sk  |  en
Nedeľa | 24.10.2021, 04:00 | meniny: Kvetoslava; zajtra: Aurel
  • | Deň organizácie spojených národov

    24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň pripomína ako Deň OSN. Tento deň tradične sprevádzajú verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. Organizácia spojených národov bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov.

  • | Medzinárodný deň školských knižníc

    Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  • | Svetový deň informovanosti o rozvoji

    Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1972. O dva roky skôr, práve 24. októbra 1970, bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN. Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosvetovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu na ich riešenie. Dátum svetového dňa sa zhoduje s Dňom OSN, aby zdôraznil kľúčovú úlohu OSN pri riešení rozvojových problémov.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. MUDr. Iwar Klimeš DrSc. ( 70 r.)

riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg

Kategória: medicína

* 26.09.1951 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 70 r.

Vzdelanie

1975 Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Študijné pobyty:

1979 Nemecko
1980 – 1982, 1991 USA
1998 Veľká Británia

Životopis

Profesor Iwar Klimeš pôsobí v Slovenskej akadémii vied od roku 1975. V súčasnosti zastáva pozíciu riaditeľa Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave.
Prof. MUDr. Iwar Klimeš DrSc. je lekár-internista a profesor patofyziológie/diabetu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je dlhoročným vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, kde položil základy pre vybudovanie nového výskumného smeru v oblasti diabetológie a porúch metabolizmu, zameraného na objasnenie molekulárne biologických a genetických podkladov vzniku a vývoja diabetu. Jeho snahy vyústili do vytvorenia Laboratória pre výskum diabetu a spoločného výskumno-diagnostického pracoviska DIABGENE, ktoré je prvým a jediným DNA diagnostickým centrom pre monogénne formy cukrovky na Slovensku.
Výskumné zameranie v oblasti diabetu a metabolizmu sa začalo kryštalizovať začiatkom 80. rokov počas 20 mesačného študijného pobytu v “Clinical Diabetes Research Section, NIDDKD-NIH Phoenix, AZ, USA”.
Profesor Klimeš sa vypracoval na medzinárodne široko uznávaného vedeckého pracovníka vo výskume mechanizmu vzniku a vývoja inzulínorezistencie, modelov experimentálneho diabetu a úlohy výživy pri metabolických poruchách. V oblasti základného výskumu získal pôvodné výsledky pri objasňovaní molekulárnej a bunkovej podstaty tuky znižujúceho účinku polynenasýtených mastných kyselín (n-3 PNMK) v diéte u rôznych modelov inzulínorezistencie s dôrazom na metabolizmus triacylglycerolov.
V rámci svojej výskumnej činnosti s prepojením základného výskumu na potreby lekárskej klinickej praxe dosiahol profesor Klimeš rad špičkových výsledkov, medzi ktoré sa radia najmä:
- patofyziologické zdôvodnenie potreby intenzifikovaného inzulínového režimu u diabetikov 2. typu

- zavedenie molekulárno-genetickej DNA diagnostiky rôznych foriem monogénnej cukrovky na Slovensku (vrátane MODY /maturity onset diabetes of young/, mitochondriálneho diabetu /MIDD a MELAS syndrómu/ či novorodeneckej cukrovky)

- účasť na odhalení genetickej poruchy u ľudí s permanentnou novorodeneckou cukrovkou, čo umožňuje zmeniť liečbu týchto pacientov z injekcií inzulínu na tabletky sulfonylurey (tieto výsledky sa uverejnili v druhom najlepšom biomedicínskom časopise na svete s impakt faktorom 51,296)

- zmapovanie výskytu permanentnej novorodeneckej cukrovky na Slovensku s využitím dát Národného registra detského diabetu, čím sa Slovensko stalo prvou krajinou na svete s výpočtom skutočnej prevalencie tejto formy cukrovky

- vysokú koncepčnú a organizačnú angažovanosť pri presadzovaní založenia „Molekulárno-medicínskeho centra SAV

- editorovanie 3 monografických zväzkov Annals of the New York Academy of Sciences (1993, 1997, 2002)

Profesor Klimeš bol resp. je riešiteľom a spoluriešiteľom vyše dvoch desiatok výskumných projektov, pôsobil opakovane ako expert-posudzovateľ grantových podaní 5. a 6. RP EK.
Integrálnou súčasťou jeho vedeckej práce bola dlhodobo snaha o translačný výskum, teda o prepojenie špičkového základného výskumu s potrebami klinickej praxe, čo sa odzrkadlilo aj v zameraní jeho pobytov v zahraničí na diabetologickom, klinicko-výskumnom pracovisku Národného ústavu zdravia v USA a pracoviskách v Austrálii. Absolvoval rad študijných pobytov na zahraničných pracoviskách (vrátane Phoenix Clinical Research Center NIDDKD-NIH, Phoenix, AZ, USA; Medlantic Research Institute, Washington, D.C., USA; Garvan Institute of Medical Research, Sydney, NSW, Austrália; Department of Cardiovascular Sciences, University of Leicester, Veľká Británia), ktoré sa stali podkladom jeho mimoriadne bohatej medzinárodnej spolupráce.
O medzinárodnom ocenení vynikajúcich výsledkov výskumu profesora Klimeša svedčia aj početné pozvania k prednáškam na medzinárodných kongresoch a vedeckých konferenciách (vyše 20 pozvaní napr. na XII. a XV Int. Danube Symposium on Diabetes mellitus, Int. Symp. on Biomembranes and Nutrition, Paríž, Eurhypgen workshopy v Berlíne, Stradforde, Londýne, Int. Symp. on Animal Models of Diabetes, Tokyo a pod.).
Profesor Iwar Klimeš je tiež členom viacerých redakčných rád medzinárodných vedeckých časopisov (Diabetologia s IF 5,7 /dve funkčné obdobia ako Associate Editor/, Archives of Physiology and Biochemistry, Endocrine Regulations, Diabetes und Stoffwechsel), rovnako členom v medzinárodných odborných spoločnostiach (Int. Society of Endocrinology, Europ. Federation of Endocrine Societies, Europ. Association for Study of Diabetes, Int. Soc. for Study of Fatty Acids and Lipids) a vo viacerých medzinárodných spoločnostiach zastupuje Slovensko ako reprezentant odborných spoločností (endokrinologickej a diabetologickej).
Prof. Klimeš je organizátorom úspešných medzinárodných sympozií (4 sympózia o inzulíne a lipidoch). Okrem toho predsedal či spolupredsedal v organizačných a programových výboroch ďalších 15 vedeckých konferencií, vrátane európskych kongresov o cukrovke.
V rámci vedecko-pedagogických aktivít vyškolil troch kandidátov vied, ktorí po absolvovaní dlhodobých študijných pobytov na špičkových pracoviskách v USA sa vrátili späť na ÚEE a pracujú na spoločnej problematike. V súčasnosti je garantom doktorandského štúdia vo vednom odbore normálna a patologická fyziológia na ÚEE SAV, kde sa školia aj doktorandi ďalších ústavov SAV.
V roku 2005 bol menovaný ako vôbec prvý pracovník v histórii ÚEE SAV profesorom na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde i naďalej prednáša na Ústave patologickej fyziológie LF UK.
Profesor Klimeš je aktívny aj v postgraduálnej výchove lekárov, kde dlhodobo pôsobil ako prednášateľ v kurzoch Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov (dnes Slovenská zdravotnícka univerzita) pre diabetológiu a endokrinológiu. Okrem toho bol jedným z hlavných zostavovateľov a autorom viacerých kapitol v dvoch postgraduálnych učebniciach klinickej endokrinológie a jednej učebnice diabetológie.
Okrem vlastných vedeckých a pedagogických aktivít profesor Klimeš výrazne a dlhodobo prispieva k podpore rozvoja vedy, k  organizácii a k riadeniu vedy na Slovensku. Osemnásť rokov pôsobí vo vrcholových funkciách Slovenskej diabetologickej spoločnosti (8 rokov ako podpredseda SDS a 12 rokov ako predseda Grantovej komisie SDS) a Slovenskej endokrinologickej spoločnosti (14 rokov ako vedecký sekretár Slovenskej a striedavo Československej endokrinologickej spoločnosti, plus 4 roky ako predseda SES). Desať rokov pôsobil ako člen (garant pre farmaceutické vedy) Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti pri Ministerstve školstva SR, z toho 5 rokov ako predseda tohto poradného orgánu ministra školstva. V tejto funkcii sa profesor Klimeš zásadným spôsobom zaslúžil nielen o udržanie vedeckej náročnosti pri posudzovaní návrhov o udelenie najvyššej vedeckej hodnosti doktora vied, ale aj o udržanie samotnej existencie tohto spôsobu evaluácie vedeckej produkcie špičkových osobností vedy na Slovensku.
V súvislosti s vedecko-výskumnými a organizačnými výsledkami práce boli profesorovi Iwarovi Klimešovi udelené rôzne ocenenia, okrem iných to bola Jeseniova cena za vedeckú a publikačnú činnosť, Zlatá Jeseniova plaketa „Za zásluhy v lekárskych vedách“, v roku 2004 získal ocenenie Slovenského literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii biologické a lekárske vedy za dielo „Všeobecná a klinická endokrinológia“. V rokoch 1985 – 2006 získal viac ako 10 cien výborov SDS a SES za najlepšie publikácie roka, je tiež nositeľom Striebornej medaily Slovenskej diabetologickej spoločnosti a ďalších ocenení.
Významným ocenením jeho prínosu k rozvoju vedy na Slovensku a v rámci SAV bolo jeho zvolenie za člena Učenej spoločnosti SAV ako aj zvolenie do riadiaceho orgánu Rady Učenej spoločnosti SAV. V roku 2006 získal profesor Klimeš čestné členstvo v Slovenskej endokrinologickej spoločnosti a je tiež jej čestným predsedom a dlhoročným členom výboru.
Nezávislá „Akademická ratingová a rankingová agentúra“ /ARRA/ identifikovala v roku 2008 prof. Klimeša ako jednoho z celkovo 4 špičkových vedcov v oblasti lekárskych vied na Slovensku. V roku 2008 bol profesor Klimeš navrhnutý a ocenený „Cenou Jozefa Ľudovíta Holubyho za oblasť vied o živej prírode“ za osobitné tvorivé výkony v oblasti biomedicínskeho výskumu.


Pracoviská a významné funkcie:

- od roku 1975 zamestnanec Ústavu experimentálnej nedokrinológie SAV v Bratislave

Vybrané významné pozície:

od roku 2007 riaditeľ Ústavu exp. endokrinológie SAV
2006 predseda Rady APVV pre lekárske vedy
2006 Rady učenej spoločnosti SAV (2006 - 2007)
2005 predseda Vedeckej rady ÚEE SAV (2005 - 2007)
2002 predseda Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS (2002 - 2006)
2001 predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti MŠ SR (2001 - 2006)
2002 vedúci DNA diagnostického pracoviska DIABGENE
1996 vedecký tajomník ÚEE SAV (1996 - 2007)
1994 podpredseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti SLS (1994 - 2002)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Americká diabetologická spoločnosť
Európska asociácia pre štúdium diabetu
Slovenská endokrinologická spoločnosť (2002 - 2006 predseda)
Slovenská diabetologická spoločnosť (1996 - 2002 podpredseda)
Učená spoločnosť SAV

Ocenenia:

2000 Jeseniova cena za vedeckú a publikačnú činnosť (za učebnicu „Diabetes mellitus“)
2001 Zlatá Jeseniova plaketa „Za zásluhy v lekárskych vedách (SAV)
2004 Cena Slovenského literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru (za učebnicu „Všeobecná a klinická endokrinológia“)
2006 Strieborná medaila Slovenskej diabetologickej spoločnosti
2006 Cena SAV „Za vedecký výskum v spolupráci s vysokými školami“
2006 Cena SAV „Za podporu vedy“
2008 „Holubyho cena“ Nadácie Matice slovenskej

Vedecké zameranie:
diabetológia, endokrinológia

Tvorba

Profesor Klimeš je autorom alebo spoluautorom 5 monografií (4 zahraničných), editorom a spoluautorom 3 učebníc endokrinológie a diabetológie, napísal 24 kapitol do pregraduálnych a postgraduálnych učebníc z patologickej fyziológie, endokrinológie a diabetológie. Rovnako je autorom 96 in extenso publikácií uverejnených v karentovaných časopisoch, 57 in extenso prác v časopisoch mimo databázy CC a 20 článkov v zborníkoch (najmä zahraničných).
Tieto publikácie získali do septembra roku 2007 viac ako 1 000 ohlasov (z toho 752 SCI, 169 SCOPUS a 83 iných citácií).

Prednášková činnosť profesora Klimeša na vedeckých fórach doma a v zahraničí je neobyčajne bohatá. Prednášal na kongresoch organizovaných v doma i v zahraničí, na zahraničných pracoviskách, jeho prednášky odzneli tiež na mnohých domácich či zahraničných konferenciách.
zdroj: Slovenská akadémia vied, MUDr. Ladislav Macho, DrSc.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost