sk  |  en
Streda | 29.06.2022, 14:21 | meniny: Peter, Pavol, Petra; zajtra: Melánia
  • | Medzinárodný deň Dunaja

    Medzinárodný deň Dunaja je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

doplňte alebo opravte informácie

Univ. prof. PhDr. et Dr. h. c. Ján Findra DrSc. ()

hlavný iniciátor a zakladateľ Univerzity Mateja Bela, lingvista, jazykovedec

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

* Málinec, okr. Lučenec

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Vzdelanie

Ľudovú a meštiansku školu vychodil v mieste bydliska. V roku 1953 zmaturoval na Gymnáziu Boženy Slančíkovej Timravy v Lučenci. Vysokoškolské štúdiá absolvoval na Fakulte humanitných vied Vysokej školy pedagogickej v Bratislave (študoval kombináciu slovenský jazyk – dejepis)
v rokoch 1953 –1957.

Životopis

Pedagogické pôsobenie prof. Jána Findru sa začalo na Pedagogickej škole pre vzdelávanie učiteľov národných škôl v Lučenci. Kariéru vysokoškolského učiteľa odštartoval, keď v roku 1961 nastúpil na Pedagogický inštitút v Banskej Bystrici, ktorý sa v roku 1965 transformoval na Pedagogickú fakultu. Od roku 1984 pôsobil ako vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry na tejto fakulte a v roku 1989 bol zvolený za jej dekana. Túto funkciu vykonával do roku 1992. Vedeckú hodnosť kandidáta filologických vied v odbore slovenský jazyk získal profesor Findra na základe obhajoby práce Jašíkova cesta k syntéze v Ústave slovenského jazyka SAV v Bratislave v roku 1966. V roku 1969 mu bol udelený titul PhDr. Habilitačnú prácu s názvom Kapitoly z formovania a vývinu odborného štýlu v spisovnej slovenčine podal síce už v roku 1970, ale vzhľadom na vtedajšie politické pomery sa habilitoval až v roku 1973 a titul docent mu bol udelený v roku 1975. Vedeckú hodnosť doktora filologických vied získal v roku 1984 po obhajobe doktorskej dizertačnej práce Kontext a stavebné prostriedky textu. V roku 1986 bol vymenovaný za profesora v odbore slovenský jazyk.

Profesor Ján Findra patril k hlavným iniciátorom a zakladateľom Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a v roku 1992 sa stal jej prvým rektorom. V roku 1990 bol zvolený za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v marci 1993 ho vymenoval prezident Slovenskej republiky za vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky. Na tomto poste pôsobil do roku 2000. V súčasnosti je členom Katedry slovenského jazyka a literatúry Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Popri aktívnej pedagogickej činnosti a bohatej vedeckej práci zastáva profesor Ján Findra funkcie vo vedeckých radách, redakčných radách odborných lingvistických časopisov, v komisiách pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV a pri Ministerstve kultúry Slovenskej republiky.

Bol a je členom 11 vedeckých rád. Doteraz:
Člen vedeckej rady Fakulty humanitných vied UMB v Banskej Bystrici.
Člen vedeckej a umeleckej rady Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Člen vedeckej a umeleckej rady Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.
Člen redakčnej rady časopisu Slovenská reč.
Člen redakčnej rady časopisu Kultúra slova.
Predseda redakčnej rady časopisu Slovenský jazyk a literatúra v škole.

Členstvo v komisiách:
Predseda Ústrednej jazykovej rady Ministerstva kultúry SR.
Člen Komisie Ministerstva kultúry SR pre vedu a rozvoj.
Člen Spolku slovenských spisovateľov.
Člen ortoepickej komisie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.
Člen pravopisnej komisie Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV.

Najvýznamnejšie ocenenia:
1997: Krzyš komandorski z gwiazda zaslugi Reczypospolitej Polskiej
2002: Cena primátora Banskej Bystrica
1997: Zlatá medila UMB
2004: Cena rektora UMB za vedu

Tvorba

Štatistické ukazovatele publikačnej činnosti:
- vydal 15 monografií
- 9 vysokoškolských a stredoškolských učebníc
- 149 vedeckých štúdií
- 428 odborných článkov a recenzií
- zistené ohlasy a citácie jeho prác 334

Najdôležitejšie monografické práce:

Rozbor štýlu prózy. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1971, 216 s. Umenie prednesu. 2. vyd. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1979, 253 s.

Slovník literárnovedných termínov. (spoluautor Gombala, E. - Plintovič, I.) 2. vyd. Bratislava. Slovenské pedagogické nakladateľstvo 1987, 411 s.

Jazyk, reč, človek. Bratislava. Q 111,1998,112 s.

Štylistika slovenčiny. Martin.Osveta 2004, 232 s.

Expresívne syntaktické konštrukcie. Banská Bystrica. Fakulta humanitných vied UMB 2004, 68 s.
zdroj: Univerzita Mateja Bela, spracovala Jaroslava Milčíková

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost