sk  |  en
Nedeľa | 05.02.2023, 07:48 | meniny: Agáta; zajtra: Dorota

doplňte alebo opravte informácie

Prof. Ing. Karel Tomášek CSc. ()

dekan Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach

Kategória: technika, funkcionári

*

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

Vzdelanie

1963 maturita SVVŠ Břeclav
1968 Ing., hutníctvo neželezných kovov, Hutnícka fakulta VŠT Košice
1972 CSc., hutníctvo kovov, Katedra kovohutníctva, Hutnícka fakulta VŠT Košice 1983 vedecký kvalifikačný stupeň II.a, samostatný vedecký pracovník, SAV Bratislava
1991 kurz vysokoškolskej pedagogiky, Technická univerzita v Košiciach
1992 docent, hutníctvo kovov, Hutnícka fakulta TU v Košiciach
1996 profesor, hutníctvo kovov, Hutnícka fakulta TU v Košiciach

Životopis

Pôsobenie
1968 - 1971 interná ašpirantúra, Katedra kovohutníctva, Hutnícka fakulta VŠT Košice
1972 - 2003 Ústav metalurgie a materiálov, Hutnícka fakulta TU v Košiciach
1974 - 1981 tajomník ústavu
1982 - 1990 zástupca vedúceho ústavu
1990 - 2003 vedúci ústavu
1994 - 1997 vedúci oddelenia vedeckých činností, Rektorát TU v Košiciach
od r. 2003 dekan Hutníckej fakulty TU v Košiciach


Odborný profil
 • hutníctvo medi, horčíka, ušľachtilých kovov, Al a Cu zliatin
 • fyzikálne vlastnosti troskových tavenín a interakcie so žiaruvzdornými materiálmi
 • rafinácia a chemická úprava magnezitov
 • vlastnosti, skúšanie a aplikácia žiaruvzdorných materiálov

  Členstvá a odborné poverenia
 • člen SIPTH Krakow
 • zástupca Slovenska vo Vedeckom výbore pre fázové diagramy a termodynamiku stredoeurópskych krajín
 • člen Vedeckej rady TU v Košiciach
 • člen Vedeckej rady FMMI VŠB-TU Ostrava
 • člen Vedeckej rady ÚMV SAV Košice
 • člen Dozornej rady Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR
 • predseda Spoločnej odborovej komisie vo vednom odbore „Hutníctvo kovov“
 • člen Spoločnej odborovej komisie vo vednom odbore „Anorganická technológia“
 • člen komisie pre DrSc. dizertácie v odbore „Hutníctvo kovov“ a „Chemická metalurgia“
 • člen komisie č. 5, VEGA v r. 1996-2002
 • koordinátor výskumu a vzdelávania Zväzu hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR
 • člen Akreditačnej subkomisie ÚMV SAV Košice
 • člen Atestačnej komisie ÚMV SAV Košice

  Pedagogické aktivity
  3 učebné texty
  prednášky 3 predmetov
  školenie 3 doktorandov
  predseda komisií pre štátne skúšky
  garant inžinierskeho štúdia a doktorandského štúdia v študijných programoch „Žiaruvzdorná keramika“ a „Priemyselná keramika“

  Vedecká produkcia
  monografia: 2
  články v domácich odborných časopisoch: 55
  články v zahraničných odborných časopisoch: 17
  domáce konferencie: 65
  zahraničné konferencie:28
  vyzvané referáty a prednášky: 12
  štátne výskumné úlohy: 17
  vedecké grantové projekty: 5
  autorské osvedčenia a patenty: 15
  citácie: 37
  výskumné práce na báze hospodárskej činnosti: 54
  medzinárodné projekty: 3

  Najdôležitejšie zahraničné cesty – prierez

  Študijné pobyty
 • Politech. inst. Sankt Peterburg, 1 mesiac v r. 1982
 • Imperial College London, University od Leed´s, 3 týždne v r. 1983
 • BA Freiberg, á 2 týždne v r. 1975, 1979, 1988 a 1998
 • AGH Krakow, á 1 týždni v r. 1991 a 2001
 • GINCVET MET, Moskva, 1 týždeň v r. 1991
 • BUGH Wuppertal, DAAD Bonn, 3 týždne v r. 1995
 • Wirtschaft Universität Wien, 1 týždeň v r. 1999
 • SP Katowice, r. 2004
 • MU Leoben, r. 2005

  Konferencie a semináre
  1967 West Berlin, Studentenhüttenwesenseminar
  1969 Zell am See, Studentenwinterseminar
  1984, 1999 a 2000 BA Freiberg
  1979, 1989, 1992, 1993, 1999 a 2000 AGH Krakow
  1991 Helsinki, Mat Tech
  1994 Debrecen, Higher Education and Research
  1995 Cambridge, Pyrometallurgy
  1996 Montreal, Light Metals
  2000 Krakow, Thermodynamics and Phase Diagrams
  2002 Brno, Thermodynamics and Phase Diagrams
  2004 Überlingen, Leichtmetallausschuss

  Návštevy zahraničných spoločností
  1979 Huta miedzi Glogów
  1979 Huta miedzi Cedynia
  2000 Huta metalov nežielaznych Szopienice
  2001 Huta Pb „Biali Orzel“
  1979 Cu and Ag Hütte Hedtstädt
  1998 Pb Hütte Muldenhütte
  1991, 1992 Netzsch AG Selb
  1998 Saxonia Edel Metalle
  1999 BUS, Zn Recycling Freiberg
  2000 Siltronic AG Freiberg
  1995, 1996 Societa Italiana per il Magnesio Bolzano
  1983 Steetley Refractories Worksop
  1983 MgO Refractories Hartlepool
  1996 Noranda Technology Centre, Point Claire
  1996 SKW Canada, Troi Riviéres
  1996 Aluminerie de Bécancour
  1996 Reynolds Rod Plant Bécancour
  1996 Ariana – proizvodstvo Mg Kaluš
  2004 Alustockach GmbH, Stockach
  2005 RHI, Leoben

  Najvýznamnejší výsledok výskumu
  Technológia výroby kovového horčíka z magnezitových surovín, poloproduktov a odpadov, riešená v spolupráci so SMZ Jelšava, USAID, SIM Bolzano, patentovaná na Slovensku a overená v priemyselnom meradle v Societa Italiana per il Magnesio Bolzano.

  Aktivity v oblasti výskumu a manažmentu univerzity
 • zástupca koordinátora Hlavných úloh štátneho plánu RVT,
 • zodpovedný riešiteľ úloh Štátneho plánu základného výskumu,
 • spoluriešiteľ projektu TEMPUS JEP 13 003 – 98 „Tréning a ďalšie vzdelávanie manažmentu univerzít“ a spoluautor učebných textov „Manažment vedeckovýskumných aktivít na univerzitách,
 • lektor Centra ďalšieho vzdelávania EU Bratislava pre oblasť tréningu akademických funkcionárov v oblasti vedeckých činností a príslušných legislatívnych procesov,
 • účastník stáží a pobytov zameraných na manažment vedeckých činností, zahraničných kontaktov a medzinárodných projektov: WU Wien, MAV Debrecen, TU Berlin, BUGH Wuppertal a DAAD Bonn,
 • výkon funkcie vedúceho oddelenia vedeckých činností Rektorátu TU v Košiciach po dobu štyroch rokov,
 • dekan fakulty

  Znalosť jazykov
  aglický, nemecký, ruský

  Tvorba

  Najvýznamnejšie publikácie

  Monografie
 • Drápala J., Kuchař L., Tomášek K., Trojanová Z.: Horčík, jeho slitiny a binárné systémy horčík-príměs. VŠB-TU Ostrava, 2004, 172 str. (autor samostatnej časti)
 • Kolektiv autorů: Encyklopedie hliníku, Alcan Děčín 2005, 700 str. (autor samostatnej kapitoly v encyklopédii 23 autorov z 5 krajín)

  Vedecké a odborné články v časopisoch
 • Tomášek K., Schmiedl J.: Möglichkeiten zur Anwendung der Chlorid-Metallurgie bei der Verarbeitung von Sekundärrohstoffen. Freiberger Forschungshefte B251, 1986, s 16-25
 • Tomášek K., Sehnálek F.: Vysokoteplotné lisovanie žiaruvzdorných stavív. Stavivo 1987, č. 3, s. 117-120
 • Tomášek K., Kocúr J., Rabatin Ľ.: Možnosti merania obsahu vodíka v roztavenom hliníku a jeho zliatinách. Slévárenství 1988, č. 3, s. 296-299
 • Tomášek K., Rabatin Ľ., Kocúr J.: Rozpustnosť vodíka a hliníka v sústave Al-Ar-H2O. Hutnícke listy 1990, č. 8 , s. 555-559
 • Tomášek K., Rabatin Ľ., Kocúr J.: Vplyv častíc Al2O3 na naplynenie vodíka hliníkom. Hutnícke listy 1992, č. 5, s 30-32
 • Vadász P., Tomášek K., Rabatin Ľ.: Corrosion of Refractories by Copper Smelting Slags. Metallurgy and Foundry Eng. 26, 2000, 1, p 26-29
 • Tomášek K., Vadász P.: Density, Surface Tension and Viscosity of FeO-Fe2O3-SiO2-CaO Melt Systems. Archiwum Hutnictwa, 2001, 1, 28-34

  Patenty a vynálezy
 • Autorské osvedčenie o čsl. vynáleze č. 240 459
  Tomášek K. a kol.: Spôsob výroby vysokohutných bázických žiaruvzdorných stavív. Praha 1988
 • Patentová listina SR č. 281 685
  Tomášek K. a kol.: Spôsob výroby horčíka z magnezitových surovín. Úrad priemyselného vlastníctva, Banská Bystrica, 2001
 • zdroj: TU - Košice

    Mapa

  kontaktujte nás

  tip na osobnost