sk  |  en
Nedeľa | 24.10.2021, 05:08 | meniny: Kvetoslava; zajtra: Aurel
  • | Deň organizácie spojených národov

    24. októbra 1945 vstúpila do platnosti Charta OSN, ktorá je dňom vzniku Organizácie spojených národov. Od roku 1948 sa tento deň pripomína ako Deň OSN. Tento deň tradične sprevádzajú verejné zhromaždenia, diskusie a konferencie pripomínajúce vznik Organizácie spojených národov, jej aktivity, ciele a výsledky. Organizácia spojených národov bola založená po druhej svetovej vojne 51 krajinami, ktoré sa zaviazali k zachovávaniu medzinárodného mieru a bezpečnosti, rozvoju priateľských vzťahov medzi národmi a podpore sociálneho rozvoja, lepšej životnej úrovne a ľudských práv. V súčasnosti má OSN 192 členov.

  • | Medzinárodný deň školských knižníc

    Medzinárodný deň školských knižníc vyhlásila Dr. Blanche Woolls, prezidentka Medzinárodnej asociácie školského knihovníctva (IASL) a pripomína sa od roku 1999. Deň je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, školskej knižnici, čítaniu a poznávaniu a získanie si väčšieho počtu milovníkov literatúry.

  • | Svetový deň informovanosti o rozvoji

    Svetový deň informovanosti o rozvoji vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1972. O dva roky skôr, práve 24. októbra 1970, bola prijatá medzinárodná rozvojová stratégia pre Druhú rozvojovú dekádu OSN. Cieľom Svetového dňa informovanosti o rozvoji je upozorniť celosvetovú verejnosť na rozvojové problémy a potrebu posilniť medzinárodnú spoluprácu na ich riešenie. Dátum svetového dňa sa zhoduje s Dňom OSN, aby zdôraznil kľúčovú úlohu OSN pri riešení rozvojových problémov.

doplňte alebo opravte informácie

prof. ThDr. Dr. h. c. Július Filo ( 70 r.)

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Kategória: cirkev

* 17.12.1950 Liptovský Ján

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie tiger

jubileum od narodenia 70 r.

Vzdelanie

Evanjelická bohoslovecká fakulta, UK, Bratislava
Teologická sekcia Univerzity v Lipsku

Životopis

Prof. ThDr. Dr. h. c. Júlus Filo je synom evanjelického biskupa Východného dištriktu Júliusa Fila, st. Strednú školu navštevoval v Poprade. Vysokoškolské štúdium evanjelickej teológie absolvoval na Evanjelickej bohosloveckej fakulte v Bratislave a na Teologickej sekcii Univerzity v Lipsku.
Od októbra 1994 do roku 2006 bol generálnym biskupom Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku. Do tejto pozície bol zvolený veriacimi cirkvi dvakrát. Pedagóg a spisovateľ pôsobil v rokoch 1996 – 2003 vo funkcii viceprezidenta Svetového luteránskeho zväzu pre strednú a východnú Európu.
Po ordinácii 3. novembra 1974 bol jeden rok seniorálnym kaplánom Liptovsko-oravského seniorátu v Ružomberku a potom päť rokov duchovným správcom teologického domova v Bratislave. Od 1. septembra 1980 pôsobil ako farár v cirkevnom zbore vo Svätom Jure, počas jeho pôsobenia tu bolo vybudované študijné stredisko Evanjelickej diakone Agapé.
Prof. ThDr. Július Filo bol promovaný na doktora evanjelickej teológie 26. januára 1981. Jeho doktorandská práca Obnovujúce služby Božie bola publikovaná Svetovým luteránskym zväzom v Ženeve v angličtine.
Ako pedagóg prednáša na bohosloveckej fakulte UK v Bratislave liturgiku, cirkevné právo, pastorálnu a praktickú exegézu. V súčasnosti je vedúcim Katedry praktickej teológie, v roku 1994 pôsobil ako dekan fakulty.
V rokoch 1980 – 1985 pôsobil prof. ThDr. Július Filo v ústredí Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve, kde viedol program pre mládež a študentov.
Do roku 1984 bol podpredsedom Ekumenickej rady mládeže Európy, poradcom Rady SLZ, členom komisie pre teológiu a štúdie SLZ a študijného programu o službách Božích a kultúre. Počas pôsobenia v jednotlivých funkciách sa zoznámil so životom a úlohami sesterských evanjelických cirkví v mnohých krajinách a slúžil cirkvám v Afrike, Ázii a Latinskej Ameriky prípravou seminárov a konferencií a publikáciami.
Prof. ThDr. Július Filo je členom právneho, ekumenického, diakonického, masmediálneho a bohoslužobného výboru ECAV, ako aj predsedom revíznej komisie Tranoscia, a.s.
Je ženatý, otec troch detí.

Tvorba

Ocenenia:
2003 Pribinov kríž I. triedy, štátne vyznamenanie za pozitívne formovanie vzťahu štátu a cirkvi, dlhoročné aktívne šírenie myšlienok tolerancie, porozumenia a dodržania ľudských práv a za mimoriadny prínos pri rozvoji ekumenickej spolupráce medzi cirkvami
zdroj: www.mesto.sk, foto: internet

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost