sk  |  en
Sobota | 17.11.2018, 11:42 | meniny: Klaudia; zajtra: Eugen
  • | Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc

    Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc sa pripomína od roku 2002 a je podporovaný Globálnou iniciatívou pre chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (GOLD) a WHO. Deň je určený na zlepšenie starostlivosti a informovanosti o chronickej obštrukčnej chorobe pľúc po celom svete. Kľúčovými rizikovými faktormi sú fajčenie, znečistenie ovzdušia a vystavenie pracovnému prachu a chemikáliám.

  • | Medzinárodný deň študentov

    17.november je Dňom boja za slobodu a demokraciu, no netreba zabudnúť, že je predovšetkým Medzinárodným dňom študentstva. Deň je oslavou študentov, ktorí sú považovaní za predpoklad rozvoja spoločnosti. V tento deň si pripomíname udalosti z roku 1939, kedy študenti vyšli do ulíc Prahy, aby protestovali proti nacistickej okupácii. Bola to reakcia na zastrelenie študenta medicíny Jana Opletala. Výsledkom akcie bolo deväť popravených vodcov, zavreté všetky vysoké školy a viac ako 1200 študentov bolo deportovaných do koncentračných táborov. V roku 1989 študenti vyšli opäť do ulíc a demonštrovali proti socializmu. Tentokrát boli úspešní.

  • | Sviatok sv. Alžbety Bratislavskej, patrónky charity

    Sv. Alžbeta sa narodila v roku 1207 v Bratislave a zomrela ako 24-ročná v roku 1231 v Marburgu. Bola dcérou maďarského kráľa Andreja II. a jeho manželky Gertrúdy. Po smrti jej manžela a odobratí jej troch detí venovala svoj život chorým. Pápež Gregor IX. ju po štyroch rokoch po jej smrti vyhlásil za svätú. Je patrónkou charity a mnohé rehoľné spoločnosti a dobročinné organizácie nesú jej meno.

doplňte alebo opravte informácie

prof. JUDr. Karol Rebro ( 88 r.)

bývalý rektor Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

* 27.10.1912 Horovce

† 31.10.2000 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie škorpión

čínske znamenie potkan

jubileum od úmrtia 18 r.

jubileum od narodenia 106 r.

Vzdelanie

1993 Dr. h. c. Univerzity Komenského
1969 DrSc.
1960 CSc.
1944 jednotná sudcovská a advokátska skúška
1936 JUDr. PRAF UK v Bratislave
1935 PRAF UK v Bratislave
1931 Štátne reálne gymnázium v Trenčíne

Študijné pobyty:

1936 -1937, 1940 Rím, Miláno, Lipsko

Životopis

Priebeh zamestnaní:

1990 - 1998 profesor Katedry rímskeho práva PRAF UK
1969 - 1985 profesor Katedry rímskeho práva a Katedry dejín štátu a práva PRAF UK
1969 - 1971 vedúci Katedry rímskeho práva PRAF UK
1954 - 1985 pracovník Ústavu pre štátne vedy právne SAV
1951 - 1954 pracovník Univerzitnej knižnice
1948 - 1949 senátor SU
1947/1948 prodekan PRAF SU
1946/1947 dekan PRAF SU
1949/1950 rektor SU
1949 - 1951 vedúci Katedry teórie a dejín štátu a práva PRAF SU
1947 - 1951 predseda Ústavu pre právne vedy SAVU
1946 - 1951 riadny profesor rímskeho práva PRAF SU
1945 - 1949 riaditeľ Ústavu cirkevného práva PRAF SU, Ústavu rímskeho práva PRAF SU, Ústavu trestného práva a trestného poriadku PRAF SU
1945 - 1946 vedúci Odboru vysokých škôl Povereníctva SNR pre školstvo a osvetu v Košiciach a v Bratislave
1944 - 1945 prednosta prezidiálneho odboru Povereníctva SNR pre veci vnútorné v Banskej Bystrici a v Bratislave
1944 - 1946 mimoriadny profesor rímskeho práva PRAF SU
1941 - 1944 súkromný docent rímskeho práva PRAF SU
1941 - 1943 pracovník Hlavného súdu a Štátneho zastupiteľstva v Bratislave
1936 - 1941 asistent Seminára rímskeho práva PRAF UK (SU)

Významný romanista, autor prvej slovenskej práce z rímskeho práva. Ako začínajúci pedagóg absolvoval študijné pobyty na zahraničných univerzitách u popredných právnikov - u romanistov Albertaria, Riccobonu, Pacchioniho a právneho filozofa Del Vecchiho. Neskôr sa popri romanistickom výskume orientoval aj na právnu históriu, hlavne na otázky poddanských pomerov v 18. storočí v Uhorsku, stredoveké uhorské mestské právo, slovenskú národnostnú a štátoprávnu otázku v 19. a 20. storočí, humanistické právnické vzdelanie na Slovensku a na parciálne otázky právnej teórie a filozofie. Mal veľkú zásluhu na záchrane romanistiky ako učebného predmetu, keď sa v roku 1977 zasadil svojou vedeckou autoritou na najvyšších straníckych a štátnych orgánoch o jej ponechanie v učebnom pláne univerzít.

Členstvo vo vedeckých spoločnostiach a odborných komisiách:

Predseda Právnickej terminologickej komisie Predsedníctva SAV pre vydanie slovenského Právnického terminologického slovníka, podpredseda Právnickej Jednoty na Slovensku, člen Institutio di diritto agraric Internazionale e comparato - Firenze, člen Spoločnosti Jean Bodin v Bruseli, člen Právnohistorickej rumunskej spoločnosti v Bukurešti, člen Comission International pour l´histoire des Assemblées d´Etats v Bruseli, člen Zboru skúšobných komisárov pre štátne skúšky historickoprávne, právovedecké a štátovedecké PRAF SU, člen legislatívnej komisie SU, člen disciplinárnej komisie SU, člen stavebnej komisie SU, člen hospodárskej komisie SU, člen Ústrednej komisie pre reformu vysokoškolského štúdia pri Ministerstve školstva, člen kodifikačnej komisie pre občianske právo pri Ministerstve spravodlivosti, člen odbornej komisie pre prípravu federalizačného zákona o ČSSR, člen Československého výboru obrancov mieru, člen Národnej edičnej rady slovenskej, člen Slovenskej vedeckej a umeleckej rady, člen ÚV Matice slovenskej, redaktor časopisu Verejné právo.

Vyznamenania:

Zlatá medaila UK
Zlatá medaila PRAF UK
Zlatá plaketa SAV

Tvorba

Výber:

1991 Rímske právo (spoluautor)
1985 Praktické cvičenia z rímskeho práva
1984, česky 1999 Latinské právne výrazy a výroky
1980 Rímske právo súkromné. I., II.
1979 Socialistická spoločnosť a rímskoprávna kultúra
1971, 1972 Dejiny štátu a práva na území Československa v období kapitalizmu. I., II. (spoluautor)
1969 Cesta národa. Svedectvo o boji Slovákov za národný štát
1959 Urbárska regulácia Márie Terézie a poddanské reformy Jozefa II. na Slovensku
1946 Vrátenie majetku národne, rasove a politicky prenasledovaným (spoluautor)
1944 Juliánova náuka o práve obyčajovom. Kritický príspevok k súčasným teóriám rímskeho práva obyčajového
1940 Konkubinát v práve rímskom od Augusta do Justiniánaa
1938 Slovensko bez dorastu ? II. (spoluautor)
1934 Dissenz v kauze pri tradícii
zdroj: UK - Bratislava

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost