sk  |  en
Nedeľa | 24.10.2021, 04:11 | meniny: Kvetoslava; zajtra: Aurel
  • | Deň organizácie spojených národov

    24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň pripomína ako Deň OSN. Tento deň tradične sprevádzajú verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. Organizácia spojených národov bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov.

  • | Medzinárodný deň školských knižníc

    Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  • | Svetový deň informovanosti o rozvoji

    Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1972. O dva roky skôr, práve 24. októbra 1970, bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN. Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosvetovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu na ich riešenie. Dátum svetového dňa sa zhoduje s Dňom OSN, aby zdôraznil kľúčovú úlohu OSN pri riešení rozvojových problémov.

doplňte alebo opravte informácie

ThDr. Jozef Miloslav Hurban ( 70 r.)

patril k autorom Žiadostí slovenského národa, predseda SNR, prozaik, básnik, redaktor, vydavateľ, historik, politik, programátor a organizátor slovenského buržoázneho hnutia, osvetový pracovník

Kategória: spisovatelia, novinári, politici minulosti

* 19.03.1817 Beckov

† 21.02.1888 Hlboké

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie byvol

jubileum od úmrtia 133 r.

jubileum od narodenia 204 r.

Vzdelanie

1826 - 1830 štúdium v Trenčíne
1830 - 1840 teológia na Evanjelickom lýceu, Bratislava
1860 doktorát teológie na univerzite v Lipsku za spisbu Náuka náboženství kresťanského

Životopis

Narodil sa v rodine evanjelického farára. Na výlete bratislavskej slovenskej mládeže na Devín 24. apríla 1836 prijal slovanské meno Miloslav a používal ho dôsledne celý život. I keď chcel študovať v Nemecku, z finančných dôvodov musel prijať kňazské miesto. Popri rozsiahlych pastoračných povinnostiach začal vyvíjať činnosť aj na poli cirkevno-politickom a venoval sa osvetovej práci.

Vedúca osobnosť slovenského povstania 1848 - 1849. Vydavateľ a redaktor najstaršieho literárneho periodika v Strednej Európe - Slovenských pohľadov, ktoré vychádzajú dodnes ako najstarší stredoeurópsky literárny časopis.

V literatúre sa začal angažovať pod vplyvom Ľudovíta Štúra na lýceu v polovici 30. rokov. Na organizačnom, literárnom a ideovom poli patril k najiniciatívnejším členom spoločnosti československej pri evanjelickom lýceu v Bratislave, neskôr Ústavu reči a literatúry československej.

Z pohľadu historického vývinu a potrieb slovenskej spoločnosti ako prvý z bratislavskej skupiny štúrovcov ideovo zdôvodňoval a formuloval myšlienku kmeňovej svojbytnosti Slovákov (1837).

Pričinil sa o organizovanie prvých slovenských divadelných predstavení, čitateľských krúžkov, nedeľných škôl, spolkov miernosti.

Asistoval pri tvorbe novej spisovnej slovenčiny a organizačne ju presadzoval v almanachu Nitra. V júli 1843 na fare v Hlbokom spolu so Štúrom a Hodžom prijali rozhodnutie uzákoniť novú spisovnú normu, tzv. Štúrovu slovenčinu, ako celonárodný literárny jazyk Slovákov, a to na základe dovtedajšieho stredoslovenského nárečia. Tým sa vytvorili predpoklady pre zjednotenie slovenských evanjelikov a katolíkov na báze nového spisovného jazyka a upevnenia národnej jednoty. Ako prvý uviedol Štúrovo slovenčinu do literárneho života, položil základy slovenskej literárnej historiografie.

Do slovenského literárneho uvažovania i do publicistiky vniesol osviežujúcu polemickosť a umenie viesť spor. Zaznamenávame jeho pokus o historický román, ochotu na spoluprácu s Maďarmi. Bol pri vzniku spolku Tatrín, a dlho Štúrovým najlepším priateľom.

V rokoch 1848 - 1849 bol jednou z hlavných postáv slovenského národnorevolučného pohybu, vodcom ľudového národnorevolučného hnutia v podjavorinskom kraji a osnovateľom Nitrianskych žiadostí, ktoré boli základom národnostných a revolučných požiadaviek celonárodného programu mikulášskych Žiadostí slovenského národa.

Politicky sa začal znovu angažovať v zápasoch za uvedenie protestantského patentu z roku 1859 do života.

Bol spoluorganizátorom Slovenského národného zhromaždenia v Martine (jún 1861). Zo slovenských politikov najostrejšie vystúpil proti princípom rakúsko-uhorského vyrovnania a národnostného zákona z roku 1868, ktorý začal platiť v Uhorsku. Za sériu článkov Pravdivé slovo a Čomu nás učia dejiny v Pešťbudínskych vedomostiach 1868 - 1869 bol odsúdený a väznený. Na protest proti stupňujúcemu sa národnostnému útlaku Slovákov - po zatvorení slovenských gymnázií a Matice slovenskej - chcel vydaním almanachu Nitra (1876 - 1877) v češtine obnoviť československú literárnu jednotu, bol to však nereálny, vývinom dávno prekonaný pokus.

Z posledného desaťročia života zanechal dve významné historicko-memoárové práce, obsiahly životopis Ľ. Štúra a Rozpomienky (povstanie), ktoré na pokračovanie uverejňovali 1881 - 1887 Slovenské pohľady obnovené S. H. Vajanským.

Jozef Miloslav Hurban uverejňoval svoju tvorbu často pod pseudonymami: J. L. Trenčiansky; J. M. H.; Ľudevit J. Trenčiansky; Ludevit Pavlovič; M. Selovský; M. z Bohuslavíc; Slavomil F. Kořennatý.

Pôsobenie:

1837 - 1840 člen a popredný funkcionár tajného národnodemokratického spolku Vzájomnosť
1838 účasť na vzájomnostnej ceste do českých krajín
1840 - 1843 kaplán v Brezovej pod Bradlom
1841 založil nedeľnú školu a potom i spolok miernosti
1842 vyšiel nový literárny almanach Nitra, ktorý od roku 1840 pripravoval na vychádzanie
1843 - 1888 evanjelický farár, Hlboké
1844 spoluzakladateľ národnokultúrneho spolku Tatrín; vydával najslávnejší slovenský časopis Slovenske pohladi na vedi, umeňja a literaturu
1846 - 1851 položil základy slovenskej literárnej historiografie
1848 - 1849 vodca povstaleckého slovenského vojska; predseda prvého národného politického orgánu SNR; spojenec Viedne
1851 obnovil vydávanie Slovenských pohľadov
1861 spoluorganizátor a hlavný rečník na zhromaždení v Martine, kde prijali Memorandum slovenského národa (6. 6. 1861); člen memorandového národného výboru
1863 - 1875 vydával Cirkevné listy
1863 zakladajúci člen a člen výboru Matice slovenskej; výborník Matice slovenskej
1866 superintendent MS
12/1869 - 05/1870 väznený vo Vacove
04 - 06/1876 väznený v Senici

Tvorba

Epos:

1842 Osudové Nitry

Próza:

1842 Svadba krále velkomoravského
1844 Svätoplukovci aneb pád říše Velkomoravské
1844 Prítomnosť a obrazy zo života tatranského
1844 Korytnické poháriky
1844 Nitra (almanach; prvá kniha vytlačená v spisovnej slovenčine; dva zväzky I. dielu)
1846 Olejkár
1847 Od Silvestra do Troch kráľov (vyšla pod pseudonymom Ľudevít J. Trenčianski)
1851 Nitra (tri zväzky I. dielu a tri zväzky 2. dielu)
1852 Nitra (3. a 4. diel)
1853 Nitra (5. ročník)
1853 Slovenskí žiaci
1861 Gottšalk (dvojdielny román)
1876 Nitra (6.ročník; po česky)
1877 Nitra (7. ročník; po česky)

Poézia:

1836 ódy na Mickiewicza, Rožnayho, Prahu; básne Kleopatra u hrobu Antonia, Rozchod Jaromíra s Boženou, Stav Slováků, Pokora před tyrany, Oheň, Na přátelství, Na úšklebníků
1837 Žalospev na smrt Jana Volka
1838 Slaveni Máje, K lhostejným, Slovanka, Na svornost, Jaková musí být
1842 Písně
1842 Chlebar
1846 Spevy
1848 Bije zvon slobody
1848 Bratia Slováci!
1861 Piesne nateraz

Cestopisy:

1841 Cesta Slováka ku bratrům slovanským na Moravě a v Čechách
1844 Prechádzka po považskom svete

Polemické spisy:

1845 Unia čili spojení Lutheránů s Kalvíny v Uhrách
1846 Únia

Články a state:

Čomu nás učia dejiny (Pešťbudínske vedomosti)
Hlasy proti slovenčine
Slovensko a jeho život literárny
Náboženská literatúra
1855 Náuka náboženství křesťanského (učebnica)
1861 Cirkev Evanjelická-Lutheránska v jejích vnitřních živlech a bojích na světe

Životopisné diela:

1851 Karel Štúr
1881 - 1884 (vychádzali na pokračovanie v Slovenských pohľadoch):
Ľudovít Štúr 1 - 4
Rozpomienky na revolučné roky 1848/49
Viliam Pauliny-Tóth a jeho doba

Iné:

1846 Slovo o spolkoch miernosti a školách nedeľných (osvetársko-inštruktážna brožúra)
1847 Slovensko a jeho život literárny

Bibiofília:

1930 Básně a písně československé
zdroj: Encyklopédia Slovenska, II. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1978; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; spracovala Viola Tóthová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost