sk  |  en
Nedeľa | 04.12.2022, 22:10 | meniny: Barbora, Barbara; zajtra: Oto
  • | Sviatok sv. Barbory

    Sv. Barbora žila na konci 3. storočia v Nikomédii v Turecku. Narodila sa v pohanskej rodine. Pre nenaplnenie vôle otca Dioskura vydať sa skončila zavretá vo veži s dvomi oknami, kde tajne študovala, prijala krst a dala vybúrať tretie okno, čo pre ňu symbolizovalo Najsvätejšiu trojicu. Otec ju za tento čin potrestal smrťou. Potrestaný bol aj jej otec, ktorého zasiahol blesk a bol predvedený pred Boží súd. Sv. Barbora je patrónkou baníkov, delostrelcov, veží, roľníkov, architektov, stavebných robotníkov, zvonárov, kováčov a zajatcov.

doplňte alebo opravte informácie

Ladislav Mlynka ( 56 r.)

docent odboru etnológia a garant odboru muzeológia na FF Univerzity Komenského v Bratislave

Kategória: spoločenské vedy

* 08.09.1954 Zlaté Moravce

† 27.11.2010 Dunajská Lužná pri Bratislave

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie panna

čínske znamenie kôň

jubileum od úmrtia 12 r.

jubileum od narodenia 68 r.

Vzdelanie

1970 - 1974 Gymnázium Janka Kráľa Zlaté Moravce
1974 - 1978 Katedra etnografie a folkloristiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava; diplomová práca: Zmeny ľudového staviteľstva a bývania v Kľaku po 2. svetovej vojne
1981 PhDr. (rigorózna skúška)
1996 CSc. Kandidátska dizertačná práca: Ľudové technické stavby na Slovensku a ich ochrana, SAV, Bratislava
2005 Docent (habilitácia); Téma: Remeselník vo vidieckom prostredí. Remeslo a status remeselníka v lokálnom spoločenstve. Bratislava 2004, 188 strán

Životopis

Docent Ladislav Mlynka v súčasnosti pôsobí na Katedre etnológie a kultúrnej antropológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave. Je garantom odboru muzeológia na Filozofickej fakulte. V minulosti pôsobil v Slovenskom ústave pamiatkovej starostlivosti, v Štátnom ústave pamiatkovej starostlivosti, kde bol v rokoch 1985 - 1987 vedúcim tajomníkom a zástupcom riaditeľa. V roku 2005 založil docent Mlynka Slovenskú mlynologickú spoločnosť so sídlom vo Vrábľoch.
V posledných rokoch sa docent Mlynka zaoberal ekologickým aspektom ochrany historických sídiel, ich kultúrnou a duchovnou dimenziou a pamiatkami ako prvkami štruktúry sídla a jeho identity.

Ladislav Mlynka je ženatý, manželka Mária je očná optička. Syn Mgr. Martin Mlynka je historik (1981) a druhý syn Mgr. Michal Mlynka je archeológ (1982). Dcéra Hanka Mlynková (1984) je absolventkou slovenčiny a dejepisu na FF UK.

Prierez kariéry:

1978 - 1988 Slovenský ústav pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, Bratislava; oddelenie pamiatok histórie, ľudovej architektúry a techniky
1981 - 1988 Štátny ústav pamiatkovej starostlivosti, Bratislava. V rokoch 1982 - 1988 vedúci oddelenia a v rokoch 1985 - 1987 vedúci tajomník, zástupca riaditeľa ŠUPS Bratislava
1988 - 1991 Muzeologický ústav Slovenského národného múzea, Bratislava; tajomník Odbornej komisie pre národopis a múzeá v prírode
od roku 1991 Katedra etnológie FF UK Bratislava; odborný asistent - docent (2005) odboru etnológia (materiálna kultúra, ľudová architektúra, remeslá, muzeológia a kultúrne dedičstvo. Od roku 1996 - študijný odbor „muzeológia“ (Bc.), garant študijného programu „muzeológia a kultúrne dedičstvo“.

Ocenenia:

2001 Pamätná medaila Pamiatkového ústavu
2000 Cena obce Volkovce
2003 Cena Slovenskej národopisnej spoločnosti

Členstvo v organizáciách a združeniach:

- Medzinárodná rada pre pamiatky a sídla ICOMOS - člen výboru, člen výboru Národného komitétu, predseda sekcie pre vernakulárnu architektúru ICOMOS Slovensko
- člen Medzinárodnej organizácie pre ľudovú výrobu – IOV pri UNESCO
- člen ECOVAST - European Council for the Village and Small Town
- člen pamiatkovej rady Ministerstva kultúry SR
- predseda Vedeckej rady Pamiatkového úradu SR
- člen Vedeckého grémia Studia Academica Slovaca
- člen Vedeckej rady SNM - Múzeá v Martine
- predseda predseda Národopisného odboru Matice slovenskej, autor štatútu Ceny Jána Mjartana; člen Výboru MS
- člen Národopisnej spoločnosti Slovenska, Slovenskej spoločnosti pre dejiny vied a techniky, Muzeálnej slovenskej spoločnosti
- predseda Slovenskej mlynologickej spoločnosti
- predseda Redakčnej rady Národopisného zborníka MS a edície Národopisné spisy MS
- člen Redakčnej rady Národopisného věstníku pri České národopisné společnosti
- člen Redakčnej rady zborníka Monumentorum Tutela – Ochrana pamiatok, Pamiatkový úrad Bratislava

Zahraničné prednáškové cesty a študijné pobyty:
1993 - Instytut etnologii Jagellonská univerzita Kraków, Prof. L.Dziegiel
2000 - Ústav evropské etnologie FF Masarykova Univerzita Brno, Prof. R. Jeřábek
2002 - Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo LU Ljubljana, Prof. B.Jezernik, Prof. J. Bogataj
2005 - Institut für Volkskunde und Kulturantropogie Universität Graz, Prof. H.Eberhart
2006 - Ústav etnologie, FF Univerzity Karlovy Praha
2006 - Ústav evropské etnologie FF Masarykova Univerzita Brno
2007 - Instytut etnologii UJ Kraków, Prof. Cz. Robotycki, Dr. J.Swiech

Prednášky na iných univerzitách v SR:
Fakulta architektúry STU Bratislava
Filozofická fakulta UKF Nitra
VŠMU Bratislava
Univerzita tretieho veku UK Bratislava

Výskumné úlohy a projekty:
1. Etnokultúrny vývoj na južnom Slovensku (Grant MŠ 1/9912/07 – J. Podolák) – 1991 – 1993; spoluriešiteľ
1. Stredoeurópske kontexty ľudovej kultúry na Slovensku (Grant VEGA č. 65 – 1994 – 1996); spoluriešiteľ
2. Psychologické a biologické dôsledky radikálnych civilizačných zásahov v Európe – (medzinárodný projekt Madrid – M. Czako – 1995 – 1996); spoluriešiteľ
3. Ľudová kultúra zátopovej oblasti Vodného diela Žilina (Grant MS č.73/98, 1997 – 1999; hl. riešiteľ)
4. Tradícia, etika a civilizačné zmeny (Grant VEGA 1 - 4092/97 – K. Jakubíková 1997 - 1999)
5. Monografický výskum: Ľudová kultúra obcí – mestských častí Zlatých Moraviec – r. 1996; spoluriešiteľ. Tradičná ľudová kultúra obce Volkovce; hl. riešiteľ – r. 1997 - 1998
6. Slovensko-poľské pomedzie: Jazyk, ľudová kultúra a dejiny osídlenia (Grant VEGA č.2/6003/99 – prof. J. Doruľa 1999 – 2001); spoluriešiteľ
7. Tradícia a spoločensko-politické zmeny na Slovensku po 2. svetovej vojne (Grant VEGA – Z.Škovierová -2000-2002) – spoluriešiteľ.
8. Materiálna a duchovná kultúra vo svetle postmedieválneho archeologického výskumu na Slovensku (Grant VEGA č. 02 – J.Hoššo, 2002 – 2004– spoluriešiteľ.
9. Diferenciačné procesy lokálnych spoločenstiev na Slovensku po r. 1989. Grant VEGA č.1/0079/03 – M. Paríková, 2003 - 2005); spoluriešiteľ.
10. Zmeny sociálnej komunikácie v súčasnosti (etnologické aspekty). Grant VEGA č.1/3748/06 (M. Leščák, H. Hlôšková 2006 – 2008); spoluriešiteľ
11. Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičstva – ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína „Zvonový vŕšok“ v Banskej Štiavnici. Grant KEGA č. 2008/3/6269/08 – (Garant J. Lalková, FA STU); spoluriešiteľ, garant za FF UK

Tvorba

Publikačná činnosť:

Publikačná činnosť predstavuje viaceré vedecké monografie: ako zostavovateľ a hlavný autor monografie obce Volkovce (1275 – 2000); autor kapitoly o tradičnej kultúre v monografii Zlaté Moravce (1998), kapitol v monografii obce Komjatice (2006) a Kľakovská dolina (2005). K monografickým prácam patrí publikácia Región Vodného diela Žilina (2005). Zároveň je zostavovateľom a spoluautorom viacerých zborníkov: Ochrana banských technických pamiatok na Slovensku (1988), Výrobné a technické objekty v ľudovom staviteľstve (1988), Ľudová kultúra a jej premeny v 20. storočí (2003), Pamiatkové rezervácie ľudovej architektúry na Slovensku (Pamiatky a múzeá 4/2002).
V oblasti výskumu materiálnej kultúry sa docent Mlynka intenzívne venoval najmä problematike existencie remesla a ľudovej výroby v tradičnom vidieckom prostredí v jeho historických, ale hlavne sociálnych, duchovných a civilizačných súvislostiach a vo väzbe na spoločensko-politické zmeny v priebehu 20. storočia. Určujúcim bol tzv. podmetový prístup k analýze sociálneho statusu remeselníka a jeho prestíže v lokálnom spoločenstve, objasnenie socioprofesných vzťahov medzi remeselníkmi navzájom i k ostatným členom dedinského spoločenstva.
Výsledkom tejto výskumnej orientácie je asi 20 štúdií o postavení remeselníckeho majstra vo vidieckom spoločenstve a jeho prestíži cez prizmu hodnotového systému lokálneho spoločenstva, o uplatňovaní morálnych postojov a jej prejavy v rodinných, susedských vzťahoch, ale aj status remeselníka v intra- interlokálnych vzťahoch, vrátane vzťahov ekonomických, etnických a konfesionálnych v ich vývinovom aspekte druhej polovice 20. storočia.
Tieto štúdie sú najviac citované a recenzované (najmä výskumy v oblasti južného Slovenska), problematika je najkomplexnejšie zhrnutá v monografickej publikácii Remeselník vo vidieckom prostredí. Remeslo a status remeselníka v lokálnom spoločenstve. (Bratislava 2004), sčasti aj v separátnom zborníku Ľudová kultúra a jej premeny v 20. storočí (Studia Academica Slovaca 32, 2003, s.237-359; editor L. Mlynka).
Osobitnú tému predstavujú príspevky o mlynoch a mlynároch v historických, sociálnych a etnických súvislostiach na Slovensku a v stredoeurópskom priestore (zborník Sanok 2006, Brno 2006, Studia Academica Slovaca 2006; z aspektu turizmu – 2005, Nitra 2006; z muzeologického hľadiska zborník Galanta 2006, Pribylina 2007). K nim možno zaradiť aj príspevky o remeselníckej rodine (2007) a o súčasných malých podnikateľoch – živnostníkoch (2006, 2007). Ako odborný garant spoluorganizuje Ladislav Mlynka od roku 2005 v Mašekovom mlyne vo Vrábľoch každoročne tzv. Mlynárske sympózium s medzinárodnou účasťou.
Druhý tematický okruh výskumov docenta Mlynku tvorí problematika štúdia prejavov materiálnej kultúry, predovšetkým ľudového staviteľstva a remesla ako súčasti kultúrneho dedičstva. Táto produkcia je najpočetnejšia a súvisí s jeho pôsobením na predchádzajúcich pracoviskách (25 príspevkov + výstava Technické pamiatky na Slovensku 1987). Okrem pamiatkarsky a muzeologicky orientovaných štúdií, zameraných ťažiskovo na ochranu, obnovu, využitie a sprístupnenie pamiatok ľudovej architektúry a ľudových technických stavieb a na porovnávanie foriem ochrany „in situ“ a „in fondo“, ide o štúdie zamerané na stavebno-technické a technologické aspekty tradičných výrobných stavieb, ich vizuálnu, zmyslovo vnímateľnú znakovosť (1996), resp. znakovosť regionálnu ako súčasť identity regiónov (1993, 1998, 2001 – spoluautor monografie Tradičná kultúra regiónov Slovenska; Ed.: Z. Beňušková, VEDA Bratislava 1998). Zavŕšením tejto orientácie sú štúdie venované stredoeurópskym paralelám remeselných výrobných stavieb (1998), resp. porovnávacia analýza interetnických súvislostí (1999). Za príspevky k teórii ochrany technických pamiatok získal docent Mlynka uznanie v podobe pozvánok na medzinárodnú konferenciu do Krakova (2003) a do Sanoku (2004), resp. Košíc (2004), ako aj udelie ocenenia pri príležitosti 50. výročia založenia Pamiatkového ústavu (2001). Ladislav Mlynka bol prizvaný k spolupráci na vydávaní série monografií Technické pamiatky krajín Vyšehradskej štvorky (I. - Praha 2000, II. - Budapešť 2004, III. - Varšava 2007). V edícii Kultúrne Krásy Slovenska je docent Mlynka hlavným autorom publikácie Technické pamiatky (DAJAMA 2007). Takžiež je autorom hesiel do Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska k problematike ľudových technických stavieb a k ochrane pamiatok všeobecne (spolu 28 hesiel).
V posledných rokoch sa docent Mlynka zaoberal ekologickým aspektom ochrany historických sídiel, ich kultúrnou a duchovnou dimenziou a pamiatkami ako prvkami štruktúry sídla a jeho identity (štúdie k regiónu VD Gabčíkovo 1996, 1997, v rámci konferencie o krajine 1996, 2001, 2003). Publikoval príspevky k problematike muzeológie ako študijného odboru a programu (2004, 2006, 2007), k problematike svetového kultúrneho dedičstva (2007).
literatúra, poézia - recitácia, záhradkárstvo, šport, kultúra
„Kto chladný - ako meteor - sám seba vyžiaril, načo sa narodil...“
zdroj: Doc. PhDr. Ladislav Mlynka, CSc.

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost