sk  |  en
Sobota | 17.11.2018, 11:55 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
  • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

    Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

  • | Medzinárodný deň študentov

    17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

  • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

    Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

Juraj Palkovič ( 81 r.)

novinár, básnik, jazykovedec, prekladateľ, organizátor literárneho života, profesor, spoluzakladateľ Katedry reči a literatúry česko-slovenskej, poslanec uhorského snemu za mesto Krupina (1832-36)

Kategória: spisovatelia, novinári, politici minulosti

* 27.02.1769 Rimavská Baňa

† 13.06.1850 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie ryby

čínske znamenie byvol

jubileum od úmrtia 168 r.

jubileum od narodenia 249 r.

Vzdelanie

základné vzdelanie – Rimavská Baňa
1782 - 1784 gymnázium (gramatika a syntax), Ožďany
1784 - 1786 gymnázium (rétorika), Dobšiná
1786 - 1790 evanjelické lýceum, Šopron
1792 - 1794 univerzita v Jene

Životopis

1790 - 1791 správca školy a vychovávateľ v Budíkovciach
1794 - 1796 profesor na gymnáziu v Lučenci
od 1803 Katedra reči a literatúry česko-slovenskej na evanjelickom lýceu v Bratislave
1812 - 1818 rediguje Týdenník
1832 - 1841 rediguje Tatranku
1832 - 1836 poslanec uhorského snemu za kráľovské mesto Krupina

Narodil sa v zemianskej rodine. Študoval v Ožďanoch, v Dobšinej a na lýceu v Šoproni. V štúdiách pokračoval na univerzite v Jene, kde otvoril so svojimi krajanmi vysokoškolský čitateľský spolok Societas Slavica, v ktorom sám prednášal o Husovi či Komenskom. Po návrate z Jeny pôsobil ako profesor na gymnáziu v Lučenci a vypomáhal v kníhtlačiarni A. Gottlieba vo Vacove. Od roku 1803 až do konca svojho života pôsobil na Katedre reči a literatúry česko-slovenskej na evanjelickom lýceu v Bratislave, ktorej bol spoluzakladateľom. Prednášal nielen česko-slovenskú gramatiku, ale aj literárnu históriu spojenú s vyučovaním jazyka srbského, poľského a ruského.

Realizoval sa hlavne vo vydavateľskej, prekladateľskej, jazykovednej činnosti. Svoju literárnu činnosť začal vydaním zbierky Múza ze slovenských hor, ktorá bola prejavom slobody vo vtedajšej literárnej tvorbe na Slovensku. Kalendáre boli v tej dobe najčítanejšími knihami na slovenskom vidieku, čo si Palkovič veľmi dobre uvedomoval. Zostavil vlastný Kalendář (1805 - 1847), pre ľud vydával Vetší a zvláštnejší Nový a Starý kalendár (1812 - 1818) a doplnil ho tzv. Přídavkem ku kalendáři, v ktorom popularizoval vedecké poznatky, propagoval modernizáciu poľnohospodárskej výroby a publikoval beletriu. Bývali tu tiež články o najzávažnejších domácich i zahraničných politických udalostiach, o ľudovom zdravotníctve, nových knihách a pod. Palkovič vydával diela slovenských a českých autorov, cirkevné knihy, zdravovedné knihy aj šlabikáre. Zostavil Památné príhody hrabete Beňovského. Jeho celoživotným dielom bol dvojzväzkový Česko-latinsko-nemecký slovník (1820 - 1821), ku ktorému pripojil aj slovník slovakizmov a slovenských rečových zvratov. V roku 1800 vydal preklad Hufelandovho spisu Kunšt prodloužení života a o dva roky neskôr vlastnú brožúru Poučení o očkování. Z francúzštiny preložil a vydal pojednanie S. A. D. Tissota Zpráva pro lid obecní ve vsech bydlíci, kterak by zdraví svého chrániti a v nemocech sobě pomáhati měl k obecnímu dobrému. Je tiež autorom frašky Dva buchy a tri šuchy, napísanej v slovenskom dialekte.

V roku 1803 sa pričinil spolu s Bohuslavom Tablicom a Martinom Hamaliarom, absolventmi jenskej univerzity, o založenie Katedry reči a literatúry česko-slovenskej pri bratislavskom evanjelickom lýceu. Zároveň sa stal jej prvým profesorom. Pri Katedre vybudoval knižnicu a archív. Nepodarilo sa mu však realizovať ďalší plán – založenie ústavu na vydávanie slovenských spisov, kalendárov a novín, ako aj strediska pre zbieranie slovanských starožitností a archívnych dokumentov.

Získať privilégium na vydávanie slovenských novín sa pokúsil už roku 1804. Cisársky dekrét povoľujúci vydávanie Týdenníka sa mu podarilo získať po dlhých bojoch až v roku 1811. Venoval sa v ňom prevažne poľnohospodárstvu a gazdovským správam. V čase najväčšieho rozmachu mal Týdenník okolo 200 predplatiteľov. Palkovič ho redigoval prevažne sám, neskôr začal spolupracovať s mladým študentom Františkom Palackým (prekladal správy o napoleonských vojnách z francúzštiny). Noviny mali protinapoleonský ráz. Neskôr vydával Tatranku (1832 - 1847), prvý literárny časopis na Slovensku s nepravidelnou periodicitou. Najhodnotnejšími príspevkami boli Palkovičove preklady antickej literatúry. Od roku 1841 mu začal v redakcii vypomáhať mladý Ľ. Štúr a presvedčil ho, aby prešiel od švabachu k latinke a uverejňoval aj prvotiny začínajúcej štúrovskej generácie. Aj popri novinárčení pamätal na vydávanie lacných brožúr zostavených z príloh Týdenníka.

Bol zástancom biblickej češtiny a teda radikálnym odporcom Štúrovej spisovnej slovenčiny. Vyznával ideu spoločného jazyka Čechov, Moravanov a Slovákov. Rozpory medzi ním a Štúrom vyvrcholili Štúrovým odchodom z Tatranky. S uspokojením však prijal správu o vydávaní slovenských politických novín, ku ktorým aj Štúrovi blahoželal. Zároveň však vyslovil nádej, že sa Štúr vo svojich politických novinách vráti ku spisovnej češtine.

V dôsledku vysokého veku a zlého zdravotného stavu ho na prednáškach na Katedre zastupoval Ľ. Štúr ako riadny námestník. Zomrel v roku 1850 v Bratislave.

Tvorba

Poézia
1798 Zpěvopanna ze slovenských hor (nebola vydaná)
1801 Múza zo slovenských hor

Divadelná tvorba
1800 Dva buchy a tri šuchy (jeho jediné dielo v sovenčine)

Preklady
1800 Kumšt prodloužení života lidského (Hufeland)
1804 Známost vlasti (učebnica)
1805 Česko-slovenská gramatika (Šramko)
1808 Památné příhody hraběte Beňovského (Čerňanský)
1808 Hlas volající k sedlákům (Feješ)
1810 Letopisové krupinští (Braxatoris)
1812 Knižečka k vzdělavatelnému čítaní (Braxatois)
1812 Písně Anakreonovy (Rožnay)
Damétas (Gellert)
Fillys (Gellert)
Iliada (Homér; prvý preklad Homéra u nás)

Publicistika
Výtah z artikulů

Slovník
1820 – 1821 Böhmisch-Deutsch-Lateinisches Wörterbuch (Česko-nemecko-latinský slovník; celoživotné dielo

Ostatné
1830 Bestreitung der Neuerungen in der böhmischen Ortographie (spis)
1802 Poučení o očkowaní aneb inolukolování kravských osipek
Učebnice pre základné školy
zdroj: Vyvíjalová M.: Juraj Palkovič (1769 - 1850), Bratislava 1971, www.stur.sk; Encyklopédia Slovenska, IV. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1980; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Malá encyklopédia žurnalistiky, Obzor, Bratislava 1982; spracovala Viola Tóthová a Monika Remiášová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost