sk  |  en
Pondelok | 26.09.2022, 06:12 | meniny: Edita; zajtra: Cyprián
  • | Európsky deň jazykov

    Európsky deň jazykov bol vyhlásený v roku 2001 a je organizovaný Radou Európy a Európskou komisiou. Deň je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. Cieľom je tiež podpora občanov k učeniu nových jazykov, vďaka ktorým si zvyšujú svoje šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

doplňte alebo opravte informácie

MUDr. Milan Dragula PhD. ( 73 r.)

prezident Slovenskej lekárskej komory a prednosta kliniky detskej chirurgie FN v Martine

Kategória: medicína

* 22.10.1948 Slovensko, Žilina

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie potkan

jubileum od narodenia 73 r.

Vzdelanie

1962 - 1966 gymnázium, Žilina
1966 - 1972 Lekárska fakulta, Martin
1979 Klinika detskej chirurgie, Praha - stáž
1980 - 1983 Klinika detskej chirurgie, Bratislava - stáž
1985 Centrum zdravia dieťaťa, Varšava

Životopis

Narodil sa 22. októbra 1948 v Žiline. Lekársku fakultu Univerzity Komenského v odbore všeobecné lekárstvo absolvoval a úspešne ukončil v Martine v roku 1972. Popromočné roky (1972-1974) absolvoval ako asistent na Katedre fyziológie LF UK v Martine. Následne začal pracovať na Chirurgickej klinike Martinskej fakultnej nemocnice (MFN) ako sekundárny lekár (1974-1983). V roku 1978 získal kvalifikačnú atestáciu I. stupňa v odbore chirurgia a v roku 1983 nadstavbovú špecializačnú atestáciu v odbore detská chirurgia. Následne pracoval na uvedenej klinike ako ordinár pre detskú chirurgiu (1983-1992). V roku 1987 úspešné ukončil externú ašpirantúru po obhajobe práce „Poruchy dýchania u pacientov s kraniocerebrálnym poranením“ a bol mu udelený titul kandidát lekárskych vied pre odbor chirurgia. Od založenia samostatného Oddelenia detskej chirurgie MFN v roku 1992 a následne zriadenia Kliniky detskej chirurgie JLF UK a MFN v roku 2002 stojí v jej čele. V roku 2002 sa habilitoval na docenta v odbore chirurgia a v roku 2003 bol menovaný za mimoriadneho profesora.
Absolvoval študijné pobyty v Bratislave, Prahe, Varšave a Bazileji, kde sa venoval problematike detskej chirurgie. Klinika pod jeho vedením dosahuje vynikajúce výsledky v liečebno- preventívnej, pedagogickej i vedeckovýskumnej činnosti. Vychoval troch atestantov pre odbor chirurgia a detská chirurgia. Úspešne vyškolil štyroch doktorandov, v súčasnosti vedie štyroch študentov doktorandského štúdia. Dlhoročne vedie praktické cvičenia a prednáša v predmetoch chirurgia a detská chirurgia.

Je členom komisie pre štátne skúšky z predmetu pediatria a predmetu chirurgia.

Podieľal sa na riešení viacerých vedeckovýskumných projektov.
V minulosti pôsobil ako člen rady a prezídia Slovenskej lekárskej komory, ako člen správnej rady Národnej poisťovne za poistencov, člen výboru Spolku Martinských lekárov.
Od roku 1999 pôsobí ako podpredseda Slovenskej spoločnosti detských chirurgov v rámci Slovenskej lekárskej spoločnosti,
v roku 2000 sa stal viceprezidentom Slovenskej lekárskej komory a v roku 2004 jej prezidentom.
Pôsobí vo výbore Slovenskej spoločnosti pre kvalitu a ako predseda Komisie pre zavádzanie systémov kvality v rezorte zdravotníctva.
Je členom Vedeckej rady Slovenskej zdravotníckej univerzite a Vedeckej rady Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, člen Spoločnej odborovej komisie pre vedný odbor chirurgia.
Pôsobí ako člen redakčnej rady časopisu SLK Konzílium a člen redakčnej rady časopisu Pediatria.
Dlhodobo sa venoval a venuje problematike tvorby politík v rezorte zdravotníctva na expertnej úrovni, dlhodobo prednáša na tieto témy u nás i v zahraničí. Z pozície prezidenta Slovenskej lekárskej komory prerokováva, pripravuje príslušné podklady a materiály, vrátane celého spektra zdravotníckej legislatívy prierezovo aj cez všetky príslušné rezorty a inštitúcie. K širšiemu prediskutovaniu zdravotníckej problematiky ho v septembri 2008 prijal prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič.
Na kongrese Slovenskej lekárskej komory v máji 2008 bol opätovne zvolený za jej prezidenta.

Pôsobenie:

1972 - 1974 Lekárska fakulta, Martin - Katedra psychológie, asistent
1974 - 1992 Martinská nemocnica, chirurgická klinika, sekundárny lekár a ordinár
1992 - 2002 Oddelenie detskej chirurgie, Martin, primár
od marca 2002 Klinika detskej chirurgie, Martin, prednosta

Tvorba

Publikoval dve vedecké monografie v domácich vydavateľstvách, jeho vedecké práce vyšli v karentovaných i nekarentovaných zahraničných časopisoch, spolu publikoval 45 vedeckých recenzovaných prác. Jeho práce boli citované viac ako 140 krát, vrátane citácií registrovaných v citačných indexoch.

Je autor a spoluautor kapitol v učebniciach:
Vademékum pediatra, Repetitórium pediatra,
Detská gastroenterológia, Praktická neonatológia,
Pediatria
príroda, rybolov, šport
zdroj: F. Janícek: Who is who v Slovenskej republike, 2003, s. 103 - 104; Dušan Meško, Konzílium 4/2008

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost