sk  |  en
Streda | 27.05.2020, 04:58 | meniny: Iveta; zajtra: Viliam
  • | Deň bez mobilov

    iniciovaný v Českej republike v roku 2004

  • | Medzinárodný deň sklerózy multiplex

    Tento deň bol vyhlásila Medzinárodná federácia sklerózy multiplex (MFSM) a jej členovania v roku 2009 za účelom zvýšenia povedomia o chorobe skleróza multiplex. Medzinárodný deň sklerózy multiplex je jedinou celosvetovou informačnou kampaňou o tejto chorobe. Každoročne pri tejto príležitosti poskytujú hnutia sklerózy multiplex verejnosti informácie a zvyšujú povedomie o tom, ako táto choroba ovplyvňuje životy viac ako dvoch miliónov ľudí na celkom svete. Medzinárodný deň si pripomíname každoročne poslednú májovú stredu.

  • | Medzinárodný športový vyzývací deň

    Medzinárodný športový vyzývací deň sa uskutočňuje na medzinárodnej úrovni od roku 1991, na Slovensku od roku 1993. V tento deň sa organizujú športové podujatia celoštátneho a medzinárodného rozsahu. Cieľom je vyzvať čo najväčší počet ľudí k pohybovej aktivite trvajúcej minimálne 15 minút a zároveň ich tým inšpirovať, aby každý deň boli fyzicky aktívni.

doplňte alebo opravte informácie

prof. Dr. Ing. Milan Sága ( 54 r.)

profesor na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline, vedúci Katedry aplikovanej mechaniky

Kategória: technika

* 20.10.1965 Slovensko, Žilina

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie váhy

čínske znamenie had

jubileum od narodenia 54 r.

Vzdelanie

1984 Gymnázium, Žilina
1989 Strojnícka a elektrotechnická fakulta, Vysoká škola dopravy a spojov Žilina, odbor Dopravná a manipulačná technika, Ing.
1995 Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, odbor Dopravná a manipulačná technika, Dr.
1999 Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, odbor Aplikovaná mechanika, doc.
2006 Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline, odbor Časti a mechanizmy strojov, prof.

Životopis

Profesor Milan Sága pôsobí na Strojníckej fakulte Žilinskej univerzity. Od roku 2005 je vedúcim Katedry aplikovanej mechaniky a zároveň prodekanom pre vedu a výskum. Po ukončení štúdia na Strojníckej a elektrotechnickej fakulte v Žiline pracoval v ZŤS Martin. V roku 1993 bol odborným asistentom na Katedre mechaniky, pružnosti a pevnosti Strojníckej fakulty ŽU. V roku 1995 obhájil dizertačnú prácu „Optimálne navrhovanie vybraných parametrov traťových strojov“ a získal vedeckú hodnosť Dr. V roku 2006 sa stal riadnym profesorom v odbore Časti a mechanizmy strojov.
Profesor Milan Sága bol zodpovedným riešiteľov viacerých projektov KEGA a VEGA. Je členom Stredoeurópskej spoločnosti pre počítačovú mechaniku, podpredsedom Vedeckej rady Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity, pôsobí vo vedeckých výborov domácich a zahraničných konferencií.

Priebeh kariéry:

1989 - 1990 ZŤS Martin
1990 - 1991 študijný pobyt na Strojníckej a elektrotechnickej fakulte, VŠDS Žilina
1993 odborný asistent na Katedre mechaniky, pružnosti a pevnosti, SjF ŽU v Žiline, Oddelenie
ružnosti a pevnosti
1995 Obhajoba dizertačnej práce "Optimálne navrhovanie vybraných parametrov traťových strojov"
a udelenie vedeckej hodnosti
1999 habilitácia na tému „Analýza a syntéza nelineárnych mechanických sústav s náhodnými vstupmi“
2000 školiteľ na doktorandskom štúdiu v odbore Aplikovaná mechanika
2002 školiteľ na doktorandskom štúdiu v odbore Časti a mechanizmy strojov
2004 prodekan pre vedu a výskum SjF, ŽU v Žiline
2005 vedúci Katedry aplikovanej mechaniky, SjF ŽU v Žiline
2006 riadny profesor v odbore Časti a mechanizmy strojov

Hlavné vedecké a výskumné aktivity:

- Stochastické kmitanie konštrukcií
- Optimalizácia konštrukcií v spojení s metódou konečných prvkov
- Multiaxiálna únavová životnosť v spojení s metódou konečných prvkov
- Intervalové a fuzzy konečné prvky

Najvýznamnejšie projekty a aktivity:

Riešiteľ a spoluriešiteľ desiatok projektov doma i v zahraničí. Napríklad projektov VEGA, KEGA, AV, APVV a iných.

Zodpovedný riešiteľ:

- KEGA projekt: Počítačová analýza a syntéza mechanických sústav
- KEGA projekt: Moderné prostriedky hodnotenia spoľahlivosti komponentov technických systémov so zreteľom na automobilový priemysel
- VEGA projekt: Nové prístupy inverzného modelovania konštrukcií automobilov a dopravných
zariadení za účelom inovácie a optimalizácie
- KEGA projekt: Algoritmizácia výpočtových postupov na analýzu spoľahlivosti mechanických sústav
- AV projekt: Implementácia nových technológií riešenia dynamických problémov spotrebných
výrobkov s rotačnými prvkami

Spolupráca s priemyslom:

- Triple D Bending Calgary, Alberta, Canada
- MTH Praha, Česká rep.
- Matador Machinery Púchov
- EVPÚ Nová Dubnica
- PSL Považská Bystrica
- Kinex Kysucké Nové Mesto, atď.

Členstvo v odborných spoločnostiach:

* Stredoeurópska spoločnosť pre počítačovú mechaniku (Central European Association for Computational Mechanics - CEACM).
* Združenie Vedecko-technickej spoločnosti (VTS) pri Žilinskej univerzite.
* Podpredseda Vedeckej rady Strojníckej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
* Člen redakčnej rady časopisu Applied and Computational Mechanics
* Člen vedeckého výboru domácich a zahraničných konferencií, napr.:
- TRANSCOM 2005 a TRANSCOM 2007, Žilina.
- Optimalizácia mechanických sústav a zariadení, Tatranská Lomnica, Vysoké Tatry, 2007
- Nekonvečné technológie, Žilina, 2006, 2007
- Computational Mechanics, Nectiny, Czech rep., 2006, 2007

Tvorba

Publikačné aktivity:

Je autorom alebo spoluautorom viac ako 140 vedeckých a odborných prác.

Monografie a vysokoškolské učebnice:

Žmindák M., Sága M., Tvaružek J., Husár Š.: Optimalizácia mechanických sústav, EDIS ŽU v Žiline, 2000, ISBN 80-7100-631-9 (podiel 30%)

Sága M., Vavro J., Kopecký M.: Počítačová analýza a syntéza mechanických sústav, ZUSI Žiline, 2003, ISBN 80-968605-4-2 (podiel 75%)

Dekýš V., Sága M., Žmindák M.: Dynamika a spoľahlivosť mechanických systémov, VTS pri ŽU v Žiline, ISBN 80-969165-2-1, (podiel 51%)

Gerlici J., Hlavňa V., Chudzikiewicz A., Janíček F., Kadorová M., Kalinčák D., Korecz K., Lack T., Medvecký Š., Polách O., Řezníček R., Sága M.: Transport means properties analysis, ISBN 80-8070-408-2 (podiel 12%),

Sága M., Vaško M., Kocúr R., Toth. Ľ., Kohár R.: Aplikácia optimalizačných algoritmov v mechanike telies, VTS pri ŽU v Žiline, 2006, ISBN 80-969165-9-9, (podiel 30%)

Kalinčák, D., Gerlici, J., Kukuča, P., Lábaj, J., Lack, T., Polách, O., Sága, M.: Dopravný prostriedok – Výpočtové metódy, Žilinská univerzita v Žiline/EDIS 2005, ISBN 80-8070-476-7, (podiel 15%).

Homišin, J., Bigoš, P., Sága, M., Němeček, P., Dejl, Z., Harlecki, A., Gancarczyk T., Pešík, L., Vereš, M., Gaduš, J., Stadnicki, J.: Súčasné trendy optimalizácie strojov a zariadení, C-Press Košice 2006, ISBN 80-8073-656-1, (podiel 13%)

Cúth V., Sága M., Toth Ľ.: Pružnosť a pevnosť, Zbierka príkladov I, EDIS ŽU v Žiline, 1999, ISBN 80-7100-554-1 (podiel 35%)

Grajciar I., Sága M.: Základy mechaniky telies I, Fatrapress Žilina, 2003, ISBN 80-969104-0-X, (podiel 25%)

Grajciar I., Sága M.: Základy mechaniky telies II, Fatrapress Žilina, 2004, ISBN 80-968823-9-2 (podiel 70%)

Vavro J., Kopecký M., Sága M., Fandáková M.: Nové prostriedky a metódy riešenia sústav telies II, DIGITAL GRAPHIC, Trenčín, 2005, ISBN 80-968337-9-0, (podiel , 28%)

Vedecké články v časopisoch:

Sága, M.: Mass Minimising of Truss Structures Subjected to Prescribed Fatigue Life, Machine Dynamics Problems, Vol. 28, No. 4, 2004, pp. 101-106, ISSN 0239-7730

Sága M., German R.,: A Comparison study of Linearization and Qudratization Techniques in Stochastic Dynamics, Engineering Mechnics, Vol.8, 2001, No.2, pp.113-125, ISSN 1210-2717 (podiel 70%)

Sága M.: Application of multiaxial fatigue analysis to damage prediction of transport machinery, Scientific Bulletin, Vol. XVIII, Serie C, North University Baia Mare 2004, pp. 303-310, ISSN 1224-3264

Sága M., Gerlici J., Vavro J., Cúth V.: Fully Stressing Optimal Design of the Thin Shell Mechanical Structures, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznaňskiej, Poznaň, 1996, pp. 15-21, ISSN 1507-6407, (podiel 55%)

Vavro J., Gerlici J., Sága M., Cúth V.: Investigation of the Dynamic Characteristics of the System of the Supersound Working of the Balls for the Rolling Bearings, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznaňskiej, Poznaň, 1996, pp. 23-29, ISSN 1507-6407, (podiel 30%)

Sága, M., Vavro, J.: Application of linearization technique in Stochastic Dynamics, Machine Dynamics Problems, Vol. 28, No. 4, 2004, pp. 107-113, ISSN 0239-7730, (podiel 65%)

Sága M., Tvaružek J., Vavro J.: Optimum design of dynamic parameters of track maintenance machine, Vibrations in Physikal Systems, Poznaň , 1996, pp. 232-233, ISSN 0860-6897, (podiel 60%)

Vavro J., Tvaružek J., Cúth V., Sága M.: Vibration analysis of rear axle of MICROCAR vehicle, Vibrations in Physikal Systems, Poznaň, 1996, pp. 256-257, ISSN 0860-6897, (podiel 30%)

Tvaružek J., Vavro J., Sága M.: Claw coupling in rotor, Vibrations in Physikal Systems, Poznaň, 1996, pp. 250-251, ISSN 0860-6897, (podiel 30%)

Fandáková, M., Sága, M.: An Analysis of the Load Exerted on a Bearing-Type Transferring Fixed on the Frame at the Top or at the Bottom, Machine Dynamics Problems, Vol. 28, No. 3, 2004, pp. 95-100, ISSN 0239-7730, (podiel 30%)

Sága M.: Contribution to random vibration of uncertainty mechanical systems by using Intlab, Automation and CA Systems in Technology Planning and in Manufacturing, Poznan University of Technology, pp.273 -282, ISSN 1335-3799

Hajská H., Fandáková M., Kopecký M., Slabeycius J., Sága, M.: Lateral Forces Effect on Safety of Driving in Curve, Machine Dynamics Problems, Vol. 28, No. 3, 2004, pp. 119-124, ISSN 0239-7730, (podiel 20%)

Vavro J., Kopecký M., Sága, M.: Diagnostics the natural frequencies of the automobile disc and their analysis, DIAGNOSTYKA, Vol. 30, tom 2, 2004, pp.165-168, ISSN 641-6414, (podiel 30%)

Sága, M., Kuric, I.: Application of fuzzy analysis to fatigue damage prediction for uncertain Woehler curve, Scientific Bulletin, Vol. XVIII, Serie C, North university Baia Mare 2004, pp. 231-240, ISSN 1224-3264, (podiel 70%)

Kuric, I., Sága, M.: Implementation of parametrisation in CAPP based on group technology, Annals of the University of Petrosani, Mechanical Engineering, 6, 2004, pp.85-92, ISSN 1454-9166, (podiel 25%)

Sága, M., Kocúr, R. Dekýš V., Žmindák M.: Contribution to discrete structural optimisation, Scientific Bulletin, Vol. XIX, Serie C, North university Baia Mare 2004, pp. 231-240, ISSN 1224-3264, (podiel 40%)

Sága M., Dekýš V., Vaško, M., Malcho M.: Contribution to mass minimizing of the shell structures subjected to cumulative damage, Machine Dynamics Problems, Vol. 30, No. 4, 2006, pp. 103-111, ISSN 0239-7730, (podiel 45%)

Sága M., Kocúr R., Dekýš V., Vaško, M., Sapietová A.: Mass minimizing of the shell structures using discrete optimizing algorithm, Annals of the University of Petrosani, Mechanical Engineering, vol. 8, 2006, pp. 93-102, ISSN 1454-9166, (podiel 40%)

Hoľková Z. Sága, M., Dunajčan S.: Contribution to computational analysis of finite element models, Engineering fo Rural Development, 2007, Latvia, pp.188-193, ISSN 1691-3043 (podieľ 40%)

Dunajčan S., Vaško, M., Sága, M., Hoľková Z.: Contribution to computational analysis of interval finite elements, Engineering for Rural Development, 2007,Latvia, pp.194-199, ISSN 1691-3043 (podiel 35%)

Sága M., Vaško, M., Malcho M., Jandačka, J.: Computational approach proposition for further processing of the fatigue curve, Applied and Computational Mechanics. Vol. 1, No. 1, 2007, University of West Bohemia, pp. 265-272, ISSN 1802-680X

Kopas P., Handrik M., Sága M., Melicher R.: Comparative analysis of influence selected geometrical parameters on stress concentration in the surrounding of inclusion, Applied and Computational Mechanics. Vol. 1, No. 1, 2007, University of West Bohemia, pp. 115-120, ISSN 1802-680X

Sága M., Vavro J.: Navrhovanie spektrálnych vlastností prútových, nosníkových a škrupinových mechanických sústav, Strojnícky časopis 5/45, Bratislava 1994, str. 409-417, ISSN 0039-2472, (podiel 70%)

Sága M.: Contribution to the analysis of non-stationary radnom vibration of vehicles, Communications, 1-2001, pp. 35-43, ISSN 1335-4205

Sága M.: Numerická štúdia náhodného kmitania nelineárnych prútových konštrukcií, Strojnícky časopis, 52, 2001, č. 4, str. 208-220, , ISSN 0039-2472

Sága M.: Minimalizácia hmotnosti prútových konštrukcií vzhladom na predpísanú únavovú životnost, Acta Mechanica Slovaca, Košice 2/2002, str. 79 – 84, ISSN 1335-2393

Kopecký, M., Vavro, J., Sága M.: Vlastné frekvencie disku pre osobné autoplášte, Acta Mechanica Slovaca, Košice 4/2002, str. 25 –28, ISSN 1335-2393, (podiel 30%)

Leitner B., Sága M.: Odhad únavovej životnosti vybraných častí nákladného vozidla TATRA s využitím počítačovej simulácie vybraných faktorov prevádzkových podmienok, STROJÁRSTVO, 11/2002, str. 64-65, ISSN 1335-2938, (podiel 40%)

Leitner B., Sága M.: Analýza vplyvu vybraných prevádzkových faktorov na spolahlivost nosných častí nákladného vozidla TATRA, STROJÁRSTVO, 12/2002, str. 60-61, ISSN 1335-2938, (podiel 40%)

Vavro, J., Kopecký, M., Sága M.: Analýza zaťaženia rámu manipulátora na odoberanie autoplášťov, Acta Mechanica Slovaca, Košice 4/2002, str. 65 –70, ISSN 1335-2393, (podiel 30%)

Sága M.: Aplikácia diskrétnych optimalizačných postupov pri navrhovaní konštrukčných prvkov, Acta Mechanica Slovaca 4B/2003, Košice, str. 71-78, ISSN 1335-2393

Leitner B., Sága M.: Analýza namáhania častí nákladného vozidla z hľadiska vplyvu stochastických nerovností povrchu vozoviek, Horizonty dopravy, 3/2003, str. 26-30, VÚD Žilina, ISSN 1210-0978, (podiel 40%)

Sága M., Vavro J.: Contribution to Non-Proportional Multiaxial Fatigue Analysis by FEM, Materials Engineering, Vol.11, 2004, No.1, pp. 143-150, ISSN 1335-0803, (podiel 70%)

Vavro J., Sága M.: Analysis and Experimental Measurement of the Automobile Discs Natural Frequencies, Materials Engineering, Vol.11, 2004, No.1, pp. 183-188, ISSN 1335-0803, (podiel 40%)

Sága M., Medvecký Š., Kocúr R., Vaško M.: Príspevok k optimálnemu navrhovaniu geometricky nelineárnych prútových konštrukcií s náhodnými vstupmi, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-C/2004, str. 145 –152, ISSN 1335-2393, (podiel 45%)

Medvecký Š., Sága M., Vaško M., Kocúr R.: Aplikácia metódy fuzzy konečných prvkov na analýzu štruktúr s neurčitými parametrami, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-C/2004, str. 119 –126, ISSN 1335-2393, (podiel 50%)

Kocúr R., Sága M., Medvecký Š., Brumerčík F.: Príspevok k optimalizácii rámových konštrukcií s ohľadom na únavovú životnosť, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-C/2004, str. 107 –114, ISSN 1335-2393, (podiel 35%)

Sága M., Letrich M. Kocúr R.: An analysis of vehicle vibration with uncertain system parameters, Communications, 1-2005, pp. 16-21, ISSN 1335-4205, (podiel 40%)

Milan Sága, Martin Chovanec, Roman Kocúr, Vladimír Dekýš, Štefan Medvecký: Príspevok k optimálnemu navrhovaniu prútových konštrukcií aplikovaním multikriteriálnej funkcie, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-B/2005, str. 175 – 182, ISSN 1335-2393, (podiel 30%)

Milan Sága: Optimalizácia – súčasť moderného konštruovania, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3 -B/2005, str. 165 –174, ISSN 1335-2393

Vladimír Dekýš, Milan Sága, Milan Žmindák, Alena Hrčeková: Structural Optimization by Finite Element Method, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-B/2005, str. 61 –66, ISSN 1335-2393, (podiel 30%)

Ján Mazúr, Marián Handrik, Roman Kocúr, Vladimír Dekýš, Milan Sága, Milan Žmindák: Optimalizácia prierezových parametrov konštrukice lisu, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-B/2005, str. 137 –142, ISSN 1335-2393, (podiel 20%)

Alžbeta Sapietová, Milan Sága, Vladimír Dekýš, Milan Žmindák, Milan Vaško: Optimálny návrh unášača vozíkového dopravníka triesok, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-B/2005, str. 183 – 188, ISSN 1335-2393, (podiel 15%)

Milan Vaško, Milan Letrich, Milan Sága, Roman Kocúr, Vladimír Dekýš: Variantná optimalizácia tuhosti transferingového zariadenia, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-B/2005, str. 203 –210, ISSN 1335-2393, (podiel 30%)

Ján Belan, Milan Sága, Peter Labanc: Návrh aplikácie virtuálnych technológií na simuláciu pevnostných testov trojkolky pre závesný klzák, Acta Mechanica Slovaca, Košice 3-B/2005, str. 39 – 44, ISSN 1335-2393, (podiel 20%)

Sága M., Dekýš V., Žmindák M., Mazúr J., Kocúr R.: Príspevok k analýze kumulácie únavového poškodenia pri viacosovom namáhaní, Acta Mechanica Slovaca, Košice 1/2006, str. 475-484, ISSN 1335-2393, (podiel 30%)

Dunajčan S., Sága M., Kocúr R., Vaško M., Hoľková Z.: Optimalizácia z hľadiska základných modálnych a spektrálnych vlastností, Acta Mechanica Slovaca, Košice 4-B/2006, str. 133-140, ISSN 1335-2393, (podiel 20%).

Mazúr, J. Sága, M., Toth, Ľ.: Minimalizácia hmotnosti prútových konštrukcií s ohľadom na nízko cyklovú únavovú životnosť, Acta Mechanica Slovaca, Košice 4-B/2006, str.239-248, ISSN 1335-2393, (podiel 35%).

Vaško M., Sága M., Kopas P.: Aplikácia genetických algoritmov pri optimalizácii prútových konštrukcií, Acta Mechanica Slovaca, Košice 4-B/2006, str. 323-332, ISSN 1335-2393, (podiel 35%).

Počet vedeckých príspevkov zverejnených na zahraničných konferenciách a kongresoch: 37

Počet vedeckých príspevkov zverejnených na domácich konferenciách a kongresoch: 48

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost