sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 04:12 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

Prof. MUDr. Iwar Klimeš DrSc. ( 71 r.)

riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg

Kategória: medicína

* 26.09.1951 Slovensko, Bratislava

Slovensko

0

dnes oslavuje 71 r.

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 71 r.

Vzdelanie

1975 Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Študijné pobyty:

1979 Nemecko
1980 – 1982, 1991 USA
1998 Veľká Británia

Životopis

Profesor Iwar Klimeš pôsobí v Slovenskej akadémii vied od roku 1975. V súčasnosti zastáva pozíciu riaditeľa Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV v Bratislave.
Prof. MUDr. Iwar Klimeš DrSc. je lekár-internista a profesor patofyziológie/diabetu na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Je dlhoročným vedeckým pracovníkom Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV, kde položil základy pre vybudovanie nového výskumného smeru v oblasti diabetológie a porúch metabolizmu, zameraného na objasnenie molekulárne biologických a genetických podkladov vzniku a vývoja diabetu. Jeho snahy vyústili do vytvorenia Laboratória pre výskum diabetu a spoločného výskumno-diagnostického pracoviska DIABGENE, ktoré je prvým a jediným DNA diagnostickým centrom pre monogénne formy cukrovky na Slovensku.
Výskumné zameranie v oblasti diabetu a metabolizmu sa začalo kryštalizovať začiatkom 80. rokov počas 20 mesačného študijného pobytu v “Clinical Diabetes Research Section, NIDDKD-NIH Phoenix, AZ, USA”.
Profesor Klimeš sa vypracoval na medzinárodne široko uznávaného vedeckého pracovníka vo výskume mechanizmu vzniku a vývoja inzulínorezistencie, modelov experimentálneho diabetu a úlohy výživy pri metabolických poruchách. V oblasti základného výskumu získal pôvodné výsledky pri objasňovaní molekulárnej a bunkovej podstaty tuky znižujúceho účinku polynenasýtených mastných kyselín (n-3 PNMK) v diéte u rôznych modelov inzulínorezistencie s dôrazom na metabolizmus triacylglycerolov.
V rámci svojej výskumnej činnosti s prepojením základného výskumu na potreby lekárskej klinickej praxe dosiahol profesor Klimeš rad špičkových výsledkov, medzi ktoré sa radia najmä:
- patofyziologické zdôvodnenie potreby intenzifikovaného inzulínového režimu u diabetikov 2. typu

- zavedenie molekulárno-genetickej DNA diagnostiky rôznych foriem monogénnej cukrovky na Slovensku (vrátane MODY /maturity onset diabetes of young/, mitochondriálneho diabetu /MIDD a MELAS syndrómu/ či novorodeneckej cukrovky)

- účasť na odhalení genetickej poruchy u ľudí s permanentnou novorodeneckou cukrovkou, čo umožňuje zmeniť liečbu týchto pacientov z injekcií inzulínu na tabletky sulfonylurey (tieto výsledky sa uverejnili v druhom najlepšom biomedicínskom časopise na svete s impakt faktorom 51,296)

- zmapovanie výskytu permanentnej novorodeneckej cukrovky na Slovensku s využitím dát Národného registra detského diabetu, čím sa Slovensko stalo prvou krajinou na svete s výpočtom skutočnej prevalencie tejto formy cukrovky

- vysokú koncepčnú a organizačnú angažovanosť pri presadzovaní založenia „Molekulárno-medicínskeho centra SAV

- editorovanie 3 monografických zväzkov Annals of the New York Academy of Sciences (1993, 1997, 2002)

Profesor Klimeš bol resp. je riešiteľom a spoluriešiteľom vyše dvoch desiatok výskumných projektov, pôsobil opakovane ako expert-posudzovateľ grantových podaní 5. a 6. RP EK.
Integrálnou súčasťou jeho vedeckej práce bola dlhodobo snaha o translačný výskum, teda o prepojenie špičkového základného výskumu s potrebami klinickej praxe, čo sa odzrkadlilo aj v zameraní jeho pobytov v zahraničí na diabetologickom, klinicko-výskumnom pracovisku Národného ústavu zdravia v USA a pracoviskách v Austrálii. Absolvoval rad študijných pobytov na zahraničných pracoviskách (vrátane Phoenix Clinical Research Center NIDDKD-NIH, Phoenix, AZ, USA; Medlantic Research Institute, Washington, D.C., USA; Garvan Institute of Medical Research, Sydney, NSW, Austrália; Department of Cardiovascular Sciences, University of Leicester, Veľká Británia), ktoré sa stali podkladom jeho mimoriadne bohatej medzinárodnej spolupráce.
O medzinárodnom ocenení vynikajúcich výsledkov výskumu profesora Klimeša svedčia aj početné pozvania k prednáškam na medzinárodných kongresoch a vedeckých konferenciách (vyše 20 pozvaní napr. na XII. a XV Int. Danube Symposium on Diabetes mellitus, Int. Symp. on Biomembranes and Nutrition, Paríž, Eurhypgen workshopy v Berlíne, Stradforde, Londýne, Int. Symp. on Animal Models of Diabetes, Tokyo a pod.).
Profesor Iwar Klimeš je tiež členom viacerých redakčných rád medzinárodných vedeckých časopisov (Diabetologia s IF 5,7 /dve funkčné obdobia ako Associate Editor/, Archives of Physiology and Biochemistry, Endocrine Regulations, Diabetes und Stoffwechsel), rovnako členom v medzinárodných odborných spoločnostiach (Int. Society of Endocrinology, Europ. Federation of Endocrine Societies, Europ. Association for Study of Diabetes, Int. Soc. for Study of Fatty Acids and Lipids) a vo viacerých medzinárodných spoločnostiach zastupuje Slovensko ako reprezentant odborných spoločností (endokrinologickej a diabetologickej).
Prof. Klimeš je organizátorom úspešných medzinárodných sympozií (4 sympózia o inzulíne a lipidoch). Okrem toho predsedal či spolupredsedal v organizačných a programových výboroch ďalších 15 vedeckých konferencií, vrátane európskych kongresov o cukrovke.
V rámci vedecko-pedagogických aktivít vyškolil troch kandidátov vied, ktorí po absolvovaní dlhodobých študijných pobytov na špičkových pracoviskách v USA sa vrátili späť na ÚEE a pracujú na spoločnej problematike. V súčasnosti je garantom doktorandského štúdia vo vednom odbore normálna a patologická fyziológia na ÚEE SAV, kde sa školia aj doktorandi ďalších ústavov SAV.
V roku 2005 bol menovaný ako vôbec prvý pracovník v histórii ÚEE SAV profesorom na Lekárskej fakulte UK v Bratislave, kde i naďalej prednáša na Ústave patologickej fyziológie LF UK.
Profesor Klimeš je aktívny aj v postgraduálnej výchove lekárov, kde dlhodobo pôsobil ako prednášateľ v kurzoch Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov (dnes Slovenská zdravotnícka univerzita) pre diabetológiu a endokrinológiu. Okrem toho bol jedným z hlavných zostavovateľov a autorom viacerých kapitol v dvoch postgraduálnych učebniciach klinickej endokrinológie a jednej učebnice diabetológie.
Okrem vlastných vedeckých a pedagogických aktivít profesor Klimeš výrazne a dlhodobo prispieva k podpore rozvoja vedy, k  organizácii a k riadeniu vedy na Slovensku. Osemnásť rokov pôsobí vo vrcholových funkciách Slovenskej diabetologickej spoločnosti (8 rokov ako podpredseda SDS a 12 rokov ako predseda Grantovej komisie SDS) a Slovenskej endokrinologickej spoločnosti (14 rokov ako vedecký sekretár Slovenskej a striedavo Československej endokrinologickej spoločnosti, plus 4 roky ako predseda SES). Desať rokov pôsobil ako člen (garant pre farmaceutické vedy) Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti pri Ministerstve školstva SR, z toho 5 rokov ako predseda tohto poradného orgánu ministra školstva. V tejto funkcii sa profesor Klimeš zásadným spôsobom zaslúžil nielen o udržanie vedeckej náročnosti pri posudzovaní návrhov o udelenie najvyššej vedeckej hodnosti doktora vied, ale aj o udržanie samotnej existencie tohto spôsobu evaluácie vedeckej produkcie špičkových osobností vedy na Slovensku.
V súvislosti s vedecko-výskumnými a organizačnými výsledkami práce boli profesorovi Iwarovi Klimešovi udelené rôzne ocenenia, okrem iných to bola Jeseniova cena za vedeckú a publikačnú činnosť, Zlatá Jeseniova plaketa „Za zásluhy v lekárskych vedách“, v roku 2004 získal ocenenie Slovenského literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru v kategórii biologické a lekárske vedy za dielo „Všeobecná a klinická endokrinológia“. V rokoch 1985 – 2006 získal viac ako 10 cien výborov SDS a SES za najlepšie publikácie roka, je tiež nositeľom Striebornej medaily Slovenskej diabetologickej spoločnosti a ďalších ocenení.
Významným ocenením jeho prínosu k rozvoju vedy na Slovensku a v rámci SAV bolo jeho zvolenie za člena Učenej spoločnosti SAV ako aj zvolenie do riadiaceho orgánu Rady Učenej spoločnosti SAV. V roku 2006 získal profesor Klimeš čestné členstvo v Slovenskej endokrinologickej spoločnosti a je tiež jej čestným predsedom a dlhoročným členom výboru.
Nezávislá „Akademická ratingová a rankingová agentúra“ /ARRA/ identifikovala v roku 2008 prof. Klimeša ako jednoho z celkovo 4 špičkových vedcov v oblasti lekárskych vied na Slovensku. V roku 2008 bol profesor Klimeš navrhnutý a ocenený „Cenou Jozefa Ľudovíta Holubyho za oblasť vied o živej prírode“ za osobitné tvorivé výkony v oblasti biomedicínskeho výskumu.


Pracoviská a významné funkcie:

- od roku 1975 zamestnanec Ústavu experimentálnej nedokrinológie SAV v Bratislave

Vybrané významné pozície:

od roku 2007 riaditeľ Ústavu exp. endokrinológie SAV
2006 predseda Rady APVV pre lekárske vedy
2006 Rady učenej spoločnosti SAV (2006 - 2007)
2005 predseda Vedeckej rady ÚEE SAV (2005 - 2007)
2002 predseda Slovenskej endokrinologickej spoločnosti SLS (2002 - 2006)
2001 predseda Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti MŠ SR (2001 - 2006)
2002 vedúci DNA diagnostického pracoviska DIABGENE
1996 vedecký tajomník ÚEE SAV (1996 - 2007)
1994 podpredseda Slovenskej diabetologickej spoločnosti SLS (1994 - 2002)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Americká diabetologická spoločnosť
Európska asociácia pre štúdium diabetu
Slovenská endokrinologická spoločnosť (2002 - 2006 predseda)
Slovenská diabetologická spoločnosť (1996 - 2002 podpredseda)
Učená spoločnosť SAV

Ocenenia:

2000 Jeseniova cena za vedeckú a publikačnú činnosť (za učebnicu „Diabetes mellitus“)
2001 Zlatá Jeseniova plaketa „Za zásluhy v lekárskych vedách (SAV)
2004 Cena Slovenského literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru (za učebnicu „Všeobecná a klinická endokrinológia“)
2006 Strieborná medaila Slovenskej diabetologickej spoločnosti
2006 Cena SAV „Za vedecký výskum v spolupráci s vysokými školami“
2006 Cena SAV „Za podporu vedy“
2008 „Holubyho cena“ Nadácie Matice slovenskej

Vedecké zameranie:
diabetológia, endokrinológia

Tvorba

Profesor Klimeš je autorom alebo spoluautorom 5 monografií (4 zahraničných), editorom a spoluautorom 3 učebníc endokrinológie a diabetológie, napísal 24 kapitol do pregraduálnych a postgraduálnych učebníc z patologickej fyziológie, endokrinológie a diabetológie. Rovnako je autorom 96 in extenso publikácií uverejnených v karentovaných časopisoch, 57 in extenso prác v časopisoch mimo databázy CC a 20 článkov v zborníkoch (najmä zahraničných).
Tieto publikácie získali do septembra roku 2007 viac ako 1 000 ohlasov (z toho 752 SCI, 169 SCOPUS a 83 iných citácií).

Prednášková činnosť profesora Klimeša na vedeckých fórach doma a v zahraničí je neobyčajne bohatá. Prednášal na kongresoch organizovaných v doma i v zahraničí, na zahraničných pracoviskách, jeho prednášky odzneli tiež na mnohých domácich či zahraničných konferenciách.
zdroj: Slovenská akadémia vied, MUDr. Ladislav Macho, DrSc.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost