sk  |  en
Utorok | 02.06.2020, 13:54 | meniny: Xénia, Oxana; zajtra: Karolína

doplňte alebo opravte informácie

Ján Chalupka ( 79 r.)

prozaik, satirik, dramatik, predstaviteľ obrodeneckej literatúry

Kategória: umenie a kultúra, divadlo, film a TV, spisovatelia

* 28.10.1791 Slovensko, Horná Mičiná

† 15.07.1871 Slovensko, Brezno

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie prasa

jubileum od úmrtia 148 r.

jubileum od narodenia 228 r.

Vzdelanie

1805 - 1814 štúdium v Levoči, Prešov a Blatný Potok (Sárospatak v Maďarsku)
1815 štúdium vo Viedni
1816 - 1817 teologické, filozofické a filologické štúdium v Jene

Životopis

Narodil sa v rodine evanjelického farára. Ovládal 8 rečí a písal po latinsky, nemecky, maďarsky, česky, resp. silne slovenčiacou češtinou. Do literatúry vstúpil už ako 39-ročný.

Jeho hlavný význam pre slovenskú literatúru je v dráme. Uvedenie jeho prvej veselohry Kocúrkovo - 1830 v Liptovskom Mikuláši, sa stalo impulzom rozvoja divadelného života na Slovensku v 30. a 40. rokoch 19. storočia. Hry pôvodne písal po česky, všetky ich preložil do spisovnej slovenčiny. Všetky mali iba jedinú tému: Kocúrkovo. Z 9 hier sa 7 odohráva v tomto mestečku. Pod pojmom kocúrkovčina sa rozumelo všetko zvrátené, nezmyselné, na hlavu postavené – zápecníctvo, konzervativizmus, obmedzenosť, rodinkárstvo, nízke prízemné životné ciele, lokálpatriotizmus, ale aj nedostatok ľudskej hrdosti: filisterstvo, pätolízačstvo, opičenie sa po módnom.

Jeho diela sa vyznačujú satirickým pohľadom na slovenskú spoločnosť, najmä na národne ľahostajnú časť meštianstva a odnárodnené zemianstvo.
Vytvoril nový typ satirickej frašky. V prostredí slovenského malomesta dokázal vysmiať životný štýl remeselníckych majstrov, úradníkov a mešťanov. Robil si posmech z ríšskeho snemu, z novej ženskej módy a odsudzoval kartárstvo.

Kocúrkovo dodnes zostáva v repertoári ochotníckych i profesionálnych divadiel.
Angažoval sa za akcie slovenského povstania v rokoch 1848 - 49. Začiatkom 60. rokov sa zasadzoval o to, aby sa Brezno stalo sídlom Matice slovenskej. Počas kežmarského pôsobenia predniesol niekoľko slávnostných latinských príhovorov k žiakom a profesorom, ktoré vyšli sčasti v Solenniách (1818), neskôr knižne v Levoči (1826).

Mal prehľad aj v maďarskej dráme, od interlúdií školských hier až po diela súčasníkov K. Kisfaludyho a V. M. Csokonaia, a svoje znalosti svojsky využíval , často s polemizujúcim zámerom. Slovné spojenia, ktoré mali v kontexte maďarskej drámy a divadla získať divákove sympatie, stávajú sa u neho nástrojom irónie, ba výsmechu. Podobne je o aj s povahovými vlastnosťami. Čitateľa a diváka neraz provokoval k porovnávaniu rozličných životných aj umeleckých súvislostí, ale bez šovinistického zámeru.

Ako ľudovýchovný pracovník propagujúci sporiteľníctvo napísal v 40. rokoch na túto tému tri brožúry: po nemecky, v bibličtine a po maďarsky.

Pôsobenie
1814 - 1816 popri štúdiu pôsobil ako vychovávateľ, domáci učiteľ, Radvaň nad Hronom (dnes súčasť Banskej Bystrice)
1817 učiteľ, Kežmarok
1817-1818 učiteľ, latinské gymnázium v Ožďanoch
1818 - 1824 profesor na lýceu v Kežmarku (prednášal rétoriku a poetiku)
1824 evanjelický farár, Brezno
1842 člen delegácie slovenských národovcov, ktorá vo Viedni predložila Slovenský prestolný prosbopis
1850 - 1860 administrátor banskej, neskôr preddunajskej superintendencie)

Tvorba

Dráma
1830 Kocourkovo, aneb: Jen abychom v hanbě nezůstali
1832 Všecko naopak, aneb: Tesnošilova Anička sa žení a Honzík se vydáva (veselohra)
1833 Trasořítka, anebo: Stará láska se předce dočekala
1835 Třinácta hodina, aneb: Však se nahledíme, kdo bude hlásnikem v Kocourkově. Nový i starý vlastnecký kalendář
1835 A vén szerelmes, vagy a Tozházi négy völegény
1837 Starouš plesnivec, anebo Čtyřy svadby na jednom pohřebe v Kocourkově (veselohra)
1854 Dobrovoľníci
1862 Huk a Fuk anebo: Prvý apríl
1862 Černokňažník /kalendár a letopis)
1873 Juvelír

Próza
1836 Kocourkovo
1841 Bendeguz, Gyula Kolompos udn Pista Kurtaforint. Eine Donquixottiade nach der neusten Mode
Fraška
1874 Hrdá pýcha skrotla (vyšla po smrti v 3. zväzku jeho Dramatických spisov)

Tvorba - cirkevná tematika
1791 Geschichte der Generalsynoden beider evangelischen Konfessionen in Ungarn vom Jahre 1791 (Dejiny generálnych synod oboch evanjelických vyznaní v Uhorsku od roku 1791; historická štúdia)
1841 Schreiben des Grafen Karl Zay, Generalalinspektors der evang. Kirchen und Schulen Augsb. Konf. In Ungarn, an die Prefoessoren zu Leutschau (List grófa Karola Zaya, generálneho dozorcu ev. a. v. cirkví a škôl v Uhorsku, profesorom v Levoči
1842 Zpěvník evanjelický aneb Písně duchovní staré i nové
1846 - 1847 Kázně nedělní a svátečné

Výber
1953 - 1954 Výber z diela v dvoch zväzkoch
Zobrané spisy
1871 - 1875 Dramatické spisy Jána Chalupky 1 – 5
zdroj: Encyklopédia Slovenska, II. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1978; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Slovensko, Kultúra – I. časť, Obzor – Bratislava, 1979; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; Kronika obce Oždany, spracovala Viola Tóthová
posledná aktualizácia 29.10.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost