sk  |  en
Sobota | 03.12.2022, 20:42 | meniny: Oldrich; zajtra: Barbora, Barbara
  • | Medzinárodný deň osôb s postihnutím

    Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím vyhlásila Organizácia spojených národov (OSN). Myšlienkou je upozorniť na problémy ľudí so zdravotným postihnutím, pochopiť ich, podporiť ich práva a vytvoriť dôstojné a dobré podmienky pre žitie.

  • | Sviatok sv. Františka Xaverského, patrón diela šírenia viery (misionárov)

    Sv. František Xaverský sa narodil 7. apríla 1506 na zámku Xavier neďaleko Pamplony v severnom Španielsku a zomrel v roku 1552. Patrí medzi najväčších misionárov v cirkevných dejinách. Počas svojho života šíril vieru, žil s národom a dokázal v ňom prebudiť záujem o vieru. V roku 1748 bol vyhlásený za patróna Ďalekého východu a v roku 1927 ho pápež Pius XI. vyhlásil za patróna všetkých misií

doplňte alebo opravte informácie

Ing. Július Oszlányi CSc. ( 78 r.)

ekológ, riaditeľ Ústavu krajinnej ekológie SAV

Kategória: spoločenské vedy

* 19.09.1944 Slovensko, Trnava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie opica

jubileum od narodenia 78 r.

Vzdelanie

1959 - 1962 Stredná všeobecnovzdelávacia škola, Šahy, Topoľčany
1962 - 1967 Lesnícka fakulta Vysokej školy lesníckej a drevárskej, lesný inžinier (Ing. )
1975 obhajoba KDP (CSc.). Jazyková škola, Bratislava, štátna skúška z angličtiny, Právnická fakulta, UK Bratislava
1977 - 1979 štátna skúška - expert pre zahraničie

Študijné pobyty:

1991 Švédsko
1989 Anglicko

Životopis

Inžinier Július Oszlányi je pôvodným povolaním lesný inžinier. V súčasnosti je riaditeľom Ústavu krajinnej ekológie SAV v Bratislave.
Július Oszlányi je ženatý ( Ing. Anna Oszlányiová), má dcéra Dorotu ( vydatá, žije v Taliansku).

Oblasť pôsobenia:

lesné ekosystémy, produkčná ekológia lesných ekosystémov, biodiverzita a jej ochrana, krajinná ekológia, environmentálna politika

Priebeh vzdelania a vedeckej kvalifikácie:

1967 – 1969 Lesný závod Stupava
1969 – 1984 Výskumný ústav lesného hospodárstva, Bratislava - vedecký ašpirant, vedecký pracovník a samostatný vedecký pracovník (od roku 1981)
1985 Ústav experimentálnej biológie a ekológie Centra biologicko-ekologických vied SAV Bratislava
1990 zástupca riaditeľa Ústavu ekobiológie SAV, Bratislava
1992 Ústav ekobiológie SAV, vedúci vedecký pracovník, Bratislava
1994 Ústav krajinnej ekológie SAV, Bratislava (delimitovaním), vedúci vedecký pracovník, vedecký tajomník a predseda Vedeckej rady
1996 - až po súčasnosť - riaditeľ Ústavu krajinnej ekológie SAV Bratislava
1993 zvolenie za predsedu Slovenského národného komitétu medzivládneho programu UNESCO „Človek a biosféra“ (MAB) a člen Predsedníctva Slovenskej komisie pre UNESCO
1995 – 1997 vedecký sekretár II. oddelenia vied SAV
1995 – 1999 tajomník Komisie Predsedníctva SAV pre životné prostredie
1995 menovaný generálnym riaditeľom UNESCO za člena Poradného výboru pre biosférické rezervácie UNESCO
1997 člen Byra Slovenskej komisie pre UNESCO (doposiaľ)
1998 – 2000 spoluautor dokumentu „Národný akčný plán v rámci Environmentálneho programu pre povodie rieky Dunaj“
1998 podpredseda Komisie pre životné prostredie Predsedníctva SAV (do roku 2004)
1999 člen Vedeckej rady Európskeho centra pre ochranu prírody Tilburgu/NL
od r. 2006 podpredseda Vedeckej rady Európskeho centra pre ochranu prírody Tilburgu/NL
1999 – 2003 delegát Slovenskej republiky v Programovom výbore 5. rámcového programu Európskej komisie „Životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj“
2001 doposiaľ člen Vedeckej rady Európskej environmentálnej agentúry Kodaň
2001 – 2003 viceprezident Medzinárodného koordinačného výboru pre program UNESCO „Človek a biosféra“
2003 – 2006 expert Slovenskej republiky v Programovom výbore 6. RP Európskej komisie „Globálne zmeny a ekosystémy“
2003 člen redakčnej rady - Tájökológiai Lapok (Journal on Landscape Ecology), Maďarsko
2005 – 2008 člen Panelu pre bezpečnosť životného prostredia pri Ústredí NATO - Environmental Security Panel- Brusel
2000 až doposiaľ člen redakčnej rady International Journal on Environment and Waste Management, USA.
1996 – 2007 ILTER- International Long Term Ecological Research- zakladajúci člen Výkonného výboru Medzinárodného dlhodobého ekologického výskumu, reprezentant regiónu Stredná a Východná Európa
2008 zvolenie za podpredsedu Slovenskej komisie pre UNESCO

Domáce a medzinárodné ocenenia:

V roku 1999 udelená Čestná plaketa SAV za rozvoj biologických vied.
V roku 2001 vyznamenaný Cenou Princa z Astúrie (španielsky korunný princ) za vedeckú prácu v biosférických rezerváciách UNESCO.
V roku 2005 - predsedanie Komisii III. pre prírodne vedy, sociálne a humánne vedy na 33. Generálnej konferencii UNESCO (3. – 21. 10. 2005).
V roku 2007 predsedanie Komisii SHH pre sociálne a humánne vedy na 34. Generálnej konferencii UNESCO v Paríži (17. 10. – 2. 11. 2007).
V roku 2007 Cena Sultána Qaboosa, udelená UNESCO-m za multidisciplinárny vedecký prístup k riešeniu problému ochrany prírody a za príspevok k zriadeniu jedinej trilaterálnej biosférickej rezervácie UNESCO Východné Karpaty( SK, PL, UA).

Vedúci riešiteľ a koordinátor medzinárodného projektu:

Phare Topic Link on Nature Conservation pre Európsku environmentálnu agentúru, Kodaň /DK

Vedúci riešiteľ ( slovenská časť medzinárodných projektov:

Európske tématické stredisko pre ochranu prírody a biodiverzitu I-VI (European Topic Centre for Nature Conservation and Biodiversity), Paríž/F

Posilnenie kapacity v kandidátskych krajinách PHARE pri zostavovaní správ o životnom prostredí, pre Európsku environmentálnu agentúru , Kodaň/DK

Európske tématické stredisko pre biodiverzitu (European Topic Centre for Biodiversity, Paríž/F

BIOPLATFORM –Európska platforma pre biodiverzitu , 5. RP

BIOFORUM – Európske fórum pre biodiverzitu - implementácia ekosystémového prístupu, 5. RP

BIOHAB- Sieť pre koordináciu biodiverzity a habitatov, 5. RP

GLORIA-EUROPE- Európsky rozmer globálnej observačno - výskumnej iniciatívy v alpskom prostredí, 5. RP

EVALUWET- Európske hodnotiace nástroje podporujúce legislatívu mokraďných ekosystémov, 5. RP

CARBOMONT- Vplyv zmien využívania krajiny na zdroje, pohlcovanie a toky uhlíka v európskych horách, 5. RP

BIOSCENE – Scenáre na zladenie ochrany biodiverzity a poklesu poľnohospodárskeho využitia krajiny v horstvách Európy, 5. RP

BIOPRESS – Prepojenie Pan – Európskych zmien pokrytia krajiny a tlakov na biodiverzitu, 5. RP

BIOSTRAT - Príprava a tvorba stratégie EÚ o ochrane biodiverzity, 6. RP

ALTER-NET – Sieť pre dlhodobý výskum biodiverzity, ekosystému a vedomia ( Sieť excelentných pracovísk), 6. RP

SOBIO – Mobilizovanie potenciálu európskeho spoločenského výskumu na podporu manažmentu biodiverzity a ekosystému, 6. RP

RURAL-ETINET- Ekonomický a technologický inteligenčný projekt na podporu vidieckych oblastí v 6. Rámcovom programe, 6. RP

SENSOR - Hodnotenie trvalo-udržateľných vplyvov. Nástroje pre environmentálne, sociálne a ekonomické vplyvy multifunkčného využitia krajiny v Európsky regiónoch, 6. RP

EBONE - European Biodiversity Observation Network: Design of a Plane for an Integrated Biodiversity Observing System in Space and Time, 7. RP

LIFEWATCH , 7. RP

LIFE: ASTRALE-GEIE - Asistencia a technická podpora pri riešení úloh programu

LIFE a mnoho ďalších domácich a zahraničných projektov
a mnohé ďalšie, pre DG Agri, DG Environment

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

International Union of Forestry Research Organizations
Slovenská botanická spoločnosť pri SAV
Slovenská ekologická spoločnosť pri SAV
Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárne vedy pri SAV
Slovenský národný komitét pre program UNESCO Človek a biosféra
člen Vedeckej rady Európskej enviromentálnej agentúry v Kodani


e-mail: julius.oszlanyi@savba.sk

Tvorba

Najvýznamnejšie publikácie:

Oszlányi, J., 1977:Vertical distribution of the above-ground biomass in the production space of the oak-hornbeam ecosystem. Biologické práce, 23, 1, 130 s.

Oszlányi, J., 1979:Energetická hodnota nadzemnej biomasy v dubovo-hrabovom poraste

Oszlányi, J., 1980:Analysis of the surface area of the above-ground parts of tree species in the oak-hornbeam forest at Báb. Biologické práce, 26, 5, 163 s.

Oszlányi, J., 1986:Analýza produkcie biomasy a jej energetického ekvivalentu v piatich lesných ekosystémoch. Biologické práce, 32, 1, 160 s.

Oszlányi, J., 1988:Produkcia a produktivita stromovej zložky v bukových porastoch Malých Karpát. Acta ecologica 13, 31, 115 s.

Szaro, Robert - Bytnerowicz, Andrzej - Oszlányi, Július: Effects of air pollution on forest health and biodiversity in forests of the Carpathian Mountains: An overview. In: Effects of air pollution on forest health and biodiversity in forests of the Carpathian Mountains. Eds.: R.C. Szaro, A. Bytnerowicz, J. Oszlányi. NATO Science Series I: Life and Behavioural Science. Amsterdam: IOC Press. 2002. 3-12 s.
záhrada a vinohrad, pozorovanie vtákov, história stredoeurópskych krajín
Vyhýbať sa odplate a pomste. Pracovať tak, aby boli s mojimi výkonmi spokojní iní, ale aj, a hlavne, ja sám.
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

  Slovensko - Július Oszlányi

kontaktujte nás

tip na osobnost