sk  |  en
Streda | 22.11.2017, 10:33 | meniny: Cecília; zajtra: Klement
  • | Sviatok sv. Cecílie, patrónky hudby, hudobníkov a spevákov

    Sv. Cecília žila pravdepodobne v 3. storočí a bola oddanou veriacou, čo sa jej stalo osudným a zomrela mučeníckou smrťou. Svoj dom v rímskom Zátiberí, kde je teraz bazilika sv. Cecílie, venovala pápežovi Urbanovi na bohoslužby. V jej životopise je zmienka, že počas svadobnej hostiny pri zvukoch orgánu sa ponorila do svojho vnútra a vo svojom srdci spievala k Bohu a prosila ho zachovanie čistoty a panenstva. Od 15. storočia je tak patrónkou hudby, hudobníkov a spevákov.

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Karol Karovič DrSc. ( 78 r.)

fyzik, Ústav merania SAV

Kategória: prírodné vedy

* 13.04.1939 Borinka

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie zajac

jubileum od narodenia 78 r.

Vzdelanie

Prírodovedecká fakulta UK Bratislava,1961

Študijné pobyty:
Nemecká demokratická republika 1963
Spolková republika Nemecko 1969 -1970, 1983, 1985, 2007


Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

Ústav merania SAV Bratislava (nepretržite od 17.7.1961)
Úrad Slovenskej akadémie vied (1998-2005)
riaditeľ Ústavu merania SAV (1990—98)
podpredseda SAV zodpovedný za činnosť Oddelenia vied o neživej prírode (1998-2005)
člen Spoločnej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác (PhD, DrSc.) vo vedných odboroch bionika a biomechanika, meracia technika, metrológia
člen národného tímu technických expertov na posudzovanie tovarov a technológií dvojakého použitia a vojenského materiálu (od 2.2.2009)


Najdôležitejšie výsledky:
Príspevok k riešeniu teoretických a experimentálnych problémov fotoelektrických meraní polohy a šírky štruktúr v mikrometrológii (1969--81)
linearizácia výstupov fotoelektrických mikroskopov pri presnej komparácii čiarkových dĺžkových meradiel (1971)
pôvodné metódy lokalizácie čiarkových štruktúr využívané v popredných metrologických ústavoch (1980 -)
rozvoj metód číslicovej lokalizácie čiarkových štruktúr diferenčným interferometrom (1986)
manažérska činnosť v oblasti riadenia vedy a výskumu (prevažne od r. 1990)
určenie neistôt výsledkov merania polohy a rozmerov mikroštruktúr (2006 -)
Príspevok k riešeniu teoretických a experimentálnych problémov fotoelektrických meraní polohy a šírky štruktúr v mikrometrológii (1969--81)
linearizácia výstupov fotoelektrických mikroskopov pri presnej komparácii čiarkových dĺžkových meradiel (1971)
pôvodné metódy lokalizácie čiarkových štruktúr využívané v popredných metrologických ústavoch (1980 -)
rozvoj metód číslicovej lokalizácie čiarkových štruktúr diferenčným interferometrom (1986)
manažérska činnosť v oblasti riadenia vedy a výskumu (prevažne od r. 1990)
určenie neistôt výsledkov merania polohy a rozmerov mikroštruktúr (2006 -)

Publikácie, patenty, citácie

94 vedeckých a odborných prác v časopisoch a medzinárodných zborníkoch spoluautor 9 patentov a autorských osvedčeníjeho práce sú citované najmenej v 54 publikáciách, z toho 46 v zahranzodpovedný riešiteľ a spracovateľ 35 výskumných správ a štúdií
vypracoval 249 vyžiadaných odborných písomných posudkov

Pedagogická činnosť

Špeciálne praktikum – PrirF UK 4 semestre (1960-62)
výberové prednášky študentom PrirF UK, MFF UK, FEI STU a SjF STU spolu 26 semestrov (1966 – 1997)
prednášky a konzultácie pre doktorandov na MFF UK, FEI STU a SjF STU spolu 6 semestrov (1991 – 1997)

Vedecká výchova
Vo vednom odbore meracia technika bol školiteľom 7 úspešných vedeckých ašpirantov a doktoranda

Ocenenia

Zlatá čestná plaketa SAV Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách - 1989
Strieborná medaila Matematicko-fyzikálnej fakulty UK - 1989
Medaila Fakulty elektrotechniky a informatiky STU č. 13 za rozvoj vedy a pedagogiky na FEI STU - 2001
MedailaSAV za podporu vedy - 2004
Zlatá pamätná medaila 85 rokov metrológie na Slovensku za dlhoročný významný prínos v oblasti metrológie na Slovensku - 2004
Cena J.A.Segnera za príspevok k rozvoju metrológie - 2005
Pamätná medaila pri príležitosti 120. výročia metrickej konvencie - 2005

e-mail: karovic@savba.sk
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost