sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 07:47 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

Dr.h.c. mult. prof. Ing. Juraj Sinay DrSc. ( 73 r.)

prorektor pre vonkajšie vzťahy a marketing Technickej univerzity v Košiciach

Kategória: funkcionári

* 18.12.1949 Slovensko, Bratislava

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 73 r.

Vzdelanie

november 2002 Dr.h.c. na Bergskej univerzite vo Wuppertali/NSR
jún 2001 Dr.h.c na Univerzite v Miskolci/Maďarsko
1995 Udelená vedecká hodnosť DrSc.

1990 Habilitácia na Bergische Universität - GH Wuppertal, NSR,
Fakulta bezpečnostnej techniky /Sicherheitstechnik/ s prácou "Beitrag zur
Qualifizierung und Quantifizierung von Risiko-Faktoren in der Fördertechnik
1988-1990 Študijný pobyt v rámci nadácie Friedricha Eberta na BUGH Wuppertal/NSR
1983 Menovaný za docenta na SjF TU v Košiciach pre odbor Dopravná a manipulačná technika
1978-1983 Odborný asistent na KDSaZ, SjF TU v Košiciach
1978 Obhajoba kandidátskej dizertačnej práce
1974-1978 Asistent a interná ašpirantúra na Katedre dopravných strojov a zariadení SjF VŠT v Košiciach
1973-1974 Konštruktér vo Vagónke v Poprade
1973 Ukončenie štúdia s vyznamenaním
1968-1973 Štúdium na Strojníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach -zamerania Dopravné stroje a zariadenia
1968 Maturita
1964-1968 Stredná priemyselná škola strojnícka v Košiciach
1955-1964 Základná škola v Tatranská Lomnica

Životopis

Profesijné zameranie:

Bezpečnosť technických zariadení, dynamika strojov ako zdroj ohrozenia strojov, manažment rizika, technická diagnostika strojov.

Priebeh zamestnaní:

jún 2003 Opätovné zvolenie za prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie do r. 2005
marec 2003 Poradca prezidenta Slovenskej republiky pre oblasť vedy a vzdelávania
jún 2002 Prezident Slovenskej rektorskej konferencie
september 2001 Honorárny profesor na Politechnike v Budapešti/Maďarsko
od 16. 08. 2000 Rektor Technickej univerzity v Košiciach
1998-2000 Prodekan Strojníckej fakulty TU v Košiciach pre zahraničné styky, vedu, výskum a doktorandské štúdium
1990-1994 Prorektor Technickej univerzity v Košiciach pre zahraničné styky.
1992-1996 Hosťujúci profesor na Univerzite v Miskolci/MR a na Univerzite v Ljubljani/Slovinsko
1991 Menovanie za profesora pre odbor Dopravná a manipulačná technika
od r. 1989 Hosťujúci profesor na Bergische Universität - GH Wuppertal - Fakulta bezpečnostnej techniky a Fakulta strojnícka /Sicherheitstechnik und Maschinenbau/

Vyznamenania:

jún 2003 Udelenie medaile SAV
júl 2004 Udelenie kríža prezidenta Spolkovej republiky Nemecko 1. stupňa za zásluhy o rozvoj spolupráce s SRN

Členstvo v organizáciách:

Člen SOK /Spoločné odborová komisia pre obhajoby doktorandských dizertačných prác/ v odbore Dopravná a manipulačná technika a predseda SOK v odbore Bezpečnosť technických systémov a bezpečnosť práce.
Predseda spoločnej komisie pre obhajoby DrSc. v odboroch Dopravná a manipulačná technika, Časti strojov a Bezpečnosť technických systémov.
Predseda Vedeckej rady TU Košice, člen Vedeckej rady ŽU Žilina, Vedeckej rady TU Zvolen, Vedeckej rady TU VŠB Ostrava, Vedeckej rady STU Bratislava, Vedeckej rady Trenčianskej univerzity A.Dubčeka v Trenčíne a Vedeckej rady Strojníckej fakulty TU v Košiciach,.
Člen pracovnej skupiny IVSS, Sektion Maschinenschutz so sídlom v Manheime-NSR. Člen Gesellschaft für Sicherheitswissenschaften /Spoločnosť pre bezpečnostnú techniku/ VDI Wuppertal-NSR. Člen konferencie nemecky hovoriacich profesorov Dopravnej techniky v Europe so sídlom v Berlíne - NSR.
Člen redakčnej rady Bezpečná práca, člen Editorial Board Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, ISSN 1520-6564, Wiley New York/USA

Jazyky:
Nemecky, čiastočne rusky a anglicky

Tvorba

Autor a spoluautor 7 monografii (z toho 3 v Slovenskej republike a 4 v zahraničí), 23 článkov v odborných časopisoch v zahraničí, 13 článkov v Slovenskej republike, účasť na 56 medzinárodných konferenciách v zahraničí a množstvo prednášok na domácich konferenciách, 5 vysokoškolských skript, 6 vedeckých projektov v rámci vedeckej agentúry VEGA, viac ako 25 projektov pre priemyselnú prax, 3 patenty a pod..
Šport - alpské lyžovanie, plávanie

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost