sk  |  en
Streda | 19.01.2022, 17:21 | meniny: Drahomíra, Mário; zajtra: Dalibor

doplňte alebo opravte informácie

prof. PhDr. Ján Kačala DrSc. ( 84 r.)

jazykovedec, vysokoškolský pedagóg, dlhoročný pracovník a riaditeľ Jazykového ústavu ĽŠ SAV

Kategória: spoločenské vedy

* 08.04.1937 Dobšiná

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 84 r.

Vzdelanie

1951 - 1954 gymnázium, Rožňava
1954 - 1958 fakulta Spoločenských vied, Vysoká škola pedagogická, Bratislava, odbor: slovenský jazyk a literatúra
1968 titul CSc.
1969 titul PhDr.
1983 titul DrSc.
1993 titul docent (odbor slovenský jazyk)
1995 titul profesor slovenského jazyka

Životopis

Profesor Ján Kačala je slovenský jazykovedec, dlhoročný pracovník a riaditeľ Jazykového ústavu Ľudovíta Štúra SAV a vysokoškolský pedagóg - vedúci Katedry slovenského jazyka na PdF UK v Bratislave. Zaoberá sa výskumom slovenského spisovného jazyka, jeho kultúry a dejín, venuje sa výskumu sémantickej syntaxi, lexikológie, jazykovej kultúry a lexikografie. Jeho vedecká činnosť je zameraná na gramatický systém súčasného spisovného slovenského jazyka.
Po absolvovaní Vysokej školy pedagogickej začínal v roku 1958 ako stredoškolský profesor na pezinskom gymnáziu. V roku 1963 nastúpil do Jazykového ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied. Ako vedecký pracovník tu pôsobil do roku 1981, potom sa stal riaditeľom JÚ ĽŠ. Túto funkciu zastával až do roku 1992, kedy začal pracovať ako vyšokoškolský pedagóg na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 1993 bol vedúcim Katedry slovenského jazyka a literatúry Pedagogickej fakulty UK a od roku 1997 bol zároveň pracovníkom Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V rokoch 1995 - 1997 bol Ján Kačala predsedom Akreditačnej komisie a poradným orgánom vlády SR. V nasledujúcich dvoch rokoch pôsobil v Ústrednej jazykovej rade a bol predsedom poradného orgánu ministra kultúry SR.
V roku 1987 sa stal profesor Kačala členom korešpondentom SAV, rok nato členom korešpondentom ČSAV. V rokoch 1971 - 1991 bol hlavným redaktorom jazykovedného časopisu Kultúra slova a do povedomia verejnosti vstúpil aj ako publicista.
Ján Kačala začal publikovať v roku 1963 v jazykovedných časopisoch, je autorom viacerých samostatných knižných monografií, jeho doterajšia vedecká činnosť zahŕňa sedem takýchto publikácií: Doplnok v slovenčine, Sloveso a sémantická štruktúra vety, Slovenčina - vec politická?, Kultúrne rozmery jazyka. Úvahy jazykovedca, Spisovná slovenčina v 20. storočí, Syntaktický systém jazyka a Slovenčina pri míľnikoch slovenských dejín. Je tiež autorom viac ako 250 štúdií uverejnených v jazykovedných časopisoch a zborníkoch doma i v zahraničí a spoluautorom mnohých vedeckých a vedecko-popularizačných publikácií. Ako redaktor a spoluautor sa zúčastnil aj na tvorbe kodifikačných príručiek Krátkeho slovníka slovenského jazyka, ktorý vyšiel v štyroch vydaniach a Pravidiel slovenského pravopisu. Nemenej dôležitá bola spolupráca pri zostavovaní Encyklopédie jazykovedy z roku 1993.
Profesor Kačala je členom viacerých medzinárodných vedeckých spoločností, okrem iných Slovenskej jazykovednej spoločnosti pri SAV, spoločnosti Societas Linguistica Europaea, tiež Medzinárodnej komisie pre výskum gramatickej stavby slovanských jazykov pri Medzinárodnom komitéte slavistov.

Ocenenia:

1987 Čestná plaketa J. Dobrovského za zásluhy o rozvoj spoločenských vied, ČSAV
1997 zlatá Čestná plaketa Ľ. Štúra za zásluhy v spoločenských vedách, SAV
Pocta ministerstva kultúry SR
2011 štátne vyznamenanie - Rad Ľ. Štúra II. triedy, za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy a školstva, osobitne v oblasti jazykovedy

Účasť na riešení najvýznamnejších vedeckých projektov za posledných 10 rokov:

Kapitoly zo syntaxe slovenského jazyka
Grant SAV - vedúci projektu
Systém jazykových kategórií (na príklade slovenského jazyka) KEGA č. 3/0205/02
Grant KEGA (2002 - 2004) - riešiteľ projektu

Najvýznamnejšie uznanie vedeckých výsledkov:

Jeho práce sa široko citujú a recenzujú doma i v zahraničí.
Počas vedeckej činnosti bol hosťom mnohých európskych akademických a univerzitných inštitúcií.

Tvorba

Monografie:

1971 Doplnok v slovenčine. Bratislava: Vydavateľstvo SAV. 280 s.
1989 Sloveso a sémantická štruktúra vety. Bratislava: Veda. 254 s.
1994 Slovenčina – vec politická? Martin: Matica slovenská. 192 s.
1997 Kultúrne rozmery jazyka. Úvahy jazykovedca. Bratislava: Univerzitná knižnica - Národné knižničné centrum a Nadácia Korene. 170 s.
1998 Spisovná slovenčina v 20. storočí. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. 96 s.
1998 Syntaktický systém jazyka. Pezinok: Formát, 1998. 144 s.
2002 Slovenčina pri míľnikoch slovenských dejín. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda. 248 s.

Kodifikačné príručky o slovenčine (spoluautorstvo):

1987, 1989, 1997, 2004 Krátky slovník slovenského jazyka
1991, 1998, 2000 Pravidlá slovenského pravopisu
1993 Encyklopédie jazykovedy

Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v domácich vydavateľstvách:

2001 Náčrt dejín spisovnej slovenčiny. Bratislava: Pedagogická fakulta UK. 112 s. (spoluautor R. Krajčovič), 146 s.

Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch:

1986 Jazyková politika a jazyková kultúra v socialistickej spoločnosti. In: Slovenská reč, 51, s. 135 - 142 (spoluautori J. Horecký, F. Kočiš, K. Buzássyová, J. Bosák).
1986 Jazykovedné dielo Ľudovíta Štúra a súčasná slovakistika. In: Slovenská reč, 51, s. 129 - 135.
1987 Sémantická problematika slovnodruhových prechodov. (Slovnodruhové prechody z neurčitých slovesných tvarov.) In: Slovenská reč, 52, s. 198 - 206, nem. res. s. 206 - 207.
1987 Umelecký štýl a súčasné jazykové situácie. In: Romboid, 22, č. 2, s. 74 - 77.
1987 Spisovný jazyk a javisková reč. In: Kultúra slova, 21, s. 10 - 16.
1987Spoločenská dimenzia jazyka a jazykovedy. In: Kultúra slova, 21, s. 97 - 101.
1987 Modrý - modrieť, modrieť sa. In: Kultúra slova, 27, 1987, s. 279 - 283.
1988 Kodifikácia slovnej zásoby v Krátkom slovníku slovenského jazyka. In: Kultúra slova, 22, s. 193 - 203.
1988 Funkcia a postavenie zámena ktorý vo vzťažnej funkcii. In: Kultúra slova, 22, s. 257 - 266.
1988 Sémantika slovesa a intencia slovesného deja. (K jazykovému vyjadreniu kategórie času a priestoru.) In: Jazykovedný časopis, 39, s. 129 - 143, rus. res. s. 143.
1989 Zdomácňovanie slov v oblasti hláskoslovia. In: Kultúra slova, 23, s. 263 - 269.
1989 Slovenské ľudové rozprávky a ich súčasne úpravy. In: Kultúra slova, 23, s. 97 - 110.
1989 Slovenská lexikografia dnes. In: Kultúra slova, 23, s. 193 - 201.
1989 Súčasný stav a perspektívy slovakistiky. In: Kultúra slova, 23, 1989, s. 3 - 8.
1989 Rozvoj vedných odborov v SAV a starostlivosť o odbornú terminológiu. In: Kultúra slova 23, s. 129 - 132 spoluautor I. Masár).
1990 O nových Pravidlách slovenského pravopisu. In: Kultúra slova, 24, s. 289 - 294.
1990 Aký je Krátky slovník slovenského jazyka. In: Kultúra slova, 24, s. 74 - 83.
1990 Aktívnosť a neaktívnosť vo vete. In: Slovenská reč, 55, s. 165 - 173.
1990 Syntakticko-sémantický výklad viet typu je hmla. In: Jazykovedný časopis, 41, s. 3 - 13, rus. res. s. 14.
1990 Ústrojnosť slovenskej väzby hrať na husliach. In: Kultúra slova, 24, s. 17 - 25.
1990 O čo nám ide v diskusii. In: Kultúra slova, 24, s. 303 - 309.
1991 Slovenčina doteraz a v budúcnosti. In: Kultúra slova, 25, s. 33 - 42.
1991 Vedecký výskum slovenčiny v Slovenskej akadémii vied. In: Kultúra slova, 25, s. 97 - 102.
1991 Vymedzenie pojmu jazyková suverenita. In: Kultúra slova, 25, s. 3 - 9.
1992 Jazykoveda v minulých desaťročiach. In: Kultúra slova, 26, s. 7 - 11.
1992 Kvantita v prípone -úci/-iaci. In: Kultúra slova, 26, s. 198 - 204.
1992 Pravopis niektorých geografických názvov. In: Kultúra slova, 26, s. 293 - 297.
1992 Slovo manažment v slovenčine. In: Kultúra slova, 26, s. 155 - 158.
1992 Slobodníkove spomienky na paragraf. In: Kultúra slova, 26, s. 108 - 114.
1992 Súvzťažná parataktická spojka ak (už) nie - (tak) aspoň. In: Kultúra slova, 26, s. 265 - 268.
1992 Syntaktický systém jazyka. In: Jazykovedný časopis, č. 43, s. 3 - 12.
1992 Výrazová a významová diferenciácia a vznik nových pomenovaní. Podstatné meno kruhy. In: Kultúra slova, 26, s. 225 - 229.
1993 Bernolákov a Štúrov kodifikačný čin. In: Kultúra slova, 27, s. 33 - 37.
1993 Dvojčlenná spojka skôr, skorej - ako než (a) nie. In: Kultúra slova, 27, s. 70 - 73.
1993 Jazyková situácia, jazyková politika a jazykové zákonodarstvo. In: Kultúra slova, 27, s. 97 - 104.
1993 Kvantita v tvaroch typu skúmava. In: Kultúra slova, 27, s. 219 - 227.
1993 Slovenské nárečia dnes. In: Kultúra slova, 27, s. 257 - 265.
1993 Súčasná jazyková situácia a aktuálne úlohy jazykovej kultúry v Slovenskej repub­like. In: Kultúra slova, 27, s. 321 - 327.
1993 Súčasná spisovná slovenčina a jazyková kultúra. In: Kultúra slova, 27, s. 3 - 9.
1993 Väzba slovesa abdikovať v slovenčine. In: Kultúra slova, 27, s. 143 - 146.
1993 Podstatné meno slávnosti. In: Kultúra slova, 27, s. 241 - 244.
1995 Štúrova idea jednoty slovenčiny a slovenského národa. In: Kultúra slova, 29, s. 262 - 266.
1995 Zákon o slovnej kvantite v slovenčine. In: Slavica Slovaca, 30, s. 128 - 137, nem. res. s. 137.
1995 Rozvoj významu v slovnej zásobe. Prídavné meno účelový. In: Kultúra slova, 29, s. 129 - 134.
1996 Nad Synonymickým slovníkom slovenčiny. In: Kultúra slova, 30, s. 9 - 16.
1997 Východiská teórie a praxe jazykovej kultúry. In: Slovenská reč, 62, č. 3, s. 159 - 166.
1997 Slovenská mäkká spoluhláska ľ. In: Kultúra slova, 31, č. 2, s. 65 - 72.
1997 K statusu lexikalizovaných spojení. In: Slovenská reč, 62, č. 4, s. 193 - 203.
1997 Utváranie kvantity v skratkových slovách. In: Kultúra slova, 31, s. 321 - 326, č. 6.
1998 Pravopis názvov dejinných dokumentov. In: Kultúra slova, 32, s. 257 - 264, č. 5.
1998 Sémantická derivácia na základe priľahlosti. In: Slovenská reč, 63, s. 65 - 75, č. 2.
1998 Smerovanie rytmického zákona. In: Slovenská reč, 63, s. 230 - 237 č. 4.
1998 Výslovnosť cudzojazyčných mien a názvov. In: Kultúra slova, 32, s. 209 - 219, č. 4.
1998 Slovenčina v prvej Česko-slovenskej republike. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 114, s. 159 - 169, č. 7 - 8.
1998 Situácia slovenčiny v Slovenskej republike (1939 - 1945). In: Slovenské pohľady, roč. IV + 114, s. 46 - 51, č. 9.
1998 Situácia slovenčiny v obnovenom česko-slovenskom štáte. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 114, s. 94 - 108, č. l0.
1998 Spisovná slovenčina po r. 1989 a po vzniku samostatnej Slovenskej republiky. In: Slovenské pohľady, roč. IV + 114, s. 97 - 102, č. 11.
1998 Formovanie tvarotvorného základu v cudzích slovách a menách. In: Kultúra slova, 33, č. 6, s. 321 - 331.
1999 Spojenia typu strata na vedúceho pretekára. In: Kultúra slová, 33, s. 19 - 22, č. 1.
1999 Smerovanie rytmického zákona (2). In: Slovenská reč, 64, s.150 - l57, č. 3.
2000 Fonematický a historicko-etymologický princíp vo vývine slovenskej pravopisnej sústavy. In: Kultúra slova, 34, č. 6, s. 329 - 336.
2000 Kodifikačný postoj a jazyková kultúra. In: Slovenská reč, 65, č. 3, s. 132 - 136.
2000 Príčinný vzťah pri predložkách pre a kvôli. In: Kultúra slova, 34, č. 3. s. 132 - 136
2000 Zrozumiteľnosť súčasných novinových textov. In: Kultúra slová, 34, t. 5, s. 262 - 269.
2001 O niektorých teoreticko-metodologických a osobnostných predpokladoch diskusie o spisovnom jazyku. In: Slovenska reč, 66, č. 5, s. 292 - 298.
2001 Rozvoj významu v slovnej zásobe. Názvy stromov. In: Kultúra slova, 35, č. 2, s. 68 - 74.
2001 Pravopis príslovkových výrazov typu na hrubšie, na najhrubšie. In: Kultúra slova, 35, č. 4, s. 205 - 207.
2001 Ako sa skratka USA spája s inými časťami vety? In: Kultúra slova, 35, č. 4, s. 238 - 240.
2002 Genitívna kvantitatívna modifikácia gramatického podmetu. In: Slovenska reč, 67, č. 2, s. 65 - 73.
2002 Farebný svet príbehu a jazyka Rút Lichnerovej. In: Kultúra slova,36, č. 2, s. 65 - 80.
2002 Nie je kvôli ako kvôli. In: Kultúra slova, 36, č. 1, s. 61
2003 K podstate rytmického zákona v slovenčine. In: Slavica Slovaca, 38, č. 2, s. 123 - 133.
2003 Rozvoj významu v slovnej zásobe. Podstatné mená so základom -štúdi- v slovenčine. In: Kultúra slova, 37, č. 6, s. 328 - 332.
2004 Jazyk Jaroslavy Blažkovej. In: Bibiana, XI, č. 1/2004, s. 60 - 64.
2004 Odkaz Martina Hattalu. In: Literárny (dvoj)týždenník, XVII, 2. VI. s. 8.
2004 Martin Hattala - významný znalec a kodifikátor spisovnej slovenčiny v polovici 19. storočia. In: Kultúra slova, 38, č. 1, s. 3 - 10.
2004 Potrebujeme v slovenčine vzor kuli? In: Kultúra slova, 38, č. 2, s. 73 - 85.
2004 Hodnoty spisovnej tradície. In: Slovenské pohľady, IV + 120, č. 7 - 8/2004, s. 20 - 26.
2004 Okrídlené výrazy zo slovenského písomníctva. In: Slovenská reč, 69, č. 2, s. 85 - 95.
2004 Škrupuľa – škrupuľovať. In: Kultúra slova, 38, č. 6, s. 329 - 333.
2004 Syntagmatické a nesyntagmatické spájanie syntaktických jednotiek vo vete. In: Slovenská reč, 69, č. 5 - 6, s. 257 - 269.
2005 Pokus o vedecký a osobnostný profil profesora Jozefa Ružičku. In: Slovenská reč, 70, č. 1 - 2, s. 110 - 121.
2005 Pamäť literatúry v jazyku. In: Literárny (dvoj)týždenník, 18, 24. 8. 2005, č. 27 - 28, s. 11.
2005 Distributívny predložkový výraz od - cez - (až) po. In: Kultúra slova, 39, č. 3, s. 142 - 147.

Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch:

1986 Sémantika vo vete. In: Studia Academica Slovaca. 15. Prednášky XXII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa, s. 239 - 254.
1987 Slovenská syntax v konfrontačnom aspekte. In: Studia Academica Slovaca. 16. Prednášky XXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa, s. 183 - 201.
1988 Kodifikácia slovnej zásoby súčasnej spisovnej slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca. 17. Prednášky XXIV. seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa, s. 217 - 234.
1989 Aktuálnosť jazyka slovenských ľudových rozprávok. In: Studia Academica Slovaca. 18. Prednášky XXV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa, s. 215 - 237.
1990 Gramatické vlastnosti slova ako východisko gramatickej stavby vety. In: Studia Academica Slovaca, 19. Prednášky XXVI. letného seminára slovenského ja­zyka a kultúry. Red. J. Mistrík. Bratislava, Alfa, s. 165 - 176.
1992 Štruktúra slovnej zásoby a gramatika. In: Studia Academica Slovaca. 21. Pred­nášky XXVIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul - Centrum informatiky a vzdelávania FF UK, s. 33 - 40.
1993 Kvantita v tvaroch typu skúmava a vládnuci. In: Studia Academica Slovaca. 22. Prednášky XXIX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul - Centrum informatiky a vzdelávania FF UK, s. 111 - 119.
1994 Lexikálny a gramatický význam. In: Studia Academica Slovaca. 23. Prednášky XXX. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Brati­slava, Stimul - Centrum informatiky a vzdelávania, s. 92 - 102.
1994 Jazykový, kultúrny a politický rozmer ľudovej slovesnosti v štúrovskom období. In: Život a dielo Augustína Horislava Škultétyho. 1819 - 1892. Red. O. Sliacky. Bratislava, Univerzita Komenského, s. 88 - 91.
1995 Pravidlá slovenského pravopisu z r. 1991. In: Studia Academica Slovaca. 24. Prednášky XXXI. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul - Centrum informatiky a vzdelávania FF UK, s. 78 - 84.
1996 Jazyková situácia na Slovensku v 30. rokoch v reflexii Ľudovíta Nováka (1908 - 1992). In: Studia Academica Slovaca. 25. Prednášky XXXII. letného semi­nára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul - Cen­trum informatiky a vzdelávania FF UK, s. 91 - 97.
1996 Vývin názorov na základnú sémantickú črtu slovenského slovesa. In: Studia Academica Slovaca. 25. Prednášky XXXII. letného seminára slovenského jazy­ka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul - Centrum informatiky a vzdelávania FF UK, s. 98 - 105.
1997 Významová a výrazová diferenciácia pomenovaní z hľadiska gramatickej kategórie životnosti. In: Studia Academica Slovaca. 26. Prednášky XXXIII. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul, s. 78 - 85.
1997 Systémový princíp v jazykovednom diele Ľudovíta Štúra. In: Ľudovít Štúr v súradniciach minulosti a súčasnosti. Red. I. Sedlák. Martin, Matica slovenská, s. 242 - 249; angl. res. s. 370 - 371, nem. res. s. 346 - 347.
1997 Lexikalizované spojenia a frazeologické jednotky. In: Frazeologické štúdie. II. Ed. P. Ďurčo. Bratislava, Komisia pre výskum frazeológie pri Slovenskom komitéte slavistov, s. 95 - 102.
1977 Viacslovné pomenovania v slovnej zásobe. In: Zborník Filozofickej fakulty UK. Philologica. XLV. Red. P. Žigo. Bratislava, Univerzita Komenského, s. 33 - 42.
1997 Nová jazyková situácia v Slovenskej republike. In: Slovenčina na konci 20. storočia, jej normy a perspektívy. Sociolinguistica Slovaca. 3. Red. S. Ondrejovič. Bratislava, Veda, vydavateľstvo SAV, s. 100 - 107.
1998 Jazykový význam a jeho druhy. In: Studia Academica Slovaca. 27. Prednášky XXXIV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul, s. 83 - 89.
1998 Trvalý stredoslovenský základ spisovnej slovenčiny. In: Studia Academica Slovaca. 27. Prednášky XXXIV. letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava, Stimul, s. 214 - 223.
1999 Kategória životnosti v lexikálnej a gramatickej rovine v slovenčine. In: Studia Academica Slovaca. 28. Prednášky XXXV.letného seminára slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul, s. 92 - 101.
1999 Rozvoj homoným podľa gramatickej kategórie životnosti. In: Pange Lingua. Zborník na počesť Viktora Krupu. Red. J. Genzor - S. Ondrejovič. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, s. 179 - 187l
1999 Cyrilo-metodská tradícia dnes. In: Korene nášho duchovného bytia - život a dielo Konštantína Filozofa. Zost. E. Krošláková - Ľ. Kralčák. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Filozofická fakulta, s. 94 - 98.
2000 Sémantické vzťahy v syntaxi. Synonymia syntaktických konštrukcií. In: Philologia XV. Red. E. Tkáčiková. Bratislava, Pedagogická fakulta UK, s. 7 - 33.
2000 Kategoriálny systém v stavbe a fungovaní jazyka. In: Princípy jazyka a textu. Zost. J. Dolník. Bratislava: Univerzita Komenského, s. 35 - 42.
2000 Slovenčina ako základný predpoklad samobytnosti slovenského národa. In: Slovenská štátnosť a jej rozvoj. Zborník na počesťnarodenín doc. JUDr. Jaroslava Chovanca, CSc. Red. M. Gašpar.Bratislava: Právnická fakulta UK v Bratislave a Spolok slovenských spisovateľov v Bratislave, s. 168 - 183.
2000 Syntax lexikalizovaných spojení. In: Studia Academica Slovaca. 31. Prednášky 38. letnej školy slovenského jazyka a kultúry. Red. J. Mlacek. Bratislava: Stimul, s. 100 - 110.
2003 Jedinečný básnický jazyk Viliam Turčányho. In: Život a dielo Viliam Turčányho. Nitra, Spolok slovenských spisovateľov, Filozofická fakulta Univerzity Konštantína Filozofa, s. 104 - 118.
2004 Z. Obdržálek - K. Horváthová a kol.: Organizácia a manažment školstva. Terminologický a výkladový slovník. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo. 419 s. (spoluautor: autor hesiel jazyk, jazyková poradňa, jazyková učebňa, jazykové laboratórium, jazykový zákon, s. 133 - 135).
2004 Osobitosti vývinu spisovnej slovenčiny v 20. storočí. In: BraSlav 2003. Ed. P. Žigo a Ľ. Matejko. Bratislava: Kartprint, s.148 - 152.
2005 Jazykové kategórie vo vnímaní a hodnotení vysokoškolských študentov. In: Jazykové kategórie v teórii a praxi. Red. J. Kačala. Bratislava. Vydavateľstvo Univerzity Komenského, s. 80 - 95.
2005 Literárne pramene okrídlených výrazov. In: Frazeologické štúdie IV. Ed. M. Jankovičová - J. Mlacek - J. Skladaná. Bratislava: Veda, s. 146 - 151.
2005 Literárny jazyk Ladislava Ťažkého. In: Osobnosť a dielo L. Ťažkého v literárnohistorických a spoločenskohistorických súradniciach 2. polovice 20. storočia. Zost. K. Krnová. Banská Bystrica: UMB, s. 18 - 31.

Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách:

1985 Jazykovopolitický kontext pojmu spisovný jazyk. In: Jazyková politika a jazyková kultúra. Materiály z vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach v Domove vedeckých pracovníkov SAV 17. - 19. apríla 1985. Venované XVII.zjazdu KSČ. Red. J. Kačala. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave, s. 44 - 49.
1985 Prekladová tvorba a rozvoj spisovnej slovenčiny za posledných 40 rokov. In: Preklad včera a dnes. Zborník príspevkov z konferencie "40 rokov prekladu v socialistickej spoločnosti", Bratislava marec 1985. Red. J. Vilikovský. Bra­tislava, Slovenský spisovateľ, s. 112 - 116.
1986 Sémantická stránka vety. In: Zborník prednášok z letného kurzu slovenského jazyka a literatúry pre poslucháčov zo zahraničia. Učebné texty. 3. Red. B. Švihranová. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s. 71 - 91.
1986 O potrebe systematického interdisciplinárneho výskumu otázok jazykovej politiky a jazykovej kultúry. In: Jazyková politika a jazyková kultúra. Materiály z vedeckej konferencie konanej v Smoleniciach v Domove vedeckých pracovní­kov SAV 17. - 19. apríla 1985. Venované XVII. zjazdu KSČ. Red. J. Kačala. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave, s. 5 - 12.
1986 Zhrnutie a závery. In: Jazyková politika a jazyková kultúra. Materiály z vedeckej konferencie, kona­nej v Smoleniciach v Domove vedeckých pracovníkov SAV 17. - 19. apríla 1985. Venované XVII. zjazdu KSČ. Red. J. Kačala. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV v Bratislave, s. 348 - 358 (spoluautori J. Bosák. K. Buzássyová, J. Horecký, F. Kočiš).
1989 Súčasná jazyková situácia a umelecký štýl. In: Textika a štylistika. Zborník prí­spevkov z celoštátnej štylistickej konferencie. Bratislava 29. - 31. I. 1986. Red. J. Mistrík. Bratislava, Univerzita Komenského, s. 109 - 115.
1991 Komunikačné činitele vo vete. In: Všeobecné a špecifické otázky jazykovej ko­munikácie. Komunikáty z vedeckej konferencie konanej v Banskej Bystrici 3. - 5. septembra 1991. 1. - 2. diel. Red. P. Odaloš - V. Patráš. Banská Bystrica, Pedagogická fakulta, s. 142 - 150, angl. res. s. 176.
1993 Možnosti národného jazyka pri formovaní hodnotového systému. In: Systém hodnôt v podmienkach vlastného demokratického štátu (rodina - škola - masmédiá). Zborník príspevkov zo sympózia. Bratislava 7. - 8. X. 1993. Red. J. Kačala. Bratislava, Stála konferencia slovenskej inteligencie Slovakia plus, s. 39 - 42.
1993 Spoločenské postavenie slovenčiny dnes. In: Slovakia plus. Zborník príspevkov z 1. zasadnutia Stálej konferencie slovenskej inteligencie, konaného 30. XI. - 2. XII. 1992 v Častej -Papierničke. Red. J. Kačala. Bratislava, Spoločnosť slo­venskej inteligencie Korene, s. 140 - 142.
1996 Sociolingvistika versus jazyková kultúra? In: Sociolingvistické a psycholingvistické aspekty jazykovej komunikácie. Komunikáty z 2. medzinárodnej vedec­kej konferencie konanej v Banskej Bystrici 6. - 8. 9. 1994. 1. Red. V. Patráš. Banská Bystrica, Univerzita Mateja Bela, s. 71 - 77.
2003 Mimosystémové vzťahy vlastného mena. In: Vlastné meno v komunikácii. 15. Slovenská onomastická konferencia. Zost. P. Žigo a M. Majtán. Bratislava, Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV, Filozofická fakulta UK, Veda, vydavateľstvo SAV, s. 33 - 37.
2004 Systém jazyka a prechodné javy. In: Slovenčina na začiatku 21. storočia. Na počesť prof. I. Ripku. Ed. M. Imrichová. Prešov, Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity, s. 18 - 23.

Učebnice pre základné a stredné školy:

1987 Slovenský jazyk pre 7. ročník základnej školy. 3. vyd. Bratislava, Slovenské peda­gogické nakladateľstvo. 228 s. (spoluautori V. Betáková, M. Zahrádková, Ž. Tarcalová).
hudba, história, literatúra, drevorezbárstvo
zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 224; Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Spracovala Zlatica Mokrá

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost