sk  |  en
Štvrtok | 02.02.2023, 19:35 | meniny: Erika, Erik; zajtra: Blažej
  • | Svetový deň mokradí

    V ten deň 1971 v iránskom Ramsare prijali Ramsarskú konvenciu, Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, predovšetkým ako biotopy vodného vtáctva

  • | Svetový deň zasväteného života

    Známy aj ako Deň zasvätený Bohu, bol vyhlásený pápežom Jánom Pavlom II. a oslavuje sa od roku 1997. Katolícki veriaci poznajú 2. február aj ako Sviatok obetovania Pána, ľudovo nazývaný Hromnice.

doplňte alebo opravte informácie

doc. JUDr. Mária Bujňáková CSc. ( 70 r.)

dekanka Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Kategória: spoločenské vedy, funkcionári

* 19.04.1952 Veľký Ruskov

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie žena

znamenie baran

čínske znamenie drak

jubileum od narodenia 70 r.

Vzdelanie

1967 - 1971 Stredná škola ekonomiky služieb, Trebišov
1971 - 1976 UPJŠ Právnická fakulta, Košice, odbor: Finančné a daňové právo
1988 titul CSc.
2002 habilitovaný docent
2007 udelený čestný titul „Profesor honoris causa“ (Prof. h. c.) Uniwersytet Rzeszowski

Štúdium v zahraničí:

Študijný pobyt na Humboltovej Univerzite v Berline (september, október 1979)

Životopis

Profesorka Bujňáková sa venuje výučbe finančného a daňového práva.
Vo vedeckej činnosti sa v súčasnosti zaoberá problematikou daňového práva. Osobitnú pozornosť venuje postaveniu daňového práva ako samostatného odvetvia práva v systéme práva. Pozornosť venuje oblasti priamych daní a ich vplyvu na štátny rozpočet. Vo svojej vedeckej a výskumnej činnosti sa orientuje aj na postavenie finančného práva v právnom poriadku Slovenskej republiky.
V rámci publikačnej činnosti publikovala vedecké práce v zahraničných publikáciach, v domácich recenzovaných a vedeckých časopisoch, učebnice z finančného práva, odborné publikácie pre právnickú verejnosť.
Je školiteľkou troch doktorandov, pričom jedná doktorandka ukončila doktorandúru obhájením dizertačnej práce a bol jej udelený titul PhD.
Dekanka Právnickej fakulty UPJŠ v Košiciach prednášala na medzinárodných sympóziách a konferenciách. Na Univerzite v Rzeszowe prednáša problematiku colného práva Európskej únie.
Od 2. októbra 2007 je členkou Súdnej rady SR.
Je vydatá, s manželom JUDr. Ladislav Bujňák majú dvoch synov – Branislava a Ladislava.

Profesionálna kariéra:

1976 Univerzita P.J. Šafárika, Košice Právo
1977 Univerzita Komenského , Bratislava Právo JUDr.
1988 Univerzita Komenského, Bratislava, hospodárske a finančné právo , CSc.
1993 - 1996 Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť, CVO pri Právnickej fakulte UPJŠ
2002 Univerzita P.J. Šafárika, Košice Obchodné a finančné právo habilitovaný docent
2003 - Dekanka Právnickej fakulty UPJŠ

Členstvo vo vedeckých orgánoch:

od roku 2003 Predsedníčka Vedeckej rady Právnickej fakulty UPJŠ
od roku 2003 Členka Vedeckej rady UPJŠ
od roku 2003 Členka Vedeckej rady Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici
od roku 2003 Členka Vedeckej rady Právnickej fakulty UK v Bratislave
od roku 2003 Členka Vedeckej rady Právnickej fakulty TU v Trnava
od roku 2003 Členka Rady Wydzialu práva v Rzeszowe
od roku 2004 Členka Vedeckej rady Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce bl. P.P.Gojdiča v Prešove Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. v Bratislave
od roku 2005 Členka Akademickej rady Vysokej školy práva v Bratislave

Členka spoločnosti „Centrum informacji i Organizacji Badaň Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Šrodkowej i Wschodniej“ so sídlom na Wydziale Prawa Uniwersytetu v Bialystoku.

Členka redakčnej rady časopisu Samospráva.

Členstvo v samosprávnych orgánoch:

2000 - 2003 Predsedníčka Akademického senátu Právnickej fakulty UPJŠ
2000 - 2003 Členka Akademického senátu UPJŠ
2003 - 2007 Predsedníčka Správnej rady UPJŠ

Ocenenia:

Komora exekútorov
Právnická fakulta UMB
Ústavný súd SR

Email: maria.bujnakova@upjs.sk

Tvorba

Projekty:

Úloha ŠPZV č. VIII – 5-8/5-b „Efektívnosť nástrojov plánovitého riadenia národného hospodárstva“, téma „Regulácia úverových vzťahov“

Riešiteľka grantového projektu: „Legislatívne a teoreticko-praktické aspekty daňového práva hmotného a daňového práva procesného“ 1995-1996

Zodpovedná riešiteľka grantového projektu: „Slovenské verejné právo v procese implementácie práva Európskej únie“

Spoluriešiteľka grantového projektu „Ústavný systém Slovenskej republiky – doterajší vývoj a aktuálny stav, perspektívy“.

Spolupráca:

prof. dr zw. Cezary Kosikowski, Právnická fakulta vo Varšave
prof. dr zw Leonard Etel, Právnická fakulta Univerzity v Bialymstoku
prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, riaditeľ Centrum Dokumentacji i Studiów podatkowych v Lodži
prof. JUDr. Milan Bakeš, DrSc., Právnická fakulta KU v Prahe.
prof. JUDr. Márie Karfíková, CSc., Právnická fakulta UK v Prahe
prof. Dr. Valentinovna Marina M. Sentsova (Karaseva), Voronežská štátna univerzita, Katedra finančného práva, Voronež
Univerzita v Rzezsówe
Právnická fakulta v Krakowe
turistika, literatúra

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost