sk  |  en
Nedeľa | 19.05.2019, 17:10 | meniny: Gertrúda; zajtra: Bernard
  • | Medzinárodný deň mlieka

    Medzinárodný deň mlieka sa oslavuje od roku 1957 pod záštitou Medzinárodnej mliekarskej federácie (IDF). Mlieko a mliečne výrobky predstavujú jednu z najdôležitejších a nenahraditeľných zložiek plnohodnotnej ľudskej výživy. Cieľom je poukázať a vyzdvihnúť ich biologicky významný obsah, mimoriadne nutričné vlastnosti a inšpirovať ľudí k tomu, aby mlieko zaradili do každodennej súčasti života.

  • | Svetový deň hepatitídy

    Svetový deň hepatitídy vznikol na podnet Svetovej aliancie pre hepatitídu (WHA) v roku 2008 a je sponzorovaný WHO. Vírusová hepatitída je ochorenie pečene, pri ktorom dochádza k poškodeniu až zániku pečeňových buniek. Cieľom je zvýšenie celosvetového povedomia o hepatitíde typu B a C, ktoré sú životu nebezpečné a podporiť tak jej prevenciu, diagnostiku a liečbu.

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Ján Korec CSc. ( 52 r.)

jadrový energetik

Kategória: funkcionári

* 20.05.1948 Zlaté Moravce

† 23.02.2001

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie potkan

jubileum od úmrtia 18 r.

jubileum od narodenia 70 r.

Vzdelanie

1954 - 1963 ZDŠ Veľké Uherce
1963 - 1966 SVŠ Partizánske
1966 - 1971 SVŠT EF Bratislava so špecializáciou Automatizácia a regulácia
1976 - 1980 odborná stáž - FMPE Praha - Riadenie rozvoja vedy a techn. rezortu
22. 11. 1983 SVŠT EF - technická kybernetika (vedecká ašpirantúra)

Životopis

Ján Korec patril k významným odborníkom v oblasti automatizovaných informačných systémov JE. V rokoch 1973 - 1977 pracoval v Atómových elektrárňach Bohunice. Od založenia VÚJE Trnava, a.s. v roku 1994 bol predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom. Rozhodujúcim spôsobom prispel k reštrukturalizácii a prebudovaniu VUJE na výskumno – vývojovú, projektovú a inžiniersku spoločnosť európskeho významu.
Pôsobil na viacerých riadiacich pozíciách a bol vedúcim významných výskumných projektov v oblasti automatizovaných informačných systémov JE. Od roku 1997 bol predsedom Rady riaditeľov Centra pre rozvoj energetiky. Od roku 2000 bol prezidentom Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií.
V oblasti jadrovej energetiky pracoval viac ako 26 rokov. Tragicky zahynul 23.2.2001.

Na jeho pamiatku vznikla 22. apríla 2003 Nadácia Jána Korca (NJK). Ing. Ján Korec bol známy tým, že podal pomocnú ruku ešte skôr ako bola prosba o pomoc vyslovená. NJK vznikla ako symbol jeho obrovskej veľkorysosti a ochoty pomáhať všetkým, ktorí to potrebujú. NJK bola založená za účelom podpory vedy a vzdelávania, podpory talentovaných a sociálne slabých študentov, rozvoja detí a mládeže, podpory telovýchovy a športu a plnenia individuálne určenej humanitnej pomoci.
Počas svojej dvojročnej existencie podporila NJK viac než 30 projektov vo všetkých oblastiach svojho zamerania.

Priebeh zamestnaní:

1. 1. 1972 - 31. 8. 1973 Slovenský štatistický úrad Bratislava
1. 9. 1973 - 22. 2. 2001 VUJE Trnava, a.s. - inžinierska, projektová a výskumná organizácia (predchádzajúce názvy - Výskumný ústav jadrových elektrární; Atómové elektrárne Bohunice EBO
1. 1. 1977 delimitácia z EBO

Priebeh funkcií vo VUJE:

1. 9. 1973 prevádzkový programátor - analytik
1. 6. 1977 vedúci oddelenia projektovania a realizácie ASR
1. 2. 1982 vedúci odboru výskumu a realizácie metód riadenia
1. 12. 1983 vedúci odboru projektovania a realizácie ASR
1. 3. 1993 vedúci strediska informatiky a riadiacej techniky
1. 11. 1994 generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Výskumného ústavu jadrových elektrární Trnava, a.s.

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

- člen Kolégia ministra hospodárstva SR
- predseda Rady riaditeľov Centra pre rozvoj energetiky
- prezident Zväzu priemyselných, výskumných a vývojových organizácií.
- člen Vedeckej rady na MTF STU Trnava

Tvorba

Najvýznamnejšie publikácie:

Výskumné správy

Anna FRIMMELOVÁ , Ján MITOŠINKA, Jozef ROVNÝ, Silvia FAGUĽOVÁ, Ján KOREC, Branislav MESÍK, Ján ULICKÝ Projekt rozvoja systému riadenia jadrových elektrární. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198006, Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 6.1980. - 12 s., 1 príl. Správa obsahuje zhrnutie výsledkov dosiahnutých v priebehu riešenia dielčej úlohy

Ján KOREC Automatizovaný systém riadenia JE; Automatizovaný informačný systém pre vedúcich pracovníkov JE. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198112 , Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 12.1981. - 8 s., 2 príl., V správe sú popísané základné charakteristiky výsledkov riešenia dosiahnutých pri vypracovávaní technického projektu podsystému Automatizovaný informačný systém pre vedúcich pracovníkov JE. Je tu stručne popísaná charakteristika zadania úlohy, postup prác pri riešení, popis dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s plánovanými cieľmi

Ján MITOŠINKA, Anna FRIMMELOVÁ, Ján KOREC, Ján ULICKÝ, Karol ROVNÝ, Viera GANEVOVÁ, Mária ŽEMLOVÁ Správa o prieskume a analýze JE. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198112 / Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 12.1981. - 121 s., 3 príl. Predložená správa obsahuje popis jednotlivých činností subsystému Výrobno-technologického v rámci Rozvoja systému riadenia jadrových elektrární

Ján KOREC, Ján MITOŠINKA, Ivan DZIDA Automatizovaný systém riadenia JE; Správa pre záverečné hodnotenia HE-08 Technické projekty vybraných podsystémov technicko-ekonomických a DÚ-03 Technické projekty podsystémov. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198312 /, Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 12.1983. - 42 s., 4 obr., Správa obsahuje charakteristiku zadania etáp. Je vypracovaný rozbor nákladov na riešenie spolu s udaním odhadu ekonomickej efektívnosti, ktorá sa dosiahne zavedením ASR do užívania na JE V-1

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC Automatizovaný systém riadenia JE; Vykonávací projekt podsystému bezpečnosť a kontrola výroby. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198403, Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 3.1984. - 13 s., 13 príl. V správe pre záverečné hodnotenie sú popísané základné charakteristiky riešenia hlavnej etapy, popis dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s plánovanými cieľmi a tiež návrh na realizáciu výsledkov riešenia

Daniela NADASKÁ, Pavol JEMELKA, František KRUŽÍK, Ján KOREC, Ján MITOŠINKA, Karel METZL, Jiří PEŠKA [a i.] Automatizovaný systém riadenia JE; Starostlivosť o pracujúcich v Ra-prostredí. Prevádzková príručka. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198403 / Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 3.1984. - 137 s., 1 príl., Skupina úloh SÚ-1 sa zaoberá výpočtom a evidenciou dávok a dávkových rezerv pracovníkov KP JE, vyhodnocovaním prác na príkaz "R" a operatívnym povolovaním prác na príkaz "R"

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC, Radoslav LAURINEC, Ivan DZIDA, Boleslav BUCHWALDEK, Alexander WINKLER, Svatopluk ZDEBSKI Automatizovaný systém riadenia JE; Vykonávací projekt podsystému Riadenie výroby v JE. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198411, Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 11.1984. - 19 s., 4 príl. V správe sú popísané základné charakteristiky hlavnej etapy, popis dosiahnutých výsledkov a ich porovnanie s plánovanými cieľmi a tiež návrh na realizáciu výsledkov riešenia. Technická správa, ktorá je prílohou tohoto materiálu obsahuje prevádzkovú a užívateľskú príručku vykonávacieho projektu podsystému riadenie výroby a komplexný príklad aplikácie použitia vypracovaného programového vybavenia na automatizované spracovanie vyriešených úloh

Mária KOVÁČOVÁ, Ján ULICKÝ, Mária VANČOVÁ Ján KOREC, Ján MITOŠINKA, Daniela NÁDASKÁ, Alexander WINKLER Automatizovaný systém riadenia JE; Vykonávací projekt podsystému riadenia Elektroprevádzky. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198412, Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 12.1984. - 7 s., 2 príl. V správe pre záverečné hodnotenie hlavnej etapy sú pripravené základné charakteristiky riešenia etapy, popis dosiahnutých výsledkov, ich programovanie s plánovanými cieľmi a návrh na realizáciu výsledkov riešenia

Silvia FAGUĽOVÁ, Ján ULICKÝ, Marta ONDREJIČKOVÁ, Ján KOREC, Ján MITOŠINKA Automatizovaný systém riadenia; Riadenie chemickej prevádzky. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198503 Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 3.1985. - 7 s., 2 príl.

Jozef KUBÁNYI, Milan MIKUŠ, Ján KOREC, Imrich ČINČURA, Katarína CHMELOVÁ Racionalizácia, zvýšenie bezpečnosti a prevádzky spoľahlivosti JE typu VVER; Výpočtový program STROP pre hodnotenie spoľahlivosti technologických systémov JEZ. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 1985 ,Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 1985. - 28 s., 8 obr., 5 príl. Správa obsahuje popis a praktickú aplikáciu výpočtového programu STROP pre kvalitatívne a kvantitatívne (pravdepodobnostné) hodnotenie spoľahlivosti (bezporuchovej činnosti) technologických systémov jadrových energetických zariadení metódou stromu porúch. Aplikácia je vykonaná na časti elektrického systému zaisteného napájania II. kategórie s dieselgenerátormi

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC, Ivan DZIDA, Automatizovaný systém riadenia JE; Vykonávací projekt automatizovaného informačného systému pre vedúcich pracovníkov JE. Trnava: VÚJE, 198506 / Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Trnava: VÚJE, 6.1985. - 47 s.

Ján KOREC, Pavol ZACHAR Automatizovaný systém riadenia JE; Správa pre záverečné hodnotenie HE-03 počítačové siete pre jadrové elektrárne DÚ -06 technické prostriedky ASR JE. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198511, Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 11.1985. - 21 s., 1 príl.

Jozef KUBÁNYI, Bohumil MARKECH, Pavol DUBROVČÁK, Ján KOREC, Gabriela KRIŽANOVÁ, Dagmar SEKEREŠOVÁ, Dana STOJKOVÁ Racionalizácia, zvýšenie bezpečnosti a prevádzky spoľahlivosti JE typu VVER; Hodnotenie spoľahlivosti systému vyvedenia výkonu z reaktorového bloku VVER-440/V-230 do elektrizačnej sústavy. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 198610, Výskumný ústav jadrových elektrární, Jaslovské Bohunice. Jaslovské Bohunice: VÚJE, 10.1986. - 56 s., 10 obr., 5 tab., 1 výkr. Správa obsahuje kvantitatívne (pravdepodobnostné) a kvalitatívne hodnotenie spoľahlivosti systému vyvedenia výkonu z reaktorového bloku VVER-440/V-230 do elektrizačnej sústavy

Ján ULICKÝ, Ján KOREC, Ján MITOŠINKA Rozvoj a inovácia ASR JE v podmienkach koncernu SEP; Inovácia a rozvoj AIS pre potreby riadenia výroby v EBO. Trnava: VÚJE, 198706, Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava. Trnava: VÚJE, 6.1987. - 10 s., 9 sam. príl. V správe sú popísané základné charakteristiky zadania etapy, popis postupu riešenia, inovácia jednotlivých podsystémov a ich porovnanie s plánovanými cieľmi

Ján KOREC, Ján MITOŠINKA, Pavol ZACHAR, Vojtech ŽARNOVIČAN, Ján ULICKÝ
Rozvoj a inovácia ASR JE v podmienkach koncernu ČEZ; Rozvoj a inovácia ASR JE v podmienkach koncernu ČEZ. Trnava: VÚJE, 198812 , Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava. Trnava: VÚJE, 12.1988. - 29 s. Správa zahŕňa výsledky riešenia úlohy oborového plánu za celé obdobie riešenia so zameraním na jednotlivé dielče úlohy

Ján KOREC... [a i.] Spracovanie rizikových faktorov vo vzťahu na kvalitu životného prostredia. Trnava: VÚJE, 1993 /, Výskumný ústav jadrových elektrární, Trnava. - 4129. Trnava: VÚJE, 1993. - 92 s., 1 príl.: Vplyv kvality životného prostredia radiačných a chemických rizikových faktorov na výskyt zhubných nádorov. Štúdia týkajúca sa odhadu koincidencie medzi prevádzkou jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach a výskytom zhubných nádorov u obyvateľstva v jej okolí


Články z časopisov a zborníkov

Štefan KAČMÁRY, Ján KOREC: Výsledky riešenia rezortnej úlohy "Automatizovaný systém riadenia jadrových elektrární" a ďalšie perspektívy. - In: Automatizované systémy riadenia jadrových elektrární. - Jaslovské Bohunice: ČSVTS pri VÚJE, 1986. - s.8-16.
Článok zo zborníka

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC: Automatizovaný informačný systém pre vedúcich pracovníkov jadrových elektrární ako integrujúca zložka ASR JE. - In: Automatizované systémy riadenia jadrových elektrární. - Jaslovské Bohunice: ČSVTS pri VÚJE, 1986. - s.20-25. Článok zo zborníka

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC: Perspektívy a možnosti nasadzovania mikropočítačov v rámci ASR JE. - In: Automatizované systémy riadenia jadrových elektrární. - Jaslovské Bohunice: ČSVTS pri VÚJE, 1986. - s.31-34. Článok zo zborníka

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC: Možnosti využitia mikropočítačov pre kontrolu a chránenie zariadení v jadrových elektrárňach [Possibilities of microcomputer utilization for monitoring and protection of apparates in nuclear power plant]. - In: Jaderná energie. - ISSN 0448-116X - Roč. 35 (1989), č. 1, s. 31-36. Článok z periodika

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC: Metódy pre návrh algoritmov chránenia elektrických zariadení v jadrových elektrárňach na 2. úrovni chránenia [Methods for proposal of algorithms designed to protection of electrical equipment at the second level of protection]. - In: Jaderná energie. - ISSN 0448-116X - Roč. 35 (1989), č. 6, s. 214-220. Článok z periodika

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC: Metódy pre návrh algoritmov chránenia elektrických zariadení na 1. úrovni chránenia [Method for proposal of algorithms designed to protection of electrical equipment at the first level of protection]. - In: Jaderná energie. - ISSN 0448-116X - Roč. 35 (1989), č. 8, s. 286-289. Článok z periodika

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC: Funkcie automatizovaného systému riadenia výroby v ETE. - In: Aplikácie počítačov v jadrovej elektrárni. - Trnava: ČSVTS pri Výskumnom ústave jadrových elektrární, 1990. - s. 82-101.
Článok zo zborníka

Ján KOREC, Pavol ZACHAR, Vladimír MICHALICA: Návrh technických a programových prostriedkov pre havarijný informačný systém. - In: Nadprojektové havárie jadrových elektrární. - (1991), s.203-209. Článok zo zborníka

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC: Návrh využitia výpočtovej techniky v JE Temelín. - In: Jaderná energie. - ISSN 0448-116X - Roč. 38 (1992), č. 2, s. 46-52. Článok z periodika

Ján MITOŠINKA, Ján KOREC, Milan GOLÁNY: Automatizovaný informačný systém jadrovej elektrárne A1 [Automation information system of NPP A1]. - In: Bezpečnost jaderné energie. - Roč. 1993, (39), č. 6, s. 209-212. Článok z periodika

Ján KOREC: VÚJE Trnava, a.s. - história, súčasnosť a perspektívy VÚJE Trnava Inc. - History, the Present and Perspective]. Praha a Bratislava: Státní úřad pro jadernou bezpečnost ČR a Úrad jadrového dozoru SR, 1997 - In: Bezpečnost jaderné energie. - ISSN 1210-7085 - Roč. 1997, (5), č. 1/2, (1997), s. 3-7.
zdroj: www.jankorec.sk

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost