sk  |  en
Pondelok | 01.06.2020, 22:28 | meniny: Žaneta; zajtra: Xénia, Oxana
  • | Deň za správne rozhodnutie

    Deň na správne rozhodnutie: Hoď si mincu. Tento deň siaha až do obdobia, kedy žil Julius Caesar. Podľa tradícií si Julius Caesar hodil micu vždy, keď potreboval zistiť správne rozhodnutie. Odpoveďou mu bola „hlava“ na minci, kde bol jeho portrét.

  • | Medzinárodný deň detí

    Medzinárodný deň detí (MDD) je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta. Medzinárodný deň detí sa zvyčajne (ale nie všade) oslavuje 1. júna. Na Slovensku (a v niektorých ďalších krajinách bývalého sovietskeho bloku) sa slávi od roku 1952.

doplňte alebo opravte informácie

Doc. Ing. Izidor Mazurkievič ,PhD. ( 76 r.)

konštruktér mobilných pracovných strojov, výskumný pracovník, vysokoškolský pedagóg.

Kategória: technika

* 06.06.1943 Osada nad Oravou

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie blíženci

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 76 r.

Vzdelanie

1957 - 1961
Banský technik.
Stredná priemyselná škola banícka a energetická v Handlovej.
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore baníctvo.
Hlbinné dobývanie uholných ložísk, banské stroje, banské meračstvo.

1961 - 1966
Strojný inžinier v odbore dopravných strojov a manipulácie.
Strojnícka fakulta, Vysoká škola technická v Košiciach.
Druhý stupeň, Inžinierske (magisterské) štúdium.

1976 - 1981
Externá ašpirantúra na získanie hodnosti Kandidát technických vied v odbore Dopravné stroje a zariadenia (CSc.).
Strojnícka fakulta, Vysoká škola technická v Košiciach.
Tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania – PhD.

Od apríla 2008
Docent v odbore dopravné stroje a zariadenia.
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave.


Životopis

1966 - 1974
Riešiteľ vývoja finálneho výrobku – projektant.
Riešenie vývoja 3 nových výrobkov – mobilných pracovných strojov.
Podpolianske strojárne , š.p. Detva.

1974 - 1985
Zodpovedný riešiteľ úloh výskumu a vývoja finálnych výrobkov – vedúci projektant.
Riadenie a koordinácia výskumno-vývojového riešenia 6 nových výrobkov.
Výskumno- vývojový ústav ZŤS, š.p., Zvolen.

1985 - 1993
Vedúci vedecko-výskumných pracovísk.
Riadenie a koordinácia riešenia 9 vedecko-technických projektov s podporou štátu.
Výskumno-vývojový ústav strojov a mechanizmov - WUSAM , a.s. Zvolen.

1993 - 2003
Hlavný konštruktér finálnych výrobkov.
Riadenie a koordinácia riešenia úloh výskumu a vývoja mobilných pracovných strojov.
Výskumno-vývojový ústav strojov a mechanizmov - WUSAM , a.s. Zvolen.

2003 - 2006
Asistent generálneho riaditeľa.
Príprava projektov výskumu a vývoja s podporou štátu.
Výskumno-vývojový ústav strojov a mechanizmov - WUSAM , a.s. Zvolen.

Od júna 2006 – doteraz
Kontaktná osoba na riešenie Aktivity 05 - Znižovanie energetickej náročnosti prenosu výkonu v pohonoch strojov a zariadení na spracovanie odpadu využitím štandardných a diferenciálnych planétových prevodov s HCR ozubením s elektrickým motorom(asynchrónny motor s kotvou nakrátko) a hydraulických prevodov.
Tvorivé riešenie úloh rozvoja vedy a techniky s realizáciou ich výsledkov v hospodárskej a spoločenskej praxi vrátane odborného vedenia kolektívu.
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Strojnícka fakulta, Ústav dopravnej techniky a konštruovania, Bratislava.

Spolupráca s praxou:
1. Spolupráca s PPS Group, a.s. Detva.
Ako zástupca vedúceho projektu APVV -0100-06 „Výskum modulovanej platformy pre orientovaný segment mobilných pracovných strojov“ koordinuje riešenie spoločných výskumných úloh, ako napríklad optimalizácia mechanizmov pracovného zariadenia lopatových nakladačov, optimalizácia konštrukcie rámu kolesového podvozku .
Priebežne vykonáva poradenskú a konzultačnú činnosť pri vývojovom riešení nábehu sériovej výroby polootočných nakladačov HON 200. Výrobok získal na Medzinárodnom strojárskom veľtrhu 2008 v Nitre ocenenie „Cena veľtrhu“.

2. Spolupráca s WUSAM a.s. Zvolen.
Spolupracoval pri príprave a riešení projektu APVT-20-011004 „Optimalizácia technológie zvárania pri výrobe modulárnych prvkov progresívnych agrotechnických zariadení“. V rámci projektu sa riešili postupy zavádzania racionálnej výroby zváraných konštrukcií modulárnych prvkov progresívnych agrotechnických zariadení, ako sú prívesné vozy na dopravu a kontinuálne dávkovanie kŕmnych zmesí pri plnení národných a medzinárodných noriem STN EN ISO 15 607, STN EN ISO 15 614-1.

3. Spolupráca s IPM engeneering, s.r.o. Zvolen.
Spolupráca pri príprave nových projektov výskumu a vývoja. Poradenská a konzultačmá činnosť pri výskume a vývoji mobilných hutníckych manipulátorov. Účasť na zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov firmy.

4. Spolupráca s CSM Tisovec, a.s.
Poradenská a konzultačná činnosť pri riešení úloh technického rozvoja v oblasti výskumu a vývoja mobilných pracovných strojov.

5. Spolupráca s KMC Group, s.r.o. Ostrava.
Spolupracoval pri riešení koncepčných štúdií bytových výťahov pre obsluhu dvoch až troch podlaží. Riešenie elektro-pneumaticky ovládaného poloautomatu na balenie koľajových zvierok pre Třinecké železiarne.

Prehľad vynálezov a priemyselných vzorov:
1. Mazurkievič I., Klein Š.:
Priemyselný vzor "Univerzálny pracovný stroj" . Číslo zápisu 26221 na
ÚPV SR
2. Markovič E., Mazurkievič I.:
Priemyselný vzor " Elektrický ručný ovládač " Osvedčenie na
priemyselný vzor č. 16373 zo dňa 25.06.1985 Úradu pre vynálezy a objavy v
Prahe.
3. Mazurkievič I.:
Vynález "Pracovné zariadenie univerzálneho dokončovacieho zemného
stroja"
Autorské osvedčenie č. 165820 z 15.11.1976 Úradu pre vynálezy a
objavy v Prahe
4. Mazurkievič I.:
Vynález "Trojdielny teleskopický výložník". Autorské osvedčenie č.
209551 z 21.06.1982 Úradu pre vynálezy a objavy v Prahe
5. Mazurkievič I., Hipman P.:
Vynález "Pohon turasu, kolesa alebo lanového bubna". Autorské
osvedčenie č. 177457 z 28.04.1972 Úradu pre vynálezy a objavy v Prahe
6. Mazurkievič I., Silný Ľ.:
Vynález " Vodiaci systém teleskopického výložníka". Autorské osvedčenie č.
206008 Úradu pre vynálezy a objavy v Prahe.
7. Hipman P., Mazurkievič I.: "Zariadenie pre vedenie výsuvných častí
stavebných alebo iných strojov"
Autorské osvedčenie č. 172749 Úradu pre
vynálezy a objavy v Prahe
8. - Silný Ľ., Mazurkievič I.: ,,Aretačné zariadenie". Autorské osvedčenie č.
220258 Úradu pre vynálezy a objavy v Prahe


Medzi jeho najvýznamnejšiu výskumno-vývojovú činnosť patria:

1. Návrh a vedenie vývoja Univerzálneho dokončovacieho stroja UDS 110 a jeho modifikácií, až po zavedenie sériovej výroby (1971-1976).

2. Koncepčná štúdia Univerzálneho dokončovacieho stroja UDS 180 a koordinácia ďalšieho vývoja až po výrobu prototypu (1981 - 1984).

3. Návrh a vedenie vývoja Teleskopického manipulátora kíbového TMK 80 po odovzdanie dokumentácie pre overovaciu sériu (1991 - 1995).

4. Návrh a koordinácia vývoja Teleskopického nakladača - manipulátora otočného TMKO 90 až po odovzdanie dokumentácie pre overovaciu sériu.

5. Projekt a vedenie vývoja Terénneho pracovného vozidla s vysokou priechodivosťou UPS 112, až po odovzdanie dokumentácie pre overovaciu sériu (1998 - 2003).

6. Výskum novej technológie pre výstupkové dobývanie v SMZ Jelšava (1999 - 2000).

7. Návrh a vedenie vývoja pásového podvozku s meniteľným rozchodom pre minirýpadlo FKI-KOMATSU PO 12 (1998-2001).

8. Návrh zemnej frézy na pásovom podvozku s výkonom 600 kW pre zahraničného zákazníka (1997 - 1998).

9. Návrh a vedenie vývoja Teleskopického výložníka, manipulátora na trojkolesovom podvozku PM 2.5 , (2001 - 2002)

10. Návrh a koordinácia vývoja teleskopického výložníka pre nakladač ZETTELMAYER ZT-803

11. Návrh a vedenie vývoja Univerzálneho pracovného stroja UPS 112 pre CSM Tisovec.

Od školského roku 1967/68 do 1972/73 pôsobil ako externý učiteľ odborných predmetov na Strednej priemyselnej škole strojníckej vo Zvolene.

Na Strojníckej fakulte STU v Bratislave pôsobí od akademického roku 1986/87 na Katedre častí strojov.

Od akademického roku 2004/2005 externe pôsobí aj na Katedre konštruovania, logistiky a dopravy Strojníckej fakulty TU v Košiciach.

Tvorba

MAZURKIEVIČ, I., MANÍK, R .: „Telemetricky ovládané mobilné pracovné stroje:. Magazín stavebné stroje a mechanizácia , 1-2 2012.

VYSOKOŠKOLSKÁ UČEBNICA:
MAZURKIEVIČ, I. a kol. „ Mobilné pracovné stroje. Cestné stroje.“ STU Bratislava, 2012.

MAZURKIEVIČ, I.: „Poznatky z doterajšieho priebehu zabezpečovania regionálnej inovačnej stratégie banskobystrického samosprávneho kraja „ - Magazín stavebné stroje a mechanizácia, 7-8/2009.

MAZURKIEVIČ, I.: „Optimalizácia pohonu otoče“. Publikované v zborníku XXX. Medzinárodného seminára katedier a inštitútov transportných, stavebných a poľnohospodárskych strojov. Herľany 6. – 7.9.2004.

Gulan L., Mazurkievič I.: Mobilné pracovné stroje . Teória a metódy
projektovania, STU Bratislava 2009

RECENZOVANÉ VEDECKÉ ČLÁNKY:
Mazurkievič I.: Optimalizácia riadenia pohonu otáčania nadstavby hydraulických rýpadiel. Acta Hydraulica et Pneumatica, 1/2007.

Mazurkievič I.: Hydromechanical hybrit dreiv of mobile working machine. Hungarian Elektronic Journal of Science, 2007.

RECENZOVANÉ VEDECKÉ ČLÁNKY V ZAHRANIČNÝCH ZBORNÍKOCH

1. Mazurkievič, I.: GLAVNYJE NAPRAVLJENIA ROZVITIJA STROJITEĽNYCH I DOROŽNYCH MAŠIN OBJEDINENIJA ZTS MARTIN.Torgovaja palata, Kyjev 1975.

2. Szuttor N. , Mazurkievič I.: RECHVERGESTOTZE OPTIMIERUNG DER ARBEITSORGANE HYDRAULISCHER LĎFFELBAGGER MIT TELESKOPAUSLEGER.7. Internationalen Togung fOr Färdertechnik. TU Dresden 1984.

3. Mazurkievič. I.: OPTIMIERUNG HYDROMECHANISCHER TRANSMISSION BEI SCHAUFELLADERN MIT BEROCKSICHTIGUNG DER ARBEITSCHARAKTERISTIK International Fachtagung Baumaschinen. TU Magdeburg 1987.

4. Mazurkievič I.: NIEKTORÉ APLIKÁCIE MIKROELEKTRONIKY V SYSTÉMOCH MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV. Zborník z medzinárodnej konferencie "Hydraulické a pneumatické mechanizmy 2000" 8. - 9. jún 2000, Kočovce. Vydala Katedra hydraulických strojov Strojníckej fakulty STU v Bratislave.

5. Mazurkievič I.: DEVELOPMENT TRENDS IN THE AREA OF HYDROSTATIC DRIVES OF MOBILE MACHINES. Zborník z medzinárodnej konferencie Bratislavian Fluid Power
Symposium 1998. Vydala Katedra hydraulických strojov Strojníckej fakulty STU v Bratis

6. Křetinský, C., Mazurkievič, I.: POŽADAVKY STROJÍRENSKÉ PRAXE - VÝZNAMNÝ FAKTOR PRO ROZVOJ HUTNÍCH MATERIÁLU, VÝROBKU A SLUŽEB HUTNÍCH FIREM A HUTNÍHO VÝZKUMU. Celostátní konference s mezinárodní účasti: České oceláfství ve XXI. století. Ostrava 2003.

7. Mazurkievič I.: „SOME APLICATIONS OF MICROELECTRONICS IN MOBILE WORKING MACHINE SYSTEMS. Publikované v zborníku z medzinárodnej konferencie „Fluid power 2002“

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost