sk  |  en
Utorok | 07.12.2021, 11:06 | meniny: Ambróz; zajtra: Marína
  • | Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy – ICAO

    Tento deň bol v roku 1996 vyhlásený Medzinárodnou organizáciou civilného letectva (ICAO) za Medzinárodný deň civilnej leteckej prepravy (International Day of civil air traffic). Bol vyhlásený na počesť podpísania Dohovoru o medzinárodnom civilnom letectve, ktorým založili ICAO.

doplňte alebo opravte informácie

Miro Bázlik ( 90 r.)

skladateľ

Kategória: hudba

* 12.04.1931 Slovensko, Partizánska Ľupča

Slovensko

1

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie baran

čínske znamenie koza

jubileum od narodenia 90 r.

 

všeobecné informácie

"Bázlik od skorého veku prejavoval talent a záujem o dve veľké oblasti ľudského ducha: o matematiku a o hudbu; preto nielen obe tieto oblasti vyštudoval, ale s oboma sa aj profesionálne po celý život zaoberá. Talent klaviristu ho veľmi rýchlo priviedol ku kompozícii, v ktorej sa od začiatku prejavoval vplyv veľkej európskej pianistiky (Bach, Beethoven, Chopin, Brahms). Skúsenosti z matematickej analýzy mu zasa umožnili racionálne zvládnuť technológie Novej hudby, do ktorej vstúpil ako prívrženec harmonicky koncipovanej dvanásťtónovej hudby (Hudba pre husle a orchester; Tri kusy pre 14 nástrojov). Ponímanie hudby ako dramatického umenia ho priviedlo ku kompozícii opery Peter a Lucia (podľa Romaina Rollanda), v ktorej spojil princípy veľkoplošného hudobného symfonizmu so syntézou dvanásťtónovej hudby a tonálneho kontrapunktu. Práca v algebrickej topológii ho inšpirovala k jej aplikácii v hudobnom materiáli a priama inšpirácia Xenakisovou tvorbou ho priviedla ku kompozícii s pohybujúcimi sa zvukovými masami (oratórium Dvanásť). Odtiaľ bol už len krok k práci s elektroakustickým médiom, ktoré sa stalo dominantným predmetom jeho záujmu od začiatku sedemdesiatych rokov (Triptych; šesťčasťový cyklus Spektrá, nesúci podtitul Metamorfózy a komentáre k 1. dielu Temperovaného klavíra J.S. Bacha). V týchto skladbách siaha k elektroakustickej transformácii historickej hudby (Bach), tvoriac tak rozpornú syntézu historických skladobných ideálov a novodobého komentára. Syntézu všetkých prostriedkov predstavuje jeho vokál-no-symfonická skladba Canticum 43, v ktorej spojil svet historického kontrapunktu (renesancia, barok) s princípom série a ideou riadeného pohybu zvukových más, zhudobňujúc text 43. žalmu. Elektroakustická cyklická skladba Simple Electronic Symphony aplikuje kompozičnú ideu zlatého rezu v rámci elektroakusticky koncipovaného sonátového cyklu. Týmto svojim ideám ostal verný aj v ďalšej tvorbe (Ergodická kompozícia; Balada o dreve), v ktorej sa však silnejšie ozýva inšpirácia veľkou európskou hudobnou i kultúrnou tradíciou (Epoché; Balada – koncert pre violu a orchester; oratórium Canticum Jeremiae; De profundis). Retrospektívny pohľad prináša monumentálny cyklus 24 klavírnych Prelúdií (vo všetkých tóninách). V posledných desaťročiach (1978-89) sa Bázlik aktívne podieľal na príprave vydania nového evanjelického spevníka, ktorého konečnú podobu spoluvytvoril s Karolom Wurmom (Evanjelická partitúra), a pripravuje monumentálne zhudobnenie všetkých protestantských chorálov používaných v rámci slovenskej evanjelickej cirkvi a.v. Bázlik za svoju tvorbu získal viaceré domáce i medzinárodné ocenenia. Cyklus Spektrá bol odmenený čestným uznaním v Boswile (1974), za Canticum 43 získal 1. cenu v súťaži kráľovnej Marie-José (Ženeva 1974), za oratórium Dvanásť získal Cenu Jána Levoslava Bellu (1977) a za Pastiersku baladu a Bačovskú elégiu získal cenu na Prix de musique folklorique de Radio Bratislava (1977, 1983). Bázlik je tiež aktívnym klaviristom; v rámci viacerých koncertných cyklov uviedol (spamäti) kompletné sólové klávesové dielo J. S. Bacha, sonáty W. A. Mozarta a L. v. Beethovena. Pre rozhlas nahral oba zväzky Dobre temperovaného klavíra J. S. Bacha."

 

vzdelanie a pôsobenie

1946 - 1951
Konzervatórium Bratislava
1951 - 1956
Matematicko-fyzikálna fakulta Karlovej univerzity v Prahe ((matematická analýza), súčasne súkromné hodiny kompozície (Jiří Eliáš) a hry na klavíri (František Rauch, Ivan Moravec))
1956 - 1961
VŠMU v Bratislave ((kompozícia – Ján Cikker))
1956-1962
vysokoškolský pedagóg matematiky na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave
od 1963
v slobodnom povolaní (skladateľ, klavirista a súkromný pedagóg kompozície)
1970-1972
externý pedagóg na VŠMU v Bratislave
1990-1993
pedagóg na Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Katedre skladby a hudobnej teórie HTF VŠMU v Bratislave

 

tvorba

Tvorba

V kompozícii sa opiera o syntézu podnetov Druhej viedenskej školy (najmä A. Berga) a tradičných postupov (inšpirácia J. S. Bachom, ale aj romantickou citovosťou a impresionistickou farebnosťou). Pre jeho hudbu je príznačná jednota racionality (odraz matematického vzdelania) a emocionality. Jeden z priekopníkov elektroakustickej hudby na Slovensku Významné diela Simple electronic symphony, Spektrá - komentáre k I. dielu Temperovaného klavíra J. S. Bacha; opera Peter a Lucia (libreto podľa Rollandovej novely) Prelúdiá pre klavír Dvanásť - oratórium (na báseň A. Bloka) Canticum - vokálnoinštrumentálna kompozícia klavírny interpret - nahral na CD temperovaný klavír J. S. Bacha

 

Ocenenia:

1974
Cena kráľovnej Marie José, Ženeva 1974 - 1. miesto za dielo Canticum 43
1974
Medzinárodná skladateľská súťaž v Boswile 1974 - čestné uznanie za dielo Spektrá
1977
Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 1977 za dielo Pastierska balada
1977
Cena Jána Levoslava Bellu 1977 za dielo Dvanásť
1983
Prix de musique folklorique de Radio Bratislava 1983 za dielo Bačovská elégia
2006
Veľká cena SOZA
2012
Cena Jána Levoslava Bellu 2012 za celoživotné dielo

 

galéria

zdroj: Hudobné centrum
posledná aktualizácia 07.12.2015

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost