sk  |  en
Štvrtok | 21.03.2019, 08:39 | meniny: Blahoslav; zajtra: Beňadik
 • | Medzinárodný deň invalidov

  Medzinárodný deň invalidov sa pripomína od roku 1960 a bol iniciovaný Medzinárodnou federáciou telesne postihnutých – invalidov práce a civilných invalidov (FIMITIC). Deň určený na poskytnutie pomoci ľuďom s telesným postihnutím a upozornenie na pracovné a sociálne problémy, ktorým títo ľudia čelia v spoločnosti.

 • | Medziárodný deň downovho syndrómu

  Svetový deň Downovho syndrómu bol vyhlásený v roku 2006 na podnet organizácií Down Syndrome International (DSI) a European Down Syndrome Association (EDSA). Dátum bol symbolicky odvodený z číslic 3 a 21 (trizómia 21. chromozómu). Cieľom je zvýšiť povedomie ľudí o tomto genetickom ochorení a zapojiť ľudí s Downovým syndrómom do spoločnosti.

 • | Medzinárodný deň bábkarstva

  Medzinárodný bábkarsky zväz - UNIMA, vyhlásený v 2002

 • | Medzinárodný deň pre odstránenie rasovej diskriminácie

  OSN, vyhlásený v 1966, pripomína sa od 1967; v ten deň 1960 polícia zmasakrovala účastníkov pokojnej demonštrácie proti apartheidu v juhoafrickom Sharpeville, zabila 69 ľudí

 • | Svetový deň lesov

  Európska poľnohospodárska konfederácia - ECA, Organizácia Spojených národov pre výživu a poľnohospodárstvo - FAO, iniciovaný v 1971

 • | Svetový deň poézie

  UNESCO, vyhlásený v 1999, oslavuje sa od 2000

 • | Svetový deň zdravého spánku

  Medzinárodná nadácia pre duševné zdravie a neurológiu - IFMHN, vyhlásený v 2001

 • | Týždeň solidarity s národmi bojujúcimi proti rasizmu a rasovej diskriminácii

  21.3.-27.3.

doplňte alebo opravte informácie

RNDr. Milan Labuda DrSc. ( 62 r.)

slovenský vedec, zoológ, parazitológ - Ústav zoológie SAV

Kategória: prírodné vedy

* 22.03.1945 Oponice (okr. Topoľčany)

† 31.08.2007

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie kohút

jubileum od úmrtia 11 r.

jubileum od narodenia 73 r.

Vzdelanie

1963 - 1968 Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Bratislava

Študijné pobyty:

1989 USA
1986 India
1984 Kuba
1980, 1991 - 1992, 1993 - 1994 Anglicko

Životopis

Slovenský virológ a parazitológ Milan Labuda študoval biológiu na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval v Slovenskom národnom múzeu, kde zastával pozíciu odborného asistenta.
Do Virologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Bratislave nastúpil v roku 1970. V prvých rokoch pôsobenia vo Virologickom ústave sa Milan Labuda venoval štúdiu arbovírusov prenášaných komármi. Postupne bol odborným a vedeckým pracovníkom a v rokoch 1991 - 1994 pracoval ako vedúci Oddelenia ekológie vírusov. Toto obdobie možno považovať za vedecky najplodnejšie - vtedy vznikli jeho najvýznamnejšie práce, ktoré zabezpečili vysokú citovanosť. V rokoch 1995 - 2006 viedol Ústav zoológie SAV z pozície jeho riaditeľa, pracoval na Oddelení medicínskej zoológie, ktorého bol zakladateľom.
V roku 1991 prvýkrát izoloval vírus West Nile v strednej Európe. Neskôr sa začal venovať štúdiu kliešťov a nimi prenášaného vírusu kliešťovej encefalitídy. Najvýznamnejším vedeckým výsledkom z tohto obdobia je príspevok k poznaniu ekológie vírusu kliešťovej encefalitídy, najmä objasnenie prenosu a špecifickej úlohy kliešťov.
V roku 1975 obhájil Milan Labuda vedeckú hodnosť CSc. v odbore parazitológia pod vedením prof. Jaroslava Kramářa na tému "Komáre (Diptera, Culicidae) ako vektory arbovírusov na Záhorskej nížine".
V roku 1996 obhájil hodnosť doktora vied na Virologickom ústave SAV v Bratislave v odbore virológia na tému "Prenos vírusu kliešťovej encefalitídy: nový pohľad na ekológiu kliešťami prenášaného vírusu".
Absolvoval niekoľko dlhodobých stáží v zahraničí na London School of Hygiene and Tropical Medicine, London, Instituto de Medicina Tropical Pedro Kouri, Habana, Cuba, National Institute of Virology, Pune, India, Department of Microbiology, Colorado State University, Fort Collins, Colorado, USA, NERC Institute of Virology and Environmental Microbiology, Oxford, United Kingdom, Instituto Nacional de Saude, Aguas de Moura, Portugal.

Doktor Milan Labuda bol členom viacerých spoločností, pôsobil v Učenej spoločnosti SAV, bol členom Atestačnej komisie Virologického ústavu SAV, členom Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie, Komisie pre udeľovanie veľkých doktorátov (DrSc.) vo vedných odboroch virológia, parazitológia a zoológia, etológia a fyziológia.
Bol tiež tajomníkom Vedeckého kolégia SAV pre biologické a ekologické vedy, členom Vedeckej rady Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave, členom Komisie VEGA pre biologické a ekologické vedy. Bol členom vedeckých spoločností American Society for Tropical Medicine and Hygiene, Slovenskej entomologickej spoločnosť pri SAV a Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV.
Z pozície riaditeľa viedol WHO Collaborating Centre for Arbovirus Reference and Research.
Za svoju vedeckú prácu bol doktor Labuda ocenený viacerými cenami. Za príspevok v biologických vedách získal v roku 1995 Striebornú medailu SAV. O rok neskôr mu Ruská akadémia lekárskych vied udelila D. I. Ivanovsky Medal. V roku 2005 získal Medailu Profesora J. Hovorku a jeho vedeckovýskumnú činnosť viakrát ocenila aj SAV.

Pracoviská a významné funkcie:

1995 - 2006 Ústav zoológie SAV, riaditeľ
1991 - 1994 vedúci Oddelenia ekológie vírusov
1970 - 2006 Virologický ústav SAV
1968 - 1970 Slovenské národné múzeum Bratislava

Najdôležitejšie výsledky:

Objasnenie prenosu vírusu kliešťovej encefalitídy na bunkovej úrovni, pri ktorom sa vyvrátila kľúčová úloha virémie pre infekciu kliešťov a dokázala sa významná úloha lokálnej infekcie kože (1991 - 1995)

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Americká spoločnosť pre tropickú medicínu a hygienu
Slovenská entomologická spoločnosť pri SAV
Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV
Slovenská zoologická spoločnosť pri SAV
Vedecké kolégium SAV pre biologicko-ekologické vedy

Ocenenia:

1995 Strieborná medaila SAV
1996 D. I. Ivanovsky Medal, Ruská akadémia lekárskch vied, Moskva
2003 Medaila Stanislava Prowázka, Bratislava
2004 Cena SAV za vedeckovýskumnú činnosť
2005 Čestná plaketa SAV
2005 Medaila Prof. J. Hovorku, Košice
2007 Medaila SAV za podporu vedy

Tvorba

Vedecké monografie:

1998 Špeciálna virológia
2007 Špeciálna epidemiológia

Dr. Milan Labuda publikoval celkovo 164 prác:
- v karentovaných časopisoch zahraničných 54
- v karentovaných časopisoch domácich 35
- v nekarentovaných časopisoch zahraničných 9
- v nekarentovaných časopisoch domácich 18
- v zborníkoch z konferencií 31
- 5 kapitol v monografiách
- 9 kapitol v učebniciach
- 2 editované zborníky.

Jeho citačný ohlas je tiež veľmi bohatý: 550 citácií WOS a 102 iných citácií (vrátane zahraničných monografií), spolu evidovaných 652 citácií.

Vedecká výchova:
3
Medzinárodné projekty:
4


zdroj: Slovenská akadémia vied; spracovala Zlatica Mokrá

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost