sk  |  en
Streda | 29.06.2022, 15:18 | meniny: Peter, Pavol, Petra; zajtra: Melánia
  • | Medzinárodný deň Dunaja

    Medzinárodný deň Dunaja je podporovaný Medzinárodnou komisiou na ochranu rieky Dunaj (ICPDR) a EÚ od roku 2004. V tento deň roku 1994 v Sofii podpísali Dohovor o spolupráci pri ochrane a trvalom využívaní Dunaja. Cieľom dohovoru je prispieť vzájomnou spoluprácou všetkých krajín v povodí Dunaja k zlepšeniu kvality vôd. Tento deň je oslavou čistejšej a bezpečnejšej rieky s cieľom upozorniť na význam ochrany prírodného zdroja. Pri tejto príležitosti sa organizujú rôzne podujatia pre verejnosť, ktoré sú bohaté na množstvo aktivít pre deti, mládež a širokú verejnosť.

doplňte alebo opravte informácie

Miroslav Válek ( 63 r.)

básnik, autor literatúry pre deti a mládež, publicista, prekladateľ, kultúrny organizátor, politik, významný reprezentant modernej slovenskej poézie

Kategória: spisovatelia

* 17.07.1927 Slovensko, Trnava

† 27.01.1991 Bratislava

Slovensko

0

domovský štát Slovensko

pohlavie muž

znamenie rak

čínske znamenie zajac

jubileum od úmrtia 31 r.

jubileum od narodenia 94 r.

Vzdelanie

1947 maturoval na obchodnej akadémii, Trnava
1947 - 49 Vysoká škola obchodná, Bratislava

Životopis

Východiská jeho básnickej tvorby možno hľadať v Kraskovej poézii, v tvorbe Novomeského a nadrealistov. Jeho začiatky ovplyvnilo diela Wolkra, Jesenina, Apollinaira, Rictusa a iných moderných slovenských a svetových básnikov. V slovenských pomeroch predstavuje moderný typ básnika elitného intelektu, ktorý pochopil, že poznanie bez porozumenia je nebezpečné, že ľudia sa zachraňujú vzájomnými vzťahmi, tým, že vystupujú sami zo seba a sú ochotní byť niekým iným aj pre druhého. Aj keď vo svojej poézii píše svoj životopis, jeho poézia nikdy nie je subjektivistická, ale má širokú nadosobnú platnosť. Zostáva stálicou nekonvenčnosti, na míle vzdialený od akejkoľvek sentimentality, či banálneho komentovania udalostí, lebo sa vedome stránil naivných a jednoznačných analýz. Prirodzeným prostredím jeho básne je priestor medzi tušeným a skutočným.

V roku 1949 však začal pracovať ako redaktor. Prešiel redakciami viacerých časopisov (Slovenský roľník, Týždeň, Družstevný obzor), napokon sa stal šéfredaktorom časopisu Mladá tvorba. Okolo časopisu sa vtedy sústreďovali mladí literáti, výtvarníci a dramatici, ktorí čerpali zo slovenského nadrealizmu a medzivojnových avantgárd. Mladá tvorba zohrala po roku 1956, keď padol kult stalinizmu, dôležitú úlohu vo vývine slovenskej kultúry. V rokoch 1966-67 viedol časopis Romboid, potom zastával funkciu tajomníka Zväzu slovenských spisovateľov. V období socializmu sa aktívne angažoval aj v politike, bol poslancom, pôsobil v rôznych vysokých funkciách v komunistickej strane. Po roku 1969 ako politik sa plne hlásil k praxi tzv. normalizácie, ako minister kultúry (1969-88) sa však snažil zmierniť jej zničujúci dopad na slovenskú kultúru. Potom ešte krátko pôsobil ako predseda Zväzu československých spisovateľov v Prahe, z politiky odišiel dobrovoľne ešte pred novembrom 1989.

Knižné vydania výberov z Válkovej poézie vyšli v ruštine, poľštine, češtine, bulharčine, ukrajinčine, maďarčine, taliančine, nemčine, preklady jednotlivých básní boli publikované v časopisoch i zahraničných antológiách slovenskej poézie.

Je významným tvorcom poézie pre deti. Básne určené im sú akoby jej relaxačným protipólom. Sú plné uvoľnenej hravosti jazykovej i motivickej, detskému vnímaniu prirodzenej alogickosti, produkujúcej humor, ktorý miestami prechádza do polohy jemnej irónie. Jeho knihy pre deti vyšli v Anglicku, Amerike, Bulharsku, Nemecku, Fínsku, Grécku, Maďarsku, Poľsku, Rusku a Ukrajine.
Popri vlastnej tvorbe sa venoval aj prekladaniu svetovej poézie.

Pôsobenie
1949 – 63 redaktor v Slovenskom roľníku, Týždni, Družstevnom obzore a v Mladej tvorbe
1962 člen KSČ
1963 – 66 šéfredaktor časopisu Mladá tvorba
1966 – 67 založil a viedol literárny časopis Romboid a zároveň bol tajomníkom Zväzu slovenských spisovateľov
1967 – 68 predseda Zväzu slovenských spisovateľov
1969 podpredseda SÚV ZČSP, člen ÚV a Predsedníctva ÚV KSS
1969 – 89 minister kultúry Slovenskej socialistickej republiky a členom Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska a jeho predsedníctva
1971 – 76 poslanec Snemovne národov FZ a člen Predsedníctva NF
1971 člen Vládneho výboru pre kultúru, školské, vedecké a zdravotné styky so zahraničím, člen KSČ
1976 – 89 poslanec Slovenskej národnej rady
1988 – 89 predseda Zväzu česko-slovenských spisovateľov, Praha

Ocenenia
1966 laureát štátnej ceny K. Gottwalda
1972 vyznamenaný Za zásluhy o výstavbu
1974 Pamätná medaila k 30. výročiu oslobodenia ČSSR Sovietskou armádou
1975 zaslúžilý umelec
1977 národný umelec
1977 nositeľ Radu práce

Tvorba

Svoje prvé básne v študentských rokoch publikoval v časopisoch, neskôr vyšiel výber z nich v knihe Zápalky. Debutoval ako 32-ročný umelecky zrelou básnickou zbierkou Dotyky (1959). Jej prvá časť Nite zovretosťou tvaru a definitívnosťou výpovede evokuje tvorbu Kraska a Novomeského, badať v nej aj vplyv českého poetizmu. Básne sú veľmi osobné, prevažuje ľúbostná tematika, všíma si však aj človeka modernej doby. Druhá časť zbierky Rovina obsahuje tri výrazné dejové pásmové skladby (Dotyky, Zem pod nohami, Krídla). Autor v nich využíva aj surrealistickú asociatívnosť.

Aj druhá básnická zbierka Príťažlivosť (1961) je cyklom piatich široko komponovaných skladieb. Člení sa na Oslnenie a na cyklickú skladbu Robinson. Príťažlivosť patrí medzi kompozične najprepracovanejšie zbierky slovenskej poézie. Obsahuje presvedčivé, strhujúce básne. Válek dokázal, že s jeho poetikou obraznosti je možné vypovedať aj o spoločnosti a politike zaujímavo, nekonvenčne. Ťažiskovou je poéma Robinson. Medzi najznámejšie patrí báseň Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať, v ktorej básnik zobrazil svoju tragickú skúsenosť s vojnou. Je formálne inak podaným protestom proti fašizmu a diktatúre ako takej. Ďalšie originálne Válkove verše obsahujú básnické zbierky Nepokoj (1963) a Milovanie v husej koži (1965).

Básnická skladba Slovo (1976) je prijímaná najkontroverznejšie, lebo je v podstate vyznaním lásky a oddanosti komunistickej strane. Válkovu intímnu a reflexívnu lyriku z tohto obdobia predstavuje zbierka Z vody (1977). Súborné vydanie jeho poézie Básne vyšlo v roku 1983.

Válek zasiahol aj do vývinu slovenskej poézie pre deti. Napísal zbierky básní Kúzla pod stolom, Veľká cestovná horúčka pre malých cestovateľov, Do Tramtárie a pre najmenších vydal dve leporelá. Válkova tvorba pre deti predstavuje zásadný posun od didaktizmu k hravosti a estetickosti. Miroslav Válek spolu s Milanom Rúfusom svojou poéziou významne prispeli k prekonaniu schematizmu v slovenskej literatúre. Válkove preklady modernej svetovej poézie (Tuwim, Nezval, Voznesenskij, Verlaine, Rilke, Ferlingetii, Corso a iní) slovenskú literatúru obohatili.

Poézia
1959 Dotyky
1961 Príťažlivosť
1963 Nepokoj
1965 Milovanie v husej koži
1973 Súvislosti
1976 Slovo
1977 Z vody
1977 Zakázaná láska
1983 Básne (súborné vydanie)

Poézia pre deti
1959 Kúzla pod stolom
1960 Pozrime sa do prírody, kto osoží a kto škodí
1961 Kde žijú vtáčky
1964 Veľká cestovná horúčka pre malých cestovateľov
1970 Do Tramtárie
1975 Pampulóni (výber)

1979 O literatúre a kultúre
1975 Štyri knihy nepokoja (reedícia)
1999 Inšpirácie

Preklady
1962 Nový Figaro (V. Nezval)
19641980 Trojuholníková hruška (A. Voznesenský)
1967 Žena sprava (G. Ajgi)
19691977 2 výbery z poézie P. Verlaina
1968 Piesne o láske (M. Rilke; v jazykovej spolupráci s P. Hrivnákom)
preklady z poézie amerického básnika
1968 Zmŕtvychvstanie smrti (G. Corso; v jazykovej spolupráci s J. Vilikovským)
1977 Vôňa tvojho tela (P. Verlaine)
Spolu s V. Reiselom výber z poézie novogréckeho básnika J. Ritsosa.

Preklady pre deti
1957 Raj domova (český básnik J. Čarka
1961 Zázraky a divy /poľský básnik J. Tuwim)
1964 Prvé písmená (sovietskeho prozauka S. Baruzdina
Výber z prekladateľskej tvorby
1977 Preklady

Súborné dielo a výbery z poézie
1967 Tri knihy nepokoja
1971 Štyri knihy nepokoja
1973 Súvislosti
1977 Zakázaná láska
„Ó, zázračný a krásny stroskotanec, padajúc naspäť, začneš odznova.“
zdroj: Encyklopédia Slovenska, VI. zväzok, Veda, vydavateľstvo SAV, 1982; Encyklopédia spisovateľov Slovenska, Obzor – Bratislava, 1984; Drahoslav Machala: Majstri slova, Perfekt 2002; www.litcentrum.sk; www.libri.cz, www.slovakradio.sk, spracovala Viola Tóthová, Monika Remiášová

  Mapa

kontaktujte nás

tip na osobnost