sk  |  en
Streda | 29.06.2022, 14:26 | meniny: Peter, Pavol, Petra; zajtra: Melánia
  • | Medzinárodný deň Dunaja

    Medzinárodný deň Dunaja je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

doplňte alebo opravte informácie

Ján Levoslav Bella ( 92 r.)

skladateľ, pedagóg, kňaz

Kategória: hudba

* 04.09.1843 Slovensko, Liptovský Mikuláš

† 25.05.1936 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie zajac

jubileum od úmrtia 86 r.

jubileum od narodenia 178 r.

 

všeobecné informácie

Ján Levoslav Bella, pseudonymy tiež Janko Pravdomil a Poludničan (* 4. september 1843, Liptovský Mikuláš – † 25. máj 1936, Bratislava) bol duchovný, hudobný skladateľ, zbormajster, dirigent, hudobný pedagóg, hudobný publicista a organista.

Narodil sa v katolíckej rodine a pokrstený bol ako Ján Ignác Bella. Vďaka Ladislavovi Zábojskému mohol odísť študovať na katolícke gymnázium do Levoče. Tam mal na neho vplyv Leopold Dvořák, preto si pri birmovaní zvolil meno Levoslav a od vtedy ho používal. Posledné dva roky gymnaziálnych štúdií dokončil v Banskej Bystrici a zároveň navštevoval teologický seminár.

Pri príležitosti založenia Matice slovenskej (1863) napísal omšu. Oslavy tisícročného výročia príchodu slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda do Karpatskej kotliny sa stali podnetom na skomponovanie skladieb Staroslovienský otčenáš, Hospodine, Ejhľa kňaz veliký. Pričinením Štefana Moyzesa sa dostal do Viedne, kde dokončil štúdium teológie, stal sa organistom, dirigentom. Po skončení štúdia teológie vo Viedni sa Bella vrátil do Banskej Bystrice už ako uznávaná osobnosť. S nezlomnou energiou podporoval národné dianie, poukazoval na hudbu ako na jeden z dôležitých a nezastupiteľných prostriedkov národného uvedomenia a vzdelávania slovenského ľudu. Do vysvätenia za kňaza roku 1866 sa vďaka biskupovi Štefanovi Moyzesovi, mohol venovať výlučne hudbe. Po vymenovaní za prebendáta katedrálneho chrámu vyučoval spev a hudbu v teologickom seminári. Komponoval svetskú, vokálnu , inštrumentálnu a komornú hudbu. Udržiaval písomné kontakty s rakúskymi a nemeckými hudobníkmi.

Z Banskej Bystrice odišiel do Kremnice, kde dostal miesto mestského kapelníka. Kremnické obdobie charakterizoval takto: ,,S týmto zamestnaním sa začína moja profesionálna činnosť, ktorá obsiahla vedenie chrámovej hudby, školenie a výchovu nových síl pre zbor a orchester.”

V hospodársky i kultúrne upadajúcom meste zdvihol hudobný život na nebývalú úroveň. Založil orchester a veľký zbor ,usporadúval koncerty, dirigoval, hral v sláčikovom kvartete, venoval sa pedagogickej činnosti a predovšetkým komponoval.

Napriek intenzívnej práci, spoločenskému uznaniu nenachádzal vnútorné sebauspokojenie a rovnováhu. Kňazské povolanie cítil ako prekážku pre umelecký život. Svedectvom tejto duševnej krízy je symfonická báseň ,,Osud a ideál.” Hlboké rozpory umelca, človeka a zároveň kňaza vyriešil radikálne - vzdal sa kňazského povolania, opustil Slovensko a prijal miesto kapelníka v sedmohradskom meste Sibini. V Sibini prijal novú, protestantskú vieru a založil si rodinu. Stratil kontakt s vlasťou i so svetom a svoju skladateľskú činnosť obmedzil len na skladby pre potreby spoločenského života Sibine.

Po 40 rokoch odišiel zo Sibine a usadil sa vo Viedni. V Bratislave sa dočkal prvého uvedenia svojej jedinej opery ,,Kováč Wieland.” Bol mu udelený čestný doktorát bratislavskej univerzity. Aj na sklonku dlhého a plodného života sa venoval komponovaniu. Opäť sa vrátil ku slovenskému textu. Tu vynikli najmä kantáty Orol vták, Divný zbojník a Nokturno pre sláčikové kvarteto.

Jan Levoslav Bella zanechal svojmu národu hlboký skladateľský odkaz. Poukázal na miesto a úlohu hudby pri národnom sebauvedomovaní a kultúrnom rozvoji a svojím dielom vybudoval základy slovenskej národnej hudby.
 

 

vzdelanie a pôsobenie

1853 - 1859
Katolícke gymnázium, v Levoči ((základy hry na klavíri, organe, generálneho basu, na viacerých sláčikových a dychových nástrojoch, skladby a dirigovania – Leopold Dvořák, regenschori Spišskej Kapituly))
1959 - 1863
Gymnázium v Bánskej Bystrici (teologický seminár, začiatok hudobno-organizačnej, dirigentskej, skladateľskej i publikačnej činnosti)
1863 - 1865
Viedenská univerzita (štúdium teológie, alumnista kolégia v tamojšom Pázmáneu, štúdium hudby u Simona Sechtera a u dvorného kapelníka Gottfrieda Preyera, kompozičná a teoretická činnosť v oblasti sakrálnej hudby, dirigent zboru Pázmánea)
1865-1869
pôsobenie v Banskej Bystrici
1866-1866
vysviacka za kňaza, ako prebendát katedrálneho chrámu učiteľ spevu a hudobnej teórie v teologickom seminári
1869-1881
mestský hudobný riaditeľ v Kremnici, organizátor hudobného života
1871-1873
dve cesty do Čiech a Nemecka
1881-1921
kantor v sedmohradskej Sibini, prestup na evanjelickú vieru, založenie rodiny, do 1921 regenschori, učiteľ hudby na reálke v Sibini, dirigent miestneho hudobného spolku a spevokolu Hermania
1921-1928
pobyt vo Viedni
1928-1936
návrat na Slovensko a pobyt v Bratislave

 

ostatné informácie

Vďaka svojej činorodej povahe sa stal členom a zapisovateľom študentského krúžku ,,KOLO”.

 

galéria

posledná aktualizácia 06.10.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost