica: UMB – Ústav teórie a dejín vied, 2002),
Banská Štiavnica na starých pohľadniciach (Bratislava: Dajama, 2008);
Dejiny múzejnej kultúry na Slovensku (Banská Bystrica: UMB – Ústav vedy a výskumu, 2009);
Stredné Pohronie na starých pohľadniciach (Bratislava: Dajama, 2010).

Pre Katedru ekomuzeológie FPV UMB vydal študijné texty:
Muzealizácia vedy a techniky (Banská Štiavnica, 2003, 170 s.); Múzejné výstavníctvo (Banská Štiavnica, 2003, 145 s.); Teoretická muzeológia – selekcia (Banská Štiavnica, 2003, 117 s.); Muzealizácia spoločnosti (Banská Štiavnica, 2003, 169 s.) a Mediácia spoločnosti (Banská Štiavnica, 2003, 103 s.).

Ako spoluautor podieľal na vydaní nasledovných publikácií:
Paděra, J., Majer, J. a kol. : Uhelní hornictví v ČSSR (Ostrava: Vydavatelství PROFIL,1985); Tibenský, J. a kol. Priekopníci vedy a techniky na Slovensku I. (Bratislava: Obzor, 1986), Tibenský, J. a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku II. (Bratislava, 1988), Tibenský, J., Pöss, O. a kol.: Priekopníci vedy a techniky na Slovensku III. (Bratislava: EAP, 1999), Maťovčík, A. a kol.: Slovenský biografický slovník II.- V. zv. (Martin: Matica slovenská,1988-1990); Rybár, P. a kol.: História baníckeho vysokého školstva na Slovensku (Košice: Technická univerzita 2001), Lichner, M. a kol.: Banská Štiavnica. Svedectvo času. (Banská Bystrica, 2002), Zsámboki, L. a kol.: Emlékkönyv Selmecbánya 1762-2002. Gedenkbuch Schemnitz 1762-2002. Pamätník B. Štiavnica 1762-2002 (Miskolc – Košice, 2002), Grecula, P. a kol.: História geológie na Slovensku. Zv. 1 (Bratislava: Štátny geologický ústav D. Štúra, 2002); Darulová, J. a kol.: Pliešovce (Banská Bystrica: A grafik, 2006); Lichner, M. a kol.: Osobnosti Banskej Štiavnice (Banská Bystrica: Štúdio Harmony, 2007), Urban, P. a kol.: Zlatá kniha Hontu (Martin: Matica slovenská, 2010).

Za svoj vedecký prínos v oblasti dejín geologických vied, baníctva a banskej techniky na Slovensku a Baníckej a lesníckej akadémie v Banskej Štiavnici získal viacero ocenení.

V roku 2006 získal Cenu primátora mesta Banská Štiavnica za celoživotnú prácu v oblasti spoznávania histórie baníctva na Slovensku, dejín Baníckej a lesníckej akadémie a histórie Banskej Štiavnice, za publikačnú činnosť a propagáciu mesta v oblasti histórie baníctva.

Za publikáciu Minerály Slovenska (1984) získal Zlatý diplom Európskej federácie pre mineralógiu a paleontológiu v Bologni.

Dvakrát získal za svoju publikačnú činnosť Prémiu Literárneho fondu SR ( Minerály Slovenska a Banícka a lesnícka akadémia slovom a obrazom) a dvakrát aj Cenu rektora UMB (Chémia a mineralógia na Baníckej a lesníckej akadémii v Banskej Štiavnici a História geológie na Slovensku do roku 1945).

V septembri 2011 udelil minister hospodárstva Slovenskej republiky Juraj Miškov čestný odznak "Za udržiavanie tradícii" doc. Ing. Ivanovi Herčkovi CSc. za jeho publikačnú činnosť, zameranú na históriu baníctva a geológie a osobitne za históriu štiavnickej Baníckej akadémie
zdroj: www.uvv.umb.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost