sk  |  en
Utorok | 07.12.2021, 11:05 | meniny: Ambróz; zajtra: Marína
  • | Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy – ICAO

    Tento deň bol v roku 1996 vyhlásený Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) za Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy (International Day of civil air traffic). Bol vyhlásený na počesť podpísania Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorým založili ICAO.

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Jozef Klinda ( 70 r.)

Kategória: prírodné vedy

* 05.05.1951

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie býk

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 70 r.

Vzdelanie

1966-1969 SVŠ Fiľakovo
1969-1974 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor biológia a geografia, špec. fyzická a regionálna geografia
1982 RNDr. v odbore geografia, predmet hydrológia a hydrogeografia

Životopis

Kariéra:
2008 riaditeľ odboru starostlivosti o životné prostredie, vedu a výchovu
2006-2007 generálny štátny radca a generálny riaditeľ sekcie legislatívy a starostlivosti o životné prostredie
1995-2005 generálny riaditeľ sekcie environmentálnych koncepcií, práva a organizácie
1993-1994 riaditeľ odboru ekologickej politiky
1990-1992 Slovenská komisia pre životné prostredie/Ministerstvo životného prostredia SR, vedúci odborný referent –špecialista, riaditeľ odboru krajinnoekologických koncepcií regiónov
1976-1990 Ministerstvo kultúry SR,
od roku 1981, zástupca riaditeľa a riaditeľ odboru pamiatok a ochrany prírody
1974-1976 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava, odborný asistent
1972-1973 pomocný asistent PFUK Bratislava

Kurzy a školenia, členstvá v komisiách a radách:
1982-1983 Kurz teórie kultúry a estetiky v Prahe,
1990-1992 inšpektor - špecialista Štátneho/Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti, externý vysokoškolský učiteľ environmentalistiky a environmentálneho práva
1993-2000 Strojárska fakulta STU Bratislava
1997-2002 PFUK Bratislava;
1993 osvedčenie o osobitnej spôsobilosti pre výkon prednostu úradu životného prostredia a pre výkon štátnej správy pre životné prostredie
1997-1998 Kurz manažérstva pre vyšší manažment pri ÚV SR – London University
2008 Cena ministra životného prostredia SR; prvý predseda Dramaturgickej rady ČSTV v Prahe pre environmentálne programy, prvý predseda Česko-Slovenského speleologického koordinačného výboru, prvý predseda Rozkladovej komisie MŽP SR, predseda Skúšobnej komisie pre odbornú spôsobilosť, predseda Terminologickej komisie MŽP SR, pracovnej skupiny STS pri EK, Dislokačnej komisie MŽP SR, Redakčnej rady Vestníka MŽP SR a Redakčnej rady Enviromagazínu, prvý podpredseda Poradného zboru pre národné parky, podpredseda Redakčnej rady Atlasu krajiny SR, tajomník Česko-Slovenskej koordinačnej rady ochrany svetového dedičstva a Slovenského výboru pre ochranu svetového dedičstva, člen Predsedníctva Česko-Slovenskej komisie pre spoluprácu s UNESCO v Prahe, Predsedníctva Slovenskej komisie pre UNESCO, Čs. koordinačnej rady pre spoluprácu s IUCN, Správnej rady Technickej univerzity vo Zvolene, Vedeckej rady Fakulty ekológie a environmentalistiky TU, kolégia ministra životného prostredia, operatívnej porady ministra životného prostredia, Environmentálnej rady, Rady environmentálnych projektov, Rady Štátneho fondu životného prostredia/Environmentálneho fondu, viacerých poradných orgánov, vedeckých, oponentských, riadiacich, koordinačných a redakčných rád, výborov, komisií a spoločností; nepolitický zástupca námestníkov ministrov, štátnych tajomníkov a vedúcich služobných úradov;

Je priekopníkom ochrany prírody, protagonista environmentalizmu a ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva, budovania MŽP SR a jeho rezortu; navrhovateľ a podporovateľ 9 zákonov, 8 nariadení vlády SR a vyše 150 iných všeobecne záväzných právnych predpisov, štatútov, organizačných poriadkov a ďalších predpisov s environmentálnym zameraním, 2 slovenských envirostratégií, 6 koncepcií, vyše 25 enviroprogramov, plánov a environmentálnych častí programových vyhlásení vlád, vytvorenia Rady vlády SR pre trvalo udržateľný rozvoj a viacerých poradných orgánov, zavedenia Ceny ministra životného prostredia, vydania Červených kníh Česko - Slovenska, prvého čs. environmentálneho televízneho magazínu, časopisu Ekopanoráma (Poznaj a chráň), trienále Ekoplagát, vládneho Generelu Nadregionálneho územného systému ekologickej stability, ochrany stromov mimo lesa, chránených nerastov, zápisu lokalít SR do Zoznamu svetového dedičstva, prístupu SR k viacerým environmentálnym medzinárodným dohovorom, prvej samostatnej organizácie ochrany prírody v Česko-Slovensku (ÚŠOP), prvého ochranárskeho múzea (SMOPaJ L. Mikuláš), prvej environmentálnej agentúry (SAŽP B. Bystrica), Inšpekcie štátnej ochrany prírody, Pamiatkovej inšpekcie SR, Stavebnej inšpekcie, samostatnej miestnej štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, profesionalizácie tajomníkov SZOPK, siete strážcov prírody, vyhlásenia 7 národných parkov, 13 chránených krajinných oblastí a ďalších chránených území, rozšírenia TANAP o Západné Tatry, pamiatkovej obnovy Mohyly na Bradle a ďalších kultúrnych pamiatok, prvej Školy ochrany prírody, prvého informačného strediska ochrany prírody, Envirojari, Envirofilmu, Enviromagazínu, periodika Chránené územia Slovenska, Vestníka MŽP SR

Prax v starostlivosti o životné prostredie:
- odborná 34 rokov
- riadiaca 26 rokov
- vysokoškolská pedagogická 10 rokov
- publikačná a lektorská 32 rokov

Študijné, poznávacie, expedičné, pracovné alebo iné pobyty v zahraničí:
Kanada, USA, Mexiko, Kuba, Austrália, Nový Zéland, Egypt, Tunisko, Maroko, Keňa, Juhoafrická republika, Čína, Japonsko, Kórea, Malajzia, Sýria, Izrael, Jordánsko, Turecko, Gruzínsko, Arménsko, Ruská federácia a skoro všetky európske štáty.

Tvorba

autor, spoluautor alebo editor 27 monografií – Chránené územia prírody v SSR (1985), Názvy chránených území SSR (1985), National Environmental Policy (1995), Environmentalistika a právo I.-II. (1995,1998), Národný environmentálny akčný program I.-II. (1996,1999), Životné prostredie SR (1998), Svetové kultúrne a prírodné dedičstvo I. (2000), Agenda 21 a trvalo udržateľný rozvoj (2001), Terminologický slovník environmentalistiky (2000), Príručka environmentalistu (2002), Rio+10 (2002), Environmentálna regionalizácia SR (2008), skrípt, 15 správ o stave životného prostredia SR, vyše 150 článkov, 8 metodík, viacerých vládnych materiálov, scenárov, esejí, básní a fotografií;

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost