sk  |  en
Piatok | 19.07.2019, 00:23 | meniny: Dušana; zajtra: Iľja, Eliáš

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Ján Dekan DrSc. ( 88 r.)

archeológ, historik, umenovedec, vysokoškolský pedagóg, akademik SAV a ČSAV, spisovateľ, publicista

Kategória: spoločenské vedy, spisovatelia

* 06.02.1919 Slovensko, Šahy

† 21.08.2007 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie vodnár

čínske znamenie koza

jubileum od úmrtia 11 r.

jubileum od narodenia 100 r.

Vzdelanie

1947 absolvoval Filozofickú fakultu UK v Bratislave
1953 bol habilitovaný na docenta
1975 získal titul DrSc. a člen korešpondent SAV

Životopis

Ako vysokoškolský učiteľ a erudovaný vedecký pracovník sa zaslúžil o rozvoj archeologického výskumu na Slovensku a umenovedy. Vychoval viacerých vedeckých pracovníkov, prispel k rozvoju slovenského vysokého školstva a spoločenských vied na Slovensku. Publikoval mnohé vedecké a vedecko-populárne články a štúdie v domácich aj zahraničných odborných časopisoch.

Vo vedecko-výskumnej práci sa venoval najstarším slovenským dejinám a byzantológii. Centrom jeho vedeckého záujmu boli najmä problémy klasifikácie archeológie, avarsko-slovanskej symbiózy, Veľkej Moravy, antického a byzantského umenia. Viedol archeologické výskumy na Devíne a v Rusovciach. Prvé devínske prieskumy a výkopy zisťovacieho charakteru v období pred rozpadom Rakúsko-Uhorskej monarchie priniesli pozitívne výsledky: preukázali sídliskovú kontinuitu pred príchodom Slovanov, doložili slovanské osídlenie, ďalej objavili slovanské hradiská na úpätí Devínskej Kobyly a ďalšie sídliská medzi Devínom a Devínskou Novou Vsou. Zásluhy o uvedené poznanie môžeme pripísať J. Zavadilovi. Položil tým tradíciu archeologického záujmu o Devín, na ktorú potom nadviazali systematické výskumy po prvej svetovej vojne (Červinka v r.1921-22 a J. Eisner v r. 1933-38) a po druhej svetovej vojne (J. Dekan v r.1950-56, V. Plachá a J. Hlavicová od r.1965 do súčasnosti). Výskumy trvali okolo 50 rokov, čím zaradili Devín v rámci Slovenska k najdlhšie skúmaným náleziskám.

Spolu s PhDr. Ľudmilou Kraskovskou, CSc., sa výrazne zaslúžili o poznanie minulosti Rusoviec. Múzeum antiky – Gerulata - v Rusovciach vznikalo od druhej polovice 1. storočia n. l. Rimania postavili najprv drevený, neskôr kamenný vojenský tábor, pri ktorom vyrástla osada. Tu sa zdržiavali až do začiatku 5. storočia. O existencii Gerulaty sa vedelo od 16. storočia na základe starovekých záznamov. Prvý prieskum vykonali dvaja anglickí cestovatelia v roku 1737, prvý archeologický výskum uskutočnil Maďar Ágoston Sotér v roku 1891. Šlo o sondáž v kopci známom ako Bergl. V roku 1965 prišiel slovenský archeológ Ján Dekan, ktorý definitívne určil polohu Gerulaty. Gerulata bola súčasťou pohraničných opevnení Rímskej ríše – Limes romanus.

Pôsobenie
1946 - 1948 a 1951 - 1952 pracovník Historického ústavu SAV
1948 - 1951 pracovník Matice slovenskej v Martine
1951 - 1953 externý riaditeľ Štátneho archeologického ústavu v Bystričke
1951 vedúci Katedry všeobecných dejín a archeológie so subkatedrami všeobecných dejín, dejín SSSR a ľudových demokracií a archeológie
1953 - 1964 vysokoškolský učiteľ na Filozofickej fakulte UK v Bratislave
1953 - 1957 dekan
1964 - 1973 výskumný pracovník v Archeologickom ústave SAV v Nitre
1975 - 1987 riaditeľ Umenovedného ústavu SAV – kabinet divadla a filmu, Bratislava

1950 - 1955 viedol rozsiahly archeologický výskum na Devíne; stal sa uznávaným odborníkom v oblasti slovanskej a včasnohistorickej archeológie
1982 - 89 vedecký redaktor časopisu ARS

Od 1975 člen Predsedníctva SAV
Od roku 1977 členom prezídia ČSAV
Predseda Vedeckého kolégia SAV pre jazykovedu, literatúru a umenovedu

Ocenenia
1977 Národná cena SSR
1979 Rad práce

Tvorba

Monografie
1951 Začiatky slovenských dejín a ríša Veľkomoravská
1974 Poéma o hrdinstve
1975, 1979 Veľká Morava, doba a umenie (1975, 1979) a iné.

Ostatná tvorba
1951 Za stalinské riešenie etnogenézy
1972 Herkunft und Ethnizität der gegossenen Bronzeindustrie der VIII. Jahrhunderts in Karpatenbecken
1974 Ján Kulich - album
1979 Apoteóza slobody na antickej mise zo Stráží
1980 Moravia Magna. The Great Moravian Empire. Its Art and Times (anglická verzia)
1980 Moravia Magna. A Nagymorva Birodalom - kora és művészete (maďarská verzia)
1980 Moravia Magna. Grossmähren - Epoche und Kunst (nemecká verzia)
1983 Odev nášho ľudu (spolu s M. Benkom a M. Benžom)
2005 Clivé žalmy
2005 Život a dielo

 • Samo Tomášik 1813 - 1887 (súbor 15 fotopohľadníc. Martin: Matica slovenská.)
 • Július Barč-Ivan 1909 - 1953 (súbor 15 fotopohľadníc. Martin: Matica slovenská)

  Publicistika
 • K problémom slovanského osídlenia na Slovensku. Historica Slovaca, 6. - 7., 1948, 55-82.
 • Začiatky slovenských dejín a ríša Veľkomoravská. Slovenské dejiny II. Bratislava 1951.
 • Výskum na Devíne roku 1950. AR 3, s. 164-168.

 • Ako člen hlavnej redakcie Encyklopédie Slovenska sa podieľal na jej tvorbe.

  Bibliografia

 • Blech, Richard: Renesančná osobnosť slovenskej kultúry. In: Akademik Ján Dekan (Život a dielo), Nitra: Archeologický ústav SAV, Slovenská spoločnosť A. Točíka, Slovenská archeologická spoločnosť, 2005.
 • Metejov, Radoslav: Biblioglosár (Ján Dekan: Rozbité ilúzie; Slovenské špeciality) Knižná revue, roč. XV, 2005, č. 4, s. 5
 • Ožďáni, O.: Ján Dekan – život a dielo (zost.). Nitra 2005
 • Kolník, T.: Ján Dekan – učiteľ, kolega a priateľ. In: Ján Dekan. Život a dielo. Nitra 2005, 52-58.
 • Vladár, J.: Akademik Ján Dekan. Archeológ, polyhistor a humanista. In: Ján Dekan. Život a dielo. Nitra 2005, 17-22.
 • Ján Kulich: Úvodné štúdie Ján Dekan a Ján Števček. Bratislava 1974.
 • Vallašek, A. 1999 : Neznáma rotunda pod bratislavským hradom. Zborník k 80. narodeninám akademika Jána Dekana.
 • zdroj: Encyklopédia Slovenska, I. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1977; www.matica.sk; Mestská časť Bratislava – Rusovce; Slovenská akadémia vied; spracovala Viola Tóthová

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost