sk  |  en
Sobota | 15.08.2020, 16:11 | meniny: Marcela; zajtra: Leonard

doplňte alebo opravte informácie

gen. prof. JUDr. Jozef Kuril CSc. ( 65 r.)

rektor Akadémie Policajného zboru v Bratislave

Kategória: funkcionári

* 21.07.1955 Slovensko, Topoľčany

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie rak

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 65 r.

Vzdelanie

1978 Právnická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
1980 rigorózna skúška, titul JUDr., Právnická fakulta, UK
1984 postgraduálne štúdium pedagogiky a psychológie
1987 vedecká hodnosť CSc., Právnická fakulta, UK
2000 vedecko-pedagogický titul doc.

Životopis

Jozef Kuril je vysokoškolský pedagóg, ktorý sa stal rektorom Akadémie Policajného zboru v Bratislave 1. februára 2003. Do funkcie ho vymenoval minister vnútra Vladimír Palko.
V roku 1978 ukončil Jozef Kuril štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ako učiteľ na katedre správneho a pracovného práva VŠ ZNB začal pracovať po absolvovaní jednoročnej vojenskej základnej služby. Pôsobil tu až do roku 1990.
V roku 1980 na katedre pracovného práva Právnickej fakulty UK úspešne vykonal štátnu rigoróznu skúšku a získal titul "JUDr." V roku 1984 ukončil dvojročné postgraduálne štúdium pedagogiky a psychológie. V roku 1987 na Právnickej fakulte UK obhájil kandidátsku dizertačnú prácu z problematiky pracovného práva a získal vedeckú hodnosť "CSc."
Profesná kariéra Jozefa Kurilu je úzko spätá s výchovno-vzdelávacou sústavou Ministerstva vnútra.
V rokoch 1990 - 1992 pracoval ako učiteľ na Inštitúte Ministerstva vnútra pre vzdelávanie. V roku 1992 nastúpil ako učiteľ na Akadémiu PZ. V tom istom roku bol zvolený za prvého predsedu Akademického senátu Akadémie PZ v Bratislave.
V apríli 1995 nastúpil do funkcie vrchného riaditeľa Sekcie personálnych a sociálnych činností, od augusta 1996 vykonával funkciu zástupcu generálneho riaditeľa tejto sekcie. Od februára 1997 pôsobí na Akadémii PZ na katedre súkromnoprávnych disciplín ako učiteľ predmetu pracovné právo a právo štátnej služby. V roku 2000 sa habilitoval a získal vedecko-pedagogický titul "docent".
Ako externý vysokoškolský učiteľ pôsobí Jozef Kuril aktívne tiež na Právnickej fakulte UK v Bratislave a na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Úzko spolupracuje s Inštitútom verejnej správy MV SR, kde pôsobí ako lektor.

2. septembra 2008 bol povýšený prezidentom Ivanom Gašparovičom do hodnosti generála.
Po úspešnom inauguračnom konaní bol v roku 2008 vymenovaný prezidentom SR za profesora.

Jozef Kuril je ženatý, má dve deti.

Tvorba

Ťažisko doterajších vedecko-výskumných aktivít doc. Kurilu spočíva predovšetkým v oblasti pracovného práva s orientáciou na právnu kvalifikáciu štátnozamestnaneckých vzťahov spojených s výkonom štátnej služby.

Je autorom vedeckých prác publikovaných v časopisoch a zborníkoch u nás i v zahraničí. K najvýznamnejším patrí monografia Základné teoretické otázky služobného pomeru príslušníkov PZ.
zdroj: Akadémia Policajného zboru - Bratislava

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost