sk  |  en
Štvrtok | 09.02.2023, 06:39 | meniny: Zdenko; zajtra: Gabriela

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Milan Háber CSc. ( 85 r.)

ložiskový geológ, Geologický ústav SAV

Kategória: prírodné vedy

* 05.12.1937 Slovensko, košice

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie strelec

čínske znamenie byvol

jubileum od narodenia 85 r.

Vzdelanie

1961 Prírodovedecká fakulta UK Bratislava (Katedra nerastných surovín)

Študijné a pracovné pobyty:
1986, 1990, 2001 Rusko: Moskva, Institut geologii rudnych mestoroždenij, mineralogii, petrografii i geochimii RAN, 1986, 1990, 2001
1982-1983 Švédsko: Luleå, Inst. on f. mineral o prospekter. teknik, Teknisk Högskolan
1975 ZSSR: Moskva, Moskovskij gosudarstvennyj universitet im. Lomonosova
1971-1972 Kuba: Havana, CIPIMM
1969 Holandsko: Amsterdam, Instituut vor Aarwettenschapen, Vrije Universiteit

Životopis

Pracoviská a významné funkcie:

1984-1991 Geologický ústav SAV Bratislava
od r. 1984 GÚ SAV v Banskej Bystrici (vedúci oddelenia nerastných surovín)
1968-1983Katedra nerastných surovín PF UK v Bratislave (tajomník katedry)
1961-1984 Katedra nerastných surovín PF UK v Bratislave

Najdôležitejšie výsledky:

- vypracovanie genetického modelu epitermálnej drahokovovej a polymetalickej mineralizácie v centrálnej zóne banskoštiavnického stratovulkánu (1994-2004)
- vypracovanie genetického modelu hydrotermálneho žilného zrudnenia v perme severného gemerika (1982-1994)
- spracovanie metalogenetických pomerov východnej časti Spišsko-gemerského Rudohoria medzi Prakovcami a Kojšovom (1962-1971, 1974-1980)

Vedenie grantových úloh:

Ga 129/92 (Drahokovová a wolfrámová mineralizácia v rudách a produktoch ich úpravy z ložísk stredoslovenských neovulkanitov (1991-1993)
Ga 1083/94 (Modelové štúdium hydrotermálneho procesu v štiavnickom stratovulkáne a jeho aplikácia pri prognózovaní drahokovovej mineralizácie)

Členstvo a činnosť vo vedeckých a iných organizáciách osobitne doma a v zahraničí:

- podpredseda Spoločnej odb. komisie pre odbor 12-04-9 Ložisková geológia, ekonomická geológia pre doktorandské štúdium na PrírF UK v Bratislave
- člen komisie pre štátne záverečné skúšky na Prír. fakulte Masarykovej Univerzity v Brne
- člen Spoločnej odb. komisie pre odbor 12-07-9 Mineralógie pre doktorandské štúdium na PrírF UK v Bratislave
- predseda slovenského výboru IAGOD, 1993-2001
- predseda pobočky Slovenskej geologickej spoločnosti v Banskej Bystrici, 1988-2000
- podpredseda výboru Mineralogickej spoločnosti pri Českej geologickej spoločnosti v Prahe, 1993-1999
- člen Komisie Slovenskej agentúry životného prostredia pre ochranu anorganickej prírody, 1990-1997
- člen Slovenského národného geologického komitétu, 1993-1996
- člen Československého výboru IAGOD, 1988-1993
- člen Československého národného geologického komitétu, 1987-1992
- podpredseda výboru Aplikovanej mineralógie pri ČSVTS v Prahe, 1985-1992
- predseda komisie Slovenského zväzu ochrany prírody a krajiny pre anorganickú prírodu, 1975-1989

Ocenenia:

1997: Medaila Jána Slávika za dlhoročnú aktívnu organizačnú prácu v Československej a Slovenskej geologickej spoločnosti.
1987: predsedníctvo SAV : Strieborná čestná medaila Dionýza Štúra za podiel na rozvoji prírodných vied
1987: rektor UK: Bronzová medaila Univerzity Komenského za zásluhy v pedagogickej a vedeckej činnosti
1987: dekan PrírF UK: Bronzová medaila Prírodovedeckej fakulty UK za zásluhy v pedagogickej a vedeckej činnosti
1987: predsedníctvo Slovenského zväzu ochrancov prírody: Vyznamenanie II. stupňa za zásluhy o rozvoj činnosti SZOP

Manželka: Doc. RNDr. Izabela Háberová, rod. Beličková, CSc., botanička, PrírF Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

e-mail: haber@savbb.sk

Tvorba

Výber:

2001 HáberM., Jeleň S, Kovalenker V.& Černyšev I. : Model epitermálneho zrudnenia banskoštiavnického rudného poľa. Mineralia Slovaca 33, 3, 215-224
1997 Háber M., Jeleň S., Maťo Ľ., Kovalenker V. : Modelling of mineral - forming processes at the Banská Štiavnica epithermal deposit (Western Carpathians, Slovak republic). Proceeding of the 9th IAGOD Symposium, Beijing, Schweizerbartsche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart.
1994 Chovan M., Háber M., Jeleň S., Rojkovič I. : Ore textures in the Western Carpathians. Slovac Academic Press Ltd., Bratislava, 219 p. (monografia)
1993 Rojkovič, I., Novotný L., Háber M. : Stratiform and vein U, Mo and Cu mineralization at Novoveská Huta area, CSFR. Mineralia deposita, 28, 1, 58 - 65
1985 Loberg B.E.H., Háber M., Westberg S.B., : Microhardness, reflectance and unit cell lenght of pyrites from Swedish base metall ores. Geolog. Pören. i Stockholm Forhandlingar, 107, 1 45-52
1983 Háber M. : K problému vzniku epigenetického žilného zrudnenia v perme severného gemerika. Zb. Vplyv geologického prostredia na zrudnenie, GÚDŠ, Bratislava, 151 – 156
1980 Háber M. : Mineralogisch-geochemische und paragenetische Erforschung hydrothermaler Gänge im Gebiet zwischen Prakovce und Kojšov (Zips-Gömörer Erzgebirge). Západné Karpaty, sér. miner., petrogr., geoch., metalogenéza, 7, Bratislava, 7-132 (monografia)

Publikácie popularizačné:

1978, 1984, 1993 Krejča J., Šomšák L., Háber M. et al. : Z našej prírody - rastliny, horniny, minerály a skameneliny. Príroda, Bratislava, 390 s.
1983, 1993 Krejča J., Šomšák L., Háber M. et al., (1. a 2. vydanie): Velká kniha rostlin, hornin, minerálů a zkamenělin. Príroda a.s., Bratislava, 384 s.
Krejča J., Šomšák L., Háber M. et al., 1978, 1981: Aus unsere Natur. Dresden, 385 s.
1981, 1986 Krejča J., Šomšák L., Háber M. et al. : Unsere Natur. Verlag DAUSIEN, Hanau, 385 s.
1993 Krejča J., Šomšák L., Háber M. et al. : Sviat roslin, skal i mineralow. Multico, Warszawa, 384 s.

Publikácie/citácie: 105/64
zdroj: Slovenská akadémia vied

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost