sk  |  en
Sobota | 07.12.2019, 01:02 | meniny: Ambróz; zajtra: Marína
  • | Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy – ICAO

    Tento deň bol v roku 1996 vyhlásený Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) za Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy (International Day of civil air traffic). Bol vyhlásený na počesť podpísania Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorým založili ICAO.

doplňte alebo opravte informácie

prof. ThDr. Dr. h. c. Július Filo ( 68 r.)

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Kategória: cirkev

* 17.12.1950 Liptovský Ján

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie tiger

jubileum od narodenia 68 r.

Vzdelanie

Evanjelická bohoslovecká fakulta, UK, Bratislava
Teologická sekcia Univerzity v Lipsku

Životopis

Prof. ThDr. Dr. h. c. Júlus Filo je synom evanjelického biskupa Východného dištriktu Júliusa Fila, st. Strednú školu navštevoval v Poprade. Vysokoškolské štúdium evanjelickej teológie absolvoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave a na Teologickej sekcii Univerzity v Lipsku.
Od októbra 1994 do roku 2006 bol generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Do tejto pozície bol zvolený veriacimi cirkvi dvakrát. Pedagóg a spisovateľ pôsobil v rokoch 1996 – 2003 vo funkcii viceprezidenta Svetového luteránskeho zväzu pre strednú a východnú Európu.
Po ordinácii 3. novembra 1974 bol jeden rok seniorálnym kaplánom Liptovsko-oravského seniorátu v Ružomberku a potom päť rokov duchovným správcom teologického domova v Bratislave. Od 1. septembra 1980 pôsobil ako farár v cirkevnom zbore vo Svätom Jure, počas jeho pôsobenia tu bolo vybudované študijné stredisko Evanjelickej diakone Agapé.
Prof. ThDr. Július Filo bol promovaný na doktora evanjelickej teológie 26. januára 1981. Jeho doktorandská práca Obnovujúce služby Božie bola publikovaná Svetovým luteránskym zväzom v Ženeve v angličtine.
Ako pedagóg prednáša na bohosloveckej fakulte UK v Bratislave liturgiku, cirkevné právo, pastorálnu a praktickú exegézu. V súčasnosti je vedúcim Katedry praktickej teológie, v roku 1994 pôsobil ako dekan fakulty.
V rokoch 1980 – 1985 pôsobil prof. ThDr. Július Filo v ústredí Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve, kde viedol program pre mládež a študentov.
Do roku 1984 bol podpredsedom Ekumenickej rady mládeže Európy, poradcom Rady SLZ, členom komisie pre teológiu a štúdie SLZ a študijného programu o službách Božích a kultúre. Počas pôsobenia v jednotlivých funkciách sa zoznámil so životom a úlohami sesterských evanjelických cirkví v mnohých krajinách a slúžil cirkvám v Afrike, Ázii a Latinskej Ameriky prípravou seminárov a konferencií a publikáciami.
Prof. ThDr. Július Filo je členom právneho, ekumenického, diakonického, masmediálneho a bohoslužobného výboru ECAV, ako aj predsedom revíznej komisie Tranoscia, a.s.
Je ženatý, otec troch detí.

Tvorba

Ocenenia:
2003 Pribinov kríž I. triedy, štátne vyznamenanie za pozitívne formovanie vzťahu štátu a cirkvi, dlhoročné aktívne šírenie myšlienok tolerancie, porozumenia a dodržania ľudských práv a za mimoriadny prínos pri rozvoji ekumenickej spolupráce medzi cirkvami
zdroj: www.mesto.sk, foto: internet

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost