sk  |  en
Streda | 19.01.2022, 18:09 | meniny: Drahomíra, Mário; zajtra: Dalibor

doplňte alebo opravte informácie

prof. JUDr. Milan Čič DrSc., Dr. h. c. ( 80 r.)

prvý ponovembrový predseda vlády SR, ex-predseda Ústavného súdu SR, vedúci kancelárie prezidenta SR

Kategória: súdnictvo, vláda

* 02.01.1932 Zakamenné (okres Námestovo)

† 09.11.2012 Bratislava

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie kozorožec

čínske znamenie opica

jubileum od úmrtia 9 r.

jubileum od narodenia 90 r.

Vzdelanie

gymnázium v Spišskej Kapitule a v Trstenej
V roku 1961 ukončil štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Životopis

Pôvodne učiteľ na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (ako asistent v rokoch 1961 - 1964) a vedecký pracovník Slovenskej akadémie vied. V rokoch 1964 - 1967 pracoval ako stážista na Povereníctve SNR pre spravodlivosť, potom sa opäť vrátil na Právnickú fakultu UK.
Základná vedecká orientácia: kriminológia, trestné právo a kriminalistika. Autor viacerých monografií, štúdií a odborných článkov z vlastného odboru aj z oblasti ústavného práva.
Od 16. februára 1969 do 15. decembra 1970 vykonával funkciu námestníka ministra spravodlivosti, z ktorej ho z politických dôvodov odvolali. Po návrate na UK sa postupne kvalifikoval na CSc., DrSc., docenta a profesora. Počas pedagogického pôsobenia vykonával funkciu prodekana a vedúce Katedry trestného práva, kriminológie a kriminalistiky na Pedagogickej fakulte UK a externe pôsobil aj na Pedagogickej fakulte v Košiciach. V roku 1984 ho Valné zhromaždenie ČSAV uvolilo za člena korešpondenta a v roku 1987 Valné zhromaždenie SAV za akademika SAV. V tomto období bol členom predsedníctva ČSAV a SAV. Koncom 80. rokov vykonával funkciu riaditeľa Ústavu štátu a práva SAV a podpredsedu SAV. Bol členom kolégií vied o štáte a práve oboch akadémií a členom viacerých vedeckých rád fakúlt a univerzít.
Od apríla 1988 do decembra 1989 vykonával funkciu ministra spravodlivosti. Bol prvým predsedom koaličnej vlády národného porozumenia po novembri 1989. Po voľbách v roku 1990 i v roku 1992 sa stal poslancom Federálneho zhromaždenia a predsedom Ústavnoprávneho výboru Federálneho zhromaždenia. V roku 1992 vykonával funkciu podpredsedu vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, v rámci ktorej bol poverený vedením oblasti legislatívy. V tejto funkcii pripravil a obhájil ústavný zákon o prechode podstatných funkcií federácie na orgány republík, ústavný zákon o zániku federácie, o delení majetku federácie a iné aktuálne zákony. V tom istom čase viedol pracovnú skupinu pripravujúcu návrh Ústavy Slovenskej republiky.
Po zániku federácie sa ako splnomocnenec vlády orientoval na prípravu a zriadenie Ústavného súdu. Za sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný dňa 21. januára 1993. Do funkcie predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky bol vymenovaný dňa 8. marca 1993. Sudcom ústavného súdu bol v období rokov 1993 - 2000.
Vo vedeckej oblasti sa profesor Milan Čič pôvodne orientoval na trestné právo, kriminológiu a kriminalistiku, od roku 1968 aj na ústavné právo. Z týchto oblastí napísal ako autor alebo spoluautor viaceré monografie, učebnice, štúdie, odborné a vedeckopolpulárne články, predniesol doma i v zahraničí mnohé odborné prednášky, posúdil desiatky kandidátskych a doktorantských dizertačných prác. V poslednom období pracoval ako vedúci autorského kolektívu a vydal rozsiahle dielo základného významu pre ústavnú teóriu i prax Komentár k ústave Slovenskej republiky.
V súčasnosti pôsobí profesor Čič ako vedúci Kancelárie prezidenta SR. Je tiež členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, členom Vedeckej rady Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, členom Vedeckej rady Akadémie Policajného zboru SR v Bratislave, čestným členom Výboru pre ochranu ľudských práv a slobôd v Chorvátsku.
Slovenská akadémia vied mu v roku 1982 udelila zlatú čestnú plaketu Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách.

Ocenenia:

1982 zlatá čestná plaketa Ľudovíta Štúra, SAV
1999 cena Štefana Marka Daxnera za zásluhy vo vedách o štáte a práve

Tvorba

Vybraná osobná bibliografia:

2002 ČIČ, M.: Demokracia nikdy nekončí. Bratislava: T.ROKUI.Médium,75 s.
2001 ČIČ, M.: Cesta k demokracii. Bratislava: Formát, 350 s.
1998 ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Vydavateľstvo Matice slovenskej, Bratislava.
1997 ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin: Matica slovenská, (spoluautor).
1997 ČIČ, M. a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky. Martin: Matica slovenská, 597 s.
1993 ČIČ, M. - MAZÁK, J. - OGURČÁK, Š.: Konanie pred Ústavným súdom Slovenskej republiky. Cassovia Press. Košice.
1992 FOGAŠ, Ľ. – CIBULKA, Ľ.: Listina základných práv a slobôd. Bratislava: SPN.
1992 ČIČ, M. – FOGAŠ, Ľ.: Ústava Slovenskej republiky. Bratislava: International.
1991 ČIČ, M. - GAŠPAROVIČ, I.: Aktuálne otázky nášho trestného zákonodarstva vo svetle Listiny základných práv a slobôd. 1. vyd. PIMS, Bratislava.
1988 ČIČ, M. a kol.: Československý socialistický štát a právo. Vznik a rozvoj. Veda, Bratislava.
1982 ČIČ, M.: Teoretické otázky československého socialistického trestného práva. Veda, Bratislava.
1981 ČIČ, M.: Teoretické otázky československého trestného práva. Dokončená dizertačná práca. Bratislava.
1980 ČIČ, M. - MATHERN, V.: Ochrana socialistickej ekonomiky. Obzor, Bratislava.
1976 ČIČ, M.: Československé trestné právo ako súčasť trestnej politiky. Obzor, Bratislava.
1973 ČIČ, M. - BENČÍK, M.: Trestné právo a trestná politika v socialistickej spoločnosti. Obzor, Bratislava.
1971 ČIČ, M.: Ochranná výchova v československom trestnom práve. Obzor, Bratislava.
zdroj: Kancelária prezidenta SR, Úrad vlády SR, Nadácia Matice slovenskej, V. Kyseľ, I. Kovačovič. Bratislava, 2000.
posledná aktualizácia 24.05.2016

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost