sk  |  en
Piatok | 02.12.2022, 20:03 | meniny: Bibiána; zajtra: Oldrich
  • | Medzinárodný deň zrušenia otroctva

    Medzinárodný deň zrušenia otroctva (International Day for the Abolition of Slavery) si pripomíname od roku 1984, kedy bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN. Jedná sa o pripomienku prijatia Dohovoru o potláčaní obchodu s ľuďmi a využívania prostitúcie iných osôb u roku 1949.

  • | World Pollution Prevention Day

    World Pollution Prevention Day

doplňte alebo opravte informácie

prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin PhD. ( 50 r.)

bývalý dekan Fakulty výrobných technológii Technickej univerzity v Košiciach (so sídlom v Prešove)

Kategória: technika, funkcionári

* 27.02.1964

† 14.08.2014 Prešov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie drak

jubileum od úmrtia 8 r.

jubileum od narodenia 58 r.

Životopis

- narodený 27. 2. 1964 v Prešove, ženatý, manželka Ľudmila, dcéra Ema

Odborný a vedecký rast:
• 1987 - Ing. na Strojníckej fakulte VŠT v Košiciach
Odbor: Prístrojová, regulačná a automatizačná technika
• 1994 - CSc. na Strojníckej fakulte TU v Košiciach
Odbor: Stavba výrobných strojov a zariadení
• 1996 - docent na Strojníckej fakulte TU v Košiciach
Odbor: Výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi
• 2002 - profesor na Fakulte výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove

Prehľad o odbornej praxi:
1987 – 1990 Vojenský opravárenský podnik Prešov (konštruktér, referent a vedúci Technicko-organizačného rozvoja)
1990 – 1997 Strojnícka fakulta TU v Košiciach (odborný asistent, docent, zástupca vedúceho katedry)
1997 – 2008 Fakulta výrobných technológií TU v Košiciach so sídlom v Prešove (docent, profesor, zástupca vedúceho katedry, prodekan, dekan)

Výsledky vedecko-výskumnej a odbornej činnosti:
- koordinátor medzinárodného Lifelong Learning Project č. 135764-LLP-2007-SK-KA1SCR "Inter-countries Research for Manufacturing Advancement - IRMA" (2008- 2009), projektu Leonardo da Vinci č. 2006-146-492-P14 "IMPEX - IMprove your Production EXperts" a projektu Európskeho sociálneho fondu č. SOP ĽZ-2005/NP1-012, kód projektu 11230100456 ”Zvyšovanie kvality doktorandského štúdia v odbore výrobných technológií so zameraním na projektový manažment“ (01/2007-07/2008)
- koordinátor a spoluriešiteľ 8 ďalších medzinárodných projektov: INCO-Copernicus CP-960052, TEMPUS Phare Compact Measures Grant CME 03557-97, CEEPUS SK-0030, PL-0033, RO-0202, Višegrádske projekty č. 12319/2004, 11009-2006, 13052-2007
- vedúci 6 výskumných projektov VEGA: 1/2278/95, 1/4367/97, 1/6199/99, 1/7290/20, 1/0405/03, 1/3177/06, zástupca vedúceho v 2 projektoch VEGA
- vedúci riešiteľ 3 projektov KEGA: 201/2001, 3/2236/04, 3/5172/07
- vedúci 2 projektov aplikovaného výskumu č. aAV/1107/2004 a AV4/0003/07
- autor, resp. spoluautor 2 udelených patentov a 2 ďalších prihlášok patentov
- realizovaných 14 technicko-inžinierskych diel v rámci hospodárskej, resp. podnikateľskej činnosti fakulty (realizované napr. pre CAD-Up International Prešov, HMTranstech Prešov, VOP 028 Prešov, Tomark Prešov, GTSystems Detva atď.)
- oponent habilitačných, doktorandských dizertačných a diplomových prác, vedeckých článkov, predseda a člen viacerých inauguračných a habilitačných komisií

Pedagogická činnosť:
- vedenie cvičení na SjF TU od r. 1990 a vedenie prednášok na SjF TU od r. 1991, od r. 1997 vedenie prednášok na FVT TU, prednášaných celkom 8 predmetov, v súčasnosti vedené prednášky v 4 predmetoch, novozavedené 4 predmety (Biorobotika, Teoretické základy počítačovej podpory výrobných technológií, Manažér a výpočtová technika, Automatizácia servisných činností)
- vedenie prednášok zahraničných študentov na FVT TU v anglickom jazyku od r. 2000, celkom 4 predmety
- od r. 1990 úspešne vedených 61 diplomantov (z toho 4 zahraniční v anglickom jazyku)
- člen, resp. predseda komisie pre štátne skúšky na SjF TU v Košiciach, FVT TUKE v Prešove, SjF ŽU v Žiline, MtF STUBA v Trnave
- garant študijného zamerania, resp. študijného programu "Počítačová podpora výrobných technológií" vo všetkých troch stupňoch (Bc., Ing., PhD.)
- od r. 1998 školiteľ celkom 12 doktorandov v rámci doktorandského štúdia, z ktorých 8 štúdium úspešne ukončili, v súčasnosti školiteľ 5 doktorandov
- spolugarant doktorandského štúdia na FVT TU v odbore Strojárske technológie a materiály, garant špecializácie Automatizované riadenie výrobných a technologických procesov
- prednášková činnosť a realizácia pozvaných prednášok aj na SjF ŽU v Žiline (1999-2008), FS VŠB-TU v Ostrave (1996), Politechnika Lublin - Poľsko (1998), Politechnika Poznaň - Poľsko (1999-2008), Politechnika Krakov - Poľsko (2000-2008), Univerzita Debrecen - Maďarsko (2002-2006), Univerzita Baia Mare - Rumunsko (2000-2008), Univerzita Rijeka - Chorvátsko (2003-2008), Politechnika Czestochowa - Poľsko (2008)

Medzinárodné aktivity:
- 1996 - študijný a prednáškový pobyt na Fakulte strojní VŠB-TU v Ostrave (ČR)
- 1997 - odborná stáž na Universita Cattolica del Sacro Cuore Miláno (Taliansko)
- 2000 - odborná stáž na Technische Fachhochschule Wildau (Nemecko)
- 2000-2008 - viacero študijných a odborných pobytov v rámci projektu CEEPUS a ERASMUS na FS ČVUT Praha, VŠT-TU Ostrava, UTB Zlín (ČR), Politechnike Poznaň, Politechnike Krakov, ATH Bielsko-Biala (Poľsko), Univerzite Debrecen (Maďarsko), Univerzite Baia Mare, Univerzite Bukurešť (Rumunsko) Univerzite Rijeka, Univerzite Slavonski Brod (Chorvátsko), Univerzite Novi Sad (Srbsko), Univerzite Perugia (Tal.)
- garant zmluvnej spolupráce FVT TU so Strojníckou fakultou Politechniky Krakov, Strojníckou fakultou Politechniky Poznaň, Strojníckou fakultou ATH Bielsko-Biala, Technickou fakultou Univerzity Debrecen, Inžinierskou fakultou Univerzity v Rijeke a Inžinierskou fakultou North University of Baia Mare
- každoročná účasť na viacerých zahraničných vedeckých a odborných konferenciách

Členstvo v komisiách, výboroch a redakčných radách:
Medzinárodné:
- stály člen permanentného DAAAM výboru "CA Systems and Technologies" (Viedeň)
- člen Strojárskej sekcie Poľskej akadémie vied v Poznani (Poľsko)
- honoured profesor na North University of Baia Mare (Rumunsko)
- člen Vedeckej rady Fakulty výrobných technológií UJEP Ústí nad Labem (ČR)
- člen redakčnej rady časopisu Journal CA Systems in Production Process Planning
- člen redakčnej rady časopisu Engineering Review
- člen vedeckých výborov mnohých medzinárodných zahraničných a domácich konferencií
Národné:
- člen Komisie VEGA č. 5 pre strojárstvo, hutníctvo a materiálové inžinierstvo (2002-2004)
- podpredseda Spoločnej odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Strojárske technológie a materiály
- člen redakčnej rady časopisov Počítačom podporované systémy v strojárstve, Výrobné inžinierstvo, Transactions of the Universities in Košice
- člen Vedeckej rady FEVT Technickej univerzity vo Zvolene
Na TU v Košiciach:
- člen Vedeckej rady TU v Košiciach
- člen Alumni klubu TU v Košiciach
- člen Kolégia rektora TU v Košiciach
Na FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove:
- predseda Vedeckej rady FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove
- predseda Fakultnej odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Stroj. technológie
- garant práv pre realizáciu inauguračných a habilitačných konaní v odbore Výr. technológie
- predseda, resp. člen komisie pre štátne skúšky na FVT TU v odbore Výrobné technológie
- podpredseda redakčnej rady časopisu Výrobné inžinierstvo

Tvorba

Publikačná činnosť:
- spoluautor 7 monografií, z ktorých 4 boli vydané v zahraničí
- autor, resp. spoluautor 68 článkov publikovaných v domácich a 44 v zahraničných vedeckých a odborných časopisoch, z toho 2 články v zahraničných karentovaných časopisoch
- autor, resp. spoluautor 183 článkov publikovaných v zborníkoch medzinárodných a celoštátnych vedeckých konferencií, z toho 74 publikovaných v zahraničí
- autor, resp. spoluautor 7 učebných textov (skrípt)
- autor, resp. spoluautor viacerých výskumných správ, hodnotiacich správ projektov VEGA
- na publikácie registrovaných celkom 457 citácií, z toho 176 zahraničných
zdroj: TU - KOšice

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost