sk  |  en
Streda | 20.03.2019, 19:24 | meniny: Víťazoslav, Klaudius; zajtra: Blahoslav
  • | Medzinárodný deň štastia

    20. marec bol vyhlásený za Medzinárodný deň šťastia Organizáciou spojených národov 12. júla 2012. Jeho vyhlásenie bolo iniciatívou Bhutánu, himalájskeho kráľovstva, ktoré meria prosperitu ukazovateľom hrubého národného šťastia. Rezolúcia OSN vyzýva jednotlivé členské štáty, aby Deň šťastia primeraným spôsobom oslavovali, napr. prostredníctvom vzdelávania alebo verejných aktivít.

  • | Svetový deň divadla pre deti a mládež

    Pod záštitou Medzinárodnej asociácie divadiel pre deti a mládež (ASSITEJ) sa oslavuje od roku 2001 Svetový deň divadla pre deti a mládež. Je určený na podporu práv detí a mládeže na umelecké a kultúrneho obohacovanie sa. V detskom divadle sa stáva mladé publikum svedkom nielen známych životných skúseností, ale aj doposiaľ neznámych, ktoré mu rozširujú obzory.

doplňte alebo opravte informácie

Ján Kollár ( 58 r.)

básnik, historik, filológ, archeológ, ideológ všeslovanskej vzájomnosti

Kategória: spisovatelia

* 29.07.1793 Mošovce

† 24.01.1852 Viedeň

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie lev

čínske znamenie byvol

jubileum od úmrtia 167 r.

jubileum od narodenia 225 r.

Vzdelanie

1806 – 09 nižšia latinská škola, Kremnica
1810 – 12 gymnázium, Banská Bystrica
1812 – 15 Evanjelické lýceum, Bratislava
1817 – 19 teológia a filozofia na univerzite v Jene

Životopis

Pochádza z remeselnícko-roľníckej rodiny. Študoval proti otcovej vôli a sám sa vydržiaval. Je popredným predstaviteľom preromantickej poézie s vyhraneným ideovým zámerom. Vo svojej tvorbe vychádzal z klasicistickej poetiky, v rámci ktorej vyslovoval intímne i občiansky angažované vyznania. V nich potom formuloval ideový program národno-obrodenského hnutia.

Svoje tvorivé schopnosti venoval národnému prebudeniu Slovákov, najmä myšlienke zjednotenia a spolupráce slovanských národov. Označili ho za apoštola slovanstva. Podporil záujem o národný jazyk, zdôrazňoval potrebu vzájomného poznávania literatúr i kultúr slovanských národov, ich prínos pre svetovú kultúru a humanistický obsah, navrhol dokonca konkrétne spôsoby na realizáciu tejto myšlienky.

Hlavnými inšpiračnými zdrojmi jeho poézie boli ľúbostný vzťah k F. Schmidtovej a bolestný rozchod s ňou. Chcel prebúdzať vlastenectvo, lásku k národu, kritizovať nezdravé javy v spoločnosti a ospievať pozitívne ľudské vlastnosti. Bol za znášanlivosť medzi národmi. Vyslovil presvedčenie, že slobodný je len ten národ, ktorý neutláča iné národy. Jeho slovanské cítenie malo pokrokový obsah a vplývalo kladne najmä na formovanie vzťahu k ruskému národu.

Jeho tvorba a osobnosť mali vplyv na štúrovcov, ale rozišiel sa s nimi v otázke spisovného jazyka. Bol stúpencom literárnej a jazykovej jednoty česko-slovenskej, ale v jej mene sa usiloval uplatniť slovenské prvky v češtine, čo vzbudilo odpor na českej strane.

Bol zberateľom a vydavateľom slovenských ľudových piesní, čím upozornil na veľké bohatstvo národnej kultúry. Je autorom viacerých teoretických prác, v ktorých dal vážne podnety ku kultúrnej spolupráci slovanských národov.
Bol činný aj ako náboženský spisovateľ. Ideológia mocne pôsobila na formovanie národno-osloboditeľského zápasu.

Na univerzite vo Viedni má spolu s ďalším tam pôsobiacim profesorom Karolom Kuzmánym pamätnú tabuľu, z autorskej dielne akademickej sochárky Ľudmily Cvengrošovej, odhalenú roku 1998. Jeho telesné pozostatky boli roku 1904 prenesené do Prahy na Olšanský cintorín.

Svoje diela uverejňoval ak pod pseudonymami:Čechobratr Protištúrsky; J. K.

Pôsobenie
1819 evanjelický kazateľ, Budapešť
1849 poradca vlády a profesor slovanskej archeológie na univerzite, Viedeň

Tvorba

Poézia
1811 – 12 Deploratio praesentis status Hungariae (Nárek nad súčasnými pomermi v Uhorsku)
1821 Básně Jána Kollára
1824 Slávy dcera ve třech zpěvích – Sála, Labe, Dunaj
1832 Slávy dcéra – nové vydanie s piatimi spevmi (I. Sála, II. Labe, Rén, Vltava, III Dunaj, IV. Lethe a V. Acheron
1834, 1835 Národnie zpievanky čili Písně světské Slováků v Uhrách
1836 rozprava O literární vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slávskými
1845 Díla básnická Jana Kollára ve dvou dílích

Próza
1822 Dobré vlastnosti národu slovanského
1843 Cestopis obsahujúci cestu do Horní Italie a odtud přes Tyrolsko a Bavorsko, se zvláštnym ohledem na slavjanské živly roku 1841 konanou
1950 Pamäti z mladších rokov života
1853 Staroitalia slavjanská
1863 Druhá cesta do Vlach

Polemický spis
1846 Hlasové o potřebě jednoty spisovného jazyka pro Čechy, Moravany a Slováky.

Ostatné
1825 Čítanka alebo kniha k čítaní pro mládež ve školách slovanských v městech a deďinách
1826 Šlabikář pro dítky
1831 a 1844 Nedělní, sváteční i příležitostné Kázně a Řeči
1832 Výklad čili přímětky a vysvětlivky ku Slávy dceře
1834 – 35 Národnie zpievanky, čili Písně světské Slovákův v Uhrách jak pospolitého lidu tak i vyšších stavů
1836 O literárnej vzájemnosti mezi kmeny a nářečími slavskými

Biografia
Paměti z mladších let života

Editorské práce
1823 a 1827 Písně světské lidu slovenského v Uhrích 1-2 (spolu s P. J. Šafárikom)
1834 a 1835 Národnie zpievanky
1846 Hlasové o potřebě jednoty spisovného jszxks pro Čechy, Moravany a Slováky

Vedecké práce
1828 Jmenoslov čili slovník osobných jmen rozličných kmenů a nárečí narodu slovenského
1830 Rozpravy o jmenách, počátkýách i starožitnostech národu slavského a jeho kmenů
1837 Über die literarische Wechselseitigkeit zwischen den verschiedenen Stämmen und Mundarten der slawischen Nation
1839 Sláva bohyně a původ jména Slawův čili Slovjanův
1853 Staroitalia slovjanská
1854 O literárnej vzájomnosti

Výbery
1862 – 63 Spisy Jána Kollára I-IV
1887 Sebrané drobné básně
1893 Výber z Kollárových básní
1946 Slávy dcera
1950 Pamäti z mladších rokov života
1952 Vlastenec
1953 Národnie zpievanky
1954 O literárnej vzájomnosti
1957 Slovník slavianskych umelcov
zdroj: Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; Encyklopédia Slovenska, III. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1979; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost